Перекладацька практика

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6135ФЛчес-31доцент ОСТАШ Любов

Опис курсу

“Перекладацька практика”– обов’язкова складова навчального процесу на ОП  “Чеська мова та література” філологічного факультету. Перекладацьку практику проходять студенти ІІІ курсу. Основною метою проходження перекладацької  практики є застосування на практиці теоретичних знань, які здобуваються у ході вивчення курсу “Теорія і практика перекладу”, а також опанування практичних навичок із курсу чеської мови. Процес становлення фахівця з чеської мови та літератури, вченого-славіста передбачає, зокрема, знайомство із особливостями роботи перекладача.

Метою перекладацької практики є вдосконалення знань з чеської мови, вироблення навичок письмового перекладу текстів різних функціональних стилів мовлення.

Досягнення мети практики передбачає виконання наступних завдань:

 • на матеріалі текстів, обраних для перекладу, засвоїти навички, необхідні для здійснення основних перекладацьких операцій;
 • засвоїти лексику та усталені вислови чеською мовою для реалізації мовних інтенцій;
 • усвідомити різницю між різними видами перекладу, вміти здійснювати основні перекладацькі операції на практиці;
 • вміти застосувати на практиці знання, здобуті у ході вивчення курсу “Теорія і практика перекладу”.

У результаті проходження перекладацької практики студент повинен

знати

 • основні принципи та прийоми перекладацької роботи з текстами різних функціональних стилів мовлення;
 • знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію чеської мови і літератури і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності;

вміти

 • використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні;
 • використовувати чеську мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя;
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • організовувати процес свого навчання й самоосвіти;
 • застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань;
 • використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності;
 • аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють;
 • здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів;
 • перекладати тексти різних стилів і жанрів;
 • мати навички управління комплексними діями або проєктами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу. Посібник. – Київ, 2003. – 280 с.
 2. Korunets I. V. A Course in the Theory and Practice of Translation = Корунець І. В. Теорія і практика перекладу. – Київ: Вища шк., 1986. – 174 с.
 3. Korunets I. V. Theory and Practice of Translation = Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2000. – 446 с.
 4. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 160 c.
 5. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 512с.
 6. Кияк Т. Р., Огуй О. Д., Науменко А. М. Теорія та практика перекладу. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 592 с.
 7. Гаврилів Т. Текст між культурами. Перекладознавчі студії. – Київ: Критика, 2005.
 8. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад. – Львів: Вид-во при Львів. ун-ті, 1989.
 9. Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. – Львів: Вища шк. Вид-во при Львів. ун-ті, 1983.
 10. Кундзіч О. Л. Творчі проблеми перекладу. – Київ: Дніпро, 1973.
 11. Рильський М. Проблема художнього перекладу. Твори: В 10-ти томах. Т. 9. – Київ, 1962.
 12. Содомора А. Sub aliena umbra = Під чужою тінню. – Львів, 2000.
 13. Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя. – Київ: Смолоскип, 2009. – 342 с.
 14. Дзера О. Жанри художнього перекладу // Записки перекладацької майстерні. Т. 1. – Львів, 2001.
 15. Зорівчак Р. Перекладачі для України ХХІ сторіччя // Записки Перекладацької майстерні. Т. 1. – Львів, 2001.
 16. Зорівчак Р. Художній переклад в Україні і буття нації (Спроба історико-літературного осмислення) // Записки Перекладацької майстерні. Т. 1. – Львів, 2001.
 17. Кіцила Л. До проблеми чесько-української омонімії // Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті професора Костянтина Трофимовича (1923–1993). – Львів, 1998.
 18. Кіцила Л. Словники міжмовних омонімів: історія виникнення та перспективи розвитку // Проблеми слов’янознавства. – 1999. Вип. 50.
 19. Levý J. Úmění překladu. Panorama. – Praha: Edice Pyramida, 1983.
 20. Newmark P. Approaches to translation. – Phoenix ELT, 1980.

Словники

 1. НовакЇ. Чесько-український словник / НовакЇ. – К.: Чумацький шлях, 2008. – 584 с.
 2. Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології / Н.Лобур, О.Антоненко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, М. Шевченко. – Видавничий центр ЛНУ Івана Франка, Львів, 2009 – 200 с.
 3. Чесько-український словник / [уклад.Й.Ф.Андерш та ін.]. – К.: Наукова думка, 1988–1989 . – Т. 1–2.
 4. Чесько-український словник лінгвістичної термінології. Česko-ukrajinský slovník lingvistických termínů / Н.Лобур, О.Антоненко, Н. Зайченко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, М. Шевченко. – Київ : Освіта України, 2015. – 241 с.
 5. Akademický slovník současné češtiny [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://www.slovnikcestiny.cz/uvod.php
 6. Kurimský A. Ukrajinsko-český slovník / A.Kurimský, R.Šišková, N. Savický. – Praha : Academia, 1994, 1996. – D. І.–ІІ.
 7. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 / Kol. autorů pod vedením Olgy Martincové. – Praha : Academia, 1998. – 360s.
 8. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 / Kol. autorů pod vedením Olgy Martincové. – Praha : Academia, 2004. – 568s.
 9. Nový akademický slovník cizíh slov / Kol. autorů pod vedením Jiřího Krause. – Praha : Academia, 2005. – 880s.
 10. Slovník afixů užívaných v češtině / Ed. Josef Šimandl. – Praha : Karolinum, 2017. – 654s. – Режим доступу: http://www.slovnikafixu.cz/
 11. Slovník spisovné čestiny pro školu a veřejnost / [hl. red J.Filipec, F. Daneš, J. Machač, V. Mejstřík]. – Praha: Academia, 2016. – 648 s.
 12. Slovník spisovného jazyka českého / [za red. ved. Havránka]. – Praha: Academia, 1989. – Sv.1–8.
 13. Svozilová N. Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení / Naďa Svozilová, Hana Prouzová, Anna Jirsová. – Praha: Academia, 2005. – 580 s.

Інформаційні ресурси

 1. Bibliografie české lingvistiky / [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: https://bibliografie.ujc.cas.cz/search-form
 2. Český národní korpus [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.korpus.cz/
 3. Dotazy z jazykové poradny [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу:https://dotazy.ujc.cas.cz/
 4. Elektronické slovníky a zdroje [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://www.ujc.cas.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/
 5. Internetová jazyková příručka [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://prirucka.ujc.cas.cz/
 6. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ujc.avcr.cz/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус