Методи і практика сучасного літературознавчого дослідження

Тип: На вибір студента

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік
83Курсова робота

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
730ФЛк-41доцент Сливинський О.
828ФЛк-41доцент Сливинський О.

Опис курсу

Курс дає студентам змогу ознайомитися з основами наукових досліджень у галузі
філології, вимогами до написання курсових робіт, допомагає окреслити спрямування, план та методологію наукових пошуків студентів, скеровує молодих дослідників на опрацювання відповідної до обраних тем наукової літератури, допомагає зрозуміти мовознавчі теорії та проблеми і використати їх при опрацюванні зібраного фактичного матеріалу.

Метою курсу є ознайомлення студентів з сучасними методами літературознавчого аналізу та формування навичок  їх застосування в процесі написання наукової кваліфікаційної роботи.

Мета передбачає виконання низки завдань:

 

– сформувати у студентів розуміння категорії «метод», вміння розрізняти загальнонаукові, загальнофілологічні, літературознавчі та лінгвістичні методи і розуміння їхньої адекватності певним об’єктам дослідження;

– ознайомити студентів з академічними школами літературознавства ХІХ століття та з сучасною методологією літературознавчих досліджень;

– удосконалити навички аналізу художніх творів з позиції різних теоретичних напрямів і шкіл;

– вдосконалити навички опрацьовування наукової літератури, вміння робити науково обґрунтовані висновки та узагальнення.

– допомогти студентам обрати тему наукової роботи, визначити проблему, предмет і адекватні для них методи дослідження;

– ознайомити студентів з методичними рекомендаціями стосовно написання курсових робіт на 4 курсі;

– удосконалити навички опису бібліографії.

Рекомендована література

 1. Албул О.А., Кравчук А.М., Петрухінa Л.Е. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт для
 2. Бабенко Л.Г. Казарин Ю.В. Филологический анализ текста. Практикум. Екатеринбург: Деловая книга, 2003. 400 с.
 3. Баррі П. Вступ до теорії : Літературознавство і культурологія. К. : Смолоскип, 2008.360 с.
 4. Білоус П.В. Теорія літератури: навч. посіб. К.: Академвидав, 2013. 328 с.
 5. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство: Підручник. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 430 с.
 6. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. К.: Либідь, 2006. 488 с.
 7. Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Методы изучения литературы. Системный подход: Учебное пособие / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. – М.: «Флинта», «Наука», 2002. – 200с.
 8. Іванишин В.П. Нариси з теорії літератури. К.: ВЦ «Академія», 2010. 256 с.
 9. Література. Теорія. Методологія. Пер. з польської. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 543 с.
 10. Літературознавчий словник-довідник. К.: ВЦ «Академія», 2007. 752 с.
 11. Навчально- й науково-дослідна робота студентів-філологів (реферат, курсова, випускна робота з української мови та методики її навчання): навчально-методичний посібник для студентів / Пентилюк М.І., Гайдаєнко І.В., Окуневич Т.Г. та ін. К. : Ленвіт, 2010. – 120 с.
 12. Основні вимоги до підготовки та написання навчально-наукових і кваліфікаційних робіт (для студентів-філологів): методична розробка / КНУ ім. Т.Шевченка, Ін-т філології; кер. проекту Г.Ф.Семенюк. К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. 82 с.
 13. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /[за ред.
  М. Зубрицької. Львів : Літопис, 2002. 832 с.
 14. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / за ред. А. Волкова, О. Бойченка та ін. Чернівці: Золоті литаври, 2001. 636с.
 15. Література. Теорія. Методологія / упоряд. Д.Уліцька. К.: КМА, 2006. 543 с.
 16. Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина ХХ–початок ХХІ ст. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 531 с.
 17. Турышева, О. Н. Теория и методология зарубежного литературоведения [Электронный ресурс] : учеб. пособие /О.Н. Турышева. – Электрон. дан. – М. : Флинта, 2017. 160с.  ЭБС Айбукс.  Режим доступа: https://ibooks.ru/product.php?productid=25563.
 18. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. ‒ Київ, 2004.
  Eco U. Jak napisać pracę dyplomową Poradnik dla humanistów. Warszawa, 2007.
 19. Gambarelli G., Łucki Z. Jak przygotowac pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków, 1996.
 20. Kozłowski H. Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu. Warszawa, 2009.
 21. Oliver P. Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów. Kraków, 2000.

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус