Київська школа та поезія 1980–1990 років

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
730професор ПАСТУХ ТарасФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44, ФЛо-41, ФЛо-42

Опис курсу

Мета:

Спецкурс передбачає ознайомлення з одним із найвищих досягнень української модерної поезії ХХ ст. – Київською школою. В діахронному та синхронному зрізах тут представляється формування цього поетичного феномену, у відповідному методологічному підході розглядається його художня специфіка та естетичні здобутки.

Завдання:

Ознайомити студентів із самобутньою естетичною пропозицією поетів Київської школи. Розкрити цю самобутність на безпосередньому текстовому матеріалі. Представити глибинні чинники саморозвитку модерного поетичного письма в українській поезії другої половини ХХ ст.

знати:

 • основні властивості української модерної поезії другої половини ХХ ст.;
 • соціокультурне тло становлення поетичного феномену Київська школа;
 • загальностильові прикмети текстів поетів Київської школи, а також ідіостильові властивості цих текстів;
 • версифікаційне різноманіття представників Київської школи та її оточення;
 • філософсько-естетичні настанови, яких дотримувалися поети Київської школи і які виявлялися в їхніх текстах;
 • особливості розвитку української поетичної традиції другої половини ХХ ст., коли самобутня творчість поетів Київської школи була певною мірою зумовлена попереднім станом українського образного письма, а також ця творчість вплинула на подальше становлення української поезії;

 вміти:

 • поціновувати естетичні і смислові властивості поетичного слова;
 • аплікувати досягнення європейської філософсько-естетичної думки ХХ ст. в інтерпретаціях текстів поетів Київської школи;
 • безпосередньо аналізувати поетичні тексти й творити різноманіття інтерпретацій одного тексту;
 • встановлювати домінантні естетичні і смислові тенденції в творчості окремого автора й проводити відповідні паралелі із творчістю інших авторів – як приналежних до Київської школи, так і синхронно присутніх в українському поетичному процесі;
 • бачити український поетичний процес другої половини ХХ ст. у його найвищих естетичних досягненнях.

Рекомендована література

 • Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – 633 с.
 • Вишенський С. Полювання на мисливця: Вірші. Хроніки. Есеї / Станіслав Вишенський. – Київ: МАУП, 2007. – 672 с..
 • Вітгенштайн Л. Tractatus logiko-philosophicus; Філософські дослідження. – Київ: Основи, 1995. – 311 с.
 • Воробйов М. Без кори: Вибране (1964–2007 рр.) / Микола Воробйов. – Київ: Видавець Микола Дмитренко, 2007. – 632 с.
 • Голобородько В. Ми йдемо: Вибрані вірші / Василь Голобородько. – Київ; Рівне: Планета-Друк, 2005. – 1051 с.
 • Григорів М. Сади Марії: Поезії / Михайло Григорів. – Київ: Світовид, 1997. – 167 с.
 • Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика / Ганс-Ґеорґ Ґадамер. – Київ: Юніверс, 2001. – 288 с.
 • Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / Умберто Еко. – Львів: Літопис, 2004. – 383 с.
 • Кант І. Естетика / Іммануїл Кант. – Львів: Аверс, 2007. – 360 с.
 • Кордун В. Земля натхненна: Поезії / Віктор Кордун. – Київ: Молодь, 1984. – 112 с.
 • Мамардашвили М. Эстетика мышления / М.К.Мамардашвили. – Москва: Моск. школа полит. исслед., 2000. – 414 с.
 • Моренець В. Оксиморон: Літературознавчі статті. Дослідження. Есеї / Володимир Моренець. – Київ: Факт, 2009. – 528 с.
 • Нич Р. Світ тексту: постструктуралізм і літературознавство / Ришард Нич. – Львів: Літопис, 2007. – 315 с.
 • Пастух Т. Київська школа поетів та її оточення (модерні стильові течії української поезії 1960–90-х років): монографія / Т.Пастух. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 700 с.
 • Платон. Діалоги / Платон. – Київ: Основи, 1995. – 394 с.
 • Рубан В. Химера: Поезії / Василь Рубан. – Київ: Радянськ. письмен. – 1989. – 190 с.
 • Семененко І. Нерозривне сонце: Поезії / Іван Семененко. – Київ: Радянськ. письм., 1991. – 126 с.
 • Сидоренко Г. Від класичних нормативів до верлібру / Г.К.Сидоренко. – Київ: Вища школа, 1980. – 184 с.
 • Тейлор Ч. Джерела себе. Творення новочасної ідентичності / Чарльз Тейлор. – Київ: Дух і Літера, 2005. – 691 с.
 • Тодоров Ц. Поняття літератури та інші есе / Цвєтан Тодоров. – Київ: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. – 97 с.
 • Цехмістро І. Голістична філософія науки / І.З.Цехмістро. – Харків: Акта, 2003. – 285 с.
 • Шерех Ю. Велика стаття про малий вірш / Юрій Шерех // Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології: В 3 т. [упорядк. Р.М.Корогодського]. – Харків: Фоліо, 1998. – Т. 1. – С. 336–342.
 • Bakuła B. Skrzydło Dedala: szkice, rozmowy o poezji i kulturze ukraińskiej lat 50–90 XX wieku / Bogusław Bakuła. – Poznań: Wyd-wo WiS, 1999. – 385 s.
 • Brooks C. Nowoczesna poezja a tradycja / Cleanth Brooks // Teoria badań literackich za granicą. Antologia. – Kraków, 1981. – T. II. – Cz. II. – S. 628–632.
 • Frye N. Anatomy of Criticism. Four essays / Northrop Frye. – Princeton; New Jersey: Princeton University Press, 1957. – 383 p.
 • Głowiński M. Tradycja literacka (próba zarysowania problematyki) / Michał Głowiński // Problemy teorii literatury. Seria 1. Prace z lat 1947–1964. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź: Zakład ńarodowy im. Ossolińskich, 1987. – S. 339–354.
 • Ingarden R. O poznaniu dzieła literackiego / Roman Ingarden. – Warszawa: Państwowe Wyd-wo Naukowe, 1976. – 466 s.
 • Matthews J. The Surrealist Mind / J.H.Matthews. – Cranbury: University Press, 1991. – 233 p.

Силабус:

Завантажити силабус