Методика викладання української літератури у вищій школі

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент МИКИТЮК ВолодимирФЛу-11м, ФЛк-11м, ФЛсрб-11м, ФЛслц-11м, ФЛчес-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФЛу-11мдоцент МИКИТЮК Володимир
ФЛт-11мдоцент МИКИТЮК Володимир
ФЛк-11мдоцент МИКИТЮК Володимир
ФЛп-11мдоцент МИКИТЮК Володимир
ФЛа-11мдоцент МИКИТЮК Володимир
ФЛя-11мдоцент МИКИТЮК Володимир
ФЛсрб-11мдоцент МИКИТЮК Володимир
ФЛслц-11мдоцент МИКИТЮК Володимир
ФЛчес-11мдоцент МИКИТЮК Володимир

Опис курсу

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у системному і послідовному висвітленні здобутків української методики викладання літератури як науки у загальноєвропейському дидактичному контексті, виробленню у магістрів фахових методичних умінь і навичок, засвоєнні психолого-педагогічних знань та їх застосування у практичному викладанні української літератури.

Основними завданнями дисципліни є забезпечення процесу методичної підготовки магістрів української літератури, що має ґрунтуватися на основі компетентнісного та особистісно-зорієнтованого підходів. Пріоритетним є розвиток міжпредметних зв’язків, зокрема вивчення дисципліни із урахуванням навчального матеріалу з педагогіки та психології вищої школи і філологічних дисциплін відповідної спеціалізації; розроблення та введення у навчальний процес інтегрованих спецкурсів (зокрема, з історії педагогіки, передусім дидактичної концептосфери Івана Франка). Кшталтування креативного творчого мислення майбутніх викладачів, розвиток самостійності, творчого потенціалу, інтелектуальних здібностей, особистісного і професійного самовизначення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати основні етапи формування і розвитку методики викладання української літератури, уміти застосовувати різні моделі викладання літератури.

Рекомендована література

 1. Баган О. До проблеми переосмислення концепції вивчення творчости І.Франка у школі // Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць. Випуск перший. – Дрогобич, 2003. – С. 15-23.
 2. Базиль Л. О.Літературознавча компетентність учителя української мови і літератури: навч. програма курсу [для студ. вищ. навч. пед. закладів]/ Л.О.Базиль. – Луганськ : «Ноулідж», 2011. – 150 с.
 3. Барабаш Ю. «Коли забуду тебе, Єрусалиме…» Гоголь і Шевченко. Порівняльно-типологічні студії / Юрій Барабаш. – Харків : «Акта», 2001. – 373 с.
 4. Білецький Л.Основи української літературно-наукової критики : [навч. посібник] / Леонід Білецький. – Упоряд., авт. передм. і приміток М. М. Ільницький. – К. : Либідь, 1998. – 408 с.
 5. Бондар А.Д., Ранська Л.А. Лабораторні і практичні роботи у вищій школі. – К., 1977.
 6. Бондар Л. Від романтизму до модернізму: «Непричесані думки» Івана Денисюка / Лариса Бондар // Українське літературознавство. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 127–136.
 7. Бондар Л. З науково-педагогічної спадщини Івана Овксентійовича Денисюка / Лариса Бондар // Українське літературознавство. ­– Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 237–254.
 8. Будний В. Методика порівняльних та поетикальних студій у лекції І. Франка «Наймичка» Т. Шевченка / Василь Будний // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23–25 жовтня 1998 р.) – Львів : Світ, 1999. – Част. 1. – С. 244–249.
 9. Васянович Г. Педагогічні ідеї Івана Франка / Григорій Васянович // Вибрані твори: У 5-и т. – Львів : Сполом, 2005. – Т. 5. – С. 89–101.
 10. Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава. 1994. – Т. 1.
 11. Вишневський О. Зміст і методи виховання у педагогічних поглядах Івана Франка / Омелян Вишневський // Педагогічна думка. – К., 2005. – Число 3. – С. 76–79.
 12. Вишневський О. Педагогічні етюди. Аналітичні матеріали, концепції, публіцистика, інтерв’ю / Омелян Вишневський. – Дрогобич : редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2007. – 208 с.
 13. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки / Омелян Вишневський. – Дрогобич : Коло, 2003. – 528 с.
 14. Вишнівський Р. Принципи виховання у педагогічній спадщині Івана Франка / Роман Вишнівський // Людинознавчі студії. – Дрогобич, 2009. – Вип. 19. – С. 31–45.
 15. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : методичний посібник для студентів магістратури / Світлана Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.
 16. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / Світлана Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.
 17. Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи : навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / Світлана Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 396 с.
 18. Вітвицька С. С. Теоретичні засади підготовки магістрів в умовах ступеневої педагогічної освіти / Світлана Вітвицька // Інтернет ресурс : режим доступу : http://studentam.net.ua/content/view/7736/97
 19. Возняк М. Невідомий голос Івана Франка в університетській справі / Михайло Возняк // Краківські вісті. – Краків, 1942. – Число 148. – С. 3–4.
 20. Возняк М. Німецька доповідь Франка для шведа про Україну / Михайло Возняк // Львівські вісті. – Львів, 1942. – Число 133–136.
 21. Волошина Н. Й. Критерії оцінювання і система обліку знань, умінь і навичок учнів // Наукові основи методики літератури. – К., 2002. – С. 191-195.
 22. Гаврилюк О. Вивчення творчості Івана Франка в школі / О. Гаврилюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – 62 с.
 23. Гнатюк М. Аксіологічний елемент у мемуаристиці (на прикладі спогадів про Івана Франка) // Проблеми літературознавства і ху­дожнього перекладу.– Львів: НТШ, 1997.– С.134–
 24. Гнатюк М. І. Іван Франко у літературно-естетичних концепціях його часу / Михайло Гнатюк. – Львів : Каменяр, 1999. – 181 с.
