ЗАЗА Юлія

Посада: доцент кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-04

Електронна пошта: yuliya.zaza@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Наукові інтереси

Напрямки наукових інтересів: арабська мова, левантійський діалект, арабський мовленнєвий етикет, викладання арабської мови як іноземної , прагмалінгвістика, системно-функціональна лінгвістика.

Курси

Публікації

 1. Заза Ю.Я. Арабські лінгвальні засоби привітання: прагматичний і ситуативний аспекти / Ю. Заза // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2007. – Вип. 42. – C. 101–110.
 2. Заза Ю.Я.. Тематичний репертуар фатичних жанрів (на матеріалі арабської мови) / Ю. Заза // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского.– Т. 20 (59), №5. – 2007. – С. 223–232. –(Серия “Филология”).
 3. Заза Ю.Я. Теми-табу мовленнєвого жанру привітання (на матеріалі арабської мови) / Ю. Заза / Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2008. – Вип. 45. – C. 107–111.
 4. Заза Ю.Я. Модель ситуації початку комунікативного контакту (на матеріалі української та чеської мови) / Ю. Заза // “Model of the situation of the beginning of communicative contact” (based on Ukrainian and Czech language material)Магістр гри слова. Філологічні дослідження, присвячені 60-річчю професора Флорія Бацевича / Уклали О. Ясіновська, Л. Сваричевська. – Луцьк: ПВД ”Твердиня”, 2009. – С. 123–133.
 5. Заза Ю.Я. Прагмалінгвістичні характеристики мовленнєвого жанру привітання: зміст соціальних ролей мовців (на матеріалі чеської мови) / Ю. Заза / Мова і культура (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009.– Вип. 11. – Т. ІV (116). – С. 142–149.
 6. Заза Ю.Я. Асиметрична комунікація ситуації початку комунікативного контакту: міжкультурний аспект (на матеріалі української, чеської, арабської мов) / Ю. Заза // Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. ІІ (127). – С. 211–218.
 7. Заза Ю.Я. Арабська сирійська ситуація початку комунікативного контакту: ідіоетнічна специфіка/ Ю. Заза // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2010. – Вип. 47. – C. 95–55.
 8. Заза Ю.Я. Регістрові характеристики ситуації початку комунікативного контакту (на матеріалі української, чеської та арабської мов). Автореферат дисертації.-Донецьк, 2010. – 11с.
 9. Заза Ю.Я. Конфігурація соціальних ролей мовців ситуації початку комунікативного контакту//Мовленнєві жанри в міжкультурній комунікації: монографія/авт.кол.: Р.Помірко,Ф.Бацевич,А.Паславська та ін.–Львів:ПАІС,2010.–С.141-181.
 10. Заза Ю.Я. Категорія контексту в лінгвопрагматичному аспекті / Ю. Заза / Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. ІІI (139). – С. 40-45.
 11. Заза Ю.Я. Регістри початку спілкування (українсько-чесько-арабські паралелі): монографія / Ю. Заза.-Львів, ПАІС, 2011.-206с.
 12. Заза Ю.Я. Арабські мовленнєві засоби встановлення комунікативного контакту¬-між нормою та узусом/ Ю. Заза // Вісник Львівського університету. Серія філологічна – 2011. – Вип.54. – C.32-42.
 13. Заза Ю.Я. «Доброго дня» чи «Ласкаво просимо?» – культурний та ситуативний контексти при перекладі деяких арабських привітань/ Ю. Заза  //Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. ІІI (149). – С. 375-385.
 14. Заза Ю.Я. ˮМова Rušnaˮ як складова арабської молодіжної субкультури / Ю.Заза // Вісник Львівського університету. Серія філологічна.˗ 2014. ¬˗Випуск 61.˗ С. 28–38.
 15. Заза Ю.Я. Ставлення арабських мовознавців до мови арабського Інтернет-простору/ Ю. Заза //Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 17. – Т. І (175). – С. 299-305.
 16. Заза Ю. Я. Прагматичні елементи мовної гри в арабському віртуальному дискурсі (на матеріалі коментарів сирійських груп Instagram) / Ю. Я. Заза / Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2017. – Вип. 65. – С. 11-19.
 17. Заза Ю.Я. Навчання читанню при вивченні арабської мови – типові помилки студентів та способи їх вирішення/Ю.Заза// тези конференції «Scientific and pedagogical internship «Ukrainian traditions and European innovations in philologists‟ training» : Internship proceedings, February 21 –April 3, 2022. Częstochowa, 2022. С.32-36.
 18. Заза Ю.Я. Мовний код соціальних мереж як регістр віртуального дискурсу: арабські формули із компонентом «Allah» (Бог) (на матеріалі коментарів Instagram) Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». № 11
 19. Zaza Yuliya The use of Instagram in the methodology of teaching Arabic for higher education (on the example of selecting additional texts for reading). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог : Видво НаУОА, 2024. Вип. 21(89). С. 190–194

Біографія

Із відзнакою закінчила філологічний факультет ЛНУ імені Івана Франка.

1999р проходила стажування  в університеті м.Чеське Будєйовіце.

Із 2001 року – асистент катедри сходознавства.

2006-2010 навчалася у аспірантурі при катедрі загального мовознавства.

2005 року проходила стажування у Інституті Арабської мови при університеті м.Дамаськ.

2010 року захистила дисертацію на тему «Регістри ситуації початку комунікативного контакту» (на матеріалі української, арабської та чеської мов) за спеціальністю 10.02.15 «загальне мовознавство». З 2012 року – доцент катедри сходознавства.

У період із 21 лютого по 3 квітня 2022 року в Полонійній академії в Ченстохові (Республіка Польща) пройшла науково-педагогічне стажування на тему «Українські традиції та європейські інновації  у підготовці філологів».

Викладаю арабську мову, теоретичну граматику арабської мови та основи сиро-ліванського діалекту для студентів 3  та 4 курсів.  Для  студентів магістратури 1 та 2 року навчання  арабського відділення – предмети «методологія викладання арабської мови у вищій школі», а також арабську мову  як другу мову для студентів факультету міжнародних відносин.

Важливим складником професіоналізму для мене є постійне навчання та підвищення кваліфікації.

 

 

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!