Історія чеської літератури

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит
63Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516МОТОРНИЙ ОлександрФЛчес-31
632МОТОРНИЙ ОлександрФЛчес-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФЛчес-31МОТОРНИЙ Олександр
616ФЛчес-31МОТОРНИЙ Олександр

Опис курсу

Курс «Історія основної слов’янської літератури (чеської)», поряд із нормативними курсами з чеської мови, є одним з опорних при підготовці фахівців-славістів, що спеціалізуються у галузі богемістики. Його завданням є глибоке ознайомлення студентів з історією становлення красного письменства чеського народу, з тенденціями та особливостями його розвитку. Ця навчальна дисципліна покликана розширити літературознавчі та культурологічні обрії студентів, ознайомити їх з історико-культурними процесами у чеській літературі, з творчістю її видатних представників. Студенти одержують не лише історико-літературні відомості, а й знайомляться також з поетикою видатних чеських письменників, вдосконалюють свої навички літературознавчого аналізу. Даний курс дає студентам можливість усвідомити специфіку розвитку чеської літератури, застосувати навички компаративного літературознавчого аналізу, навчитися оперувати сучасною термінологією.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • факти і тенденції історії розвитку чеської літератури (сер. ХІХ – пер. пол. ХХ ст);
 • знати історію чеської літератури, аналізувати й інтерпретувати літературні твори, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності;
 • розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів;
 • знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію чеської і літератури і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності;
 • знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності;

вміти:

 • аналізувати художні твори, літературні явища, вписувати їх у відповідний контекст;
 • застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань;
 • окреслювати основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну філологічну галузь, пояснювати їх взаємозв’язок у цілісній системі знань;
 • здійснювати літературознавчий аналіз текстів різних стилів і жанрів;
 • організовувати процес свого навчання й самоосвіти;
 • використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності.
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;
 • мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.

Загальні компетентності:

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно.

ЗК 9. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 13. Здатність проведення досліджень на належному рівні.

ЗК 15. Здатність цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність.

Фахові компетентності:

ФК 1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.

ФК 5. Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди розвитку чеської літератури від давнини до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного процесу та української літератури.

ФК 7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів словацької мови, інтерпретації та перекладу тексту.

ФК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.

ФК 10. Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.

ФК 13. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про загальні властивості літератури як мистецтва слова, про закони побудови художнього твору, особливості письменницької праці, літературні стилі, наукові методи і школи в літературознавстві.

Програмні результати навчання:

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

ПРН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності.

ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.

ПРН 8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію словацької мови і літератури і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності.

ПРН 15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.

ПРН 18. Мати навички управління комплексними діями або проєктами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. ПРН 19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології. ПРН 20. Окреслювати основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну філологічну галузь, пояснювати їх взаємозв’язок у цілісній системі знань.

Рекомендована література

Література:

 1. Dějiny české literatury. Díl I-III. Praha, 1959 – 1961
 2. Lexikon české literatury. Praha, 1985 – 2008
 3. Panorama české literatury. Olomouc, 1994
 4. Slovník českých spisovatelů. Praha, 1964.
 5. Чеська поезія. Київ, 1964
 6. Tisíc let české poezie. Díl I-III. Praha, 1974.
 7. Брайчевський М. Походження слов’янської писемності. Київ, 1988.
 8. Шаповалова М., Рубанова Г., Моторний В. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження. Львів, 1993, 2006 (глави про чеську літературу)
 9. http://www.flu.cas.cz/Com/stcl/ – посилання на джерела та додаткову літературу
 10. http://i-fic.blogspot.cz/2012/09/studijni-literatura-obecny-vyber.html – докладніша бібліографія з давньої чеської літератури
 11. http://www.uloz.to/xS2SxL5/dejiny-starsi-ceske-literatury-pdf – Kopecký Milan. Dějiny starší české literatury. Opava, 1991
 12. http://users.ox.ac.uk/~tayl0010/labyrint/labyrint_frame.html – Я. А. Коменський «Лабіринт світу і рай серця»
 13. http://texty.citanka.cz/ – збірник чеських текстів в оригіналі і відомості про авторів
 14. http://ld.johanesville.net (життєвий та творчий шлях письменників)
 15. http://svet-literatury.wz.cz (життєвий та творчий шлях письменників)
 16. http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy (життєвий та творчий шлях письменників)
 17. http://isis.ucl.cas.cz/?form=biblio (бібліографія про письменників та творчість)

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус