Словʼянська мова (чеська)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент ОСТАШ Любов

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216

Опис курсу

Опис курсу

Курс “Слов’янська мова (чеська)” – вибіркова дисципліна для студентів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 292 Міжнародні економічні відносини, 293 Міжнародне право

Курс “Слов’янська мова (чеська)” дає змогу студентам виробити та поглибити навички усної та письмової комунікації слов’янською мовою (чеською) на початковому рівні (A1–A2).

 

Метою навчальної дисципліни “Слов’янська мова (чеська)” є формування комплексних знань з граматики чеської мови, поповнення словникового запасу основних тематичних полів, оволодіння чеською мовою на початковому рівні (A1–A2).

Вивчення дисципліни включає досягнення таких цілей: вивчення граматики чеської мови та основ синтаксису, засвоєння лексики чеської мови, формування вмінь та навичок розуміти усні висловлювання та письмові тексти чеською мовою, створювати усні та письмові повідомлення на початковому рівні (A1–A2).

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

лексику основних тематичних полів, правила відмінювання та дієвідмінювання чеської мови, принципи побудови висловлювань.

вміти:

застосовувати здобуті знання з лексики та граматики чеської мови на практиці, розуміти усні та письмові тексти, створювати усні та письмові повідомлення чеською мовою, використовувати чеську мову для забезпечення ефективної міжкультурної комунікації на початковому рівні (A1–A2).

Рекомендована література

 1. Даниленко Л.І. Чеська мова. – Київ : Довіра, 2012. – 543 с.
 2. Adamovičová A., Ivanovová D. Basic Czech I. – Praha : Karolinum, 2022. – 181 s.
 3. Adamovičová A., Ivanovová D., Hrdlička M. Basic Czech II. – Praha : Karolinum, 2022. – 253 s.

 

Словники

 1. Новак Ї. Чесько-український словник / Новак Ї. – К.: Чумацький шлях, 2008. –586 с.
 2. Чесько-український словник / [уклад. Й.Ф. Андерш та ін.]. – К.: Наукова думка, 1988–1989 . – Т.1–2.
 3. Akademický slovník současné češtiny [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://www.slovnikcestiny.cz/uvod.php
 4. Kurimský A. Ukrajinsko-český slovník / A.Kurimský, R.Šišková, N. Savický. – Praha : Academia, 1994, 1996. – D. І.–ІІ.
 5. Nový akademický slovník cizíh slov / Kol. autorů pod vedením Jiřího Krause. – Praha : Academia, 2005. – 880s.
 6. Slovník spisovné čestiny pro školu a veřejnost / [hl. red J.Filipec, F. Daneš, J. Machač, V. Mejstřík]. – Praha: Academia, 2016. – 648 s.
 7. Svozilová N. Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení / Naďa Svozilová, Hana Prouzová, Anna Jirsová. – Praha: Academia, 2005. – 580s.

 

Інформаційні ресурси

 1. Dotazy z jazykové poradny [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу:https://dotazy.ujc.cas.cz/
 2. Internetová jazyková příručka [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://prirucka.ujc.cas.cz/