Методи і практика сучасного літературознавчого дослідження

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
730ФЛслц-41доцент ВАСИЛИШИН Марія
ФЛсрб-41доцент ВАСИЛИШИН Марія
ФЛчес-41доцент ВАСИЛИШИН Марія
828ФЛслц-41доцент ВАСИЛИШИН Марія
ФЛсрб-41доцент ВАСИЛИШИН Марія
ФЛчес-41доцент ВАСИЛИШИН Марія

Опис курсу

Курс «Методи і практика сучасного літературознавчого дослідження» призначений для студентів-славістів четвертого року навчання і належить до вибіркових дисциплін.

У рамках курсу студенти отримають знання про основи дослідницької діяльності, ознайомляться з основними методами і напрямами сучасного літературознавства.

Зазначений курс передбачає також ознайомлення студентів із практичними засадами здійснення наукового дослідження, що дасть змогу виробити навички підготовки студентської наукової праці.

У результаті вивчення курсу студенти здобудуть теоретичні знання та практичні вміння, необхідні для здійснення студентського наукового дослідження.

Мета курсу: ознайомити студентів із основами здійснення дослідницької діяльності у філології, зокрема у літературознавстві, формувати у студентів уявлення про найпопулярніші у літературознавстві наукові методи дослідження літературного твору, зокрема такі, як біографічний, міфологічний, історико-порівняльний, феноменологічний, екзистенційний, рецептивний, психоаналітичний, герменевтичний, семіотичний, структуралістський, постструктуралістський тощо. Висвітлити правила і принципи та виробити вміння проведення наукових досліджень, представити засади студентської наукової праці.

Завдання курсу:

 • виробити загальне уявлення про напрями сучасного літературознавства та їх методологію;
 • ознайомити студентів із такими явищами, як компаративістика, психоаналіз, герменевтика, рецептивна естетика, феноменологія, екзистенціалізм, семіотика, структуралізм, постструктуралізм, феміністична критика, міфологізм, біографізм;
 • забезпечити засвоєння студентами основних механізмів наукового літературознавчого аналізу;
 • сформувати та закріпити вміння застосовувати методику літературознавчих досліджень на практиці;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • сучасні напрями літературознавчого аналізу художнього тексту;
 • принципи наукової діяльності як особливого виду людської активності;
 • розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів;
 • знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності;
 • знати засади створення студентських наукових праць;

уміти:

 • застосовувати набуті знання при аналізі текстів літературних творів (прозових, драматичних, поетичних);
 • результати аналізу оформити в науковій кваліфікаційній роботі;
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Албул О. Львівська славістика в загальноєвропейському контексті / О. Албул, Н. Лобур // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам′яті академіка Л.А. Булаховського. – Київ, Освіта України, 2017, – C. 3 –11.
 2. Албул О. Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи розвитку) / О. Албул, Н. Лобур // Компаративні

дослідження слов’янських мов та літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського:

Збірник наукових праць. – К., 2009. – С. 3–10.

 1. Білоус П.В. Теорія літератури: навч. посіб. – К.: Академвидав, 2013. – 328 с.
 2. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство: Підручник. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 430 с.
 3. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 488 с.
 4. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Умберто Еко ; пер. За ред.О. Глотова. – Тернопіль : Мандрівець, 2007. – 224 с.
 5. Іванишин В.П. Нариси з теорії літератури. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 256 с.
 6. Література. Теорія. Методологія. Пер. з польської. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 543 с.
 7. Літературознавчий словник-довідник. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 752 с.
 8. Лобур Н. Традиції університетської славістики в Україні та виклики сьогодення / Н. Лобур, О. Паламарчук // Слов’янські обрії. Випуск 9. XVI Міжнародний з’їзд славістів (м. Белград, Сербія, 20-27 серпня 2018 року). Доповіді української делегації. – Київ, 2018. – C. 345–355.
 9. Мазур О.В. Основи наукових досліджень : посібник для студентів філологічних спеціальностей / О.В. Мазур, О.В. Подвойська, С.В. Радецька. – Вінниця : Нова Книга : 2013. – 119 с.
 10. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму “Філологія” (слов’янські мови та літератури) / Ольга Албул, Алла Кравчук, Людмила Петрухіна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 45 с. 1. Бабенко Л.Г. Казарин Ю.В. Филологический анализ текста. Практикум. – Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 400 с.
 11. Основи методології та організації наукових досліджень : навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів / за ред. А.Є. Конверського. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
 12. Пітер Баррі. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія. – К.: Смолоскип, 2008. – 358 с.
 13. Семеног О.М. Культура наукової української мови : навчальний посібник / О.М. Семеног. – Київ : Академія, 2012. – 216 с.
 14. Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 531 с.

Додаткова

 1. Бахтин М.М. К вопросам теории романа./ В кн.: Бахтин М.М. Собрание сочинений. т. 5. – М.: Русские словари, 1997. – С.48 – 63.
 2. Зборовська Н. Код української літератури. – К.: Академвидав, 2006. – 504 с.
 3. Зубрицька М. Homolegens: Читання як соціокультурний феномен. – Львів: Літопис, 2004. – 352 с.
 4. Дорота Корвін-Пйотровська. Проблеми поетики прозового опису. – Львів: Літопис, 2009. – 206 с.
 5. Кравець Л. Динаміка метафори в українській поезії ХХ ст. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 416 с.
 6. Лотман Ю.М. Семиотика и типология культуры. /В кн.: История и типологія русской культуры. – Санкт-Петербург: “Искусство – СПБ”, 2002. – С. 22 – 158.
 7. Лотман Ю.М. Текст как семиотическая проблема. /В кн.: История и типологія русской культуры. – Санкт-Петербург: “Искусство – СПБ”, 2002. – С. 158 – 222.
 8. Павличко С. Теорія літератури. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2009. – 679 с.
 9. Юнґ К.Ґ. Архетипи і колективне несвідоме. – Львів: Астролябія, 2018. – 608 с.

Інформаційні ресурси

Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова”

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/

Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lnulibrary.lviv.ua/

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус