Методика викладання української літератури у вищій школі

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент МИКИТЮК ВолодимирФЛу-11м, ФЛк-11м, ФЛхрв-11м, ФЛблг-11м, ФЛчес-11м, ФЛт-11м, ФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФЛу-11мдоцент МИКИТЮК Володимир
ФЛт-11мдоцент МИКИТЮК Володимир
ФЛк-11мдоцент МИКИТЮК Володимир
ФЛхрв-11мдоцент МИКИТЮК Володимир
ФЛблг-11мдоцент МИКИТЮК Володимир
ФЛчес-11мдоцент МИКИТЮК Володимир
ФЛф-11мдоцент МИКИТЮК Володимир

Опис курсу

Основними завданнями курсу «Методики викладання української літератури у вищій школі» є забезпечення процесу методичної підготовки магістрів української літератури, що має ґрунтуватися на основі компетентнісного та особистісно-зорієнтованого підходів. Пріоритетним є розвиток міжпредметних зв’язків, зокрема вивчення дисципліни із урахуванням навчального матеріалу з педагогіки та психології вищої школи і філологічних дисциплін відповідної спеціалізації; розроблення та введення у навчальний процес інтегрованих спецкурсів (зокрема, з історії педагогіки, передусім дидактичної концептосфери Івана Франка), кшталтування креативного творчого мислення майбутніх викладачів, розвиток самостійності, творчого потенціалу, інтелектуальних здібностей, особистісного і професійного самовизначення.

Рекомендована література

 

 1. Баган О. До проблеми переосмислення концепції вивчення творчости І.Франка у школі // Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць. Випуск перший. – Дрогобич, 2003. – С. 15-23.
 2. Базиль Л. О. Літературознавча компетентність учителя української мови і літератури: навч. програма курсу [для студ. вищ. навч. пед. закладів]/ Л.О.Базиль. – Луганськ : «Ноулідж», 2011. – 150 с.
 3. Барабаш Ю. «Коли забуду тебе, Єрусалиме…» Гоголь і Шевченко. Порівняльно-типологічні студії / Юрій Барабаш. – Харків : «Акта», 2001. – 373 с.
 4. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики : [навч. посібник] / Леонід Білецький. – Упоряд., авт. передм. і приміток М. М. Ільницький. – К. : Либідь, 1998. – 408 с.
 5. Бондар А.Д., Ранська Л.А. Лабораторні і практичні роботи у вищій школі. – К., 1977.
 6. Бондар Л. Від романтизму до модернізму: «Непричесані думки» Івана Денисюка / Лариса Бондар // Українське літературознавство. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 127–136.
 7. Бондар Л. З науково-педагогічної спадщини Івана Овксентійовича Денисюка / Лариса Бондар // Українське літературознавство. ¬– Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 237–254.
 8. Будний В. Методика порівняльних та поетикальних студій у лекції І. Франка «Наймичка» Т. Шевченка / Василь Будний // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23–25 жовтня 1998 р.) – Львів : Світ, 1999. – Част. 1. – С. 244–249.
 9. Васянович Г. Педагогічні ідеї Івана Франка / Григорій Васянович // Вибрані твори: У 5-и т. – Львів : Сполом, 2005. – Т. 5. – С. 89–101.
 10. Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава. 1994. – Т. 1.
 11. Вишневський О. Зміст і методи виховання у педагогічних поглядах Івана Франка / Омелян Вишневський // Педагогічна думка. – К., 2005. – Число 3. – С. 76–79.
 12. Вишневський О. Педагогічні етюди. Аналітичні матеріали, концепції, публіцистика, інтерв’ю / Омелян Вишневський. – Дрогобич : редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2007. – 208 с.
 13. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки / Омелян Вишневський. – Дрогобич : Коло, 2003. – 528 с.
 14. Вишнівський Р. Принципи виховання у педагогічній спадщині Івана Франка / Роман Вишнівський // Людинознавчі студії. – Дрогобич, 2009. – Вип. 19. – С. 31–45.
 15. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : методичний посібник для студентів магістратури / Світлана Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.
 16. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / Світлана Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.
 17. Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи : навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / Світлана Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 396 с.
 18. Вітвицька С. С. Теоретичні засади підготовки магістрів в умовах ступеневої педагогічної освіти / Світлана Вітвицька // Інтернет ресурс : режим доступу : http://studentam.net.ua/content/view/7736/97
 19. Возняк М. Невідомий голос Івана Франка в університетській справі / Михайло Возняк // Краківські вісті. – Краків, 1942. – Число 148. – С. 3–4.
 20. Возняк М. Німецька доповідь Франка для шведа про Україну / Михайло Возняк // Львівські вісті. – Львів, 1942. – Число 133–136.
 21. Волошина Н. Й. Критерії оцінювання і система обліку знань, умінь і навичок учнів // Наукові основи методики літератури. – К., 2002. – С. 191-195.
 22. Гаврилюк О. Вивчення творчості Івана Франка в школі / О. Гаврилюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – 62 с.

Гнатюк М. Аксіологічний елемент у мемуаристиці (на прикладі спогадів про Івана Франка) // Проблеми літературознавства і ху¬дожнього перекладу. – Львів: НТШ, 1997.– С.134–140.

 1. Денисюк І. «Не спитавши броду» як роман виховання // Українське літературознавство. – Випуск 66. – Львів, 2003. – С. 64–78.
 2. Денисюк І. Академік з легенди / Іван Денисюк // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. – Львів : [У надзаг.: Львівський націо¬нальний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 1. – Кн. 2. – С. 381–409.
 3. Денисюк І. Вивчення майстерності байок Леоніда Глібова у вузі / Іван Денисюк // Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці: у 3 т., 4 кн. – Львів : [У надзаг.: Львівський націо¬нальний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 1: Літературознавчі дослідження. – Кн. 2. – С. 3–5.
 4. Денисюк І. Іван Франко в школі. Рецензія / Іван Денисюк // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. – Львів : [У надзаг.: Львівський націо¬нальний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 2: Франкознавчі дослідження. – С. 386–389.
 5. Денисюк І. На далеку дорогу життя Франкове візьмемо слово (Вступна стаття до вибраних творів для школярів середнього віку) / Іван Денисюк // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. – Львів : [У надзаг.: Львівський націо¬нальний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 2: Франкознавчі дослідження. – С. 275–292.
 6. Денисюк І. О. Кілька міркувань щодо висвітлення української літератури (з приводу сучасного підручника) / Іван Денисюк // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. – Львів : [У надзаг.: Львівський націо¬нальний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 1 : Літературознавчі дослідження. Кн. 2. – С. 254–268.
 7. Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці : [у 3 т., 4 кн.] / Іван Овксентійович Денисюк. – Львів : вид-во Львів. ун-ту, 2005. – Т. 2 : Франкознавчі дослідження. – 528 с.
 8. Денисюк І. Франкова концепція національної літератури / Іван Денисюк // Невичерпність атома. – Львів, 2001. – С. 173–177.
 9. Денисюк І. Як помістити Франка за шкільною партою? / Іван Денисюк // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. – Львів: [У надзаг.: Львівський націо¬нальний університет імені Івана Франка], 2005. – Т. 2: Франкознавчі дослідження. – С. 293–298.
 10. Джон Д’юі. Демократія і освіта. – Львів: Літопис, 2003. – 294 с.
 11. Дзеверін О. Г. Педагогічні погляди І. Я. Франка / О. Г. Дзеверін // Іван Якович Франко. Педагогічні статті і висловлювання [Упор. О. Г. Дзеверін]. – К. : Рад. школа, 1960. – С. 5–19.
 12. Діалогічне прочитання української літератури : монографія /

Г. Токмань, М. Корпанюк, Г. Мазоха та ін. ; за заг. ред. Г. Токмань. – К. : Міленіум, 2007. – 486 с.

 1. Семеног О. М. Тенденції літературознавчої підготовки у вищій школі / О.М.Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – № 12. – С. 13 – 17.
 2. Ситченко А. Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу : Моногр. / А. Л. Ситченко; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – К. : Ленвіт, 2004. – 304 c.
 3. Сірополко С. Історія освіти в Україні / Степан Сірополко. – К. : Наукова думка, 2001. – 912 с.
 4. Скоць А. Вічні образи в поемах Івана Франка (На матеріалі філософських поем «Смерть Каїна», «Мойсей») / Андрій Скоць // Іван Франко і світова культура: Матеріали міжнар. симпозіуму ЮНЕСКО (Львів, 11–15 верес. 1986 р.). – Кн. 2. – С. 304–307.
 5. Скоць А. І. Поеми Івана Франка: Монографія / Андрій Скоць. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 253 с.
 6. Сперанська-Скарга М. А. Педагогічні умови формування професійно-пед. іміджу майбутнього вчителя- філолога… / М.А. Сперанська-Скарга // Інтернет ресурс : режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/
 7. Степанишин Б. Стратегія і тактика в літературній освіті учнів / Борис Степанишин. – К. : Веселка; Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2003. – 191 с.
 8. Стереометрія тексту: Студії над поетичними творами Івана Франка : колективна монографія / М. М. Барабаш, В. В. Неборак, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз;  Упор. та наук. ред. Б. Тихолоз / НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. «Франкознавча серія». – Вип. 14. – Львів, 2010. – 288 с.
 9. Татарин Я. Г. Національний імператив І. Франка і методологічні засади освітянських реформ / Я. Г. Татарин // Науковий часопис Національного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 11(21). – С. 84–86.
 10. Тихолоз Б. Франкова концепція «стереометричного» прочитання літературного твору / Богдан Тихолоз // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Вип. 55. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 21–29.
 11. Тімар Томас Б. Як домогтися досконалости в освіті / Томас Б. Тімар, Дейвід Л. Кірп ; пер. з англ. Анжели Кам’янець. – Львів : Літопис, 2004. – 176 с.
 12. Токмань Г. Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція : монографія / Ганна Токмань. – К. : Міленіум, 2002. – 320 с.
 13. Токмань Г. Л. Методика навчання української літератури в середній школі: підручник / Ганна Токмань. – К. : ВЦ «Академія», 2012. – 312 с. – (Серія «Альма матер»).
 14. Токмань Г. Українська літературна освіта: з погляду вічності й у контексті сьогодення / Ганна Токмань // // Дивослово. – К., 2017. – Число 3. – С. 2–6.
 15. Філ Рейс. Секрети успішного навчання. Практичні поради для студентів. – Львів: Свічадо, 2006. – 255 с.
 16. Франко І. Борис Граб / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 18 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1978. – С. 177–191.
 17. Франко І. Гірчичне зерно (Із моїх споминів) / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 21 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1978. – С. 316–332.
 18. Франко І. Громадянські права  студентів // Іван Якович Франко. Педагогічні статті і висловлювання [Упор. О. Г. Дзеверін]. – К. : Рад. школа, 1960. – С. 138–139.
 19. Франко І. Двоязичність і дволичність / Іван Франко // Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / І. Франко ; редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2006–2010. – Т. 54: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці. 1896–1916 / ред. тому Є. К. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2010. – С. 600–615.
 20. Франко І. До студій над Ст. Руданським / Іван Франко // Зібрання творів : у 50 т. Т. 28 / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1980. – С. 219–221.
 21. Франко І. Допис про Дрогобицьку гімназію / Іван Франко // Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах / Іван Франко; редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2008. – Т. 53: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876–1895 / ред. тому Є. К. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2008. – С. 10–15.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус