Методи і практика сучасного літературознавчого дослідження

Тип: На вибір студента

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік
82Курсова робота

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
730ФЛп-41ГОРОШКЕВИЧ Олена
ФЛх-41ГОРОШКЕВИЧ Олена
ФЛя-41ГОРОШКЕВИЧ Олена
ФЛа-41ГОРОШКЕВИЧ Олена
ФЛя-42
828ФЛп-41ГОРОШКЕВИЧ Олена
ФЛх-41ГОРОШКЕВИЧ Олена
ФЛя-41ГОРОШКЕВИЧ Олена
ФЛа-41ГОРОШКЕВИЧ Олена
ФЛя-42

Опис курсу

Курс створено з метою надати студентам знання з теоретичних основ аналізу художніх текстів, необхідні для подальшого практичного застосування в процесі написання наукової кваліфікаційної роботи.

Метою курсу є на основі ознайомлення з сучасними підходами, методами і практиками літературознавчого аналізу художнього тексту сформувати у студентів навички такого аналізу; ціль – застосування студентами отриманих знань і навичок в процесі написання наукової кваліфікаційної роботи.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:сучасні напрями літературознавчого аналізу художнього тексту:
повинні вміти: застосовуючи здобуті знання з японської мов і літератури, а також, ознайомившись з сучасними методиками аналізу тексту, читати, перекладати, глибоко і всебічно аналізувати різні рівні організації різножанрових текстів художньої літератури, результати аналізу оформити в науковій кваліфікаційній роботі.

 

Рекомендована література

Базова

 1. Білоус П.В. Теорія літератури: навч. посіб. – К.: Академвидав, 2013. – 328 с.
 2. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство: Підручник. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 430 с.
 3. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 488 с.
 4. Іванишин В.П. Нариси з теорії літератури. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 256 с.
 5. Література. Теорія. Методологія. Пер. з польської. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 543 с.
 6. Літературознавчий словник-довідник. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 752 с.
 7. Пітер Баррі. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія. – К.: Смолоскип, 2008. – 358 с.
 8. Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 531 с.

Додаткова

 1. Зборовська Н. Код української літератури. – К.: Академвидав, 2006. – 504 с.
 2. Зубрицька М. Homo legens: Читання як соціокультурний феномен. – Львів: Літопис, 2004. – 352 с.
 3. Дорота Корвін-Пйотровська. Проблеми поетики прозового опису. – Львів: Літопис, 2009. – 206 с.
 4. Кравець Л. Динаміка метафори в українській поезії ХХ ст. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 416 с.
 5. Осадча Ю. Японська его-проза ватакуші-шьосецу: теорія, генеза, сучасний контекст. – К.: Наукова думка, 2013. – 302 с.
 6. Осадча Ю. Основні чинники формування модерного літературно-критичного дискурсу в Японії кінця Х1Х ст. – Вісник Львівського ун-ту. Вип. 45, 2008. – С.242-249
 7. Павличко С. Теорія літератури. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2009. – 679 с.
 8. Японська поетика. Хрестоматія./упорядк., передм., комент. І.П.Бондаренко, Ю.В. Осадча. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 260 с.
 9. Юнґ К.Ґ. Архетипи і колективне несвідоме. – Львів: Астролябія, 2018. – 608 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус