Мова та ідентичності в Україні: динаміка змін в роки російсько-української війни

Тип: На вибір студента

Кафедра: загального мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор МАЦЮК ГалинаФЛу-11м, ФЛт-11м, ФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФЛу-11мпрофесор МАЦЮК Галина
ФЛт-11мпрофесор МАЦЮК Галина
ФЛф-11мпрофесор МАЦЮК Галина

Опис курсу

Актуальність курсу визначена потребою розкриття лінгвістичного та міждисциплінарного підходів до ролі мови у формуванні різних видів ідентичностей в Україні під час війни 2014-2023рр. (теоретичний рівень знань), а також потребою розвитку критичного мислення і навиків студента- філолога як майбутнього волонтера-творця текстів експертного дискурсу про мову і суспільство взагалі і текстів про утвердження української національної та громадянської ідентичності зокрема (прикладний рівень застосування знань курсу). Курс пов’язаний із дисциплінами для бакалаврів: «Вступ до соціолінгвістики, «Мовна політика: світ і Україна», «Мова, громадська думка і пропаганда», а також із дисциплінами для магістрів: «Лінгвістична експертиза писемного та усного мовлення», «Створення контенту з проблем взаємодії мови та суспільства», «Багатомовність і мовна політика ЄС».

Мета курсу : розкрити динаміку взаємодії мови та української національної та громадянської ідентичності в час АТО, ООС і повномасштабного вторгнення країни агресора в Україну.

Завдання: розкрити зміст понять «ідентичність», види ідентичностіей, їх реалізація у світі та в Україні, законодавчі та соціокультурні показники ідентичності, зв’язки понять мова -ідентичність- вік.

Студент повин знати теоретичну базу про ідентичність як наукову категорію, а також лінгвістичні засади розкриття її змісту, методики аналізу ідентичностей за допомогою соціологічних опитувань, дискусії про формування в кінематографі та художній літературі.

Студент повинен вміти розрізняти причинно-наслідкові зв’язки у формуванні різних видів ідентичностей на підставі мовних показників соціологічних опитувань, знати історію і практику розвитку ідентичностей, а також аргументувати широкий контекст з метою висвітлення проблем взаємодії мови та суспільства в текстах експертного дискурсу.

Рекомендована література

Основна

Аналітичний звіт «Протидія російській інформаційній агресії: спільні зусилля задля
захисту демократії.17 квітня 2015. https://ms.detector.media/dokumenti/post/13056/2015-04-
17-analitychnyy-zvit-protydiya-rosiyskiy-informatsiyniy-agresii-spilni-zusyllya-zadlyazakhystu-demokratii/
Артюшенко О. М. Українське суспільство в умовах гібридної війни//Гілея. Випуск
102.2015. С 230-232. http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_102_60
Беліцер Н. Регіональна ідентичність і регіональний сепаратизм у сучасній Європі. –
http://www.ucipr.kiev.ua/publications/regionalna-identichnist-i-regionalnii-separatizm-usuchasnii-evropi
Вишняк О. Історичні регіони України: критерії типологізації, соціокультурні відмінності та
політична свідомість / О. Вишняк // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – № 2. –
С. 17–37.
Воропаєва Т. Українська мова як базова основа національної ідентичності. –
//http://ukrbulletin.univ.kiev.ua/Visnyk-11/Voropayeva.html
Воропаєва В. Г. Проблема кризи ідентичності в умовах глобалізації та інформаційного
суспільства// Гуманітарний вісник ЗДІА. 2011. №46.
Гладяк Т. Європейська ідентичність у документах Євросоюзу. –
http://www.lnu.edu.ua/personal/mdlviv/visnyk/15/identycznistj.html
Грицак Я. Руслан, Богдан, Мирон: три приклади конструювання ідентичності серед
галицьких русино- українців. –
http://www.franko.lviv.ua/Subdivisions/um/um8/Statti/2HRYTSAK%20Yaroslav.htm
Грицак Я., Комаров О. Шлях становлення української ідентичності. К., 2021.
М. Гримич. Мовна ідентичність українців Бразилії : історія досліджень//
http://archive.ndiu.org.ua/fulltext.html?id=2199
Дацюк С. Нариси української ідентичності // Українська правда, 2014
Ідентичність: текстуальні виміри: колективна монографія / за ред. Ольги Бігун. ІваноФранківськ: видавець Кушнір Г. М., 2021. 295 с.
Каліманова О. О. Змістовий складник уроку літератури як засіб формування національнокультурної ідентичності учня//Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія
Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2020.Випуск 75
Колодій А. Радянська ідентичність та її носії в незалежній Україні. Ч. 3.-
http://politicalstudies.com/?page_id=492
Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови. – К.,
2004.
Кулик В. Дискурс українських ЗМІ: ідентичності, ідеології, владні стосунки. –К., 2010.
Масенко Л. Мова і суспільство: постколоніальний вимір. – К., 2004. – 163 с.
Мацюк Г. Безпековий вимір сучасної освіти і нові вимоги до змісту мовознавчих дисциплін
на філологічних факультетах закладів вищої освіти. Стратегічні напрями розвитку сучасної
української лінгводидактики : монографія / за ред. Е. Палихати, О. Петришиної. Тернопіль
: Підручники і посібники, 2021. С. 68–76
Мацюк Г. Вплив ідеології на мову, мовознавство і мовознавців: штрихи до образу
українського суспільства першої третини XX cтоліття. Studia Ucrainica Varsoviensia.
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. № 6. С. 199–216.
Мацюк Г. Етапи розвитку української соціолінгвістики. Соціолінгвістичні студії / за ред.
Л. Ставицької. Київ, 2010. С. 17–22
Мацюк Г. Образ мови в суспільстві: методологія конструювання в науковому дискурсі
Я. Б. Рудницького (1910–1995). На сторожі слова : зб. наук. праць на пошану професора
Василя Грещука. Івано-Франківськ, 2019. С. 203–213.
Мацюк Г. Про модель мовних ситуацій з ознакою ‘депортація носіїв мови’: фрагмент із
соціальної історії української мови в І Світову війну// Мова в суспільстві: семантика,
синтактика, прагматика: монографія / за ред. Г. Мацюк, І. Митнік, П. Юзвікевича.
Wydawnictwo IKiRBL Warszawa – Lwów – Wrocław Siedlce 2022. С 117-128.
Мацюк Г. Про природу взаємодії мови та ідентичності в Україні (на матеріалі міського
урбанімікону радянського та пострадянського періодів). Україноцентризм наукового
сумління : зб. наук. праць на пошану професора Зеновія Терлака. Львів : Ліга-Прес, 2014.
С. 539–565.
Мацюк Г. Соціолінгвістика як інтеграційний напрям досліджень в умовах сучасної
парадигми: міжнародний досвід й українська перспектива. Наукові записки НаУКМ.
Філологічні науки (Мовознавство). Київ, 2012. Т. 137. С. 28–34.
Мацюк. Г. Мовна ситуація в екстремальних умовах повсякденності: роки ІІ Світової війни
// Соціолінгвістика: Інтеграційний напрям досліджень. Навчальна дисципліна : монографія
/ [Г. Мацюк, О. Горда, А. Чучвара та ін.] ; за ред. Галини Мацюк. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2021. – с. 86-11.
Мацюк Г. Соціолінгвістичне “зчитування” світу повсякденності: мовні практики українців
Холмщини і Південного Підляшшя в Першу світову війну (1914–1918 рр). Мовознавство.
2021. №4. С. 17–44.
Мацюк Г. І Митнік. Динаміка комунікативної компетентності фахівця-україніста в
контексті вимог сучасного соціокультурного і політичного середовища України і Польщі.
Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht = Діалог мов – діалог
культур. Україна і світ : IX Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики
(München, 1-4 November 2018 r.). München : LMU, 2019. С. 101–111.
Мова і вибори: україномовні часто голосують за владу, російськомовні за опозицію». –
http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/43086/Mova_i_vybory_ukrajinomovni_chasto_golosu
jut_za?fb_comment_id=105539776294847_9200
Нагорна Л. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань. – К., 2011
Оліфер О. Проблема взаємозв’язку мови та ідентичності особистості/// Вісник Львівського
університету . Серія філос.-політол. Студії. 2018. Вип 20. С 67-72.
Олексенко Р., Ю Ситник Ю. Мовна ідентичність як засіб самовизначення та
самоідентифікації в умовах посттоталітарного суспільства:
http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7898
Релігійно-церковна динаміка в Україні : особливості 2021року// 02. 11. 2021. Національний
інститут стратегічних досліджень https://niss.gov.ua/doslidzhennya/humanitarnyyrozvytok/relihiyno-tserkovna-dynamika-v-ukrayini-osoblyvosti-2021-roku
Сінькевич О. Б. Реклама як засіб конструювання ідентичності суб’єкта масової культури //
Гілея: науковий вісник. – 2014. – Вип. 90. – С. 287-291
Соціолінгвістика: Інтеграційний напрям досліджень. Навчальна дисципліна : монографія /
[Г. Мацюк, О. Горда, А. Чучвара та ін.] ; за ред. Галини Мацюк. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2021
Степико М.Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування : монографія / М. Т.
Степико. – К. : НІСД, 2011.
Тищенко Ю. Війна та ідентичність// Вісник «Твій вибір- 2014. Парламентські вибори». С.
7-11. – http://www.ucipr.org.ua/userfiles/Tvij_Vybir2014_VR_N1_policy_identity.pdf
ТищенкоЮ. Політика ідентичності у виборчому процесі. Позиції політичних партій №1.
Український незалежний центр політичних досліджень. – К., 2014
Трансформації соціальних ідентичностей на тимчасово окупованих територіях (АР КРИМ,
ОРДЛО). Напрями, тенденції політики ідентичності з боку рф, порішення прав людини//
15. 05 2019. Інститут стратегічних досліджень.
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gromadyanske-suspilstvo/transformacii-socialnikhidentichnostey-na-timchasovo
Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного
регулювання (1847–1914). Збірник документів і матеріалів / Відп. ред. Г. Боряк; упоряд. Г.
Боряк, В. Баран, Л. Гісцова, Л. Демченко, О. Музичук, П. Найденко, В. Шандра; НАН
України, Ін-т історії України; Укрдержархів, ЦДІАК України. – К.: Ін-т історії України
НАН України, 2013.
Харчук Р. Національна ідентичність і переживання історії.// zbruch. 06. 09. 2021.
Шестакова О.М. Нікнейм як засіб конструювання віртуальної ідентичності в
електронному дискурсі чата // Методологічні проблеми сучасного перекладу: Суми, 2009.
— С. 135-138.
Як Росія знищує ідентичність українських дітей на окупованих територіях. Та чому це варто
називати індоктринацією// 15 лютого 2023. LB.ua.дорослий погляд на світ//
https://lb.ua/blog/koalitsiia_ua5am/545996_yak_rosiya_znishchuie_identichnist.html
Matsyuk H. Multicultural Aspects of Names and Naming in the Ukrainian Greek Catholic
Church: The Thematic Group “the Names of New Saints”. Names and Naming / Felecan O.,
Bughesiu A. (eds). Palgrave Macmillan. 2021. P/ 57-
72https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-73186-1_5
Matsyuk H. Towards the typology of language situations in historical sociolinguistics: the
development of language situation in Reichskommissariat Ukraine (1941–1943). Лінгвістичні
студії = Linguistics Studies: зб. наук. праць / гол. ред. Ж. Краснобаєва-Чорна. Вінниця :
ДонНУ ім. Василя Стуса, 2021. Вип. 41. С. 283–300. . DOI 10.31558/1815-3070.2021.41.29
2. Законодавство
Закон України Про забезпечення функціонування української мови як державної. Від 25.
06. 2019.
Закон України Про основні засади державної мовної політики у сфері утвердження
української національної та громадянської ідентичності (13. 12. 2022).
Закон України Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики і
деколонізацію топонімів(15. 06 2023)

Опитування: ресурси, дослідження

Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні. 19–30 листопада 2015 р. [Електронний
ресурс] // Соціологічна група «Рейтинг». – Режим доступу:
http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/2015_11_national_
oversample_ua_combined_natl_and_donbas_v3. pdf.
Динаміка ставлення до Голодомору 1932-1933 рр. СГ «Рейтинг». –
http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/holodomor_rg_112016.pdf
Національна культура та мова в Україні: зміни в громадській думці після року війни// 10.
Березня 2023. Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.
https://dif.org.ua/article/natsionalna-kultura-ta-mova-v-ukraini-zmini-v-gromadskiy-dumtsipislya-roku-viyni
Ставлення українців до свята 8 березня. СГ «Рейтинг» . –
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/otnoshenie_ukraincev_k_prazdniku_8_marta.html
Ставлення українців до перенесення святкування Різдва. СГ «Рейтинг» . –
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/otnoshenie_ukraincev_k_perenosu_prazdnovaniya_rozhde
stva.html
Дослідження. СГ «Рейтинг». – http://ratinggroup.ua/research/ukraine/
Соціологічне дослідження до дня незалежності : уявлення про патріотизм та майбутнє
України (16-20 серпня 2023)//
https://ratinggroup.ua/research/ukraine/soc_olog_chne_dosl_dzhennya_do_dnya_nezalezhno_uy
avlennya_pro_patr_otizm_ta_maybutn_ukra_ni_16-20_se.html
Російський погляд на Майдан та війну на Донбасі в Україні не прижився. Соцопитування.
https://ms.detector.media/mediadoslidzhennya/post/13622/2015-07-02-rosiyskyy-poglyad-namaydan-ta-viynu-na-donbasi-v-ukraini-ne-pryzhyvsya-sotsopytuvannya/
Російсько-українська війна. Суспільство і дерусифікація: 30 січня 2023.
Опитування.засудження СРСР, дерусифікаці, Майдан- як змінюється ставлення українців
до політики національної пам’яті на тлі російської агресії.
https://dif.org.ua/article/zasudzhennya-srsr-derusifikatsiya-maydan-yak-zminyuetsya-stavlennyaukraintsiv-do-politiki-natsionalnoi-pamyati-na-tli-rosiyskoi-agresii
Російсько-українська війна. Суспільство про національну культуру і мову в час війни: 10
березня 2023.Опитуваннhttps://dif.org.ua/article/natsionalna-kultura-ta-mova-v-ukraini-zminiv-gromadskiy-dumtsi-pislya-roku-viyniя. Національна культура та мова в Україні: зміни в громадській думці після року війни//
Російсько-українська війна. Суспільство і формування національної пам’яті про війну з
Росією: 8 травня 2023. Опитування. Символи, події та особистості, які формують
національну пам’ять про війну з Росією.https://dif.org.ua/article/analitichniy-zvit-zapidsumkami-opituvannya-viyna-mir-peremoga-maybutne
Російсько-українська війна. Супільство про майбутнє: 28 липня 2023р.Аналітичний звіт за
підсумками опитування «війна, мир, перемога, майбутнє»/
https://dif.org.ua/article/analitichniy-zvit-za-pidsumkami-opituvannya-viyna-mir-peremogamaybutne/
Як російська пропаганда впливає на суспільну думку в Україні. Дослідження. 13. 02 2017.
https://ms.detector.media/mediadoslidzhennya/post/18384/2017-02-13-yak-rosiyskapropaganda-vplyvaie-na-suspilnu-dumku-v-ukraini-doslidzhennya/
Як трансформується ставлення українців до декомунізації, УПЦ МП та націоналізму під
час війни з Росією. Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва. Центр Разумкова.
Серпень 2022р. // https://dif.org.ua/uploads/pdf/1145635887643dc01793f984.54222178.pdf

 Посібники та підручники
Масенко Л. Нариси із соціолінгвістики. К.,, 2010.
Мацюк Г. Прикладна соціолінгвістика. Питання мовної політики. Львів, 2009.
The Cambridge Handbook of Sociolinguistics. Ed. by Rajend Mesthrie.Cambridge University
press.2011.

Словники

В Ліпкан, Т. Попова. Стратегічні комунікації . Словник. К.. 2016
Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language. – Cambridge, 1992.
Skudrzykowa А., Urban K. Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki
językowej. – Kraków; Warszawa, 2000.
The Languages of the World. New Edition. – London; New York, 1995.
The World Major Languages / Ed. by Bernard Comrie. – London; New York, 1991.
Trudgill P. A Glossary of Sociolinguistics. – Edinburgh University Press, 2003.
Trudgill P. Introducing language and society. – Penguin, 1992.
Додаткова література
Арендт Х. Джерела тоталітаризму. Київ, 2002.
Matsyuk H. А new role for Sociolinguistics in the hierarchy of Linguistics disciplines (the experience
of Ukraine) // Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско
пространство. Велико Търново, 5–7 октомври 2005 г. – Велико Търново, 2006. – Т. 2. – С. 217–230.
Matsyuk H. Marking Ukrainiane’s public space as interaction of language and ideology: past and
present // Name and Naming. Sacred and Profane in Onomastics. – Baja Mare, 2017. – P.
889-900.
Matsyuk H. Urban Street Names as a Marker of Language /Authority Interaction in Ukraine: Sovie(1922–1991) and Post-Soviet Periods (1991–2011) //Names in daily life. BIBLIOTECA
TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. № 11. – Barselona, 2014. – Р. 361–369.
Snyder, Timothy. (2022, April 08). Russia’s genocide handbook. The evidence of atrocity and of
intent mounts. Thinking about… URL: https://snyder.substack.com/p/russias-genocidehandbook?s=r

Силабус:

Завантажити силабус