 25. Гнатюк М. Історія української літературної критики (ХІХ – початок ХХ ст.) / Михайло Гнатюк. – Львів-Брно : Vydal a vytiskl Tribun EU s. r. o., 2013. – 180 с.
 26. Гнатюк М. Літературознавчі концепції в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Михайло Гнатюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 208 с.
 27. Голод Р. Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ – початку ХХ століття / Роман Голод. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005. – 284 с.
 28. Гольберг М. Оповідання Івана Франка «Борис Граб». До проблеми: Іван Франко про читача і читання / Марк Гольберг // Українське літературознавство. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 43–51.
 29. Гольберг М. Франкознавчі етюди / Марк Гольберг. – Дрогобич : Коло, 2007. – 164 с.
 30. Гопкінз Дейвід. Оцінювання для розвитку школи / Дейвід Гопкінз ; переклад з англ. Галини Вець. – Львів : Літопис, 2003. – 256 с.
 31. Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко. Гімназія / Р. Горак, Я. Гнатів. – Львів : Місіонер, 2002. – Кн. третя. – 360 с.
 32. Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко. Університет / Р. Горак, Я. Гнатів. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – Кн. четверта. – 472 с.
 33. Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко. Цілком нормальна школа / Р. Горак, Я. Гнатів. – Львів: Місіонер, 2001. – Кн. друга. – 204 с.
 34. Грабович Г. Шевченкові «Гайдамаки». Поема і критика. / Григорій Грабович. – Наук. ред. Олесь Федорук. – К. : Критика, 2013. – 360 с.
 35. Грабовський А. В. «І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь»: Методичні аспекти вивчення української літератури у взаємозв’язках із зарубіжною. – К.: ППРВС «Софія», 1998. – 255 с.
 36. Грицак Я. Пророк у своїй Вітчизні. Франко та його спільнота (1856–1886) / Ярослав Грицак. – К. : Критика, 2006. – 631 с.
 37. Гром’як Р. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ століття). [Посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів] / Роман Гром’як. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1999. – 224 с.
 38. Гром’як Р. Цілісне сприймання художнього твору / Роман Гром’як // Давнє і сучасне: Вибрані статті з літературознавства. – Тернопіль : Лілея, 1997. – С. 33–41.
 39. Гронлунд Норман Е. Оцінювання студентської успішності : практичний посібник / Норман Е. Гронлунд. – К. : Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 312 с.
 40. Гузар З. «Іван Франко у школі» / Зенон Гузар // Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць / Ред. кол. Л. Гулевич (гол. ред.), Є. Пшеничний, Л. Гузар та ін. – Вип. другий. – Дрогобич : Коло, 2009. – С. 82–112.
 41. Гузар З. Особливості креаціонізму в оповіданні І. Франка «Борис Граб» (Префігураційно-ейдологічний аспект) / Зенон Гузар // Франкознавчі студії: зб. наук. праць. Вип. 1 / ред. кол.:  Є. Пшеничний (гол. ред), А. Войтюк, В. Винницький та ін. – Дрогобич : Коло, 2001. – С. 5–11.
 42. Гулевич Л. Методика навчання української літератури. Практикум : навчально-методичний посібник / Лілія Гулевич. – Дрогобич : Вид. відділ Дрогобицького педагогічного ун-ту імені Івана Франка, 2014. – 150 с.
 43. Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика / Г.-Ґ. Ґадамер. – Вибрані твори: Пер. з нім. – К. : Юніверс, 2001. – 288 с.
 44. Д’юі Джон. Демократія і освіта / Джон Д’юі ; переклали з англ. Ірина Босак, Мирослава Олійник, Галина Пехник. – Львів : Літопис, 2003. – 294 с.
 45. Демчук Н. Р. Концепція посіву бібліопсихологічних цінностей : (оповідання Івана Франка «Борис Граб» : текстуальний аналіз) / Н. Р. Демчук // Вісник Львівського університету. – Серія: Мистецтвознавство.– Вип. 6. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 130–149.
 46. Денисюк І. «На перехресті часів» (Замість автобіографії) / Іван Денисюк // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. – Львів : [У надзаг.: Львівський націо­нальний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 1: Літературознавчі дослідження. – Кн. 2. – С. 327–344.
 47. Денисюк І. «Не спитавши броду» як роман виховання // Українське літературознавство. – Випуск 66. – Львів, 2003. – С. 64–78.
 48. Денисюк І. Академік з легенди / Іван Денисюк // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. – Львів : [У надзаг.: Львівський націо­нальний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 1. – Кн. 2. – С. 381–409.
 49. Денисюк І. Вивчення майстерності байок Леоніда Глібова у вузі / Іван Денисюк // Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці: у 3 т., 4 кн. – Львів : [У надзаг.: Львівський націо­нальний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 1: Літературознавчі дослідження. – Кн. 2. – С. 3–5.
 50. Денисюк І. Іван Франко в школі. Рецензія / Іван Денисюк // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. – Львів : [У надзаг.: Львівський націо­нальний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 2: Франкознавчі дослідження. – С. 386–389.
 51. Денисюк І. На далеку дорогу життя Франкове візьмемо слово (Вступна стаття до вибраних творів для школярів середнього віку) / Іван Денисюк // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. – Львів : [У надзаг.: Львівський націо­нальний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 2: Франкознавчі дослідження. – С. 275–292.
 52. Денисюк І. О. Кілька міркувань щодо висвітлення української літератури (з приводу сучасного підручника) / Іван Денисюк // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. – Львів : [У надзаг.: Львівський націо­нальний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 1 : Літературознавчі дослідження. Кн. 2. – С. 254–268.
 53. Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці : [у 3 т., 4 кн.] / Іван Овксентійович Денисюк. – Львів : вид-во Львів. ун-ту, 2005. – Т. 2 : Франкознавчі дослідження. – 528 с.
 54. Денисюк І. Франкова концепція національної літератури / Іван Денисюк // Невичерпність атома. – Львів, 2001. – С. 173–177.
 55. Денисюк І. Як помістити Франка за шкільною партою? / Іван Денисюк // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. – Львів: [У надзаг.: Львівський націо­нальний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 2: Франкознавчі дослідження. – С. 293–298.
 56. Джон Д’юі. Демократія і освіта. – Львів: Літопис, 2003. – 294 с.
 57. Дзеверін О. Г. Педагогічні погляди І. Я. Франка / О. Г. Дзеверін // Іван Якович Франко. Педагогічні статті івисловлювання [Упор. О. Г. Дзеверін]. – К. : Рад. школа, 1960. – С. 5–19.
 58. Діалогічне прочитання української літератури : монографія /
  Г. Токмань, М. Корпанюк, Г. Мазоха та ін. ; за заг. ред. Г. Токмань. – К. : Міленіум, 2007. – 486 с.
 59. Дюрінґ С. Література – двійник націоналізму? / Саймон Дюрінґ // Слово. Знак. Дискурс : Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – Львів : Літопис, 1996. – С. 565–566.
 60. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
 61. Жила С. О. Теорія і практика вивчення української літератури у взаємозв’язках із різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи : монографія / С. О. Жила. – Чернігів : РВК «Деснянська правда», 2004. – 360 с.
 62. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період / Оксана Забужко. – К. : Факт, 2006. – 156 с. (Сер. «Висока полиця»).
 63. Зайцев О., Беген О., Стефанів В. Націоналізм і релігія: Греко-Католицька церква та український націоналістичний рух у Галичині (1920–1930-ті роки) / Олександр Зайцев, Олег Беген, Василь Стефанів / За заг. ред. О. Зайцева. – Львів : Видавництво Українського Католицького університету, 2011. – 384 с., іл.
 64. Захарчук-Дуке О. Сучасний погляд на підручники нового покоління для студентів-філологів ВНЗ / О. Захарчук-Дуке // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2013. – № 8 (Ч. 1.). – С. 137–142.
 65. Згуровський М. З.Дипломована псевдоосвіта, або Суперечності перехідного періоду у сфері вищої освіти України / М.З. Згуровський // Дзеркало тижня. – 2006. – № 6 (585)
 66. Зонь В. В. Педагогічні засади формування професійної компетентності студентів націон. ун-ту… / В.В. Зонь // Інтернет ресурс : режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/9945/3/Пед._засади_Зонь.pdf
 67. Зязюн І. А. Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник / М.М. Зекович, О.М. Семашко та ін. – К.: Знання, 2000. – 622 с.
 68. Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць / Ред. кол.: Л. Гулевич (гол. ред.), Є. Пшеничний, З. Гузар та ін. – Вип. 2. – Дрогобич : Коло, 2009. – 257 с.
 69. Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць / Ред. кол.: М. Гуняк (гол. ред.), Л. Гулевич, О. Баган та ін. – Вип. 1. – Дрогобич : Коло, 2003. – 260 с.
 70. Іванишин М. Вивчення публіцистики Івана Франка в школі / Мирослава Іванишин // Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць / Ред. кол.: М. Гуняк (гол. ред.), Л. Гулевич, О. Баган та ін. – Вип. 1. – Дрогобич : Коло, 2003. – С. 112–115.
 71. Ільницький М. Критики і критерії: літературно-критична думка в Західній Україні 20-30-х рр. ХХ ст. / Микола Ільницький. – Львів : ВНТЛ, 1998. – 148 с.
 72. Інґарден Р. Про пізнавання літературного твору. – Пер. з польськ. // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – Львів : Літопис, 1996. – С.139–163.
 73. Капська А. Й. Педагогіка живого слова: Навчальний посібник. – К.: ВІПОЛ, 1996. – 204 с.
 74. Касярум Н. В., Касярум О. П. Тестування як провідний метод діагностики рівня навчальних досягнень студентів / Н. В. Касярум, О. П Касярум // Вісник Черкаського університету. – Черкаси : Вид-во ЧНУ, 2010. – С. 111–121. (Серія: Педагогічні науки ; вип. 189).
 75. Квас О. В. Дитиноцентризм у науках про виховання : історичний аспект : [монографія] / Олена Квас. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 348 с.
 76. Клочек Г. Вища літературна освіта в контексті Болонського процесу / Г. Клочек // Українська мова і література в середній школі. – 2005. – № 9–10. – С. 100–127.
 77. Клочек Г. Д. Концепція реформування літературної освіти в середній школі (предмет – українська література). Коментований варіант / Г. Д. Клочек // Дивослово. – К, 2011. – Число 10. – С. 4–16.
 78. Клочек Г. Д. Літературна освіта в новій українській школі: стратегія і тактика реформування / Г. Д. Клочек // Дивослово. – К, 2017. – Число 1. – С. 7–11.
 79. Клочек Г. Д. Літературна освіта в новій українській школі: стратегія і тактика реформування / Г. Д. Клочек // Дивослово. – К, 2017. – Число 2. – С. 2–11.
 80. Клочек Г. Зі студій про літературну освіту. Зб. статей і матеріалів / Г. Клочек. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 192 с.
 81. Клочек Г. Д. Концепція реформування літературної освіти в середній школі (предмет – українська література). Коментований варіант / Г. Д. Клочек // Дивослово. – К, 2011. – Число 10. – С. 4–16.
 82. Коваль В. Умови формування професійної компетентності майбутніх учителів-філологів як педагогічна проблема / В. Коваль // Інтернет ресурс : режим доступу : http://zagpedagogika.at.ua/load/umovi_…_problema/1-1-0-289
 83. Ковальчук А. Злочин та очищення. Проблема катарсису в психології Франкових персонажів / А. Ковальчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях. – К., 2000. – Число 6. – С. 45–51.
 84. Корнійчук В. «Мов органи в величному храмі…»: Контексти й інтертексти Івана Франка (Порівняльні студії) / Валерій Корнійчук. – Львівський національний університет імені Івана Франка; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. «Франкознавча серія». Вип. 8; Міжнародна асоціація франкознавців; Наук. ред. Б. Тихолоз. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 304 с.
 85. Корнійчук В. До проблеми «Іван Франко і Львівський університет» / Валерій Корнійчук // Українська філологія: досягнення, перспективи: До 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті. – Львів, 1994. – С. 189–199.
 86. Корнійчук В. Ліричний універсум Івана Франка: горизонти поетики : монографія / Валерій Корнійчук. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 488 с.
 87. Корнійчук В. На сонячних шпилях літератури (пролегомени до посібника Володимира Микитюка). Передмова / Валерій Корнійчук // В. Микитюк. Іван Франко і методика викладання української літератури. – Тернопіль : «Богдан», 2014. – С. 8–9.
 88. Космеда Т. Комунікативна компетенція Івана Франка: міжкультурні, інтерперсональні, риторичні виміри [моногр.] / Тетяна Космеда. – Львів : ПАІС, 2006. – 328 с.
 89. Костюк Г. Зустрічі і прощання / Григорій Костюк. – Спогади у двох книгах. Книга перша. – К. : Смолоскип, 2008. – 718 с.
 90. Кочан І. Українські лінгводидакти крізь призму часу: Словник-довідник / І. Кочан, Н. Захлюпана. – Львів : ПАІС, 2009. – 168 с.
 91. Краса педагогічної дії. Навч. посібник. (Зязюн І., Сагач Г. та ін.) – К., 1997.
 92. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / А. І. Кузьмінський. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 486 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 93. Куца О. Михайло Драгоманов і розвиток української літератури у другій половині ХІХ століття / Ольга Куца. – Тернопіль : Посібники і підручники, 1995. – 224 с.
 94. Куцевол О. Креативно-інноваційна стратегія організації виробничої педагогічної практики студентів-філологів / Ольга Куцевол // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя» (м. Вінниця, 26-27 листопада 2014 р.). – Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. – 2014. – Вип. 42. Число 2. – С. 209–215.
 95. Куцевол О. Методика вивчення української літератури (креативно-інноваційна стратегія) : навчальний посібник / Ольга Куцевол. – К. : Освіта України, 2009. – 464 с.
 96. Куцевол О. Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури : монографія / Ольга Куцевол. – Вінниця : Глобус-Прес, 2006. – 348 с.
 97. Левківський М. В. Історія педагогіки: навч.-метод. посібник [4-те вид.] / М. В. Левківський. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 190 с.
 98. Левківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки. Навчальний посібник. – Харків, ОВС. – 2002.
 99. Легкий М. Іван Франко / Микола Легкий // Усе для школи. Українська література. 10 клас. Вип. 9. – Львів : «Все увито», 2001. – 64 c.
 100. Легкий М., Пилипчук С. З останнього десятиліття франкознавства / М. Легкий, С. Пилипчук // Слово і час. – 2008. – Число 10. – С. 21–31.
 101. Лузан П. Г. Історія педагогіки та освіти в Україні: навч. посібник [2-ге вид., доп. і перероб.] / П. Г. Лузан, О. В. Васюк. – К. : ДАКККіМ, 2010. – 296 с.
 102. Мазуркевич О. Нариси з історії методики української літератури. – К., 1961 (розділ ІІІ: «Система поглядів І.Я. Франка в галузі методики літератури». – С.125–184).
 103. Маланюк Є. Франко як явище інтелекту / Євген Маланюк // Маланюк Є. Книга спостережень. Статті про літературу. – К. : Дніпро, 1997. – С. 195–200.
 104. Марко В. П.Теоретичні основи аналізу художнього твору : навчально-методичний комплекс – Кіровоград, 2008. – 47 с.
 105. Мацевко-Бекерська Л. Методика викладання світової літератури : навчально-методичний посібник / Лідія Мацевко-Бекерська. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 320 с.
 106. Мельник Я. Як апокрифи «не з’їли» Івана Франка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – К., 2000. – Число 6. – С. 52–59.
 107. Методика викладання літератури: термінологічний словник / за ред. проф. А. Л. Ситченка. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 132 с.
 108. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі : навч. посібник / С. У. Гончаренко, П. М. Олійник, В. К. Федорченко та ін. ; за ред. С. У. Гончаренка, П. М. Олійника. – К. : Вища шк., 2003. – 323 с.: іл.
 109. Микитюк В. «Crux professorum». Сторінками однієї статті Івана Франка / Володимир Микитюк // Урок української. – К., 2008. – Число 3–4. – С. 5–9.
 110. Микитюк В. «Гайдамаки» Тараса Шевченка як предмет полеміки Івана Франка та Омеляна Огоновського / Володимир Микитюк // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин». – Львів : Світ, 1998. – С. 497–500.
 111. Микитюк В. «Конечність реформи учіння української літератури…» / Володимир Микитюк // Дивослово. – К., 2017. – Число 4. – С. 2–11.
 112. Микитюк В. «Майже всі викладачі-філологи університету є моїми учнями». До 90-річчя від дня народження Івана Денисюка / Володимир Микитюк // Дивослово. – К., 2014. – Число 11. – С. 54–59.
 113. Микитюк В. «Український інтелігент старої дати» (До 130-річчя з дня народження Михайла Возняка) / Володимир Микитюк // Дивослово. – К., 2011. – Число 10. – С. 52–56.
 114. Микитюк В. «Школа вчителем стоїть…» Іван Франко і методика викладання літератури / Володимир Микитюк // Рідна мова (Ridna mowa). Інтернетівська версія освітнього журналу УВТ у Польщі та ОУП. – Число 28. – http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/ridna_mowa_uk/index.php?page=rm28_01
 115. Микитюк В. Вступний іспит з української літератури у Львівському національному університеті ім. І.Франка: досвід і проблеми // Дивослово. – К., 2003. – Ч. 4. – С. 36, 45–49.
 116. Микитюк В. Загальноєвропейські тенденції української католицької критики у Львові 1-ї половини ХХ ст. / Володимир Микитюк // Literatura ukraińska ХІХ і ХХ wieku w kontekście europejskim | Українська література ХІХ-ХХ століть у європейському контексті. – Pod redakcją Ludmiły Siryk | Під редакцією Людмили Сірик. – Lublin : Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – С. 119–127.
 117. Микитюк В. Іван Франко і його вчителі / Володимир Микитюк // Дивослово. – К., 2007. – Число 8. – С. 17–22.
 118. Микитюк В. Іван Франко і методика викладання української літератури : навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 200 с. Е-варіант: http://www.bohdan-digital.com/search/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%8E%D0%BA/.
 119. Микитюк В. Іван Франко і методика викладання української літератури : навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. – 2-ге вид., допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 268 с.
 120. Микитюк В. Іван Франко про наратив університетської лекції: аналіз, синтез, диґресії / Ivan Franko about narrative of university lecture: analysis, synthesis, digression / Володимир Микитюк // Spheres of Culture : Journal of Philology, History, Social and Media Communication Political Science, and Cultural Studies. Editor-in-Chief: Prof. Ihor Nabytovych / Maria Curie-Sklodovska University, Poland. – Lublin, 2015. – Vol. 12. – S. 65–75. | Сфери культури : науковий журнал із філології, історії та культури університету ім. Марії Кюрі-Склодовської, Польща. – Люблін, 2015. – Число 12. – С. 65–75.
 121. Микитюк В. Іван Франко та Омелян Огоновський: мовчання і діалог / Володимир Микитюк. – ВЦ ЛНУ ім. І. Франка. – Серія: «Франкознавчі студії». – Вип. перший. – Львів, 2000. – 187 с.
 122. Микитюк В. Історія літератури чи література? «Гірчичне зерно» як квінтесенція педагогічних мемуарів Івана Франка / Володимир Микитюк // Українське літературознавство. ­– Львів, 2014. – Вип. 78. – С. 141–151.
 123. Микитюк В. Католицька критика міжвоєнного двадцятиліття / Володимир Микитюк // Porównanie jako dowód: Polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890-1999: Studia i szkice z I Konferencji Komparatystycznej, Poznań, 6–8 grudnia 1999 / Red. nauk. B. Bakuła. – Poznań: Wyd-wo naukowe UAM, 2001. – S. 23–37. – (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Ser. Literaturoznawstwo Porównawcze; Nr 2).
 124. Микитюк В. Костянтин Чехович – літературний критик / Володимир Микитюк // Slowo. Tekst. Czas. Materialy z II miedzynarodowej konferencji naukowej, Szczecin, 16-17.10.1997. – Szczecin : Poligrafia wydawnictwa naukowego uniwersytetu Szscecińskiego, 1998. – S. 116–123.
 125. Микитюк В. Менторські стратегії Омеляна Огоновського та Івана Франка: аналіз і синтез // Українська філологія : традиція та сучасність = Ukrainian Philology : Traditions and Modern Age : зб. наук. праць (до 160-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті). – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2013. – С. 281–293. (Серія «Українська філологія : школи, постаті, проблеми» ; вип. 14 ; ч. 1 ; 634 с.).
 126. Микитюк В. Методика тестування знань та умінь з української літератури: навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 224 с.
 127. Микитюк В. Педагогічна діяльність Омеляна Огоновського / Володимир Микитюк // Українська філологія: досягнення і перспективи: До 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті. – Львів : Вид-во ЛДУ ім. І. Франка, 1994. – С. 237–243.
 128. Микитюк В. Педагогічна концептосфера Івана Франка: історія вивчення і стан рецепції / Володимир Микитюк // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Філологічні науки» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К.: Міленіум, 2016. – Вип. 248. – С. 126-136.
 129. Микитюк В. Подільська «бурса» у рецепції Івана Франка / Володимир Микитюк // Слово і Час. – К., 2010. – Число 1. – С. 72–80.
 130. Микитюк В. Позакурікулярна педагогічна діяльність Івана Франка / Володимир Микитюк // Дивослово. – К., 2010. – Число 9. – С. 56–61.
 131. Микитюк В. Практикум з методики викладання української літератури : навч. посібник / Володимир Микитюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 186 с.
 132. Микитюк В. Принципи проблемності у викладанні української літератури // Дивослово. – К., 2005. – Число 1. – С. 20–23.
 133. Микитюк В. Про шкільну лектуру, ЗНО та програму з української літератури (Погляд крізь призму Франкових сентенцій) / Володимир Микитюк // Дивослово. – К., 2015. – Число 3. – С. 2–7.
 134. Микитюк В. Рецепція педагогічної прози Івана Франка / Recepcion of Ivan Franko pedagogical proze / Володимир Микитюк // Spheres of Culture : Journal of Philology, History, Social and Media Communication Political Science, and Cultural Studies. Editor-in-Chief: Prof. Ihor Nabytovych / Maria Curie-Sklodovska University, Poland. – Lublin, 2012. – Vol. 2. – S. 8–95. | Сфери культури : науковий журнал із філології, історії та культури університету ім. Марії Кюрі-Склодовської, Польща. – Люблін, 2012. – Число 2. – С. 88–95.
 135. Микитюк В. Твір Івана Франка «Наша публіка»: проблематика і питання жанру (Ivan Franko composition «Our public». Problems and genre) / Володимир Микитюк // Studia Ingardeniana. Teka Komisji Polsko-Ukraińskich związków kulturowych. Oddział PAN w Lublinie, 2011. – T. VI. – S. 148–155.
 136. Микитюк В. Тестування знань з теорії літератури // Дивослово. – К., 2006. – Число 5. – С. 6–10.
 137. Микитюк В. Філантропізм Й. Г. Песталоцці в педагогічній системі І. Франка / Philanthropy of Y. H. Pestalozzi in IvanFranko’s pedagogical system / Володимир Микитюк // Spheres of Culture : Journal of Philology, History, Social and Media Communication Political Science, and Cultural Studies. Editor-in-Chief: Prof. Ihor Nabytovych / Maria Curie-Sklodovska University, Poland. – Lublin, 2013. – Vol. 6. – S. 317–326. | Сфери культури : науковий журнал із філології, історії та культури університету ім. Марії Кюрі-Склодовської, Польща. – Люблін, 2013. – Число 6. – С. 317–326.
 138. Микитюк В. Франкова концепція підручника з літератури / Володимир Микитюк // Українське літературознавство. ­– Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 20–31.
 139. Микитюк В. Франкова концепція учіння літератури / Володимир Микитюк // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І. Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Т. 2. – С. 940–948.
 140. Микитюк В. Франко-ментор / Володимир Микитюк // Франко. Перезавантаження. – Дрогобич : Коло, 2013. – С. 249–260.
 141. Микитюк В. Шевченкознавчі студії в Галичині другої половини ХІХ ст. / Володимир Микитюк // Тарас Шевченко – апостол українського народу: Матеріали Міжнародного симпозіуму (Румунія, Сату Маре, 25-27 травня 2012 р.). – Editura / Видавництво RKR EDITORIAL Bukureşti / Бухарест, 2013. – С. 105–110.
 142. Микитюк В. Ще раз про тестування (Погляд крізь призму Франкових сентенцій) / Володимир Микитюк // Дивослово. – К., 2009. – Число 4. – С. 2–7.
 143. Мистецтво бути викладачем: практичний посібник / [А. Брінклі, Б. Десантс, М. Флемм, С. Флемінг, Ч. Форсі, Е. Ротшильд] ; за ред. О. І. Сидоренка. – К., 2003. – 142 с.
 144. Мірошник С. Тестування як метод діагностики навчальних досягнень учнів (На матеріалі завдань з української літератури) // Дивослово. – К., 2011. – Число 1. – С. 2-8.
 145. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підручник / Леся Мірошниченко. – К. : Вища шк., 2007. – 415 с.: іл.
 146. Мовчан Р. Літературна освіта в українській загальноосвітній школі: сучасний стан, виклики реальності, реформування / Раїса Мовчан // Дивослово. – К., 2017. – Число 1. – С. 2–6.
 147. Набитович І. Програма діяльності української інтеліґенції в романі Івана Франка «Перехресні стежки» (науково-методичні поради вчителеві) / Ігор Набитович // Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць / Ред. кол.: М. Гуняк (гол. ред.), Л. Гулевич, О. Баган та ін. – Вип. 1. – Дрогобич : Коло, 2003. – С. 123–130.
 148. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Методика викладання у вищій школі» /Укладачі: Коваль О.Є., Корман М.М./. – Тернопіль, 2007. – 174 с.
 149. Наукові основи методики літератури : посібник для студентів вищих закладів науки / за ред. Н. Волошиної. – К. : Ленвіт, 2002. – 344 с.
 150. Нахлік Є. Творчість Івана Котляревського: Замовчувані інтерпретації, дискусійні проблеми, спроба нового прочитання (з погляду літературних напрямів і течій): До 225-річчя від дня народження письменника / Євген Нахлік. – Львів : Рекламно-видавнича фірма «Олір», 1994. – 68 с.
 151. Нікітіна А. В. Інформаційні технології в методичній підготовці майбутнього вчителя-словесника [Електронний ресурс] / А. В. Нікітіна. – Режим доступу : http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN5/08nav mvs.pdf
 152. Норман Е. Ґронлунд. Оцінювання студентської успішності. Практичний посібник. – К., 2005.
 153. Остапенко Н. М. Теорія і практика формування лінгводидактичних компетентностей у студентів філологічних факультетів ВНЗ : монографія / Наталія Остапенко. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю., 2008. – 330 с.
 154. Островерхова Н.М. Аналіз уроку: концепції, методики, технології. – К., Інкос. – 2003.
 155. Офіційний сайт Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка. Кафедра української літератури. – Режим доступу: http://www2.kspu.kr.ua/ filology/index.php?option=com_content&task
 156. Офіційний сайт Львівського національного університету імені І.Я. Франка. Філологічний факультет – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/index.html
 157. Офіційний сайт Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Філологічний факультет – Режим доступу: http://filolog.mdpu.org.ua/index. php?option=com_mtree&task
 158. Офіційний сайт Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Інститут української філології. – Режим доступу: http://www.iuf.npu.edu.ua/index.php
 159. Пятакова Г. М. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі : навчально-методичний посібник для студентів та магістрантів вищої школи / Г. М. П’ятакова, Н. М. Заячківська. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 56 с.
 160. П’ятакова Г. Особливості підготовки магістрів за спеціальністю «Українська філологія» у львівському і Вроцлавському університеті / Галина П’ятакова // ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ. Серія педаг. 2011. Вип. 27. С.155–162.
 161. Падалка О. С., Нісімчук А. С., Смолюк І. О., Шпак О. Т. Педагогічні технології. – К., 1995. – 253 с.
 162. Пархета Л. П. Методика викладання української літератури у ВНЗ : Навчально-методичний посібник / [укладач Л. П. Пархета]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 199 с.
 163. Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Є. А. Пасічник. – К. : Ленвіт, 2000. – 384 с.
 164. Пастух Т. Чого вчить франкознавча школа професора Івана Денисюка / Тарас Пастух // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. – Львів, 2006. – Вип. 68. – С. 425–434.
 165. Пастушенко Н. Ці непрості відкриті завдання: приклади текстів-роздумів, їхній критеріальний аналіз // Пастушенко Н. Зовнішнє оцінювання з української мови. Тестові завдання та порадник для учнів і вчителів. – Львів: Літопис, 2007. – С.30 – 41.
 166. Пастушенко Н. М. Діагностування навченості учнів з української літератури як шлях до педагогіки толерантності (теорія і практика) / Н. М. Пастушенко // Українська мова і література в школі. – К., 1999. – Число 2. – С. 28–34.
 167. Пахаренко В. «Щоб слово пламенем взялось…» Кілька міркувань про оновлення літературної освіти / Василь Пахаренко // Дивослово. – К., 2017. – Число 4. – С. 12–14.
 168. Педагогічна майстерність. Підручник (Зязюн І. А, Крамущенко Л. та ін.) – К., 1997.
 169. Пилипчук С. Фольклористична концептосфера Івана Франка [Текст] : монографія / СвятославПилипчук; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Каф. укр. фольклористики ім. Філарета Колесси, Ін-т франкознавства. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 465 с.
 170. Побірченко Н. С. Компетентнісний підхід у вищій школі / Н. С. Побірченко // Освіта та педагогічна наука. – 2012. – № 3 (152). – С. 24–31
 171. Професійна підготовка педагога : історичний досвід і виклики сучасності : збірник наукових праць / За ред. Надії Скотної та Марії Чепіль. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 292 с.
 172. Професійна підготовка педагога в контексті європейських інтеграційних процесів : збірник наукових праць / За ред. Марії Чепіль та Ришарда Бери. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 348 с.
 173. Рейс Філ. Секрети успішного навчання : практичні поради для студентів / Філ Рейс ; пер. з англ. О. Гладкого. – Львів : Свічадо, 2006. – 255 с.
 174. Розенфельд Ю.М., Васильєв Г.Ю. Деякі форми контролю самостійної роботи студентів (СРС). – Проблеми вищої школи. Науково-методичний збірник. Випуск 81. – К., 1994.
 175. Романенко Ю., Олійник М. Створення тестів для школи і визначення їх якості // Рідна школа. – Число 7–8. – К., 1999. – С.47.
 176. Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури : [монографія] / О.М. Семеног // Суми : ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2005. – 404 с.
 177. Семеног О. М. Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (в умовах педагогічного університету) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. М. Семеног. – К., 2006. – 41 с.
 178. Семеног О. М. Тенденції літературознавчої підготовки у вищій школі / О.М.Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – № 12. – С. 13 – 17.
 179. Ситченко А. Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу : Моногр. / А. Л. Ситченко; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – К. : Ленвіт, 2004. – 304 c.
 180. Сірополко С. Історія освіти в Україні / Степан Сірополко. – К. : Наукова думка, 2001. – 912 с.
 181. Скоць А. Вічні образи в поемах Івана Франка (На матеріалі філософських поем «Смерть Каїна», «Мойсей») / Андрій Скоць // Іван Франко і світова культура: Матеріали міжнар. симпозіуму ЮНЕСКО (Львів, 11–15 верес. 1986 р.). – Кн. 2. – С. 304–307.
 182. Скоць А. І. Поеми Івана Франка: Монографія / Андрій Скоць. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 253 с.
 183. Сперанська-Скарга М. А. Педагогічні умови формування професійно-пед. іміджу майбутнього вчителя- філолога… / М.А. Сперанська-Скарга // Інтернет ресурс : режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/
 184. Степанишин Б. Стратегія і тактика в літературній освіті учнів / Борис Степанишин. – К. : Веселка; Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2003. – 191 с.
 185. Стереометрія тексту: Студії над поетичними творами Івана Франка : колективна монографія / М. М. Барабаш, В. В. Неборак, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз; Упор. та наук. ред. Б. Тихолоз / НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. «Франкознавча серія». – Вип. 14. – Львів, 2010. – 288 с.
 186. Татарин Я. Г. Національний імператив І. Франка і методологічні засади освітянських реформ / Я. Г. Татарин // Науковий часопис Національного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 11(21). – С. 84–86.
 187. Тихолоз Б. Франкова концепція «стереометричного» прочитання літературного твору / Богдан Тихолоз // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Вип. 55. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 21–29.
 188. Тімар Томас Б. Як домогтися досконалости в освіті / Томас Б. Тімар, Дейвід Л. Кірп ; пер. з англ. Анжели Кам’янець. – Львів : Літопис, 2004. – 176 с.
 189. Токмань Г. Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція : монографія / Ганна Токмань. – К. : Міленіум, 2002. – 320 с.
 190. Токмань Г. Л. Методика навчання української літератури в середній школі: підручник / Ганна Токмань. – К. : ВЦ «Академія», 2012. – 312 с. – (Серія «Альма матер»).
 191. Токмань Г. Українська літературна освіта: з погляду вічності й у контексті сьогодення / Ганна Токмань // // Дивослово. – К., 2017. – Число 3. – С. 2–6.
 192. Філ Рейс. Секрети успішного навчання. Практичні поради для студентів. – Львів: Свічадо, 2006. – 255 с.
 193. Франко І. Борис Граб / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 18 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1978. – С. 177–191.
 194. Франко І. Гірчичне зерно (Із моїх споминів) / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 21 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1978. – С. 316–332.
 195. Франко І. Громадянські права студентів // Іван Якович Франко. Педагогічні статті і висловлювання [Упор. О. Г. Дзеверін]. – К. : Рад. школа, 1960. – С. 138–139.
 196. Франко І. Двоязичність і дволичність / Іван Франко // Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / І. Франко ; редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2006–2010. – Т. 54: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці. 1896–1916 / ред. тому Є. К. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2010. – С. 600–615.
 197. Франко І. До студій над Ст. Руданським / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 28 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1980. – С. 219–221.
 198. Франко І. Допис про Дрогобицьку гімназію / Іван Франко // Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / Іван Франко; редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2008. – Т. 53: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876–1895 / ред. тому Є. К. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2008. – С. 10–15.
 199. Франко І. Женщина-мати / Іван Франко // Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / Іван Франко; редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2008. – Т. 53: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876–1895 / ред. тому Є. К. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2008. – С. 560–572.
 200. Франко І. Конечність реформи учення руської літератури по наших середніх школах / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 26 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1980. – С. 320–331.
 201. Франко І. Наші народні школи  і  їх  потреби (Реферат на вічі Снятинськім) / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 46. Кн. 2 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1986. – С. 108–115.
 202. Франко І. Не спитавши броду / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 18 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1977. – С. 325–463.
 203. Франко І. Оловець / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 15 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1978. – С. 72–84.
 204. Франко І. Отець-гуморист / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 21 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1979. – С. 288–315.
 205. Франко І. Спомини із моїх гімназіальних часів / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 39 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1983. – С. 50–54.
 206. Франко І. Університети в Росії / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 46. Кн. 1 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1985. – С. 491–512.
 207. Фрейре Пауло. Педагогіка свободи: етика, демократія і громадянська мужність / Пауло Фрейре ; пер. з англ. О. Дем’янчука. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 124 с.
 208. Харчук Р. Лезо Оккама як принцип вивчення літератури в українській школі / Роксана Харчук // Дивослово. – К., 2017. – Число 1. – С. 12–14.
 209. Чайка В. М. Педагогіка (тестові завдання) : навч. посіб. для студ. вищих пед. закл. освіти / В. Чайка. – Тернопіль : ТДПУ, 2000. – 168 с.
 210. Чайка В.М. Основи дидактики : навч. посібник / В. М. Чайка. – К. : Академвидав, 2011. – 240 с. – (Серія «Альма-матер»).
 211. Чепіль М.Актуальні проблеми освіти : навч.-метод. посіб. / Марія Чепіль, Анна Федорович. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 124 с.
 212. Чопик Р. Про читання по-франківськи («літературоцентричні» причинки) / Ростислав Чопик // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І. Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Т. 2. – С. 948–956.
 213. Шуляр В. І. Теоретико-методологічні засади сучасного уроку української літератури в основній і старшій школі : автореф. дис. …д-ра пед. наук : 13.00.02 / В. І. Шуляр; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2015. – 44 с.
 214. Щербань П. М. Прикладна педагогіка. – К., 2002. – 215 с.
 215. Яким Ярема. Українська педагогічна думка Галичини в іменах / Упоряд., ред. і прим. С. Яреми. За заг. ред. Дмитра Герцюка. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 244 с.
 216. Яценко Т. О. Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): монографія / Таміла Яценко. – Київ : Пед. думка, 2016. – 360 с.
 217. Аванесов В. С. Композиция тестовых заданий. Учебн. Кн.. 3-е изд., доп. – М., 2002. – 240 с.
 218. Allen T. Pearson. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli. Wydavnictwa Szkolne i Pedagogiczne. – Варшава, 1994. – 105 с. (Переклад з англійської).
 219. Arends R. J. Kontrola i ocena / Richard J. Arends // Metodyka literatury. Opracowania. – Т. 1. – Warszawa, 2001. – S. 409-418.
 220. Bortnowski S. Jak uczyć poezji? / Stanisław Bortnowski. – Warszawa : Wydawnictwo STENTOR, 1998. – Wydanie drugie. – 191 s.
 221. Lewowiecki Przemiany oświaty. Szkice o ideach i praktyce edukacyjnej / Tadeusz Lewowiecki. – Warszawa : Wydzial Pedagogiczny UW, 1994. – 162 s.
 222. Lipman М., Sharp A. M., Oscanyan F. S. Potrzeba stworzenia nowego modelu kształcenia / М. Lipman, A. M. Sharp, F. S. Oscanyan // Metodyka literatury. Opracowania. – Т. 1. – Warszawa : «PLEJADA» C., 2001. – S. 9–15.
 223. Nagajowa M. ABC metodyki języka polskiego / Maria – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. – 256 s.
 224. Niemierko B. Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliźej dydaktyki / Bolesław Niemierko. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. – 377 s.
 225. Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim : podręcznik do ćwiczeń z metodyki języka polskiego. – Pod redakcją Barbary Myrdzik. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2000. – 239 s.
 226. Okoń Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej / Wincenty Okoń. – Warszawa : Wydavnictwo Akademickie «Źak», 1998. – 344 s.
 227. Ożóg K. Wspólczesne problemy kształcenia humanistycznego – czy zmierzch kultury pisma? / Kazimerz Okoń// Kształcenie językowe w dobie kultury masowej polisensorycznej. – Pod red. Kopieć i Z. Sibigi. – Rzeszów : WydawnictwoUniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. – S.11-26.
 228. Pearson A. T. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli / Allen T. Pearson. – Warszawa : Wydavnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. – 105 s. (Переклад з англійської).
 229. Weretiuk O. Sens – (bez)sens metodologiczny / Oksana Weretiuk // Metodologia dzisiaj: na tropach sensu i bezsensu. – Pod red. Oksany Weretiuk, Grety Jagello, Piotra Domki. – Rzeszów : Biblioteka «Frazy», 2014. – S. 7-9.
 230. Witzenbacher K. Die Unterrichts planung / K. Witzenbacher // Metodyka literatury. Opracowania. – Т. 2. – Warszawa : «PLEJADA» C., 2002. – S. 531–537. (Переклад з німецької).
 231. Z zagadnień modernizacji kształcenia pedagogicznego studentów. Pod redakcją Mieczysława Łobockiego. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2001. – 140.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус