МАЦЮК Галина

Посада: професор кафедри загального мовознавства

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: halyna.matsyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Сучасна мовознавча парадигма й методологія лінгвістичного аналізу; історія лінгвістичних учень, теорія літературної мови, соціолінгвістика, лінгвістичний ландшафт, ономастика, термінознавство, лінгвокультурологія,  питання типології.

Курси

Публікації

Prof. Dr. Halyna Matsyuk

Ivan Franko National University in Lviv
Department of General Linguistics

Монографії, підручники, посібники

 • Мацюк Галина. Прикладна соціолінгвістика: питання мовної політики. Львів, 2009. 212 с.
 • Мацюк Галина. До витоків соціолінгвістики. Соціологічний напрям у мовознавстві. Львів, 2008. 452 с.
 • Мацюк Галина. Прескриптивне мовознавство в Галичині (перша половина XIX ст.). Львів, 2001. 352 с.
 • Мацюк Галина. Граматична характеристика української мови у рукописних працях І. Могильницького (Галичина, перша половина XIX ст.). Львів, 1999. 163 с.
 • Мацюк Галина. Українське термінознавство. К., 1994 (у співавторстві). 215 с.
 • Мацюк Галина. З історії вивчення лексичної та граматичної системи української мови (Галичина, XIX ст.). Львів, 1993. 94 с.

Розділи в монографіях

– міжнародних
– українських

Статті

2022

 Matsyuk Halyna.  Geopolitical influences and language contacts of the Ukrainian speech community of the Chelm and Podlachia regions in the Kingdom of Poland (1815–1912). Cognitive Studies | Études cognitives, 2022(22),Article 2656. https://doi.org/10.11649/cs.2656   (Scopus https://journals.ispan.edu.pl/index.php/cs-ec/)

Matsyuk Halyna. Language and war in Ukraine: Unofficial names in the socio-group “Ukrainian military” as a marker of interpersonal communication. Onoma. 2022. Vol. 57. P. 197-216. https://onomajournal.org/vol-57/        doi:10.34158/ONOMA.57/2022/13

 Мацюк Галина. Фрагменти з соціальної історії української мови: суспільні функції на етнічно змішаних землях Генеральної Губернії в роки Другої світової війни (1939–1945)// Лінгвістичні студії.  Вип. 44. 2022. С. 114-133. https://jlingst.donnu.edu.ua/article/view/12889

 Мацюк Галина. Українська мова як мова національної меншини: реалізація функцій в церковно-релігійному житті ІІ Речі Посполитої (1918–1939 рр.). Лінгвостилістичні студії, вип. 17, 2022, с. 32-47, doi:10.29038/2413-0923-2022-17-32-47. https://lingvostud.vnu.edu.ua/index.php/lingvostud/article/view/406

2021

2020

2019

2017

2015

 • Мацюк Галина. Розвиток теорії соціолінгвістики: формування змісту поняття «мова ворожнечі» як форми дискурсивної дискримінації // Studia Ucrainica Varsoviensia 3. Warszawa, 2015.  S. 111–123.

2011

 • Мацюк Галина.  Доба Просвітництва в лінгвославістиці: ідеї універсалізму в нормативному описі української і польської мов // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія; Соціальні науки. Вип. 24. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2011. С. 132–137.
 • Мацюк Галина. Сучасна соціолінгвістика: тенденції в розвитку теорії і завдання // Мова і суcпільство / Голов. ред. Г. Мацюк. Вип. 1. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. С. 5–20.

2010

 • Мацюк Галина. Етапи розвитку української соціолінгвістичної традиції // Соціолінгвістичні студії. К., 2010. С. 17–22.
 • Мацюк Галина. Суспільна природа мови в радянському мовознавстві: концепція М. Марра // Лінгвістичні студії. Зб. наук. праць. Донецьк, 2010. С. 44–54.

2009

 • Мацюк Галина.  Питання філософії мови в німецькомовній лінгвістиці, або про «рух у мовознавстві»: Г.Шухард, К. Фосслер, Й.-Л. Вайсгербер // Магістр гри слова. Львів, 2009. С. 258–268.
 • Мацюк Галина. Соціологічний підхід до мови в українській лінгвістичній традиції // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 46. Львів, 2009. С. 3–15.
 • Мацюк Галина. Взаємодія ідей мовознавства і соціології: контекст української лінгвістичної традиції // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 475–477. Слов’янська філологія. Чернівці, 2009. С. 223–229.
 • Мацюк Галина.  Теоретичні засади опису мовних ситуацій у контексті прикладної соціолінгвістики // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Відп. ред. І. Сабодаш. Ужгород, 2009. Вип. 13. С. 66–70.

2008

 • Мацюк Галина. Про одну з парадигмальних ознак лінгвославістики в першій половині XIX ст. // Од слова путь верстаючи до слова… Збірник на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак, доктора філологічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України. Львів, 2008. С. 503–524.
 • Мацюк Галина. Українознавчий зміст категорії «свідомий вплив на розвиток мови» // Українознавство. №4. 2008. С. 57–62.
 • Мацюк Галина. Соціологічний напрям у мовознавстві й українська лінгвістична традиція (кінець XIX–30–40 рр. XX ст.) // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. К., 2008. Вип.24. Ч.2. С. 256–263.

2007

 • Мацюк Галина. Українська лінгвістична традиція: соціологічний підхід до мови як рефлексія нового вчення про мову М. Марра // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. Т. 17. К., 2007. С. 86–97.

2006

 • Мацюк Галина. Нова роль соціолінгвістики в ієрархії дисциплін мовознавчого циклу // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 38. Ч. 2. Львів, 2006. С. 3–12.
 • Мацюк Галина.  Термін у соціолінгвістичних традиціях // Ucrainica II. Současna ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultury. 2 c. Olomouc, 2006. S. 477–482.
 • Matsyuk Halyna. A New Role for Sociolinguistics in the Hierarchy of Linguistics (the experience of Ukraine) // The Language policy of the EU and European University Education. Veliko Tуrnovo: ”Pic” Publishers. V. 2. P. 217–230.

2005

 • Мацюк Галина. Сучасна мовознавча парадигма і дослідження з історії української лінгвістики // Грани слова: Сб. научных статей к 65-летию проф. В.М. Мокиенко. М., 2005. С. 480–485.

2004

 • Мацюк Галина. Українське мовознавство в першій половині XIX ст.: ідеї, концепції теорії // Ucrainica I. Současna ukrajinistika І. Problemy jazyka, literatury a kultury. Sb. članku. Olomouc, 2004. S. 332–340.
 • Мацюк Галина. Досягнення і перспективи новітньої української лексикографії // Lexikologie und Lexikographie slawischer Sprachen. Festschrift für Prof. Dr. phil. habil. Ursula Kantorchyk. Rostock, 2004. S. 121–130.
 • Мацюк Галина. Трансформація ідей західноєвропейського універсалізму в граматиках української, польської та російської мов // Wiener Slawistisher Almanach. 2004. B. 49. P. 91–102.
 • Мацюк Галина. Нормативно-граматичний опис української мови першій половині XIX століття // Українська мова. Вип. 27–28. К., 2004. С. 171–175.
 • Мацюк Галина. Про взаємодію літературної та діалектної норми в текстах першої половини XIX ст. // Записки з українського мовознавства. Вип. 14. Українська мова в синхронії і діахронії: Зб. наук. праць. Opera in Linguistica ukrainiana. Одеса, 2004. С. 156–168.
 • Мацюк Галина. Ідеї Празької лінгвістичної школи в сучасному контексті теорії літературної мови // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип.12: Ювілейний збірник на пошану члена-кореспондента НАН України Миколи Ільницького . Львів, 2004. С. 560–576.
 • Мацюк Галина. Українське мовознавство крізь призму наукових шкіл // Вісник Львівського університету. Серія: філологічна. Вип. 34. Ч.2. Львів, 2004.
 • Мацюк Галина. Вивчення граматичних джерел XIX ст. у контексті сучасної мовознавчої парадигми // Функціонально-комунікативні аспекти граматики і тексту. Донецьк, 2004. С. 230–234.
 • Мацюк Галина. Формування теорії кодифікації в українському мовознавстві першої половини XIX ст. // Філологічні науки. Вісник Миколаївського державного університету. Вип. 7. Миколаїв, 2004. С. 83–96.

Рецензії

 • Мацюк Галина. Про вербальну свободу, або про працю Лесі Ставицької «Арго, жаргон, сленг. Соціальна диференціація української мови». К., 2005 // Українська мова. 2008. №1. С. 131–135.
 • Мацюк Галина. Про мову в соціальному вимірі, або про підручники: Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика: Пособие для студентов гуманит. вузов и учащихся лицеев. М., 1996; Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков: Учебное пособие. Для студентов филологических и лингвистических специальностей. М, 2001 // Вісник Львівського університету. Серія: іноземні мови. Вип. 11. Львів, 2004.

Тези

 • Matsyuk Halyna. Language and construction of identities in post-soviet states in the discourse on language policy / Галина Мацюк // International conference. Perspectives on Language Planning and Policy. Rijka. 3-5 June 2016. Book of Abstract. P. 90.
 • Matsyuk Halyna. Urban Street Names as a Marker of Language and Authorities Interaction in Ukraine (Soviet and post-Soviet period) // XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences. Abstract Guide. Barcelona. 5th–9th September 2011. Generalitat de Catalunya, Universitat de Barcelona, International Council of Onomastic Sciences. P.126.
 • Matsyuk Halyna. Language Theory in Different Linguistic Traditions: Typological Perspective // 12 International Conference on The History of Language Sciences. Program and abstracts. St. Petersburg State University. August 28–September 2, 2011. Санкт-Петербург, 2011. P. 107–108.
 • Matsyuk Halyna. Sociological Trend in Soviet Linguistics: New approach to Interpretation // Abstracts of 24th Scandinavian Conference of Linguistics. Joensuu, August 25–27, 2010 / Edited by Esa Antittkovski. University of Joensuu, 2010.
 • Matsyuk Halyna. Language Situation in Modern Ukraine: Current Affairs and Future Prospects // Sociolinguistics Symposium 18. Negotiating Transnational Space and Multilingual Encounters. 1–4 September 2010. Abstracts. Southampton, 2010.  P. 257.
 • Мацюк Галина. Завдання української соціолінгвістики в умовах новітньої парадигми // Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження. Всеукраїнські наукові читання. Чернівці, 2011. С. 68–70.
 • Мацюк Галина. Курс «загальне мовознавство» в умовах сучасної наукової парадигми // Сучасні наукові парадигми. Матеріали 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції. Горлівка, 2010. С. 142–144.
 • Мацюк Галина. Роль української лінгвістичної традиції в оновленні проблематики загального мовознавства // Українська мова у XXI столітті: традиції і новаторство. Тези доповідей Всеукраїнського форуму молодих вчених. 21–23 квітня 2010 р. К., 2010. С. 220–222.
 • Мацюк Галина. Оновлення нормативних курсів мовознавчого циклу як обов’язкова вимога формування лінгвістичного знання сучасного студента // Українська освіта у світовому часопросторі. Матеріали Другого Міжнародного конгресу. Київ, 25–27 жовтня 2007 р. К., 2007. С. 342–343. 

Організатор щорічного Всеукраїнського соціолінгвістичного семінару на філологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Відбулося тринадцять (з 2004 р.) засідань, на яких виступали  мовознавці із різних університетів України,  Німеччини та Польщі.

Редактор наукових видань:

2015: Мова і суспільство / Голов. ред. Галина Мацюк. Вип. 6. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. 144 с.

2014: Мова і суспільство / Голов. ред. Галина Мацюк. Вип. 5. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. 116 с.

2013: Мова і суспільство / Голов. ред. Галина Мацюк. Вип. 4. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 267 с.

2012: Мова і суспільство / Голов. ред. Галина Мацюк. Вип. 3. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. 351 с.

2011: Мова і суспільство / Голов. ред. Галина Мацюк. Вип. 2. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. 174 с.

2010: Мова і суспільство / Голов. ред. Галина Мацюк. Вип. 1. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. 234 с.

2010: Міжнародні зобов’язання України та Німеччини в контексті європейської мовної політики. Українсько-німецький студентський семінар із соціолінгвістики. Збірник статей і тез / Ред. Г. Мацюк. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. 167 с.

 Участь у міжнародних конгресах за межами України

2011: Names in Daily Life. XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences (Spain, Barcelona, 5th–9th September 2011).

2011: 12 International Conference on The History of Language Sciences (St. Petersburg State University. August 28–September 2).

2010: 24th Scandinavian Conference of Linguistics (Finland, Joensuu, University of Eastern Finland, 25–27 August).

2010: Negotiation Тransnational Space and Multilingual Encounters. 18 Sociolinguistics Symposium (United Kingdom, University of Southampton, 1–4 September 2010).

2005: The Language policy of the EU and European University Education (Bulgaria, Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. Faculty of Modern Languages, 5–7 October 2005).

Участь у міжнародних наукових проектах

2011: із методики викладання соціолінгвістики (проект із Варшавським університетом); проблема: історія та розвиток соціолінгвістики в Україні.

2010: із соціолінгвістики, тема «Мовні зобов’язання України та Німеччини в контексті європейської мовної політики» (українсько-німецький студентський проект із соціолінгвістики); проблема: розробка концепції і проведення українсько-німецького семінару у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

2010: із історії лінгвістики, проект із науковцями Празького університету); проблема: контекст європейського мовознавства та українська мовознавча традиція, аспекти взаємодії.

 Лекції в інших навчальних закладах

2010: Горлівський інститут іноземних мов (березень, 2010 р.), із соціолінгвістики.

2010: Фрайбурзький університет імені Альберта-Людвіга (січень, 2010, Німеччина), із соціолінгвістики.

2005: Миколаївський педагогічний університет (лютий, 2005) із історії лінгвістичних учень та соціолінгвістики.

Конференції в Україні

2011: Мова і держава. Міжнародні наукові читання. ЛНАУ. Дубляни, 9 листопада. 2011р.Доповідь: Сучасне законодавство і  мовні практики  в Україні.

2011: Маркіян Шашкевич і українське національне Відродження. До 200-річчя від дня народження письменника. 10-11 листопада 2011р.Львів-2011.Доповідь: Доба Маркіяна Шашкевича: мовознавство і мовознавці.

2011: Конференція до 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, 10–11 жовтня 2011 р. Доповідь: Розвиток категорійного апарату лінгвістики у працях вчених Львівського університету : Ярослав  Рудницький (1910-1995).

2011: Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження. Всеукраїнські читання. Чернівці, 22 червня 2011 р. Доповідь: Завдання української соціолінгвістики в умовах новітньої парадигми.

2011: XX ювілейний міжнародний славістичний колоквіум. Львів, 19–20 травня 2011 р. Доповідь: Соціальна сутність мови і мовознавства у працях вчених Празької лінгвістичної школи (20–40 рр. XX ст.).

2011: VIII Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар. Львів, 12 травня 2011 р. Доповідь: Про соціолінгвістичну традицію як метакатегорію опису взаємодії мови та суспільства.

2010: Міжнародна конференція «Українська соціолінгвістика поч. XXI ст.: напрями, здобутки, перспективи. Київ, 25–26 березня 2010 р. Доповідь:Етапи розвитку української соціолінгвістичної традиції.

2010: Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні наукові парадигми». – Горлівка, 12 березня 2010 р. Доповідь: Курс «загальне мовознавство» в умовах сучасної наукової парадигми.

2010: VII Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар. Львів, 14 квітня, 2010 р. Доповідь: Соціолінгвістична теорія і виклики часу.

2010: Всеукраїнський лінгвістичний форум молодих вчених. Київ, 21–23 квітня 2010 р. Доповідь: Роль української лінгвістичної традиції в оновленні проблематики загального мовознавства.

2009: Комунікативна ідентифікація в інформаційному просторі України. Всеукраїнська науково-практична конференція. Львів, 5–6 березня 2009. Доповідь: Мова і соціум 20–30 рр. XX ст.: аспекти взаємодії.

2009: VI Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар. Львів, 15 квітня 2009 р. Доповідь: Соціолінгвістика: шлях від «що» мовознавство до «чому» мовознавство.

2009: Наукові читання, присвячені пам’яті доктора філологічних наук, проф. Алли Йосипівни Багмут. Київ, 12 травня 2009 р. Доповідь: Празька школа функціональної лінгвістики і питання соціології мови.

2009: Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві. Інститут мовознавства НАН України ім. О.О. Потебні. Київ, 26–27 травня 2009 р. Доповідь: Мовна політика як об’єкт аналізу прикладної соціолінгвістики.

2008: Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Міжнародна наукова конфе­ренція. Львів, 20–21 листопада. Доповідь: Історія українського мовознавства: стан і перспективи розвитку.

2008: V Всекраїнський соціолінгвістичний семінар. Львів, 2008. Доповідь: Соціологічний напрям у мовознавстві і лінгвістичні традиції.

2008: Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Львів, 18–20 червня 2008 р. Доповідь: Українська мовознавча традиція: проблемні аспекти опису.

2008: VII Міжнародний конгрес україністів. Київ, 24–29 червня 2008 р. Доповідь: Суспільна природа мови у працях О. Потебні, М. Драгоманова, І. Франка.

2008: Пленум наукової координаційної ради «Українська мова». Вінниця, 14 листопада 2008 р. Доповідь: Концепція підручника із соціолінгвістики для вищих навчальних закладів.

2007: Українська лінгвостилістика у сучасній науковій парадигмі. Науково-практична конференція. Київ, 1 листопада 2007 р. Доповідь:Соціологічний підхід до мови як передетап розвитку соціолінгвістики в Україні.

2007: Українська освіта у світовому часопросторі. Другий Міжнародний конгрес. Київ, 25–27 жовтня 2007 р. Доповідь: Оновлення нормативних курсів мовознавчого циклу як обов’язкова вимога формування лінгвістичного знання сучасного студента.

2007: Національна культура у парадигмах семіотики, мовознавства, літературознавства, фольклористики. Міжнародна наукова конференція. Київ, 24 жовтня 2007 р.

2007: IV Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар. Львів, 15 травня 2007 р. Доповідь на пленарному засіданні: Чи був соціологічний підхід до мови в українському мовознавстві?

2006: III Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар. Львів, 18 травня 2006 р. Доповідь: Соціолінгвістика як науковий напрям і навчальна дисципліна: українська перспектива.

2006: Сучасна україніка ІІ: проблеми мови, літератури і культури. Міжнародна конференція. 24–26 серпня 2006 р., Оломоуц (Чеська Республіка). Доповідь: Термін у соціолінгвістичних традиціях.

2005: ІІ Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар. Львів, 23 червня 2005 р. Доповідь: Лінгвосоціологічний підхід до мови як предтеча соціолінгвістики.

2005: Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство. – Велико Търново, 5–7 октомври 2005 (Болгарія). Доповідь: Нова роль соціолінгістики в ієрархії дисциплін лінгвістичного циклу (досвід України).

2004: І Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар. Львів, 22 квітня 2004 р. Доповідь: Перспектива лексикографічного опису соціолінгвістичної термінології.

2004: Сучасна україніка 1: проблеми мови, літератури і культури. Міжнародна конференція. 26–28 серпня 2004 р., Оломоуц (Чеська Республіка). Доповідь: Українське мовознавство в першій половині XIX ст.: ідеї, концепції, теорії.

Програма

Мацюк Галина. Основи соціолінгвістики. Львів, 2005. 25 с.

Біографія

Prof. Dr. Halyna Matsyuk

Ivan Franko National University in Lviv
Department of General Linguistics

Народилися 22 червня 1957 року на Тернопільщині – мовознавець, кандидат філологічних наук  з 1986, доктор філологічних наук з 2003.

Закінчила 1979 р. філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Вчителювала, навчалася в аспірантурі (1982-1985), працювала на посадах асистента ( з 1985)  та доцента (з 1993).

З 2005 р. і досьогодні – професор кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Дисципліни, які читає в 2011/2012 н.р.: «загальне мовознавство», «історія лінгвістичних учень», «соціологічний напрям у мовознавстві», «вступ у соціолінгвістику», «прикладна соціолінгвістика».

Стажування:

2010 (січень). Фрайбурзький університет ім. Альберта-Людвіга (Німеччина): із європейської мовної політики.

2007 (лютий–травень). Інститут української мови НАН України (Київ): із  соціолінгвістики

2006 (листопад). Віденський університет, Інститут славістики  (Австрія):  із соціолінгвістики.

1998 (листопад). Віденський університет, Інститут славістики (Австрія): з історії лінгвістики.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!