Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ЛОБУР НадіяФЛблг-11м, ФЛк-11м, ФЛсрб-11м, ФЛслц-11м, ФЛхрв-11м, ФЛчес-11м, ФЛслн-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФЛблг-11мдоцент КРАВЕЦЬ Ольга
ФЛчес-11мдоцент КРАВЕЦЬ Ольга
ФЛслц-11мдоцент КРАВЕЦЬ Ольга
ФЛсрб-11мдоцент КРАВЕЦЬ Ольга
ФЛк-11мдоцент КРАВЕЦЬ Ольга
ФЛхрв-11мдоцент КРАВЕЦЬ Ольга
ФЛслн-11мдоцент КРАВЕЦЬ Ольга

Опис курсу

Мета: полягає у викладенні основних теоретичних понять з методики викладання фахових дисциплін, вивченні сучасних тенденцій в навчанні слов’янських мов та літератур в Україні та закордоном. Основну увагу зосереджено на опрацюванні методичної літератури відповідними слов’янськими мовами.

Завдання: навчити майбутніх славістів системно працювати над вдосконаленням інноваційних методів у викладанні слов’янських мов та літератур.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні теоретичні положення з курсу Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі;

– методи навчання слов’янських мов та літератур у вищій школі;

правила організації підготовки до заняття,

– принципи формулювання запитання;

– інструкції, як орієнтуватися та працювати в контексті з навчальними планами;

– можливості роботи з текстом;

– способи підготовки письмової роботи, тесту та презентації;

– основні фактори, пов′язані з оцінюванням;

 вміти: працювати з науковою та методичною літературою;

– працювати з навчальними планами та програмами;

– сформувати пропозиції та мотиваційні елементи у вивченні слов’янської мови та літератури ;

– складати план-конспект лекційного та практичного заняття, використовуючи лінгвокраїнознавчі компоненти;

– упевнено володіти державною та іноземною мовами (слов’янськими) для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною (слов’янською) мовами;

– створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною та слов’янською (іноземними) мовами;

– застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань;

– ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;

– використовувати інформаційні й комунікаційні технології, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності;

– оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування;

– знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня;

– характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації;

– оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.

– застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі.

Рекомендована література

 

 1. Гапонова, С. В. Огляд зарубіжних методів викладання іноземних мов у ХХ ст. / С. В. Га понова // Іноземні мови. – 2005. – №2. – С.18-22.
 2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – К.: Ленвіст, 2003.
 3. Куцевол О. М. Теоретико – методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури / Ольга Миколаївна Куцевол. – Вінниця : Глобус – Прес, 2006. – 348 с.
 4. Методика викладання іноземних мов у вищій школі // За ред. Жлуктенка. – К., 1971.
 5. Морська Л.І. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов для спеціальних цілей// Іноземні мови. – 2002. – №2. – с. 23-24.
 6. Небеленчук І. О. Діалогові технології навчання світової літератури: науково-методичний посібник. – Кіровоград : ТОВ «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2015. – 205 с.
 7. Ніколаєва С.Ю., Шерстюк О.М. Процеси вивчення і викладання іноземних мов// Іноземні мови. – 2000. – № 3. – С. 50-55.
 8. Ніколаєва С. Ю. Ступенева освіта в Україні та система навчання іноземних мов / С.Ю. Ніколаєва, О.П. Петращук, Н.О. Бражник. – К.: Ленвіт, 1996. – 90 С
 9. Ніколаєва С.Ю., Шерстюк О.М. Сучасні підходи до викладання іноземних мов// Іноземні мови. – 2001. – № 1, 3. – С. 50-57.
 10. Основы методики преподавания иностранных языков \ Под ред. В.А. Бухбиндер. – К.: Вища школа, 1988.
 11. Скуратівська М.О. Сучасні методи та технології викладання іноземних мов у вищій школі України // М.О. Скуратівська Філологія та методика викладання: науково-методичний вісник. – К. 2009. – С. 151- 164.
 12. Cисоєва С. Інтерактивні технології навчання дорослих//Навчальний-методичний посібник для викладачів системи формальної, неформальної та ін формальної освіти дорослих. – 2011. – C. 36-37.
 13. Тарнопольський В. Методика викладання іноземних мов. Конспект лекцій. – Днепропетровськ, 2002
 14. Токмань Г. Л. Методика викладання української літератури в старшій школі на екзистенціально – діалогічних засадах: дис. …докт. пед. наук: 13.00.02 / Токмань Ганна Леонідівна. – К., 2002. – 487 с.
 15. Хоменко Л. Я. Нові методи навчання на Заході // Іноземні мови. — 1998. — № 1. — С. 32 — 35.
 16. Haltufová, Lucie. Aktivizační metody ve výuce cizích jazyků: diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra pedagogiky a psychologie, 2011.84 s., 1 příloha. Vedoucí diplomové práce PaedDr. Lucie ŠpatnáZormanová, Ph.D.
 17. Schweitzer, A.: Zastánce kritického myšlení a úcty k životu. Praha: Vyšehrad, 1989, s. 234 n. [2] Frankl, V. E.: Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1996.
 18. Меtody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince) / Univerzita Karlova v Praze Ústav jazykové a odborné přípravy /Sborník z mezinárodní konference. Poděbrady, 21. – 22. 6. 2016

Інтернет-ресурс:

 1. http://www.isaieva.kiev.ua/student-us.html

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус