Чеська мова

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
842доцент ОСТАШ ЛюбовФЛчес-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
842ФЛчес-41доцент ОСТАШ Любов

Опис курсу

У рамках курсу “Чеська мова” у 8 семестрі вивчаються розділи “Синтаксис чеської мови” та “Морфеміка і словотвір чеської мови”.

Мета: ознайомити студентів з теоретичними положеннями синтаксису сучасної чеської мови, з основними одиницями синтаксису – словосполученням і реченням, їх будовою та класифікацією за особливостями структури та характером предикативних основ; розглянути члени речення та особливості їх вираження у чеській мові; висвітлити теоретичні і практичні аспекти морфеміки і словотвору чеської мови.

Завдання: навчити студентів визначати способи вираження синтаксичних відношень у реченні; визначати тип речення, його будову, члени речення та способи їх вираження, виробити вміння здійснювати синтаксичний аналіз та будувати висловлювання відповідно до норм чеської мови; ознайомити студентів з основними поняттями морфеміки і словотвору, способами і засобами словотвору, особливостями словотвору різних частин мови, принципами здійснення морфемного і словотвірного аналізів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 • знати й розуміти систему мови і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності;
 • розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів;
 • знати й розуміти основні поняття, терміни, теорії та концепції чеського синтаксису, уміти застосовувати їх у професійній діяльності;
 • знати способи вираження синтаксичних відношень у реченні, основні типи речень за характером їхньої структури, предикативності та модальності;
 • знати члени речення та способи їх вираженя та сполучення;
 • знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності;
 • знати й розуміти основні поняття, терміни, теорії та концепції чеської морфеміки та словотвору, уміти застосовувати їх у професійній діяльності;
 • знати способи і засоби словотвору, особливості словотвору різних частин мови;
 • знати принципи здійснення синтаксичного, морфемного і словотвірного аналізів.
 • вміти окреслювати основні проблеми чеського синтаксису, морфеміки і словотвору, їх взаємозв’язок у цілісній системі знань;
 • використовувати чеську мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя;
 • збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання;
 • застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань;
 • аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
 • аналізувати словосполучення і речення, розпізнавати їх види в текстах та застосовувати отримані знання у комунікативній практиці;
 • визначати способи вираження головних та другорядних членів речення;
 • здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних стилів і жанрів, зокрема синтаксичний, морфемний і словотвірний аналіз;
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності;
 • вміти організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

 

 

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Осташ Л.Р. Вивчаймо чеську мову : збірник тестових завдань : навчальний посібник / Любов Осташ. – Львів : ПАІС, 2018. – 164 с.
 2. Adam R. Gramatické rozbory češtiny : výklad a cvičení s řešeními / Robert Adam, Martin Beneš, Ivana Bozděchová, František Martínek, Hana Prokšová, Pavlína Synková. – Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. – 240
 3. Akademická gramatika spisovné češtiny / Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 2013. – 974s.
 4. Akademická příručka českého jazyka / Eds. Markéta Pravdová, Ivana Svobodová. – 2.,rozšířené vydání. – Praha : Acadamia, 2019. – 604s. – Режим доступу: https://prirucka.ujc.cas.cz/
 5. Czech it UP. Čeština pro cizince 4. Úroveň B2. Učebnice / Darina Hradilová a kol. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. – 139 s. – https://czechitup.upol.cz/uroven/b2/
 6. Czech it UP. Čeština pro cizince 4. Úroveň B2. Cvičebnice / Darina Hradilová a kol. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. – 68 s.
 7. Czech it UP. Čeština pro cizince 5. Úroveň С1. Učebnice / Darina Hradilová a kol. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. – 139 s. – Режим доступу: https://czechitup.upol.cz/uroven/c1/
 8. Czech it UP. Čeština pro cizince 5. Úroveň С1. Cvičebnice / Darina Hradilová a kol. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. – 68 s.
 9. Čechová M. Čeština – řeč a jazyk / Marie Čechová, Miloš Dokulil, Zdeněk Hlavsa, Josef Hrbáček, Zdeňka Hrušková. – 3., rozšířené a upravené vydání. – Praha : SPN, 2011. – 442s.
 10. Nový encyklopedický slovník češtiny [Електронний ресурс] / Ed. Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. – Praha : Nakladateství Lidové noviny, 2017. – Sv.1–2. – Режим доступу: https://www.czechency.org/slovnik/
 11. Příruční mluvnice češtiny / Ed. Petr Karlík, Marek Nekula, Zdenka Rusínová. – Vydání 2., opravené. – Praha : Lidové noviny, 2012. – 799s.

 

Рекомендована література до змістового модуля 1 “Syntax češtiny

 1. Dřevojánková J. Tvarosloví a syntax. Cvičebnice pro cizince / Jitka Dřevojánková – Praha : Univerzita Karlova v Praze ; Nakladatelství Karolinum, 2016. – 148 s.
 2. Grepl M. Cvičení z českého jazyka. II. Větná skladba s klíčem / Miroslav Grepl, Petr Karlík. – Brno : MC, 1995. – 106 s.
 3. Grepl M. Skladba češtiny / Miroslav Grepl, Petr Karlík. – Olomouc : Votobia, 1998. – 503 s.
 4. Hirschová M. Syntaktické rozbory / Milada Hirschová. – Praha : Univerzita Karlova ; Pedagogická fakulta, 2012. – 117 s.
 5. Mluvnice češtiny. 3. Skladba. – Praha : Academia, 1987. – 748 s. – Режим доступу: http://stream.avcr.cz/ujc//mluvnice-cestiny-3.pdf
 6. Pravidla českého pravopisu / Ústav pro jazyk český AV ČR. – Praha: Academia, 2005. – 391s.
 7. Svobodová J. Syntaktické rozbory v praxi / Jindřiška Svobodová. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. – 62c.
 8. Šmilauer V. Novočeská skladba / Vladimír Šmilauer. – Praha : Statní pedagogické nakladatelství, 1969. – 574s.
 9. Trnková A. Cvičení z české mluvnice pro cizince. – Praha: ISV nakladatelství, 1998. – 122 s.

 

Рекомендована література до змістового модуля 2

Morfematika a slovotvorba češtiny

 1. Adam R. Morfologie. Příručka k povinnému předmětu bakalářského studia oboru ČJL [Електронний ресурс] / Robert Adam. – Praha : Karolinum, 2015. – 98s. – Режим доступу : https://karolinum.cz/data/book/13589/133045.pdf
 2. Čermák F. Morfématika a slovotvorba češtiny / František Čermák. – Praha : Lidové noviny, 2012. – 287s.
 3. Dokulil M. Tvoření slov v češtině.1. Teorie odvozování slov / Miloš Dokulil. – Praha : Academia, 1962. – 263 s.
 4. Dokulil M. Tvoření slov v češtině.2. Odvozování podstatných jmen / Miloš Dokulil a kol. – Praha : Academia, 1967. – 779 s.
 5. Houžvičková M. Čeština pro překladatele. Základy teorie, interpretace textů, praktická cvičení / Milena Houžvičková, Jana Hoffmannová. – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. – 267 s.
 6. Krobotová M. Česká morfologie. Cvičení / Milena Krobotová ; Univerzita Palackého v Olomouci. – Olomouc, 2005. – 114 s.
 7. Krobotová M. Lexikologie a tvoření slov. Cvičení z českého jazyka / Milena Krobotová, Helena Jodasová. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. – 48 s.
 8. Krobotová M. Slovotvorba / Milena Krobotová. – Olomouc, 2013. – 28 s.
 9. Mitter P. Komplexní jazyková cvičení. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem / Patrik Mitter. – Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2011. – 36 s.
 10. Mluvnice češtiny. 1. Fonetika. Fonologie. Morfonologie a morfematika. Tvoření slov. – Praha : Academia, 1986. – 568 s. – Режим доступу: http://stream.avcr.cz/ujc/mluvnice-cestiny-1.pdf
 11. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov / Tvoření slov. Část 1. Část 2 / Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 2018. – 1160 s.
 12. Šmilauer V. Novočeské tvoření slov / Vladimír Šmilauer. – Praha : SPN, 1971. – 217s.
 13. Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení (s terminologickým slovníkem) [Електронний ресурс] / Robert Adam, Martin Beneš, Ivana Bozděchová, Pavlína Jínová, František Martínek, Hana Prokšová, Lucie Saicová Římalová. – Praha: Karolinum, 2014. – 194s. – Режим доступу: https://karolinum.cz/data/book/12729/140205.pdf

Словники

 1. Новак Ї. Чесько-український словник / Новак Ї. – К.: Чумацький шлях, 2008. – 584с.
 2. Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології / Н. Лобур, О. Антоненко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, М. Шевченко. – Видавничий центр ЛНУ Івана Франка, Львів, 2009 – 200 с.
 3. Чесько-український словник / [уклад. Й.Ф. Андерш та ін.]. – К.: Наукова думка, 1988–1989 . – Т.1–2.
 4. Чесько-український словник лінгвістичної термінології. Česko-ukrajinský slovník lingvistických termínů / Н. Лобур, О. Антоненко, Н. Зайченко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, М. Шевченко. – Київ : Освіта України, 2015. – 241 с.
 5. Akademický slovník současné češtiny [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://www.slovnikcestiny.cz/uvod.php
 6. Kurimský A. Ukrajinsko-český slovník / A.Kurimský, R.Šišková, N. Savický. – Praha : Academia, 1994, 1996. – D. І.–ІІ.
 7. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 / Kol. autorů pod vedením Olgy Martincové. – Praha : Academia, 1998. – 360s.
 8. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 / Kol. autorů pod vedením Olgy Martincové. – Praha : Academia, 2004. – 568s.
 9. Nový akademický slovník cizíh slov / Kol. autorů pod vedením Jiřího Krause. – Praha : Academia, 2005. – 880s.
 10. Slavíčková E. Retrográdní morfematický slovník češtiny / Eleonora Slavíčková. – Praha : Academia, 1975. – 645s.
 11. Slovník afixů užívaných v češtině / Ed. Josef Šimandl. – Praha : Karolinum, 2017. – 654s. – Режим доступу: http://www.slovnikafixu.cz/
 12. Slovník spisovné čestiny pro školu a veřejnost / [hl. red Filipec, F. Daneš, J. Machač, V. Mejstřík]. – Praha: Academia, 2016. – 648 s.
 13. Slovník spisovného jazyka českého / [za red. ved. B. Havránka]. – Praha: Academia, 1989. – Sv.1–8.
 14. Svozilová N. Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení / Naďa Svozilová, Hana Prouzová, Anna Jirsová. – Praha: Academia, 2005. – 580s.

Інформаційні ресурси

 1. Bibliografie české lingvistiky / [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: https://bibliografie.ujc.cas.cz/search-form
 2. Český národní korpus [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.korpus.cz/
 3. Dotazy z jazykové poradny [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу:https://dotazy.ujc.cas.cz/
 4. Elektronické slovníky a zdroje [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://www.ujc.cas.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/
 5. Internetová jazyková příručka [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://prirucka.ujc.cas.cz/
 6. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ujc.avcr.cz/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус