Інтерпретація фольклорного тексту

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор ГАРАСИМ ЯрославФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, ФЛф-31

Опис курсу

Курс “Інтерпретація фольклорного тексту” призначений для студентів четвертого року навчання спеціальності “Філологія”, спеціалізацій 035.01 Українська мова і література та 035.09 Фольклористика. Курс побудовано на основі засвоєних знань з попередніх дисциплін, зокрема “Вступу до літературознавства”, «Усної народної словеснісності», а також інших спеціальних курсів з проблем поетики та естетики фольклору. “Інтерпретація фольклорного тексту” знайомить студентів із сучасними підходами до аналізу різножанрових фольклорних текстів, розкриває специфіку фольклорної стилістики. У межах курсу передбачено розбір головних теорій прочитання фольклорних текстів як знакових явищ етнокультури.

Рекомендована література

Основна

 

 1. Бібліографія українського народознавства у 3-х томах / Зібрав і впорядкував Мирослав Мороз. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1999. – Т.1. – Кн. 1–2. – 1096 с.
 1. Білецький Л. Перспективи літературно-наукової критики. – Прага; Берлін: Нова Україна, 1924. – 58 с.
 2. Буряк В. Українська фольклорна свідомість: генетично-формотворчий дискурс // Література і фольклор: Проблеми поетики. – К.: Київський університет, 2009. – Вип. 31. – С.92–98.
 1. Гарасим Я. Етноестетика в теоретичній концепції Івана Франка // Українознавчі студії. – Івано-Франківськ, 2002–2003. – №. 4–5. – С.275–279.
 1. Гінда О. Жанр фольклорний: маніфестація терміна як проблема // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2007. – Вип. 41. –С. 209–219.
 1. Грица С. Фольклор у просторі і часі. – Тернопіль, 2000. – 460 с.
 1. Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору (матеріали до лекції) // Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3-х т. – Львів, 2005. – Т.3. – С. 15–43.
 1. Жайворонок В. Етносимволіка форми слова й висловлення // Жайворонок В. Українська етнолінгвістика: Нариси. – К.: Довіра, 2007. – С.58–66.
 2. Жайворонок В. Етнософія речей та етносимволіка імен // Жайворонок В. Українська етнолінгвістика: Нариси. – К.: Довіра, 2007. – С.54–58.
 3. Жайворонок В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.
 4. Івановська О. Український фольклор як функціонально-образна система суб’єктності. – К.: ТОВ УВПК „ЕксОб”, 2005. – 228 с.
 1. Кримський С. Архетипи української ментальності // Проблеми теорії ментальності. – К.: Наук. думка, 2006. – С.262–290.
 1. Орлова Т. Етноестетика в поняттєвому контексті сучасного мистецтвознавства // Українська народна творчість у поняттях міжнародної термінології. – К.: Музей Івана Гончара, Родовід, 1996. – С.13–18.
 1. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. – К.: Знання, 2006.– 342 с.
 1. Bystroń J. Kultura ludowa. – Warszawa: Nasza księgarnia, 1936. – 462 s.

 

Допоміжна

 

 1. Адорно Т. Теорія естетики. – К.: Основи, 2002. – 520 с.
 2. Барка В. Подвиг при сфері добропрекрасного // Михайло Черешньовський. Статті. Спогади. Матеріяли. – Нью-Йорк, б.в, 2000. – С.45–52.
 3. Безверха Г., Логвин В. Думи і світоглядна орієнтація українського народу // Безверха Г., Логвин В. Світоглядні орієнтації в усній творчості українського народу. – К.: ІЗМН, 1996. – С.71–148.
 4. Вовк Хв. Етнографічні особливості українського народу // Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. – К.: Мистецтво, 1995.– С.39–219.
 5. Гайдай М. Народна етика у фольклорі східних та західних слов’ян. – К.: Наук. думка, 1972. – 200 с.
 6. Гарасим Я. Етноестетика українських повстанських пісень // “Муза і меч”: національний рух у фольклорних та літературних джерелах: Збірник наукових праць. – Львів, 2005. – С. 162–168.
 7. Гарасим Я. Об’єкт дослідження – українська ментальність // Монастирський острів. Культурологічний журнал. – Дніпропетровськ,1996. – №5. – С.137–156.
 8. Гірц К. Етос, світогляд та аналіз сакральних символів // Гірц К. Інтерпретація культур. – К.: Дух і літера, 2001. – С.151–170.
 9. Гнатенко П. Український національний характер. – К.: ДОК–К, 1997. – 116 с. Гримич М. Два виміри національного характеру // Наука і суспільство. – 1991. – №8. – С.21–29.
 10. Грушевський М. Історія української літератури: У 6 т., 9 кн. – К.: Либідь, 1993. – Т.І. – 392 с.
 11. Грушевський М. Історія української літератури: У 6 т., 9 кн. – К.: Либідь, 1994. – Т.IV. – Кн.2. – 262 с.
 12. Давидюк В. Кроковеє колесо: Нариси з історичної семантики українського фольклору. – К.: Наук. думка, 2002. – 188 с.
 13. Данильченко О., Книш О. До питання про емотивну прагматику українських народних пісень // Мова та стиль українського фольклору: Зб. наук. праць / Ред. кол.: Ю.Карпенко (Відп. ред.) та ін. – К.: ІЗМН, 1996. – С.46–51.
 14. Дмитренко М. Символи українського фольклору. Клен // Дмитренко М. Українська фольклористика: Акценти сьогодення / Розвідки, статті. – К.: Сталь, 2008. – С.198–200.
 15. Дунаєвська Л. Українська народна проза (легенда, казка) – еволюція епічних традицій. – К.: Бібліотека українця, 1997. – 384 с.
 16. Єрмоленко С. Фольклор і літературна мова. – К.: Наук. думка, 1987. – 246 с.
 17. Кирчів Р., Мишанич С., Пазяк М. Спільнослов’янська і національна своєрідність в художній системі української балади // Історія, культура, фольклор та етнографія слов’янських народів: ІХ Міжнародний з’їзд славістів. – К.: Наукова думка, 1983. – С.195–210.
 18. Кобринська Н. Символізм в народній пісні // Кобринська Н. Вибрані твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. – С.381–389.
 19. Колесса Ф. Українська усна словесність. – Львів, Друкарня Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1938. – 644 с.
 20. Копаниця Л. Метапонятійна модель української ліричної пісні. – К.: б.в., 2000. – 504 с.
 21. Кульчицький О. Український персоналізм. – Мюнхен; Париж: Укр. вільн. ун-т, 1985. – 192 с.
 22. Лисенко М. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень, виконуваних кобзарем Вересаєм. – К., 1955. – 216 с.
 23. Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 560 с.
 24. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – Нью-Йорк: Український народний університет, 1954. – 80 с.
 25. Мосенкіс Ю. Українська мова у євразійському просторі: Трипільська ґенеза милозвучності та віддалені родинні зв’язки. – К.: Видавничий дім А+С, 2006. – 224 с.
 26. Найден О. Мотиви походження та функції мистецтва в українському
 27. Нудьга Г. У колі світової культури. – Львів, 2006. – (Серія „Українська філологія: школи, постаті, проблеми”. – Вип. 6). – 440 с.
 28. Потебня А. Мысль и язык // Потебня А. Слово и миф. – М.: Правда, 1989. – С.353.
 29. Потебня А. Объяснения малорусских и сродных народных песен. / Колядки и щедровки. – Варшава, 1887. – Т.2. – 810 с.
 30. Рубчак Б. Уваги до засобів народної поезії // Сучасність. – 1963. – № 3 (27). – С.24–59.
 31. Рубчак Б. Уваги до засобів народної поезії // Сучасність. – 1963. – № 4 (28). – С.25–43
 32. Франко І. Із секретів поетичної творчості // Франко І. Зібр. творів: У 50-ти т. – К.: Наук. думка, 1976–1986. – Т.31. – С.45–119.
 33. Франко І. Студії над українськими народними піснями // Франко І. Зібр. творів: У 50-ти т. – К.: Наук. думка, 1976–1986. – Т.42. – 598 с; Т.43. – 482 с.
 34. Шлемкевич М. Душа і пісня // Українська душа. – Торонто, 1956. – С.44–55.
 35. Шумада Н. Історико-функціональна обумовленість художніх структур пісенного фольклору слов’янських народів // Історія, культура, фоль-клор та етнографія слов’янських народів: ІХ Міжнародний з’їзд славіс-тів. – Київ: Наукова думка, 1983. – С.252–269.
 36. Щербаківський В. Українське мистецтво: Вибрані неопубліковані праці. – К.: Либідь, 1995. – 288 с.
 37. Gołaszewska M.. Estetyka wspόłczesności. – Kraków: Wydawnictwo Universytetu Jagiellońskiego, 2001. – 268 s.
 38. Grabowich H. Przyroda w pieśniach ludowych polskich i ruskich. – Samborz, 1890. – 84 s.
 39. Ingarden R. Studia z estetyki. – Warszawa, 1957. – T.I; 1958. – T.II; 1970.
 40. Łysiak W. Folklor jako źrόdło historyczne // Literatura ludowa. – Wrocław, 1992. – № 3 (XXXVI). – S.31–42.
 41. Tatarkiewicz W. Estetyka okresu archaicznego // Tatarkiewicz W. Historia estetyki. Estetyka starożytna. – Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład
 42. Veron E. Początki i ugrupowanie sztuk // Estetyka / Przeł. z franc. A.Lange. – Warszawa: Nowy Świat, 1892. – S.46–47.
 43. Wilkoszewska K. Ku estetyce transkulturowej. Wprowadzenie Estetyka transkulturowa. – Kraków: UNIWERSITAS, 2004. – S.7–11.

Zajda K. Rola szamańskich pieśni w ceremoniach uzdrawiania // Estetyka transkulturowa. – Kraków: UNIWERSITAS, 2004. – S.133–148.

Силабус:

Завантажити силабус