Методи і практика сучасного літературознавчого дослідження

Тип: На вибір студента

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Залік
83Курсова робота

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
730ФЛп-41ГОРОШКЕВИЧ Олена
ФЛх-41ГОРОШКЕВИЧ Олена
ФЛя-41ГОРОШКЕВИЧ Олена
ФЛа-41ГОРОШКЕВИЧ Олена
828ФЛп-41ГОРОШКЕВИЧ Олена, доцент ЗАБУРАННА Ореста
ФЛх-41ГОРОШКЕВИЧ Олена, доцент ЗАБУРАННА Ореста
ФЛя-41ГОРОШКЕВИЧ Олена, доцент ЗАБУРАННА Ореста
ФЛа-41ГОРОШКЕВИЧ Олена, доцент ЗАБУРАННА Ореста

Опис курсу

Мета та цілі курсу

Метою курсу є на основі ознайомлення з сучасними підходами, методами і практиками літературознавчого аналізу художнього тексту сформувати у студентів навички такого аналізу; ціль – застосування студентами отриманих знань і навичок в процесі написання наукової кваліфікаційної роботи.

Очікувані результати навчання

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:сучасні напрями літературознавчого аналізу художнього тексту:
повинні вміти: застосовуючи здобуті знання з японської мов і літератури, а також, ознайомившись з сучасними методиками аналізу тексту, читати, перекладати, глибоко і всебічно аналізувати різні рівні організації різножанрових текстів художньої літератури, результати аналізу оформити в науковій кваліфікаційній роботі.

Програма навчальної дисципліни

1 На основі прочитаного мовою оригіналу тексту художньої літератури визначення рівнів тексту, одиниць аналізу тексту, типу тексту. Практичне заняття
2 На основі прочитаного мовою оригіналу тексту художньої літератури визначення текстових пресупозицій. Практичне заняття
3 На основі прочитаного мовою оригіналу тексту художньої літератури визначення функціонально-стильової приналежності тексту Практичне заняття
4 Застосування біографічного та культурно-історичного методу до аналізу прочитаного мовою оригіналу тексту художньої літератури. Практичне заняття
5 Застосування методів міфопоетичного аналізу до розгляду прочитаного мовою оригіналу тексту художньої літератури. Практичне заняття
6 Застосування методів психоаналітичної критики у роботі над прочитаним мовою оригіналу текстом художньої літератури. Практичне заняття
7 Застосування методів герменевтичного аналізу тексту. Практичне заняття
8 Розгляд тексту з позицій семіотики. Текст як система кодів. Дешифрування тексту. Практичне заняття
9 Визначення інтертекстуальних зв’язків тексту прочитаного мовою оригіналу твору художньої літератури. Практичне заняття
10 На основі прочитаного мовою оригіналу тексту визначити застосовані автором техніки інтерконтекстуальної гри. Практичне заняття
11 Застосування технік наратологічного аналізу до розгляду твору художньої літератури. Практичне заняття
12 Застосування кодів Барта в аналізі тексту художнього твору. Практичне заняття
13 Визначення структури і елементів змістової організації літературно-художнього твору. Тема. Фабула. Пафос. Ідея. Практичне заняття
14 Визначення структури і елементів внутрішньої форми художнього твору. Образи автора і читача. Практичне заняття
15 Визначення системи образів прочитаного мовою оригіналу твору. Практичне заняття
16 Визначення елементів, що формують уявлення про авторську національно-марковану картину світу. Практичне заняття
17 Визначення сюжету художнього твору, його типу й функцій. Практичне заняття
18 Визначення художньо-мовленнєвої організації літературного твору. Засоби лексичного увиразнення мовлення. Практичне заняття
19 Визначення і аналіз засобів контекстуально-синонімічного увиразнення мовлення. Практичне заняття
20 Визначення синтаксичних засобів увиразнення мовлення (стилістичні фігури). Практичне заняття
21 Визначення денотативного простору тексту. Подієва структура тексту. Хронотоп художнього твору. Практичне заняття
22 Метод концептуального аналізу. Поняття концепту і концептосфери. Визначення концептуального простору художнього тексту. Практичне заняття
23 Визначення емотивного простору тексту і його аналіз. Поняття емотивної домінанти і емотивної тональності тексту. Практичне заняття
24 Ознайомлення з комплексними методиками літературознавчих досліджень Практичне заняття
25 Ознайомлення з сучасними літературознавчими дослідженнями в країні, мова якої вивчається як спеціальність. Практичне заняття
26 Опрацювання літературознавчих статей за темою дослідження мовою оригіналу. Практичне заняття
27 Вимоги до оформлення результатів кваліфікаційного дослідження Практичне заняття
28 Вимоги до захисту кваліфікаційного дослідження Практичне заняття

Рекомендована література

Базова
1. Бабенко Л.Г. Казарин Ю.В. Филологический анализ текста. Практикум. – Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 400 с.
2. Білоус П.В. Теорія літератури: навч. посіб. – К.: Академвидав, 2013. – 328 с.
3. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство: Підручник. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 430 с.
4. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 488 с.
5. Іванишин В.П. Нариси з теорії літератури. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 256 с.
6. Література. Теорія. Методологія. Пер. з польської. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 543 с.
7. Літературознавчий словник-довідник. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 752 с.
8. Пітер Баррі. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія. – К.: Смолоскип, 2008. – 358 с.
9. Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 531 с.
Додаткова
1. Бахтин М.М. К вопросам теории романа./ В кн.: Бахтин М.М. Собрание сочинений. т. 5. – М.: Русские словари, 1997. – С.48 – 63.
2. Зборовська Н. Код української літератури. – К.: Академвидав, 2006. – 504 с.
3. Зубрицька М. Homolegens: Читання як соціокультурний феномен. – Львів: Літопис, 2004. – 352 с.
4. Дорота Корвін-Пйотровська. Проблеми поетики прозового опису. – Львів: Літопис, 2009. – 206 с.
5. Кравець Л. Динаміка метафори в українській поезії ХХ ст. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 416 с.
6. Лотман Ю.М. Семиотика и типологія культуры. /В кн.: История и типологія русской культуры. – Санкт-Петербург: “Искусство – СПБ”, 2002. – С. 22 – 158.
7. Лотман Ю.М. Текст как семиотическая проблема. /В кн.: История и типологія русской культуры. – Санкт-Петербург: “Искусство – СПБ”, 2002. – С. 158 – 222.
8. Осадча Ю. Японська его-проза ватакуші-шьосецу: теорія, генеза, сучасний контекст. – К.: Наукова думка, 2013. – 302 с.
9. Осадча Ю. Основні чинники формування модерного літературно-критичного дискурсу в Японії кінця Х1Х ст. – Вісник Львівського ун-ту. Вип. 45, 2008. – С.242-249
10. Павличко С. Теорія літератури. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2009. – 679 с.
11. Японська поетика. Хрестоматія./ упорядк., передм., комент. І.П.Бондаренко, Ю.В. Осадча. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 260 с.
12. Юнґ К.Ґ. Архетипи і колективне несвідоме. – Львів: Астролябія, 2018. – 608 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус