Методи і практика сучасного літературознавчого дослідження

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Немає
83Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
730ФЛблг-41доцент КРАВЕЦЬ Ольга
ФЛхрв-41доцент КРАВЕЦЬ Ольга
ФЛчес-41доцент КРАВЕЦЬ Ольга
828ФЛблг-41доцент КРАВЕЦЬ Ольга
ФЛхрв-41доцент КРАВЕЦЬ Ольга
ФЛчес-41доцент КРАВЕЦЬ Ольга

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

 Програма практичного курсу «Методи і практика сучасного літературознавчого дослідження» розрахована на перший та другий семестр 4 курсу навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр».

Загальна кількість становить 210 годин, 30 практичних у першому семестрі/28 практичних у другому семестрі, відповідно самостійна робота за семестрами 60/90 годин. Завдання  курсу –  висвітлити головні проблеми зазначеної дисципліни «Методи і практика сучасного літературознавчого дослідження».

 Мета

 Навчальна дисципліна «Методи і практика сучасного літературознавчого дослідження» має на меті ознайомити студентів із основами здійснення дослідницької діяльності у філології, зокрема у літературознавстві, формувати у слухачів курсу уявлення про найпопулярніші у літературознавстві наукові методи дослідження літературного твору, зокрема такі, як біографічний, міфологічний, історико-порівняльний, феноменологічний, екзистенційний, рецептивний, психоаналітичний, герменевтичний, семіотичний, структуралістський, постструктуралістський тощо. Висвітлити правила і принципи та виробити вміння проведення наукових досліджень, представити засади студентської наукової праці.

Завдання

 • виробити загальне уявлення про напрями сучасного літературознавства та їх методологію;
 • ознайомити студентів із такими явищами, як компаративістика, психоаналіз, герменевтика, рецептивна естетика, феноменологія, екзистенціалізм, структуралізм, постструктуралізм, феміністична критика, міфологізм, біографізм;
 • забезпечити засвоєння студентами основних механізмів наукового літературознавчого аналізу;
 • сформувати та закріпити вміння застосовувати методику літературознавчих досліджень на практиці;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати

 • сучасні напрями літературознавчого аналізу художнього тексту
 • принципи наукової діяльності як особливого виду людської активності
 • розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів
 • знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності
 • знати засади створення студентських наукових праць

уміти

 застосовувати набуті знання при аналізі текстів літературних творів (прозових, драматичних, поетичних)

 • результати аналізу оформити в науковій кваліфікаційній роботі
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати
 • організовувати процес свого навчання й самоосвіти

Рекомендована література

Базова література

 1. Албул О. Львівська славістика в загальноєвропейському контексті / О. Албул, Н. Лобур // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам′яті академіка Л.А. Булаховського. – Київ, Освіта України, 2017, – C. 3 –11.
 2. Албул О. Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи розвитку) / О. Албул, Н. Лобур // Компаративні

дослідження слов’янських мов та літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського:

Збірник наукових праць. – К., 2009. – С. 3–10.

 1. Білоус П.В. Теорія літератури: навч. посіб. – К.: Академвидав, 2013. – 328 с.
 2. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство: Підручник. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 430 с.
 3. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 488 с.
 4. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Умберто Еко ; пер. За ред.О. Глотова. – Тернопіль : Мандрівець, 2007. – 224 с.
 5. Іванишин В.П. Нариси з теорії літератури. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 256 с.
 6. Література. Теорія. Методологія. Пер. з польської. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 543 с.
 7. Літературознавчий словник-довідник. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 752 с.
 8. Лобур Н. Традиції університетської славістики в Україні та виклики сьогодення / Н. Лобур, О. Паламарчук // Слов’янські обрії. Випуск 9. XVI Міжнародний з’їзд славістів (м. Белград, Сербія, 20-27 серпня 2018 року). Доповіді української делегації. – Київ, 2018. – C. 345–355.
 9. Мазур О.В. Основи наукових досліджень : посібник для студентів філологічних спеціальностей / О.В. Мазур, О.В. Подвойська, С.В. Радецька. – Вінниця : Нова Книга : 2013. – 119 с.
 10. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму “Філологія” (слов’янські мови та літератури) / Ольга Албул, Алла Кравчук, Людмила Петрухіна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 45 с.
 11. Основи методології та організації наукових досліджень : навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів / за ред. А.Є. Конверського. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
 12. Пітер Баррі. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія. – К.: Смолоскип, 2008. – 358 с.
 13. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навчальний посібник / О.М. Семеног. – Київ : Академія, 2012. – 216 с.
 14. Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 531 с.

 

Додаткова

 

 1. Зборовська Н. Код української літератури. – К.: Академвидав, 2006. – 504 с.
 2. Зубрицька М. Homolegens: Читання як соціокультурний феномен. – Львів: Літопис, 2004. – 352 с.
 3. Дорота Корвін-Пйотровська. Проблеми поетики прозового опису. – Львів: Літопис, 2009. – 206 с.
 4. Кравець Л. Динаміка метафори в українській поезії ХХ ст. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 416 с.
 5. Павличко С. Теорія літератури. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2009. – 679 с.
 6. Юнґ К.Ґ. Архетипи і колективне несвідоме. – Львів: Астролябія, 2018. – 608 с. 

Робоча програма

Завантажити робочу програму