Історія української літератури (20–30 роки ХХ століття)_035.01

Тип: Нормативний

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент РОЗДОЛЬСЬКА ІринаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ФЛу-31доцент РОЗДОЛЬСЬКА Ірина
ФЛу-32доцент ЛЕГКА Орися
ФЛу-33доцент ЛЕГКА Орися
ФЛу-34доцент ЛЕГКА Орися

Опис курсу

Період 20-30-х років ХХ століття – важлива ланка в історії української літератури. Це час мистецького народження нової генерації митців, що розвинула модерністські течії в українській літературі, збагатила її новими темами, формальними знахідками. Курс дає можливість осмислити феномен «розстріляного відродження» в найприкметніших його ідеологічних і естетичних координатах, дозволяє ввести до реєстру аналізованих творів ті, які радянські методологи переважно оминали.

Метою курсу є представлення основних тенденцій функціонування і  розвитку літературного процесу в Україні періоду 20-30-х років ХХ ст.

Завдання: з’ясування культурно-історичних умов виникнення літературної епохи періоду міжвоєння, ідеологічно-естетичних засад її функціонування, окреслення літературно-ідеологічних структур, представлення специфічних понять, які виникли у процесі формування явища, окреслення літературних течій періоду, представлення кола авторів.

У парадигмі практичних цілей нормативного курсу є:

 • засвоєння змісту термінів і понять «література розстріляного відродження», «література трагічної свідомості», «вітаїзм», «романтика вітаїзму», «кларнетизм», «азіатський ренесанс», «трагічний оптимізм»;
 • засвоєння літературно-географічних, ідеологічно-літературних структур періоду;
 • розуміння специфіки естетичної свідомості епохи;
 • мати поняття про літературні спільноти періоду, провідні жанри, літературні течії;

Курс також допоможе студентові збагнути поставу митця ренесансного типу в умовах радянського тоталітаризму і репресій, потрактовувати художні твори-презентанти періоду в контексті літератури 20-30-х рр. ХХ.

Результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни

Студент повинен знати:

 • терміни і поняття «література розстріляного відродження», «література трагічної свідомості», «вітаїзм», «романтика вітаїзму», «кларнетизм», «азіатський ренесанс», «трагічний оптимізм», «вісниківство», «Празька школа»;
 • культурно-історичні умови формування літератури у1920-1930-х роках ХХ століття
 • ідеологічно-естетичну специфічність явища;
 • основних представників;
 • жанрово-тематичні, стильові особливості;
 • особливості літературного процесу в Галичині, Наддніпрянщині, в еміграції;

Студент повинен уміти:

 • аналізувати відповідні поетичні, прозові та драматичні твори як твори літератури 20-30-х рр. ХХ ст. (ідеологія, тематика, проблематика, поетика тощо)
 • висвітлювати головні ідеологічно-естетичні концепти явища;
 • потрактовувати літературу міжвоєння як явище.

Рекомендована література

Основна

 • Андрусів С. Модус національної ідентичності: Львівський текст 30-х років ХХ ст.: монографія /С. Андрусів. – Львів–Тернопіль, 2000.
 • Двадцяті роки: Літературні дискусії, полеміки. – К.: Дніпро, 1991.
 • Зеров М. Твори: У 2 т. – Т.2.: історико-літературні та літературознавчі праці /М. Зеров. – К.: Дніпро, 1990 / Упоряд. Г. П. Кочур, Д. П. Павличко. – К.: Дніпро, 1990.
 • Ільницький М. Від «Молодої Музи» до «Празької школи» /М. Ільницький. – Львів: Інститут українознавства НАН України, Львівський обласний методичний інститут освіти, 1995.
 • Ільницький М. Література українського відродження/М. Ільницький. – Львів: Львівський обласний науково-методичний інститут освіти, 1994.
 • Історія української літератури ХХ ст. – Кн.І (1910 – 1930-ті роки) / За ред. В. Г. Дончика. – К.: Либідь, 1993.
 • Лавріненко Ю. Розстріляне відродження: Антологія 1917 – 1933: Поезія – проза – драма – есей / Упорядкув, передм., післямова Ю. Лавріненка; Післямова Є. Сверстюка. – К.: Смолоскип, 2004. – 992 с.
 • Літературознавча енциклопедія: У 2х т. /Ред-упорядник Ю. Ковалів. – К.: ВЦ «Академія», 2008.
 • Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Т. Гром’яка. – К.: ВЦ «Академія», 1994.
 • Мафтин Н. В. Західноукраїнська та еміграційна проза 20-30-х років ХХ століття: парадигма реконкісти. Монографія /Н. В. Мафтин. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – 356 с.
 • Неврлий М. Українська радянська поезія 20-х років: Мікропортрети в стилях і напрямах /М. Неврлий. – К., 1991
 • Олійник-Рахманний Р. Літературно-ідеологічні напрямки в західній Україні (1919-1939 роки) /Р. Олійник-Рахманний. – К.: Четверта хвиля, 1990. – 240 с.
 • Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі /С. Павличко. – К.: Либідь, 1999.
 • Салига Т.Ю. Імператив: Літературознавчі статті, критика, публіцистика /Т. Ю. Салига. – Львів: Світ, 1997.
 • Салига Т.Ю. Продовження: Літ.-критич. студії /Т. Ю. Салига. Львів: Каменяр,1991.
 • Сеник Л. Роман опору: Український роман 20-х років: проблема національної ідентичності /Л. Сеник. – Львів: Академічний експрес, 2002.
 • Слабошпицький М. Двадцять п’ять поетів української діаспори /М. Слабошпицький. – К.: Ярославів вал, 2006.
 • Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: У 3-х кн.. – Кн. 2. – К.: Рось, 1994.
 • Харлан О. Дискурс катастрофізму в українській та польській прозі (1918 – 1939): Монографія /О. Харлан. – К.: Освіта України, 2008.

Допоміжна

 • Антонич Б.І. Поезія по цей бік барикади /Б. І. Антонич // Антонич Б. І.  Повне зібрання творів / Упоряд, комент. Д. Ільницького, передм. М. Ільницького. – Львів: Літопис, 2008. – С. 898–905.
 • Барка В. Хліборобський Орфей, або Клярнетизм /В. Барка. – Мюнхен – Нью-Йорк: Сучасність, 1961
 • Безсмертні: Збірник спогадів про М. Зерова, П. Филиповича, М. Драй-Хмару. – Мюнхен, 1963.
 • Денисюк І.О. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст. /І. О. Денисюк. – Львів: ВЦ «Академічний експрес», 1999.
 • Київські неокласики /Упорядник В. Агеєва. – К.: Факт, 2003.
 • Ковалів Ю. Літературна дискусія 1925-1928 років. – К., 1990.
 • Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець ХІХ – поч. ХХІ ст.: підручник: у 10 т. /Ю. Ковалів – К.: ВЦ «Академія», 2013. – Т. 4: У сподіваннях і трагічних зламах. – 2015.
 • Костюк Г. Зустрічі і прощання: Спогади /Г. Костюк. – Едмонтон, 1987. – Кн.1.
 • Кузьменко О. Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2009.
 • Лесь Курбас. Спогади сучасників / За ред. В.С. Василька. – К.: Мистецтво, 1969. – 360 с.
 • Набитович. І. Леонід Мосендз – лицар святого Грааля. Творчість письменника в контексті європейської літератури / Ігор Набитович. – Дрогобич : Відродження, 2001. – 222 с
 • Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського. – К., 1980.
 • Працьовитий В. Українська історична драма. – Львів: Ліга-Прес, 2002.
 • Пастух Т. Роман «Місто» В.Підмогильного. Проблема урбанізму та психологізму. – Луганськ, 1999.
 • Печарський А. Поетика творчості Осипа Турянського: монографія. – Львів: ВЦ ЛНУ ім.. І.Франка, 2003. – 202с.
 • Роздольська І. Іван Багряний /УСЕ для  школи. Українська література. 11 клас. Програмні тексти, ілюстрації, пояснення, завдання, тести. Випуск 3 /Головний редактор Григорій Чопик. – К.: Всеувито, 2001.
 • Салига Т.Ю. Високе світло: Літературно-критичні студії /Т. Ю. Салига. Львів–Мюнхен, 1994

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус