Історія основної слов’янської (польської) літератури: Міжвоєнне двадцятиліття

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
81Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814Левко У.ФЛк-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ФЛк-41Левко У.

Опис курсу

Курс історії основної слов’янської (польської) літератури (міжвоєнне двадцятиліття) призначений для студентів-полоністів четвертого року навчання. Як частина загального курсу історії польської літератури цей курс дає студентам знання з історії польської літератури між двома світовими війнами, знайомить їх з явищами, які постали як реакція ліератури на відновлення незалежної польської держави, розглядає світогляд та естетику нових шкіл та угруповань («Скамандр», Краківський авангард, футуристи, експресіоністи), трансформацію існуючих літературних явищ (соціальна та психологічна реалістична проза), аналізує суть естетичних експериментів авторів-новаторів, які залишалися осторонь будь-яких літературних груп (Б. Лесьмян, С. І. Віткевич, Б. Шульц, В. Ґомбрович).

Мета курсу: подати студентам вичерпну інформацію про польську літературу міжвоєнного двадцятиліття – період активних і різнобічних пошуків у польському письменстві, – зосередивши увагу на постатях літераторів, ключових літературних творах, угрупуваннях, явищах і тенденціях.

Студенти повинні знати:
1) зміст термінів і понять: міжвоєнне двадцятиліття, «світле» десятиліття, «темне» десятиліття, авангард, футуризм, антиміметизм, провокація, епатаж, життєвий порив (elan vital), «дегуманізація мистецтва», психологізм, психоаналіз, аналітична психологія, фрейдизм, «Скамандр», демократизація поезії, поетизація буденності, формалізм, гротеск, катастрофізм, маніфест Марінетті, Краківський авангард, «Місто. Маса. Машина», «економія слів», ідея «чистої форми».
2) теми: естетика і поетика групи «Скамандр», засади авангардної і футуристської поетики, європейський контекст польського футуризму, еліптичність поезії, «мінімум слів і максимум змісту», версифікаційні зміни у польській поезії, початки екзистенціалізму у польській прозі, новаторство польської міжвоєнної літератури у європейському та загальнослов’янському контекстах.
Студенти повинні вміти:
1) характеризувати період міжвоєнного двадцятиліття, визначати типологічні риси, особливості;
2) аналізувати загальні світоглядні концепції епохи і художні – окремих напрямів та авторів;
3) визначати характеристики літературних жанрів;
4) визначати у літературному творі художні засоби та інтерпретувати їхнє значення;
5) творчо формулювати власні думки і міркування стосовно літературних творів;
6) визначати в літературному творі художні засоби й інтерпретувати їх значення для формулювання художнього послання твору;
7) творчо й послідовно формулювати власні думки стосовно змісту й форми аналізованих творів.

Рекомендована література

Основна

 1. Фіцовський Є. Регіони великої єресі та околиці. – Київ, 2010.
 2. Błoński J. Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. – Kraków, 1994.
 3. Czytanie Schulza / Red. J. Jarzębski. – Kraków, 1994.
 4. Epoki literackie. – Bielsko-Biała, 2004.
 5. Eustachewicz L. Dwudziestolecie. 1919-1939. – Warzsawa, 1990.
 6. Kowalczykowa A. Literatura 1918-1939. – Warszawa, 2000.
 7. Krzyżanowski J. Dzieje literatury polskiej. – Warszawa, 1969.
 8. Kwiatkowski J. Literatura Dwudziestolecia. – Warszawa, 1990.
 9. Mały słownik pisarzy polskich. – 1: Warszawa, 1975.
 10. Markowski M. P. Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy. – Kraków, 2007.
 11. Nasiłowska A. Trzydziestolecie 1914-1944. – Warszawa, 2002.
 12. Okresy literackie. – Warszawa, 1994.
 13. Poeci dwudziestolecia międzywojennego / Pod red. I. Maciejewskiej. T. 1-2. – Warszawa, 1982.
 14. Salgas J.-P. Witold Gombrowicz lub ateizm integralny. – Warszawa, 2004.
 15. Siedlecka J. Mahatma Witkac. – Warszawa, 1992.
 16. Trznadel J. Twórczość Leśmiana. – Warszawa, 1959.
 17. Werner M. Wobec nihilizmu. Gombrowicz. Witkacy. – Warszawa, 2009.

Допоміжна

 1. Miłkowski T., Termer J. Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej. – Warszawa, 2001.
 2. Słownik literatury polskiej / Pod red. M. Piechoty, M. Pytasza, P. Wilczka. – Katowice, 2006.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус