Методика викладання української літератури_035.03

Тип: Нормативний

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
720професор КОРНІЙЧУК Валерій

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
720ФЛк-41доцент МИКУШ Степан
ФЛчес-41доцент МИКУШ Степан
ФЛслц-41доцент МИКУШ Степан
ФЛслн-41доцент МИКУШ Степан
ФЛсрб-41доцент МИКУШ Степан

Опис курсу

  • Мета та цілі курсу полягають у системному й послідовному висвітленні здобутків української методики викладання літератури як науки в загальноєвропейському дидактичному контексті, у виробленні в студентів фахових методичних умінь і навичок, засвоєнні психолого-педагогічних знань та їх застосування в практичному викладанні української літератури в середній загальноосвітній школі.

Після завершення курсу студент повинен:

знати зміст і структуру шкільного курсу літератури; програми і підручники, посібники з літератури; своєрідність методики як науки, основні етапи її розвитку; найважливіші кваліфікаційні якості вчителя-словесника; основні вимоги до проведення уроків різних типів; форми, методи і методичні прийоми викладання літератури; специфіку художнього твору та основні методи, прийоми, принципи, шляхи аналізу художнього твору; своєрідність вивчення творів різних типів; закономірності формування теоретико-літературних понять; різні шляхи розвитку мовлення школярів у процесі вивчення літератури; види позакласної роботи; специфіку вивчення української літератури в школах різних типів; психолого-педагогічні основи викладання літератури;

вміти орієнтуватися в методичній літературі; складати календарно-тематичне планування; складати конспект уроку української літератури; провести й проаналізувати урок з української літератури; встановити зв’язки літератури з іншими навчальними дисциплінами; робити повний аналіз художнього твору з урахуванням методичних вимог; користуватися сучасними методами та шляхами літературного аналізу; планувати позакласні, позашкільні заходи з літератури.

Рекомендована література

сан1.Микитюк В. Практикум з методики викладання літератури: навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 186 с.

2. Наукові основи методики літератури / За ред. Н. Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – 344 с.

3. Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах. – К., Ленвіт, 2000. – 384 с.

4. Пультер С., Лісовський А. Методика викладання української літератури. Курс лекцій. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 143 с.

5. Токмань Г. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція. – К.: Міленіум, 2002. – 317 с.

Додаткова література:

1. Волошина Н. Критерії оцінювання і система обліку знань, умінь і навичок учнів // Наукові основи методики літератури. – К., 2002.

2. Гнаткович Т., Ходанич Л. Як сформувати вчителя інноваційно-компетентною  особистістю // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – К., 2007. – №8.

3. Дейвід Гопкінз. Оцінювання для розвитку школи.  – Львів: Літопис, 2003. – 256 с.

4. Демчук О. Життєпис письменника: конспекти нестандартних уроків. – К.: Педагогічна преса, 2002. – 192 с.

5. Капська А. Й. Педагогіка живого слова: Навчальний посібник. – К.: ВІПОЛ, 1996. – 204 с.

6. Корнійчук В. “Коли не по конях, так хоч по голоблях” (Щира турбота про яякість освіти чи псевдо інтелектуальний тролінг?) // Дивослово. – 2015. – № 12.

7. Микитюк В. Педагогічні концепти Івана Франка (теорія та методика навчання літератури): монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 408 с.

8. Микитюк В.І. Принципи проблемності у викладанні української літератури // Дивослово.  – К., 2005. – Число 1.

9. Надурак С., Слоньовська О. Вивчення української літератури. 11клас. Інтегровані уроки. – Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2004. – 224 с.

10. Нетрадиційні уроки з української літератури. 5-11 класи / Укладачі С. С. Скляр; Л. І. Нечволод. – Харків: Торсінг, 2004. – 224 с.

11. Оліфіренко В. В. Підручник з української літератури: історія і теорія. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. – 324 с.

12. Островерхова Н. Аналіз уроку: концепції, методики, технології. – К.: Інкос. – 2003. – 351 с.

13. Пастушенко Н., Пастушенко Р. Діагностування навченості. Гуманітарні дисципліни. Львів: ВНТЛ, 2000.

14. Ситченко А. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу. – К.: Ленвіт. 2004.

15. Слоньовська О. Конспекти уроків з української літератури. Нове прочитання творів. 9 клас. – К.: Видавництво “Рідна мова”, 2000. – 592 с.

16. Слоньовська О., Сушевський Б. Конспекти уроків з української літератури для 10-х класів. – К.: Видавництво “Рідна мова”, 2000. – 277 с.

17. Степанишин Б.  Нові підходи до викладання української літератури // Дивослово. –  1995. – № 1.

18. Степанишин Б. Стратегія і тактика в літературній освіті учнів. – Київ–Тернопіль, 2003. – 190 с.

19. Токмань Г. Методи літературознавчого аналізу в школі // Дивослово. – 1999. – № 6.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус