Історія української лексикографії (славісти)

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828СУС ІринаФЛк-41, ФЛчес-41, ФЛхрв-41, ФЛслн-41, ФЛсрб-41, ФЛслц-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ФЛк-41СУС Ірина
ФЛчес-41СУС Ірина
ФЛхрв-41СУС Ірина
ФЛсрб-41
ФЛслц-41
ФЛслн-41

Опис курсу

Мета курсу  – сформувати в студентів-філологів систематизовані наукові знання про металексикографію, ознайомити їх із періодизацією історії української лексикографії та типологією словників.

Завдання курсу –  виробити в студентів  навички самостійних спостережень над різними типами     структур у лексикографічних працях  та їх критичного аналізу.

 

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • предмет, завдання й місце лексикографії серед інших                 мовознавчих дисциплін;
 • аспекти й методи дослідження в лексикографії;
 • основні ознаки словника та        аспекти          лексикографічної               типології;
 • принципи укладання словників;
 • базові терміни української лексикографії;
 • етапи становлення української лексикографії;
 • лексикографічну парадигму XVI – XXІ ст.;

Уміти:

 • аналізувати наукові праці лексикографії;
 • визначати тип словника;
 • аналізувати мікро- та макроструктуру словників різних періодів;
 • виконувати критичний аналіз словників.

Рекомендована література

Базова

 1. Горецький П. Історія української лексикографії. Київ, 244 с.
 2. Демська О. М. Вступ до лексикографії: навч. посіб. Київ, 2010. 266 с.
 3. Кузеля З. Історичний розвиток і сучасний стан українського словництва. Записки Наукового товариства ім. Шевченка / за ред. В. Янева. Париж; Нью-Йорк; Мюнхен; Торонто; Сідней, 1962. Т. 169: Праці філологічної та історико-філософічної секцій: зб. на пошану Зенона Кузелі. С. 217–235.
 4. Москаленко А. Нарис історії української лексикографії. Київ,   164 с.
 5. Капранов Я., Тронь Т. Основи лексикографічної теорії та практики: підручник. Київ, 2023.

Додаткова

 1. Березюк Т., Іщенко О., Пилипчук Р., Савченко О., Фещенко Н., Шушківський А. Здобутки української енциклопедистики: характеристика найважливіших видань . Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 12.  Київ, 2015.  С. 9–114.
 2. Бобкова Т. Українська корпусна лексикографія: основні етапи й тенденції розвитку. Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія філологічна. Вип. 49. С. 267–270.
 3. Бондар О.І. Українське діалектне словникарство початку ХХІ ст. Вісник Одеського нац. ун-ту. 2012. Серія філологія. Т.  Вип. 4.  С. 5–17.
 4. Галас Б. Ф. С. Шимкевич як лексикограф і українське словникарство (кінець XVIII – початок XX ст.). Ужгород,  300 с.
 5. Гнатюк І. «Словарь української мови» за редакцією Бориса Грінченка в оцінці українських мовознавців. Лексикографічний бюлетень: зб. наук. пр. Київ, 2014.  Вип.23. С. 7–17.
 6. Дідун Л. Козирєва З. Українська академічна лексикографія: здобутки та перспективи розвитку. Українська мова. № 3. С. 54–65.
 7. Кочан І. Українська лінгвістична термінографія. (хронологія, класифікація, структура). Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. Харк. нац. пед. ун-ту імені Г. С. Сковороди. Харків, 2022. Вип. 56. С. 25–41.
 8. Ілясов О.О. Історія лексикографії та різні підходи до її опису. Theory and practice of modern science: I International Scientific and Theoretical Conference. Kraków, 2021. 2. P. 18–22.
 9. Кровицька О. Українська лексикографія: теорія і практика. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2005. 175 с.
 10. Лукінова Т. Створення «Етимологічного словника української мови» – важливий етап порівняльно-історичного вивчення слов’янської лексики. Мовознавство. 2008. № 2–3. С. 24–39.
 11. Німчук В. Староукраїнська лексикографія  в   її зв’язках з російською та білоруською.  Київ,1980.
 12. Петрова Т.О. Українська термінографічна критика: від витоків до сучасності. Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. Київ, 2018. Вип. 292.  С. 208–217.
 13. Сабадош І. Українська діалектна лексикографія післявоєнного періоду. Język ukraiński: współczesność – / Red. F. Czyżewski, P. Hrycenko. Lublin, 2003. S. 93– 106.
 14. Сніжко Н. Концепції новітніх тлумачних словників української мови та проблеми мета лексикографії.
  Українська мова. 2022. № 3 (83). С. 3–24.
 15. Томіленко Л. Термінологічна лексика в сучасній тлумачній лексикографії: монографія. Івано-Франківськ, 2015.
 16. Хобзей Н. Сучасне українське діалектне словництво. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: зб. наук. пр. / відп. ред. М. Крикун.    Львів,  Вип. 15: Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича.  С. 819–826.
 17. Цимбалюк-Скопненко Т. Українська авторська лексикографія: здобутки та перспективи. Українська мова. 2010.  №  С. 3–14.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус