ОСТАШ Любов

Посада: доцент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-70

Електронна пошта: liubov.ostash@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Слов’янська ономастика, чеська антропоніміка, українська сучасна та історична антропоніміка, діалектологія, лексикографія.

 

Курси

Публікації

Навчальні видання:

 1. Осташ Л.Р. Методичні рекомендації і тестові завдання з морфології сучасної чеської мови (іменник) / Любов Осташ. – Львів : ПАІС, 2010. – 80 с.
 2. Осташ Л.Р. Вивчаймо чеську мову : збірник тестових завдань : навчальний посібник / Любов Осташ. – Львів : ПАІС, 2018. – 164с.

Наукові публікації у закордонних виданнях:

 1. OstašL.R. Das slawische Erbe in tschechischen Personennamen / Ljubov Romanivna Ostaš // Namenkundliche Informationen. – Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2006. – 89/90. – S.283–301. https://ul.qucosa.de/landing-page/?tx_dlf[id]=https%3A%2F%2Ful.qucosa.de%2Fapi%2Fqucosa%253A31504%2Fmets
 2. ОсташЛ.Р. Динаміка чоловічих імен слов’янського походження у ХХ столітті в Чеській Республіці / Любов Осташ // Acta onomastica. – 2006. – Ročník XLVII. – S. 373–382.
 3. Осташ Л.Р. Нові тенденції у функціонуванні власних особових імен в Україні / Любов Осташ // Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze / pod red.Aleksandry Cieślikowej, Barbary Czopek-Kopciuch i Katarzyny Skowronek. – Kraków : PANDIT, 2007.– S.159–166.
 4. Осташ Л.Р. Семантика чеських власних особових імен-композитів слов’янського походження / Любов Осташ // Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo Slovenskej onomastickej konferencie, Trnava 12.–14.9.2007 / zostavili J. Hladký a I. Valentová. – Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akademie vied, 2010. – S. 344–349.
 5. Осташ Л.Р. Тенденції розвитку іменникá Чеської Республіки на початку ХХІ століття / Любов Осташ // Nazwy własne a społeczeństwo / [pod redakcją Romany Łobodzińskiej]. – Łask: LEKSEM, 2010. – T.– S.191–198.
 6. ОсташЛ.Р. Українські особові імена середини XVII століття як об’єкт лексикографії (17 Р) / Любов Осташ, Роман Осташ // Studia Ucrainica Varsoviensia / Uniwersytet Warszawski, Katedra Ukrainistyki ; [pod red. I.Mytnik]. – Warszawa, 2013. – T.  – S. 207–221.
 7. Осташ Л.Р. До питання про особливості розвитку давньої української антропонімії / Любов Осташ // Тенденції розвитку української лексики та граматики / за ред. Ірини Кононенко, Ірени Митнік, Світлани Романюк. – Варшава ; Івано‑Франківськ, 2014. – Ч. І. – С. 148–167. – (У колі мови, літератури і культури ; W kręgu języka, literatury i kultury ; T.III).
 8. Осташ Л.Р. Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. Д 2 (Двíйочник – Додýмуватисі) / Любов Осташ, Роман Осташ // Studia Ucrainica Varsoviensia / Uniwersytet Warszawski, Katedra Ukrainistyki ; [pod red. I.Mytnik]. – Warszawa, 2014. – T. – S. 121–138.
 9. Осташ Л.Р. Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. Д. 3 (доживáти – дюхувáти) / Любов Осташ, Роман Осташ // Тенденції розвитку української лексики та граматики / за ред. Ірини Кононенко, Ірени Митнік, Світлани Романюк. – Варшава ; Івано‑Франківськ, 2015. – Ч. ІІ. – С. 162–187. – (У колі мови, літератури і культури ; W kręgu języka, literatury i kultury ; T.VIII).
 10. Осташ Л.Р. Українські особові імена середини XVII ст. як об’єкт лексикографії. 21 (Ф/Ө) / Любов Осташ, Роман Осташ // Тенденції розвитку української лексики та граматики / за ред. Ірини Кононенко, Ірени Митнік, Світлани Романюк. – Варшава ; Івано‑Франківськ, 2015. – Ч. ІІ. – С. 238–266. – (У колі мови, літератури і культури ; W kręgu języka, literatury i kultury ; T.VIII).
 11. Осташ Л.Р. Залишки форм двоїни у діалектному мовленні / Любов Осташ // Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III. Jazyk. – Brno, 2015. – S.365–371.
 12. Осташ Л.Р. Іменування новонароджених двома іменами в Чеській Республіці: традиції і сучасність / Любов Осташ // Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji / Redakcja naukowa Irena Sarnowska‑Giefing, Mieczysław Balowski, Magdalena Graf ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej. – Poznań: Instytut Naukowo‑Wydawniczy „Maiuscula”, 2015. – S.479–487.
 13. Осташ Л.Р. Українські особові імена середини ХVIIст. як об’єкт лексикографії. 22 (Х) / Любов Осташ, Роман Осташ // Studia Ucrainica Varsoviensia / Uniwersytet Warszawski, Katedra Ukrainistyki ; [pod red. I.Mytnik]. –Warszawa, 2016. – T.  – S. 217– 239. https://studiauavar.pl/resources/html/article/details?id=155979
 14. Осташ Л.Р. Штрихи до наддністрянської оронімії / Любов Осташ // Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej. Geographical names in physical space / redakcja Artur Gałkowski, Renata Gliwa. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S.137–143.
 15. Осташ Л.Р. Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. К.3 (Кобзар – кóроп) / Любов Осташ, Роман Осташ // Тенденції розвитку української лексики та граматики / за ред. Ірини Кононенко, Ірени Митнік, Світлани Романюк. – Варшава ; Івано‑Франківськ, 2016. – Ч. ІІІ. – C.74–89. – (У колі мови, літератури і культури ; W kręgu języka, literatury i kultury ; T. ХІІІ).
 16. Осташ Л.Р. Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. K. 2 (Капíтанка – кня́жна) / Любов Осташ, Роман Осташ // Studia Ucrainica Varsoviensia / Uniwersytet Warszawski, Katedra Ukrainistyki ; [pod red. I.Mytnik]. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – T. – S. 101–111.
 17. Осташ Л.Р. Людина світлої душі і щедрої любові / Любов Осташ, Ірена Митнік // Studia Ucrainica Varsoviensia / Uniwersytet Warszawski, Katedra Ukrainistyki ; [pod red. I.Mytnik]. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – T. 5. – S.297–308.
 18. Осташ Л.Р. Бібліографія наукових праць Романа Івановича Осташа / Любов Осташ // Studia Ucrainica Varsoviensia / Uniwersytet Warszawski, Katedra Ukrainistyki ; [pod red. I.Mytnik]. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – T. 5. – S.309–321.
 19. Осташ Л.Р. Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. I, Ї / Любов Осташ, Роман Осташ // Studia Ucrainica Varsoviensia / Uniwersytet Warszawski, Katedra Ukrainistyki ; [pod red. I.Mytnik]. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – T. – S. 249–262.
 20. Осташ Л.Р. Польська антропонімія на теренах Чеської Республіки в кінці XX – на початку XXI століття / Любов Осташ // Onomastyka – neohumanistyka – nauki społeczne / pod. red. Urszuli Bijak, Halszki Górny i Małgorzaty Magdy-Czekaj. – Kraków, 2018. – S.403–411. https://rcin.org.pl/Content/105793/Octasz.pdf
 21. Осташ Л.Р. Словацькі імена у сучасному чеському антропоніміконі / Любов Осташ // Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére / Eds. A.Comová, J.Krško, I. Valentová. – Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. – S. 337–342.
 22. Осташ Л.Р. Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. З.4 (ЗÁЙДА– ЗАЛЯ́МИТИ) / Любов Осташ, Роман Осташ // Мова в суспільстві: семантика, синтактика, прагматика. Language in society: semantics, syntax, pragmatics / за ред. Г. Мацюк, І. Митнік, О. Новікової. – Warszawa ; Lwów ; Monachium ; Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. – Ч. І. – С. 221–233.
 23. Ostash L. Ukrainian First Names in the Anthroponymic Space of the Czech Republic / Liubov Ostash // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio FF – Philologiae / Eds. Izabela Domaciuk-Czarny, Marcin Kojder. – 2019. – Vol. XXXVII, 2. – P. 133–142. https://journals.umcs.pl/ff/article/view/8879/7230
 24. Осташ Л.Р. Давні імена в українських прізвищах / Любов Осташ // Studia Ucrainica Varsoviensia / Uniwersytet Warszawski, Katedra Ukrainistyki ; [pod red. I.Mytnik]. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020. – T. – S. 185–195. https://studiauavar.pl/resources/html/article/details?id=207414
 25. Осташ Л.Р. Варіантність власного особового імені Žofie в чеській антропонімії / Любов Осташ // Acta onomastica. – 2021. – LXII/1. – S. 84–98. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=947963
 26. Осташ Л.Р. [Рец на:] Marcin Kojder: Antroponimia historyczna wiernych chełmskiej diecezji grecko-unickiej (1662–1810). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2019, 394 s., ISBN 978-83-227-9198-1 / Любов Осташ // Acta onomastica. – 2022. – LXIIІ/1. – S. 269–273. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1039199

Наукові публікації в українських виданнях:

 1. Осташ Л.Р. Вірші Климентія Зіновіїва як джерело до етимологізації козацьких рідкісних прізвищевих назв / Л.Р. Осташ, Н.Л. Осташ // Пам’ятки писемності східнослов’янськими мовами XI–XVIII століть. – Київ : Хрещатик, 1995. – С.292–294.
 2. ОсташЛ.Р. До етимології козацької прізвищевої назви Лях / Л.Р. Осташ // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження : науковий збірник. – Хмельницький : Доля, 1995. – С.116–117.
 3. ОсташЛ.Р. Власні особові імена в антропонімії Бойківщини / Л.Р. Осташ, Р.І.Осташ // Бойківщина. Історія та сучасність. – Львів : ФІРА-люкс, 1996. – С.104–106.
 4. ОсташЛ.Р. Динаміка власних особових імен на Наддністрянщині / Л.Р. Осташ, Р.І. Осташ // Ономастика східних слов’ян : тези доп. наук. семінару. – Київ, 1996. – С.56–57.
 5. ОсташЛ.Р. Антропонімія наддністрянського села Стриганці / Л.Р. Осташ, Р.І.Осташ // Українська історична та діалектна лексика / [відп. ред. Д. Гринчишин]. – Львів, 1996. – Вип. – С. 200–207.
 6. ОсташЛ.Р. Сліди лексики періоду Київської Русі і Галицько-Волинської держави у сучасному діалектному мовленні галичан / Л.Р.Осташ, Р.І.Осташ // Галич і Галицька земля у державотворчих процесах України : матеріали міжнародної ювілейної наукової конференції. – Івано-Франківськ ; Галич : Плай, 1998. – С. 202–207.
 7. ОсташЛ.Р. Деривація розмовних варіантів особових власних імен у мовленні наддністрянців / Л.Р. Осташ, Р.І. Осташ // Ономастика і апелятиви (проблеми словотвірної дериватології). – Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1999. – Вип. – С. 166–171.
 8. Осташ Л.Р. “Словник сучасних українських прізвищ” Ю.К. Редька в контексті слов’янської антропоніміки кінця ХХ століття / Л.Р. Осташ // Українська пропріальна лексика : матеріали наукового семінару 13–14 вересня 2000 р. – Київ : Кий, 2000. – С. 106–114.
 9. ОсташЛ.Р. Місце слов’янських автохтонних власних особових імен у чеському і українському іменникáх / Л.Р. Осташ // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2000. – Вип.ІІ. – С. 96–105.

10. Осташ Л.Р. Чеські особові власні імена з погляду їх походження / Л.Р. Осташ // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2000. – Вип. 51. – С. 287–289.

 1. ОсташЛ.Р. Фонетична адаптація церковно-християнських власних особових імен в українській мові XVII ст.: початкові голосні / Л.Р. Осташ // Християнство й українська мова : матеріали наукової конференції. Київ, 5–6 жовтня 2000 р. – Львів : Вид‑во Львівської Богословської Академії, 2000. – С. 362–369.
 2. ОсташЛ.Р. Слов’янські автохтонні власні особові імена апелятивного походження в чеському і українському антропоніміконах / Л.Р. Осташ // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Українське і слов’янське мовознавство. – Ужгород, 2001. – Вип. – С. 398–402.
 3. Осташ Л.Р. Семантика основ чеських і українських власних особових імен‑композитів / Л.Р. Осташ // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2001. – Вип. – С. 137–144.
 4. ОсташЛ.Р. Зіставний аналіз чеських та українських відапелятивних особових імен слов’янського автохтонного походження / Л.Р. Осташ // Іншомовні елементи в ономастиці України : матеріали наукового семінару 12–13 вересня 2001 р. – Київ : Кий, 2001. – С.62–75.
 5. ОсташЛ.Р. Автохтонні та псевдоавтохтонні власні особові імена відапелятивного походження в чехів й українців / Л.Р. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2002 / НАН України, Інститут української мови ; [відп. ред. О.П. Карпенко]. – Київ : Кий, 2002. – С. 150–158.
 6. ОсташЛ.Р. Слов’янські автохтонні власні особові імена-композити в чеських та українських прізвищах / Л.Р. Осташ // Мовознавство. – 2002. – № 2–3. – С. 22–38.
 7. ОсташЛ.Р. Слов’янські автохтонні власні особові імена відапелятивного походження в чеських прізвищах / Л.Р. Осташ // Українське мовознавство. – 2003. – Вип. 26. – С. 23–33.
 8. ОсташЛ.Р. Суфікси з приголосним k у чеських власних особових іменах слов’янського походження / Л.Р. Осташ // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство.– Тернопіль: ТДПУ, 2003. – Вип. І (IX). – Ч. 2. – С. 70–77.
 9. ОсташЛ.Р. Одноосновні слов’янські автохтонні імена відапелятивного походження в чеському антропоніміконі / Л.Р. Осташ // Лінгвістичні студії. –2004. – Вип. 12. – С. 344–352.
 10. ОсташЛ.Р. Чеські прізвища в мові і суспільстві [Рец. на:] Knappová Miloslava. Naše a cizí příjmení v současné češtině. – Liberec: TAX AZ KORT, 2002. – 256s. / Любов Осташ, Роман Осташ // Діалектологічні студії. 4: Школи, постаті, проблеми / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича ; [відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей]. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2004. – С. 527–536.
 11. ОсташЛ.Р. Хроніка [2–3 жовтня 2003 року: “Десята Всеукраїнська ономастична конференція” (Тернопіль)] / Любов Осташ, Роман Осташ // Діалектологічні студії. 4: Школи, постаті, проблеми. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2004. – С. 559–562.
 12. ОсташЛ.Р. Бойківська діалектна лексика в українському перекладі “Зеленогорського рукопису” К.Й. Турівського / Л.Р. Осташ // Шашкевичіана. – Львів ; Вінніпег, 2004. – Вип. 5–6. – С. 472–475.
 13. ОсташЛ.Р. Структура і семантика чеських слов’янських автохтонних імен‑композитів / Л.Р. Осташ // Науковий вісник Чернівецького університету.– Чернівці, 2004. – Вип. 214–215: Слов’янська філологія. – С. 186–193.
 14. ОсташЛ.Р. Суфікси an, ana у чеських особових іменах слов’янського походження / Л.Р. Осташ // Українське мовознавство. – 2004. – Вип. 31. – С. 22–27.
 15. ОсташЛ.Р. Фонетична адаптація християнських особових імен в українській мові середини XVII століття: зміни голосних у середині імені / Любов Осташ, Роман Осташ // Діалектологічні студії. 5: Фонетика, морфологія, словотвір / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича ; [відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей]. – Львів : Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2005. – С. 87–94.
 16. ОсташЛ.Р. До історії вивчення власних особових імен слов’янського походження / Л.Р. Осташ // Актуальні питання антропоніміки / [відп. ред. І.В. Єфименко]. – Київ, 2005. – С. 160–173.
 17. Осташ Л.Р. Стан вивчення слов’янських автохтонних власних особових імен у чеській антропоніміці / Л.Р. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2005 / НАН України, Інститут української мови ; [відп. ред. В.П.Шульгач]. – Київ, 2005. – С. 107–119.
 18. Осташ Л.Р. [Рец. на:] Svatopluk Pastyřík. Studie o současných hypokoristických podobách rodných jmen v čestině / Univerzita Hradec Kralové. Pedagogická fakulta Hradec Kralové: Gaudeamus, 2003. 141s. / Л.Р. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2005 / НАН України, Інститут української мови ; [відп. ред. В.П. Шульгач]. – Київ, 2005. – С.271–275.
 19. Осташ Л.Р. Складні імена в чеських прізвищах / Л.Р. Осташ // Традиційне і нове у вивченні власних імен : тези доповідей міжнародної ономастичної конференції. – 2005. – С.102–105.
 20. Осташ Л.Р. Функціонування чеських чоловічих імен слов’янського походження у ХХ столітті / Л.Р. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2006 / НАН України, Інститут української мови ; [відп. ред. О.П.Карпенко]. – Київ, 2006. – С.89–99.
 21. Осташ Л.Р. [Рец. на:] Milan Harvalík. Synchronní a diachronní aspekty české onymie. Praha: Academia, 2004. 162 / Л.Р.Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2006 / НАН України, Інститут української мови ; [відп. ред. О.П.Карпенко]. – Київ, 2006. – С. 225–232.
 22. Осташ Л.Р. Рукописна ономастична спадщина Ю.К. Редька в контексті сучасної епохи / Л.Р. Осташ, Р.І. Осташ // Юліан Редько (1905–1993): Статті. Спогади. Матеріали. – Львів, 2006. – С. 397–414.
 23. ОсташЛ.Р. Слідами зниклих ойконімів / Л.Р. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2007 / НАН України, Інститут української мови ; [відп. ред. В.П. Шульгач]. – Київ, 2007. – С. 202–210.
 24. ОсташЛ.Р. [Рец. на:] Miloslava Knappová. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Praha: Academia, 2006. 652 s. / Л.Р. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2007 / НАН України, Інститут української мови ; [відп. ред. В.П. Шульгач]. – Київ, 2007. – С. 407–411.
 25. ОсташЛ.Р. Творення чеських слов’янських автохтонних імен (лексико‑семантичний спосіб) / Л.Р. Осташ // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано‑Франківськ, 2007. – Вип. XV–XVIII. – С. 413–416.
 26. Осташ Л.Р. Холмські прізвища в антропонімійному просторі України / Любов Осташ, Роман Осташ // Волинь філологічна: текст і контекст. Західнополіський діалект у загальноукраїнському та всеслов’янському контекстах / [упорядкування Г.Л. Аркушина]. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 2007. – Вип. 4. – С. 250–258.
 27. ОсташЛ.Р. Українські прізвища у світлі історичної антропонімії / Л.Р. Осташ, Р.І. Осташ // Ономастика і апелятиви. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 30. – С. 329–337.
 28. ОсташЛ.Р. Функціонування жіночих імен слов’янського походження у ХХ столітті в Чеській Республіці / Любов Осташ // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 356–359 : Слов’янська філологія. – С. 42–48.
 29. Осташ Л.Р. Варіантність у діалектному мовленні / Любов Осташ, Роман Осташ // Діалектна мова: сучасний стан і динаміка в часі. До 100‑річчя професора Федота Трохимовича Жилка : тези доповідей Міжнародної наукової конференції (5–7 березня 2008 р., Київ) / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, Інститут української мови ; [відп. ред. П.Ю. Гриценко]. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – С.154–157.
 30. Осташ Л.Р. Життя, закарбоване в назвах [Рец. на:] Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України та суміжних земель / Упорядник Г.Л. Аркушин. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2006–2007. – Т. 1–2 / Любов Осташ, Роман Осташ // Діалектологічні студії. 7: Традиції і модерн / [відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей]. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2008. – С. 356–366.
 31. Осташ Л.Р. [Рец. на:] Lexikon der Vornamen. 4., völlig neu bearbeitete Auflage von Rosa und Volker Kolheim. – Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 2004. – 396s. / Л.Р. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2008 / НАН України, Інститут української мови ; [відп. ред. О. П. Карпенко]. – Київ : Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2008. – С. 261–264.
 32. Осташ Л.Р. Власні особові імена в Чеській Республіці на початку ХХІ століття / Любов Осташ // Studia Slovakistica. Випуск 9: Ономастика. Антропоніміка / [упоряд. і відп. ред.: С. Пахомова, Я. Джоґаник]. – Ужгород: Видавництво Олександра Гаркуші, 2009. – С. 184–191.
 33. Осташ Л.Р. Власні назви дільниць та історичних частин м. Львова: минуле і сучасне / Л.Р. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2009 / НАН України, Інститут української мови ; [відп. ред. В.П. Шульгач]. – Київ : Довіра, 2009. – С. 117–129.
 34. Осташ Л.Р. [Рец. на:] Miloslava Knappová. Naše a cizí příjmení v současné češtině. 2vyd. Praha: AZ KORT, 2008. 250s. / Л.Р. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2009 / НАН України, Інститут української мови ; [відп. ред. В.П. Шульгач]. – Київ : Довіра, 2009. – С. 291–296.
 35. Осташ Л.Р. Сучасна оронімія наддністрянського села Стриганці та його околиць / Л.Осташ // Оронімія Українських Карпат: дослідження, упорядкування, збереження : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, Чернівці, 18–19 березня 2010 р. – Чернівці, 2010. – С. 43–45.
 36. Осташ Л.Р. Гуцульсько-наддністрянські лексичні паралелі / Любов Осташ // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – Вип.XXV–XXVI. – С. 33–37.
 37. Осташ Л.Р. Церковні імена в Реєстрі Війська Запорозького 1649 р. / Любов Осташ // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / наук. ред. Бунчук Б.І. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – Вип. 506–508 : Слов’янська філологія. – С. 267–275.
 38. Осташ Л.Р. Матеріально-речовинні іменники в діалектному мовленні / Любов Осташ // Мовознавчі студії. Випуск 3: Діалект у лінгвокультурологічному просторі (За матеріалами Міжнародної наукової конференції на пошану 100‑річчя від дня народження Гаврила Шила) / [упоряд. Л. Баранська та ін.]. – Дрогобич : Швидкодрук, 2010. – С. 238–244.
 39. Осташ Л.Р. До питання про варіантність онімів / Любов Осташ // Волинь‑Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир : Вид‑во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – № 22 (І). – С. 267–275.
 40. Осташ Л.Р. Словник говірки села Стриганці Тисменицького району Івано‑Франківської області [А, Б, В] / Роман Осташ, Любов Осташ // Діалектологічні студії. 9: Запозичення та інтерференція / [відп. ред П. Гриценко, Н. Хобзей]. – Львів: Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАНУ, 2010. – С. 347–410.
 41. Осташ Л.Р. Фонетична варіантність давніх власних особових імен / Любов Осташ // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано‑Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – Вип.ХХІХ–ХХХІ. – С. 207–212.
 42. ОсташЛ.Р. Українські особові імена середини ХVII ст. як об’єкт лексикографії. 15 (Ѡлефвир – Ѡни(ц)ко) / Любов Осташ, Роман Осташ // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка ; [відп. ред. Олег Семенюк]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. – С. 143–149.
 43. Осташ Л.Р. Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання [Ґ] / Любов Осташ, Роман Осташ // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації / [відп. ред. І.В. Сабадош]. – Ужгород : Видавництво УжНУ “Говерла”, 2011. – Вип. 24. – С. 150–155.
 44. Осташ Л.Р. Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання (Ж) / Л.Р. Осташ, Р.І. Осташ // Лінгвістика. – 2011. – № 3 (24). – Ч. 1. – С. 101–108.
 45. Осташ Л.Р. Категорія числа в діалектному мовленні / Л.Р. Осташ // Лінгвістика. – 2011. – № 3 (24). – Ч. 1. – С. 181–190.
 46. Осташ Л.Р. Лексикографічне опрацювання історичної антропонімії як назріла проблема часу [Ч] / Р.І. Осташ, Л.Р. Осташ // Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті: теорія, практика, типологія. Ларисі Григорівні Скрипник / НАН України, Інститут української мови ; [відпов. ред. І.С. Гнатюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – С. 485–493. – (“Не все сплива рікою часу …”)
 47. Осташ Л.Р. Гуцульсько-покутсько-наддністрянські лексичні паралелі / Любов Осташ // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – Вип. ХХХІІ–ХХХІІІ. – С. 84–89.
 48. Осташ Л.Р. Реєстр Війська Запорозького 1649 року: варіант лексикографічного опрацювання / Любов Осташ, Роман Осташ // Книжкова та рукописна культура: історія, методологія, джерельна база : тези доповідей і повідомлень : міжнародна наукова конференція (Львів, 17–18 травня 2012 р.) / упорядкування і наукова редакція Лариси Головатої ; Центр незалежних історичних студій ; Інститут історії України НАН України ; Канадський інститут українських студій Альбертського університету ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2012. – С. 58–62.
 49. ОсташЛ.Р. Українські особові імена середини XVII століття як об’єкт лексикографії. 16 (Павелъ – Панюта) / Осташ Р.І., Осташ Л.Р. // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. статей] / [Отв. ред. В.М. Калинкин]. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 409–
 50. Осташ Л.Р. Українські особові імена середини XVII століття як об’єкт лексикографії. 15 (Онопко – Охрѣмъ) / Роман Осташ, Любов Осташ // Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. Л.М. Полюга]. – Умань : Візаві, 2012. – Вип. 2. – С. 136–154.
 51. Осташ Л.Р. Українські особові імена XVII ст. як об’єкт лексикографії. 15 (Овдɛй – Олɛ(с)ко) / Р.І. Осташ, Л.Р. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2011–2012 / НАН України, Інститут української мови ; [відп. ред. О.П. Карпенко, В.П. Шульгач]. – Київ : Кий, 2012. – С. 180–193.
 52. Осташ Л.Р. Сучасна оронімія наддністрянського села Стриганці та його околиць / Любов Осташ // Вісник Львівського університету. Серія філологічна / [гол. ред. Тарас Салига]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012.– Вип. 56. – Ч. 1. – С. 290–296.
 53. ОсташЛ.Р. Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. Г.1 (ГА – ГЛЯ‑ГЛЯ) / Любов Осташ, Роман Осташ // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / наук. ред. Бунчук Б.І. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2012. – Вип. 648–649 : Слов’янська філологія. – С. 279–287.
 54. Осташ Л.Р. Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. Г. ІІ (ГНАТ – ГОРІ́ШНИЦІ) / Любов Осташ, Роман Осташ // Вісник Львівського університету. Серія філологічна / [гол. ред. Тарас Салига]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012.– Вип. 57. – С. 291–301. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/2259/2317
 55. Осташ Л.Р. Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. Г. 3 (ГÓРЛИЧКО – ГРИМОТÍТИ) / Любов Осташ, Роман Осташ // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця : ТОВ “Фірма “Планер”, 2012. – Вип. 16. – С. 307–312.
 56. Осташ Л.Р. До питання про варіантність онімів. 2 / Любов Осташ // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / [гол. ред. Н. Л. Іваницька]. – Вінниця : ТОВ “Фірма “Планер”, 2012. – Вип. 16. – С. 382–387.
 57. Осташ Л.Р. Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. Г. 4 (ГРИНИ́ХА – ГУЩЬИ́К) / Любов Осташ, Роман Осташ // Українське мовознавство. – 2012. – Вип. 42/1. – С. 316–321.
 58. Осташ Л.Р. Мовний світ поліської дитини (на матеріалі повісті Віталія Нечитайла “Хліб віб зайця” / Осташ Л.Р., Осташ Р.І. // Лінгвістика. – 2012. – № 3 (27). – Ч. ІІ.– С. 30–48.
 59. Осташ Л.Р. Думка і слово Олеся Гончара в сучасних тлумачних словниках / Осташ Л.Р., Осташ Р.І. // Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства : зб. наук. статей / МОН України, Інститут української мови НАН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, Національний гірничий університет ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2013. – С. 249–253.
 60. Осташ Л.Р. Українські особові імена середини XVII століття як об’єкт лексикографії. 26 (Ю) / Р.І. Осташ, Л.Р. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2013 / НАН України, Інститут української мови; відп. ред. О.П. Карпенко, В.П. Шульгач. – Київ: Кий, 2013. – С. 143–160.
 61. Осташ Л.Р. Усічення до одного складу як спосіб творення народних варіантів імен в українській історичній антропонімії / Осташ Л.Р. // Актуальні проблеми філології та перекладознавства / гол. ред. Скиба М.Є. – Хмельницький : ХмЦНИ, 2013. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 167–182.
 62. Осташ Л.Р. Українські особові імена середини XVII століття як об’єкт лексикографії. 16 (ПетроПетрушко) / Осташ Л.Р., Осташ Р.І. // Актуальні проблеми філології та перекладознавства / гол. ред. Скиба М.Є. – Хмельницький : ХмЦНИ, 2013. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 183–193.
 63. ОсташЛ.Р. Чоловічі імена з компонентом Гал‑ в історії української антропонімії / Осташ Л. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / наук. ред. Попович М.М., Скаб М.С. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Вип. 659 : Романо-слов’янський дискурс. – С. 177–183.
 64. Осташ Л.Р. Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. Д. 1 (ДАВÁТИ – ДВІЙНИ́Й) / Любов Осташ, Роман Осташ // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки / гол. ред. Коцан І.Я. –– 2013. – № 1 (250). – С. 79–84.
 65. Осташ Л.Р. Українські особові імена середини XVII століття як об’єкт лексикографії.20 [У] / Роман Осташ, Любов Осташ // Мовні обрії : Збірник пам’яті Левка Полюги / [Відп. ред. О. Сімович]. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. – С. 111–117. – (Серія “Історія мови”)
 66. Осташ Л.Р. [Рец. на:] Jana Pleskalová. Vývoj vlastních jmen osobních v českých zemích v letech 1000–2010 (Brno: Host; Masarykova univerzita, 2011. 204 s.) / Осташ Л.Р. // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського / [гол. ред. Паламарчук О.Л.]. – Київ : Освіта України, 2014. – Вип. 26. – С. 236–239.
 67. Осташ Л.Р. Українські особові імена середини XVII століття як об’єкт лексикографії. 16 (Пɛтръ – Потапъко) / Л.Р. Осташ, Р.І. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2014 / НАН України, Інститут української мови ; Відп. ред. В.П. Шульгач. – Київ : Кий, 2014. – С. 59–73.
 68. Осташ Л.Р. Українські особові імена середини XVII століття як об’єкт лексикографії. 16 (Потѣй – Пронъко) / Любов Осташ, Роман Осташ // Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / відп. ред. Г.І. Мартинова. – Умань : Візаві, 2014. – Вип. 5. – С. 50–56.
 69. Осташ Л.Р. Українські особові імена середини XVIIст. як об’єкт лексикографії. 24 (Ш, Щ) / Любов Осташ, Роман Осташ // Лінгвостилістичні студії / [редкол.: С.К. Богдан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015. – Вип. 2. – С. 106–115.
 70. Осташ Л.Р. Українські особові імена середини XVII століття як об’єкт лексикографії [П. Па(р)фɛнъ – Пɛтрикъ] / Любов Осташ, Роман Осташ // Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика / НАН України ; Інститут історії України ; [відповідальний редактор Віктор Даниленко]. – Львів : Растр-7, 2015. – Вип. 20. – С. 182–195.
 71. Осташ Л.Р. Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. К. 1 (КАБÁК – КАПЕЛЮ́Х) / Любов Осташ, Роман Осташ // Філологічний часопис / [гол. ред. О.Ю. Зелінська] ; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2015. – Вип. 1. – С. 87–94.
 72. ОсташЛ.Р. Польські імена в сучасному чеському антропоніміконі / Любов Осташ // Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і сучасніть = Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność. Збірник праць з нагоди десятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка / за ред. І. Бундзи, Є. Ковалевського, А. Кравчук, О. Сливинського. – Київ : Інкос, 2015. – С. 639–644.
 73. Осташ Л.Р. Перегук століть: давні лексеми у діалектному мовленні / Любов Осташ // Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства / відп. ред. І.В. Сабадош. – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – С. 115–119. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/22868/1/Любов%20ОСТАШ%20%28Львів%29.pdf
 74. Осташ Л.Р. Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. К. 4 (КОРÓТКИЙ – КРІЧЬИ́ТИ) / Любов Осташ, Роман Осташ // Філологічний часопис / [гол. ред. О.Ю. Зелінська] ; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2016. – Вип. 2 (8). – С. 68–79. (Index Copernicus)
 75. Осташ Л.Р. Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. К. 5 (КРОВ – КЬИЯ́Х) / Любов Осташ, Роман Осташ // Лінгвостилістичні студії / [редкол.: С.К. Богдан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016. – Вип. 5. – С. 142–154. https://lingvostud.vnu.edu.ua/index.php/lingvostud/article/view/140
 76. Осташ Л.Р. Південнослов’янські елементи у чеському антропоніміконі / Любов Осташ // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017. – Вип. 1 (27). – С. 235–238.
 77. Осташ Л.Р. Слов’янські автохтонні імена в Чеській Республіці на початку XXI століття / Любов Осташ // Вісник Львівського університету. Серія філологічна / [гол. ред. Тарас Салига]. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Вип. 64. – Ч. 2. – С. 91–97. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/9650/9687
 78. Осташ Л.Р. Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. З.2 (ЗААНТЕБЕЛЮВÁТИ – ЗАВУЗКИ́Й) / Любов Осташ, Роман Осташ // Філологічний часопис / [гол. ред. О.Ю. Зелінська] ; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 173–182. (Index Copernicus).
 79. Осташ Л.Р. Життя, віддане науці / Л.Р. Осташ, І. Митнік // Студії з ономастики та етимології. 2015–2016 / [відп. ред. О.П. Карпенко]. – Київ, 2017. – С. 3–14.
 80. Осташ Л.Р. Список наукових праць Романа Івановича Осташа / підготувала Л.Р. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2015–2016 / [відп. ред. О.П. Карпенко]. – Київ, 2017. – С. 274–286.
 81. Осташ Л.Р. Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. З. 5 (ЗАМАГÁТИ – ЗАПАМНІТÁТИ) / Любов Осташ, Роман Осташ // Філологічний часопис / [гол. ред. О. Зелінська] ; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 63–69. (Index Copernicus).
 82. Осташ Л.Р. Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. З.3 (ЗÁГА – ЗАЇ́ХАТИ) / Любов Осташ, Роман Осташ // Вісник Львівського університету. Серія філологічна / [гол. ред. Тарас Салига]. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – Вип. 68 – С. 184–198.
 83. Осташ Л.Р. Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. З. 6 (запáс – запха́тисі) / Любов Осташ, Роман Осташ // Філологічний часопис / [гол. ред. О. Зелінська] ; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2019. – Вип. 1 (13) – С. 89–95. (Index Copernicus).
 84. Осташ Л.Р. Лицар ономастики / Любов Осташ // Вісник Львівського університету. Серія філологічна / [гол. ред. Тарас Салига]. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Вип. 71. – Ч. І. – С. 128–148.
 85. [Осташ Л.Р.] Осташ Роман Іванович [Біографічна довідка]. Ономастична бібліографія / [Осташ Л.Р.] // Львівська ономастична школа : хрестоматія / [відп. ред. Купчинська З.О.]. – Львів : Растр-7, 2019. – С. 303–310.
 86. [Осташ Л.Р.] Осташ Любов Романівна [Біографічна довідка]. Ономастична бібліографія / [Осташ Л.Р.] // Львівська ономастична школа : хрестоматія / [відп. ред. Купчинська З.О.]. – Львів : Растр‑7, 2019. – С. 441–446.
 87. Осташ Л.Р. Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. З.4 (ЗÁЙДА – ЗАЛЯ́МИТИ) / Любов Осташ, Роман Осташ // Мова в суспільстві: семантика, синтактика, прагматика. Language in society: semantics, syntax, pragmatics : [колективна монографія] / за ред. Г. Мацюк, І. Митнік, О. Новікової. – Warszawa ; Lwów ; Monachium ; Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. – Ч. І. – С. 221–233.
 88. Осташ Л.Р. Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. З. 7 (ЗÁРА – ЗАСУ́НУТИ) / Любов Осташ, Роман Осташ // Філологічний часопис : науковий журнал / [гол. ред. О. Зелінська] ; Міністерство освіти і науки України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2019. – Вип. 2 (14) – С. 61–67.
 89. Осташ Л.Р. Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. З. 8 (ЗАТÁЄНИЙ – ЗАЧЬИ́ТИ) / Любов Осташ, Роман Осташ // Філологічний часопис : науковий журнал / [гол. ред. Шуляк Світлана] ; Міністерство освіти і науки України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – Вип. 2 (16) – С. 61–68.
 90. Осташ Л.Р. Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. З. 1.1 (З) / Любов Осташ, Роман Осташ // Філологічний часопис : науковий журнал / [гол. ред. Шуляк Світлана] ; Міністерство освіти і науки України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2021. – Вип. 2 (18) – С.180–188.

Наукова біографія

У 1999 році закінчила з відзнакою філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Чеська мова і література”.
У 1999–2002 рр. навчалася в аспірантурі, з 2001 р. до 2010 р. – асистент кафедри слов’янської філології, з 2010 р. до сьогодні працює на посаді доцента кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2005 році в Інституті української мови НАН України (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію на тему “Слов’янські автохтонні власні особові імена в чеському антропоніміконі”.
У 2012 році одержала вчене звання доцента кафедри слов’янської філології.
Викладає нормативні курси чеської мови: “Історична граматика чеської мови”, “Морфологія чеської мови”, “Словотвір чеської мови”, “Синтаксис чеської мови”, “Культура чеської мови: актуальні проблеми”.
Закордонні стажування: Університет Масарика в Брно (Чеська Республіка) (2006, 2013, 2014, 2015).
Читала лекції для студентів Університету Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка) (2019).
Сфера наукових зацікавлень – слов’янська ономастика, чеська антропоніміка, українська сучасна та історична антропоніміка, діалектологія, лексикографія.
Учасниця низки вітчизняних (Львів, Київ, Бердянськ, Луцьк, Івано Франківськ, Чернівці, Ужгород, Коломия, Дрогобич, Житомир, Кіровоград (тепер Кропивницький), Вінниця, Тернопіль) та міжнародних наукових конференцій (Варшава, Краків, Вроцлав, Лодзь, Гнєзно, Люблін (Республіка Польща), Трнава, Банська Бистриця, Нітра (Словацька Республіка), Брно (Чеська Республіка).
Рецензувала статті для закордонних наукових видань “Acta Universitatis Lodziensis Folia Linguistica” (Лодзький університет, м. Лодзь, Республіка Польща), “Studia Ucrainica Varsoviensia” (Варшавський університет, м. Варшава, Республіка Польща), “Onomastica” (Інститут польської мови Польської академії наук, м. Краків, Республіка Польща), “Acta onomastica” (Інститут чеської мови Академії наук Чеської Республіки, м. Прага, Чеська Республіка).
Член редакційної колегії наукового часопису “Acta onomastica” (Інститут чеської мови Академії наук Чеської Республіки, м. Прага, Чеська Республіка).
Автор близько 120 наукових публікацій у вітчизняних та закордонних виданнях.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!