Кваліфікаційна (магістерська) робота

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
39Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3270ФЛчес-21мдоцент ЛОБУР Надія, МОТОРНИЙ Олександр

Опис курсу

Атестація випускників освітньої програми “Чеська мова та література” спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.038 слов’янські мови та літератури (перша – чеська), переклад включно проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи.

Кваліфікаційна (магістерська) робота спрямована на розв’язання спеціалізованих завдань та/або практичної проблеми в галузі філології (відповідно до обраної спеціалізації – чеська мова та література), що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Магістерська робота – це самостійне наукове дослідження філологічної проблеми, яке повинне містити значний елемент новизни та засвідчувати, що здобувач орієнтується в актуальній науковій проблематиці, вміє використовувати відповідні методи дослідження та самостійно аналізувати, систематизувати, узагальнювати основні наукові й практичні результати. Ця робота спрямована на самостійне розв’язання складних дослідницьких завдань, пов’язаних із актуальними проблемами філології, певною науково-практичною проблематикою катедри. Вона є підсумком виконання магістерської програми та відображає вміння студента, що здобуває ОС “Магістр”, самостійно вести науковий пошук та вирішувати науково-дослідницькі  завдання.

ПРН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.

ПРН 2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.

ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі.

ПРН 4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та  прогнозування.

ПРН 7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці.

ПРН 8. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства.

ПРН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації.

ПРН 10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації).

ПРН 11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.

ПРН 12. Дотримуватися правил академічної доброчесності.

ПРН 13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних  питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.

ПРН 14. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.

ПРН 15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.

ПРН 16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної  галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПРН 17. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в конкретній філологічній галузі.

ПРН 18. Володіти на високому рівні чеською мовою для здійснення професійної діяльності.

ПРН 19. Володіти технікою письмового та усного перекладу, вміти обирати оптимальні перекладацькі стратегії та рішення, організовувати процес перекладу відповідно до типу, тематики, стилю та жанру тексту мовою оригіналу і способу його оформлення мовою перекладу.

Матеріали

Методичні рекомендації