Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік
84Курсова робота

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
730ФЛхрв-41
ФЛблг-41
ФЛчес-41
828ФЛблг-41доцент ОСТАШ Любов
ФЛхрв-41доцент ОСТАШ Любов
ФЛчес-41доцент ОСТАШ Любов

Опис курсу

 

У рамках курсу «Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження» студенти отримають знання про наукову діяльність як особливий вид людської активності, ознайомляться із засадами мовознавчого дослідження у галузі славістики, вироблять навички підготовки студентської наукової праці. Під час вивчення дисципліни детально розглянуто усі етапи дослідницької діяльності: вибір теми дослідження, збирання джерельного матеріалу, аналіз зібраного матеріалу, здійснення висновків, презентацію дослідження. Передбачено застосування здобутих знань на практиці, презентацію та аналіз виконаних завдань. У результаті вивчення курсу студенти здобудуть теоретичні знання та практичні вміння, необхідні для здійснення студентського наукового дослідження.

Мета курсу – ознайомити студентів із основами здійснення дослідницької діяльності у філології, зокрема у мовознавстві, висвітлити правила і принципи та виробити вміння проведення наукових досліджень, представити засади студентської наукової праці.

Завдання курсу –  ознайомити із особливостями наукової діяльності, її видами і формами;  подати інформацію про принципи здійснення студентського наукового пошуку на всіх етапах: вибір теми дослідження, підбір джерельного матеріалу, ознайомлення із науковою літературою, аналіз матеріалу, формулювання висновків, презентація дослідження; виробити вміння застосовувати здобуті знання на практиці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 • знати принципи наукової діяльності як особливого виду людської активності;
 • розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів;
 • знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності;
 • знати засади створення студентських наукових праць;
 • вміти здійснювати студентський науковий пошук під керівництвом наукового керівника, створювати і оформляти студентську наукову працю;
 • окреслювати основні проблеми дисциплін, що визначають мовознавчу галузь, пояснювати їх взаємозв’язок у цілісній системі знань;
 • використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні;
 • застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань;
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності;
 • мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;
 • організовувати процес свого навчання й самоосвіти;
 • мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.

 

 

Рекомендована література

Основна

 1. АлбулО. Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи розвитку) / О. Албул, Н. Лобур // Компаративні дослідження слов’янських мов та літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. – К., 2009. – С.3–10.
 2. АлбулО. Львівська славістика в загальноєвропейському контексті / О. Албул, Н. Лобур // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам′яті академіка Л.А.Булаховського. – Київ, Освіта України, 2017, – C. 3 –11.
 3. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Умберто Еко ; пер. за ред.О. Глотова. – Тернопіль : Мандрівець, 2007. – 224 с.
 4. ЛобурН. Традиції університетської славістики в Україні та виклики сьогодення / Н. Лобур, О. Паламарчук // Слов’янські обрії. Випуск 9. XVI Міжнародний з’їзд славістів (м. Белград, Сербія, 20-27 серпня 2018 року). Доповіді української делегації. – Київ, 2018. – C.345–
 5. Мазур О.В.Основи наукових досліджень : посібник для студентів філологічних спеціальностей / О.В. Мазур, О.В. Подвойська, С.В. Радецька. – Вінниця : Нова Книга : 2013. – 119 с.
 6. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму “Філологія” (слов’янські мови та літератури) / Ольга Албул, Алла Кравчук, Людмила Петрухіна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 45 с.
 7. Основи методології та організації наукових досліджень : навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів / за ред. А.Є. Конверського. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
 8. Семеног О.М. Культура наукової української мови : навчальний посібник / О.М. Семеног. – Київ : Академія, 2012. – 216 с.
 9. Foltýnek T. How to Avoid Plagiarism. Student Handbook / Tomáš Foltýnek et al. – Prague: Charles University, Karolinum Press, 2020. – 42 p. – Режим доступу: https://karolinum.cz/data/book/24023/9788024648163%20Foltynek%20-%20How%20to%20avoid%20plagiarism.pdf
 10. Foltýnek T. How to Prevent Plagiarism in Student Work. A Handbook for Academic Staf / Tomáš Foltýnek et al. – Prague: Charles University, Karolinum Press, 2020. – 34 p. – Режим доступу: https://karolinum.cz/data/book/24024/9788024648170%20Foltynek%20-%20How%20to%20Prevent%20Plagiarism%20in%20Student%20Work.pdf

Додаткова

 1. Возний І. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / Ігор Возний. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – 144 c.
 2. Гуторов О.І. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник / О.І. Гуторов. – Харків : ХНАУ, 2017. – 272
 3. Навчально- й науково-дослідна робота студентів-філологів (реферат, курсова, випускна робота з української мови та методики її навчання): Науково-методичний посібник для студентів / М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, Т.Г. Окуневич та ін. – Київ : Ленвіт, 2010. – 120 с.
 4. Čmejrková S. Jak napsat odborný text / Světla Čmejrová, František Daneš, Jindra Světlá. – Praha : Leda, 1999. – 255s.
 5. Čmejrková S. Normy vědeckého dorozumívání / S.Čmejrová // Termina 94 / ed. Žemlička. – Liberec : Pedagogická fakulta TU a UJČ AV ČR, 1994. – S. 55–65.
 6. Daneš F. Jakou řečí mluví věda. Modalizace vědeckého diskurzu / František Daneš. – Slovo a slovesnost. – 2000. – Č. 61. – S. 81–92.
 7. Daneš F. Jazyk vědy / F. Daneš // Český jazyk na přelomu tisíciletí / F.Daneš a kol. – Praha : Academia, 1997. – S.68–83.
 8. Daneš F. K mluvenosti a psanosti ve vědecké komunikaci / F. Daneš // Termina 94 / ed. M. Žemlička. – Liberec : Pedagogická fakulta TU a UJČ AV ČR, 1994. – S. 203–208.
 9. Daneš F. Odstavec jako centrální jednotka tematicko-kompoziční výstavby textu / František Daneš // Slovo a slovesnost. – 1994. – Č. – S.1–16.
 10. Filka J. Metodika tvorby diplomové práce : praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. – Brno : Vydavatelství Knihař, 2002. – 223s.
 11. Holmerová I. Minimum akademického bontonu / Iva Holmerová. –Praha : Grada, 2014. – 104 s.
 12. Katuščák D. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce / Dušan Katuščák, Barbora Drobíková, Richard Papík. – Nitra : Enigma, 2008. – 161 s.
 13. Meško D. Akademická příručka / Dušan Meško, Dušan Katuščák, Ján Findra. – České upr. vydání. – Martin : Osveta, 2006. – 481s.
 14. Spousta V. Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření / Vladimír Spousta. – Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2009. – 232 s.
 15. Schneiderová S. Jak nepsat diplomovou práci / Soňa Schneiderová. – Olomouc, 2011. – 60 s.

Словники, довідники, енциклопедії

 1. Ганич Д.І. Словник лінгвістичних термінів / І.Д. Ганич, І.С. Олійник. – Київ : Вища школа, 1985. –360 с.
 2. Українська мова : енциклопедія / ред. кол. : В.М. Русанівський … [та ін.]. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2007. – 852c.
 3. Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології / Н. Лобур, О. Антоненко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, М. Шевченко. – Видавничий центр ЛНУ Івана Франка, Львів, 2009 – 200 с.
 4. Чесько-український словник лінгвістичної термінології. Česko-ukrajinský slovník lingvistických termínů / Н. Лобур, О. Антоненко, Н. Зайченко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, М. Шевченко. – Київ : Освіта України, 2015. – 241 с.
 5. Akademická příručka českého jazyka / Eds. Markéta Pravdová, Ivana Svobodová. – 2.,rozšířené vydání. – Praha : Acadamia, 2019. – 604s. – Режим доступу: https://prirucka.ujc.cas.cz/
 6. Nový encyklopedický slovník češtiny [Електронний ресурс] / Ed. Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. – Praha : Nakladateství Lidové noviny, 2017. – Sv.1–2. – Режим доступу: https://www.czechency.org/slovnik

Інформаційні ресурси

  1. Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/
  2. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/
  3. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lnulibrary.lviv.ua/
  4. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
  5. Bibliografie české lingvistiky / [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: https://bibliografie.ujc.cas.cz/search-form
  6. Český národní korpus [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.korpus.cz/
  7. Dotazy z jazykové poradny [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу:https://dotazy.ujc.cas.cz/
  8. Elektronické slovníky a zdroje [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://www.ujc.cas.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/
  9. Internetová jazyková příručka [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://prirucka.ujc.cas.cz/
  10. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ujc.avcr.cz/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус