Лексикографічна практика (арабісти)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24.5Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2135ФЛа-11доцент ЗАЗА Юлія

Опис курсу

Курс створено, аби надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб оволодіти лексикографічним інструментарієм класичної та сучасної арабської літературної мови.

Мета та цілі курсу: мета курсу – формування в студентів-сходознавців необхідних компетенцій, достатніх для вільного користування лексикографічним масивом класичної та сучасної арабської літературної мови; ціль – сформувати в студентів-сходознавців необхідну теоретичну та практичну основу для орієнтування в перекладацькій діяльності серед лексикографічних джерел арабської мови.

Очікувані результати навчання: після завершення цього курсу студент буде:
– Знати: джерела арабської лексикографічної традиції та її сучасні виміри.
– Вміти: застосовувати набуті знання, уміння і навики для їх вдосконалення та розвитку.

Теми:

1. Арабська лексикографічна традиція та її теоретичні основи. самостійна робота
2. Класичні арабські словники та їхні творці. самостійна робота
3. Сучасні виміри арабської лексикографії. самостійна робота

Питання до заліку/іспиту:
1. Теоретичні принципи арабської лексикографічної традиції.
2. Лексикографічна спадщина аль-Халіля.
3. Лексикографічна спадщина Ібн Фаріса.
4. Лексикографічна спадщина аль-Джавгарі.
5. Лексикографічна спадщина Ібн Манзура.
6. Лексикографічна спадщина Ібн Дурайда.
7. Лексикографічна спадщина Фірузабаді.
8. Лексикографічна спадщина аз-Замахшарі.
9. Сучасні виміри арабської лексикографії.

Рекомендована література

Базова:

1. Рыбалкин В. С. Классическое арабское языкознание / В. С. Рыбалкин. – К.: Стилос, 2003. – 406 с.
2. Baalbaki, Ramzi. The Arabic Lexicographical Tradition : From the 2nd/8th to the 12th/18th Century / Ramzi Baalbaki. – Leiden – Boston: Brill, 2014. – 489 p.
3. Versteegh K. The Arabic Language / Kees Versteegh. – New York: Columbia University Press, 1997. – 277 p.

Додаткова:

1. Арсланян Г., Шубов Я. Русско-арабский медицинский словарь: Ок. 20 000 терминов / Г. Арсланян, Я. Шубов. – М.: Русский язык, 1977. – 608 с.
2. Баранов Х. К. Арабско-русский словарь: Ок. 42 000 слов / Х. К. Баранов. – 5-е изд., переработ. и доп. – М.: Русский язык, 1976. – 944 с.
3. Белкин В. М. Карманный арабско-русский словарь: Ок. 9 400 слов / В. М. Белкин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Русский язык, 1986. – 528 с.
4. Борисов В. М. Русско-арабский словарь: Ок. 42 000 слов / В. М. Борисов. – М.: Сов. энциклопедия, 1967. – 1120 с.
5. Гиргас В. Ф. Арабско-русский словарь к Корану и хадисам / В. Ф. Гиргас. – СПб.: Диля, 2006. – 928 с.
6. Красновский В. Н., Шарбатов Г. Ш. Карманный русско-арабский словарь: Ок. 11 000 слов / В. Н. Красновский, Г. Ш. Шарбатов. – М.: Русский язык, 1988. – 576 с.
7. Кузнецов Н. С., Никишин А. А., Шах Х. М., Свободина И. Л. [и др.] Русско-арабский словарь по естественнонаучным дисциплинам: Ок. 11 000 терминов / Н. С. Кузнецов, А. А. Никишин, Х. М. Шах, И. Л. Свободина [и др.]. – 2-е изд., испр. – М.: Русский язык, 1986. – 224 с.
8. Сучасний арабсько-український словник: всеохоплюючий розгорнутий алфавітний словник, майже 120 000 слів і виразів: в 2 томах. Т. 1 / Упоряд.: Алі Субх, Юрій Кочержинський, Іван Ковальов, Анна Честнійша; за заг. ред. Субха М. А., Хоміцької О. Г. – К.: Університет “Україна”, 2015. – 786 с.
9. Сучасний арабсько-український словник: всеохоплюючий розгорнутий тематичний словник, майже 30 000 слів і виразів: в 2 томах. Т. 2 / Упоряд.: Алі Субх, Юрій Кочержинський, Іван Ковальов, Анна Честнійша; за заг. ред. Субха М. А., Хоміцької О. Г. – К.: Університет “Україна”, 2015. – 387 с.
10. Сучасний українсько-арабський словник / Упоряд.: Алі Субх, Юрій Кочержинський. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. – 436 с.
11. Фавзи А. М., Шкляров В. Т. Учебный русско-арабский фразеологический словарь: ок. 900 фразеологизмов / А. М. Фавзи, В. Т. Шкляров. – М.: Русский язык, 1989. – 613 с.
12. Шарбатов Г. Ш. Арабско-русский учебный словарь: Ок. 9 800слов / Г. Ш. Шарбатов. – М.: Русский язык, 1981. – 1076 с.
13. Шарбатов Г. Ш. Русско-арабский учебный словарь: Ок. 16 000 слов / Г. Ш. Шарбатов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Русский язык, 1979. – 1056 с.
14. Эль-Массарани М., Сегаль В. С. Арабско­русский словарь сирийского диалекта: ок. 12 000 слов / М. эль-Массарани, В. С. Сегаль. – М.: Русский язык, 1978. – 552 с.
15. Al-Baalbaki Munir, Baalbaki Ramzi Munir. Al-Mawrid Al-Hadeeth: A Modern English-Arabic Dictionary / Munir Al-Baalbaki and Dr. Ramzi Munir Baalbaki. – Beirut: Dar el-Ilm Lilmalayin, 2008. – 1538 p.
16. Baalbaki, Rohi. Al-Mawrid: A Modern Arabic-Еnglish Dictionary [Electronic resourse] / Dr. Rohi Baalbaki. – 7th ed. – Beirut: Dar el-Ilm Lilmalayin, 1995. – Mode of access: https://archive.org/details/Al-mawridArabic-englishDictionary7thEd.Ocrd
17. Badawi, El-Said; Hinds, Martin. A Dictionary of Egyptian Arabic (Arabic-English) / El-Said Badawi and Martin Hinds. – Beirut: Librairie Du Liban, 1986. – Mode of access: https://archive.org/details/ADictionaryOfEgyptianArabic
18. Doniach, N. S. The Oxford English-Arabic Dictionary of Current Usage / N. S. Doniach. – Oxford: Clarendon Press, 1971. – 1392 p.
19. Lane, Edward William. An Arabic-English Lexicon [in eight parts; electronic resourse] / Edward William Lane; edited by Stanley Lane-Pool. – London: Willams & Norgate, 1863-1893. – Mode of access: https://archive.org/details/ArabicEnglishLexicon.CopiousEasternSources.EnlargedSuppl.Kamoos.Lane.Poole.1863
20. The Arabic Lexicon [Electronic resourse]. – Mode of access: arabiclexicon.hawramani.com/
21. Wehr, Hans. A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English) / Hans Wehr; edited by J. Milton Cowan. – 4th ed. – Urbana: Spoken Language Services, 1993. – 1301 p.
22. الباحث العربي ]المصدر الإلكتروني[. – نظام الدخول: www.baheth.info/
23. المعجم الوسيط، الطبعة الرابعة، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٤ م. – ١٠٦٧ ص.
24. المعاني ]المصدر الإلكتروني[. – نظام الدخول: http://www.almaany.com

Робоча програма

Завантажити робочу програму