Методика викладання української мови (освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
720доцент КОСТІВ ОксанаФЛо-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
720ФЛо-41БУТКОВСЬКА Оксана

Опис курсу

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів із змістом і структурою курсу української мови в середній школі; зі шкільною програмою з української мови; із чинними підручниками для 5–11 класів; дидактичними основами навчання мови; традиційними та інноваційними методами і прийомами навчання української мови; уроком як основною формою організації навчально-виховного процесу та його типами; методикою вивчення основних питань шкільного курсу мови (фонетики, лексики, будови слова і словотвору, морфології, синтаксису, культури мовлення); із позакласною роботою з української мови в середній школі.

Завдання: формувати у студентів уміння реалізовувати дидактичні принципи навчання української мови в середній школі; виробляти вміння вибирати необхідний метод проведення конкретного уроку; вміння реалізовувати відповідні прийоми навчання; використовувати необхідний тип уроку залежно від теми уроку, рівня знань учнів тощо; навчати учнів виокремлювати особливості навчання того чи іншого розділу мовознавчої науки.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати: дидактичні принципи навчання української мови в середній школі; методи і прийоми навчання української мови; типи уроків; види роботи з розвитку зв’язного мовлення; особливості навчання і вивчення різних мовних дисциплін; методику проведення позакласної роботи; норми оцінювання усних відповідей та письмових робіт учнів.

вміти: підготувати конспект уроку; використовувати у навчанні традиційні та інноваційні методи та прийоми; провести урок будь-якого типу; провести диктанти, організувати написання переказів та творів; оцінити усні та письмові види роботи з української мови; проводити позакласну роботу з української мови в середній школі.

Рекомендована література

Основна

 1. Костів О., Сколоздра-Шепітко О. Методика викладання української мови : Навчально-методичний посібник. Для студентів українського відділення філологічного факультету / Оксана Костів, Олеся Сколоздра-Шепітко. – Львів, 2018. – 202 с.
 2. Пентилюк М. Методика навчання української мови у таблицях і схемах: навч. посіб. / М. І. Пентилюк, Т. Г. Онукевич. – К. : Ленвіт, 2006. – 134 с.
 3. Кочан І. М., Захлюпана Н. М. Словник-довідник з методики викладання української мови / І. М. Кочан, Н. М. Захлюпана. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – 250 с.
 4. Методика вивчення української мови в школі / О. М. Біляєв, В. Я. Мельничайко, М. І. Пентилюк та ін. – К. : Рад. ш., 1987. – 246 с.
 5. Методика викладання української мови в середніх освітніх закладах / за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2009. – 400 с.
 6. Практикум з методики навчання української мови / Колектив авторів за редакцією М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 302 с.
 7. Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах : модульний курс : посібник для студентів / Кол. авторів за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2011. – 366 с.
 8. Словник-довідник з української лінгводидактики : навч. посіб. / Кол. авторів за ред. М.І. Пентилюк – К. : Ленвіт, 2015. – 320 с.
 9. mon. gov. ua
 10. imzo.gov.ua

Додаткова:

 1. Аркушин Г. Л. На заняттях мовного гуртка / Г. Л. Аркушин // Українська мова і література в школі. – 1986. – №4. – С.62–65
 2. Береш ОІ., Гнаткович Т. Д., Ківежій О. В. Шкурда М. І. Українська мова. 5–9 класи. Програми факультативних курсів для загальноосвітніх навчальних закладів. – Ужгород: Ґражда, 2015. – 68 с.
 3. Бєляєв О. М. Сучасний урок української мови / О. М. Бєляєв. – К., 1981.
 4. Біляєв О. Лінгводидактичні основи сучасного уроку з української мови в середній школі: автореферат дис. докт. пед. наук: 13.00.02; Київський державний педагогічний інститут ім. О.M. Горького. – К., 1985. – 48 с.
 5. Біляєв О. Методика мови як наука / О. Біляєв // Дивослово. – 2002. – №11. – С. 20–24, 49–50.
 6. Біляєв О. Зміст уроку мови / Олександр Михайлович Біляєв // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 4. – С. 2–6.
 7. Біляєв О. Лінгводидактика рідної мови : навч.-метод. посібник / Олександр Михайлович Біляєв. – К. : Генеза, 2005. – 180 с.
 8. Бондар С. П. Методи навчання / С. П. Бондар // Енциклопедія освіти/ Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 492–494.
 9. Бондаренко Н. Новий підручник як невід‘ємна складова системної перебудови мовної освіти / Н. Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 2. – С. 2–5.;
 10. Бровко О. О., Горошкіна О. М., Нікітіна А. В., Порохня Л. В., Шестопалова Т. П. Позакласна робота з української мови і літератури: олімпіади, науково-дослідницька робота. / О. О. Бровко, О. М. Горошкіна, А. В. Нікітіна, Л. В. Порохня, Т. П. Шестопалова. – Луганськ, 2005.
 11. Голуб Н., Дяченко Н. Технологія сучасного уроку рідної мови / Н. Голуб, Н. Дяченко. – Черкаси, 1999.
 12. Горошкіна О. Підручник як засіб формування соціокультурної компетенції учнів / О. Горошкіна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 22. – Ч. ІІ. – С. 183–189;
 13. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Дивослово. – 2004. – № 3. – С. 76 – 81. Закон України «Про загальну середню освіту» / Верховна Рада України. Закон від  05.1999№ 651-XIV// http://zakon.rada.gov.ua.
 14. Закон України «Про загальну середню освіту» / Верховна Рада України. Закон від  05.1999№ 651-XIV// http://zakon.rada.gov.ua
 15. Караман С. Методика навчання української мови в гімназії / С. О. Караман. – К. : Ленвіт, 2000. – 272 с.
 16. Караман С. Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс: Посібник для студентів пед.університетів та інститутів/колектив авторів М. І. Пентилюк, С. О. Караман, О. В. Караман/ за ред. М. І. Пентилюк: – К.: Ленвіт, 2011. – 366 с.
 17. Караман С. Тихоша В. Технологія створення підручників і посібників для поглибленого вивчення української мови в гімназії / С. Караман // Дивослово.  – К. : Преса України, 2001. –№4. – С. 36–38;
 18. Когут О. І. Інноваційні технології навчання української мови і літератури / Ольга Когут. – Тернопіль : Астон, 2005. – 204 с.
 19. Комендант С. С. Диктант для старшокласників // С. С. Комендант // Дивослово. – 1997. – № 11. – С. 33–37.
 20. Кочан І. М., Захлюпана Н. М. Українська лінгводидактика в іменах : словник-довідник / І. М. Кочан, Н. М. Захлюпана. – Львів, 2011. – 237 с.
 21. Кочан І. М., Захлюпана Н. М. Українські лінгводидакти крізь призму часу : словник-довідник / І. М. Кочан, Н. М. Захлюпана. – Львів : ПАІС, 2009. – 168 с
 22. Кочан І. М., Захлюпана Н. М. Словник-довідник з методики викладання української мови. Друге видання, виправлене і доповнене / І. М. Кочан, Н. М. Захлюпана. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – 306 с.
 23. Кращі позакласні заходи. Учитель року / Упор. Є. І. Науменко, О. М. Чхайло. – Х.: Вид. група «Основа», 2006.
 24. Кучерук О. А. Система методів навчання української мови в основній школі: теорія і практика / О. Кучерук. – Житомир : Вид-во ЖЖДУ ім. І. Франка, 2011.– 420 с.
 25. Лаврінчук І. Аналіз диктанту. Алгоритм роботи над помилками / І. Лаврінчук // Українська мова і література. – 2005. – № 6. – С. 11–13.
 26. Лаврінчук І. Аналіз диктанту. Алгоритм роботи над помилками / І. Лаврінчук // Українська мова і література. –
 27. Луценко В. Особливості навчання тексту-опису / В. Луценко // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 3. – С. 13–15.
 28. Мацько Л., Мацько О., Калита О. Новий підхід до переказу з творчим завданням / Л. Мацько, О. Мацько, О. Калита // Дивослово. – 2007. – № 5. – С. 2–6.
 29. Мельничайко В. Я. Творчі роботи на уроках української мови / В.Я. Мельничайко. – К., 1984. – 224 с.
 30. Методика викладання української мови в середній школі / І. С. Олійник, В. К. Іваненко, Л. П. Рожило, О. С. Скорик. – К. : Вища школа, 1979. – 309 с.
 31. Методика викладання української мови в середній школі [за ред. С. Чавдарова і В. Масальського]. – К. : Рад. шк., 1962. – 371 с.
 32. Наумчук М.М., Лушпинська Л.П. Словник-довідник основних термінів і понять з методики української мови: навчальтно-методичний посібник / М.М. Наумчук, Л.П. Лушпинська. – Тернопіль: Астон, 2003.
 33. Нестандартні уроки в школі та їх аналіз : навч.-метод. посібник / за ред. Н. М. Островерхової. – К. : Видавництво Харитоненка, 2003. – 152 с.
 34. Остапенко Н. Технологія сучасного уроку з української мови : навч. посібник / Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, В. М. Руденко. – К. : ВЦ «Академія», 2011. – 248 с.
 35. Пентилюк М. І. Окуневич Т. Г. Сучасний урок української мови / Пентилюк М. І., Окуневич Т. Г. . – Х., 2007.
 36. Плиско К. М. Принципи, форми і методи навчання української мови / К. Плиско. – Харків: Основа, 1995. – 240 с.
 37. Плиско К. Теорія і методика навчання української мови в середній школі / Катерина Плиско. – Харків : ХДПУ, 2001. – 115 с.
 38. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід / О. Пометун, Л. Пироженко. – К., 2002.
 39. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко ; [за ред. О. І. Пометун]. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.
 40. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко ; [за ред. О. І. Пометун]. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.
 41. Програми курсів за вибором і факультативів з української мови. 8-11 класи / За заг. ред. К. В. Таранік-Ткачук. – К.: Грамота, 2012. – 272 с.
 42. Технологія сучасного уроку рідної мови / Н. Голуб, О. Дяченко, Н. Остапенко, В. Шляхова. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 128 с.
 43. Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 2013; Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 10-11-й клас. Рівень стандарту, 2013, 2015;
 44. Фасоля А. М. Мета, зміст. Технологія уроку / Анатолій Фасоля // Дивослово. – 2004. – № 6. – C. 19–25.
 45. Філоненко Л. Використання сучасних методів під час роботи над переказами текстів різних типів і стилів мовлення: методика мови / Л. Філоненко // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 1. – С. 9–14.
 46. Філоненко Л. Стан роботи над переказами в сучасній школі / Л. Філоненко // Українська мова і література в школі. – К., 2006. – № 7 (56). – С. 10–12.
 47. Шкільник М. Проблемний підхід до вивчення частин мови: посіб. для вчителів / М. М. Шкільник. – Київ : Рад. школа, 1986. – 136 с.
 48. Яворська С. Методика навчання української мови: проблеми, теорія, практика / С. Яворська // Рідна школа. – 2004. – № 2. – С. 65–68.
 49. Ярмолюк А. Класифікація помилок у творчих роботах учнів / А. Ярмолюк // Українська мова і література в школі. – 2002. – № 7 (24). – С. 4–8.

Матеріали

Методика викладання української мови. Посібник

E-learning course: Методика викладання української мови у вищій школі.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус