Мова та ідентичність

Тип: Нормативний

Кафедра: загального мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
7професор МАЦЮК ГалинаФЛо-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7ФЛо-11м

Опис курсу

Курс поглиблює прикладну сутність соціолінгвістики як наукового напряму та навчальної дисципліни про особливості  функціонування мови в соціумі на підставі вивчення взаємодії між мовою та ідеологією в суспільстві.

Теми лекцій формують критичне мислення студента та його практичні навики аналізу  на підставі дослідження різних питань із сучасної дійсності на рівні мови, суспільства та індивіда, що проживає в умовах  російсько-української вінни 2014-2022рр.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати історію  та теорію аналізу взаємодії мови та ідеології в різних дисциплінах та в соціолінгвістиці, поняття про офіційний дискурс та опозиційний,  вплив ідеології на систему і структуру української мови  у XX ст., роль ідеології «русского мира»  РФ і проросійських українських політиків у XXI ст. Студент повинен вміти сформувати власну думку про мову ідеологіїї та впливи ідеологій на мову, застосувати свої знання для написання  есе,  наукового реферату, статті в газету, виступу на  круглому столі, присвяченому мовним питанням.

Рекомендована література

Основна

Белодед И. К. Ленинская теория национально-языкового строительства в социалистическом обществе / И. К. Белодед; АН УССР. Ин-т языкознания им. А. А. Потебни. АН СССР. Отделение литературы и языка. – М.: Наука, 1972. – 214 с.

Білодід І. К. Мова і ідеологічна боротьба / І. К. Білодід. – К.: Наук. думка, 1974. – 83 с.

Данилевська О. Мова  в революції та революція в мові. – К., 2009.

Іщук О. Боротьба з русифікацією у брошурах та листівках ОУН. –  http://incognita.day.kiev.ua/tema-borotbi-z-rusifikacziyeyu.html

  Зарецький О.О. Офіційний та альтернативний дискурси : 1950-1980-ті роки в УРСР. – К., 2008.

  Калиновська О. Ідеологічний простір української мови (до проблеми семантичної характеристики української мови) // НАУКОВІ ЗАПИСКИ НаУКМА. – Том 137. Філологічні науки (Мовознавство). –  2012.

Калиновська О.Лексико-семантична структура українського політичного дискурсу 70-х років 20 ст.

Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія ук­ра­їн­ської мови. – К., 2004.

Кулик В. Дискурс українськмх ЗМІ: ідентичності, ідеології, владні стосунки.-К.: Критика: К., 2010.-655.

Масенко Л. Мова і суспільство : постколоніальний вимір / Л. Масенко. – К. : Вид. Дім: «Києво-Могилян. акад.», 2004. – 163 с.

Масенко Л. Нариси з соціолінгівстики. К., 2010.

Мацюк Г.. Безпековий вимір сучасної освіти і нові вимоги до змісту мовознавчих дисциплін на філологічних факультетах закладів вищої освіти// Стратегічні напрями розвитку сучасної лінгводидактики : монографія/за ред Е. Палихати, О. Петришиної.Тернопіль:Підручники і посібники, 2021. С.68-76. http://194.44.132.109/bitstream/123456789/19633/1/7_Matsiuk.pdf

Мацюк Г.Взаємодія понять МОВА-ВІЙНА як об’єкт лінгвістичного аналізу: результати і нові підходи//Актуальні питання гуманітарних наук. Вип.35. том 6. 2021. С. -101-106. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/35_2021/part_7/19.pdf

Мацюк Г. Вплив ідеології на мову, мовознавство і мовознавців: штрихи до образу українського суспільства першої третини XX cтоліття. Studia Ucrainica Varsoviensia. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. № 6. С. 199–216.

 

Мацюк Г. До витоків соціолінгвістики: соціологічний напрям у мовознавстві: монографія.-Львів, 2008.

Мацюк Г. До типології мовних ситуацій в історичній соціолінгвістиці. Мовна ситуація на Холмщині та Підляшші в 1815–1915 рр. Мовознавство. 2021. №3. С. 20–37.

Мацюк Г. Лінгвістичний ландшафт України як взаємодія мови та ідеології: минуле та сьогодення// Мова і суспільство. Вип 8. 2017. С.71-83

Мацюк Г. Прикладна соціолінгівстика : питання мовної політики:підручник.-Львів, 2009.

Мацюк Г.Про потребу дослідження проблеми «дискримінація за мовною ознакою» в українській соціолінгвістиці // Studia Ucrainica Varsoviensia 2.- Warszawa,2014. s. 97-111.

Мацюк Г.Про природу взаємодії мови та ідентичності в Україні (на матеріалі міського урбанімікону радянського та пострадянського періодів) // Україноцентризм наукового сумління. Збірник наукових праць на пошану професора Зеновія Терлака. — Львів: Ліга-Прес, 2014. — С.539-565.

Мацюк Г. Розбудова україномовних комунікативних практик у Холмсько-Підляській єпархії в 1940–1944 рр.: роль архиєпископа Іларіона (Огієнка). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. збірник. Сер. філологічна / [редкол.: Людмила Марчук (голов. ред.), Олег Рарицький (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2020. Вип. ХVІІ. С. 71–84.

Мацюк Г.Розвиток теорії соціолінгвістики: формування змісту поняття «мова ворожнечі» як форми дискурсивної дискримінації// Studia Ucrainica Varsoviensia 3. — Warszawa,2016. .111-123.

Мацюк Г. Розвиток теорії сучасної соціолінгівстики: формування змісту поняття «інституційний мовний менеджмент»// Мова і суспільство. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. — Вип. 4. — С. 12-32.

Мацюк Г. Статус і функції російської мови в Російській Федерації, на пострадянському просторі й у світі: стан і перспективи розвитку. Мовне законодавство і мовна політика: Україна, Європа, світ. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. С. 213–240.

Мацюк Г. І Митнік. Динаміка комунікативної компетентності фахівця-україніста в контексті вимог сучасного соціокультурного і політичного середовища України і Польщі. Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht = Діалог мов – діалог культур. Україна і світ : IX Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики (München, 1-4 November 2018 r.). München : LMU, 2019. С. 101–111

Мовна складова національної ідеології http://www.day.kiev.ua/uk/article/poshta-dnya/movna-skladova-nacionalnoyi-ideologiyi

Мовна по­літика та мовна ситуація в Україні: Аналіз та рекомендації. – К., 2008.

Мовні права в сучасному світі.- Ужгород, 2014.

Мінчак Г.Б. Конотативна семантика сучасних ідеологічно забарвлених номінативних одиниць (на матеріаолі української преси 90-х рр.) К., 2003..

Обережно – мова! Матеріали слухань у Верховній Раді України від 12 бе­рез­ня 2003 р. – К., 2003.

Слісаренко І. Державна мова як знаряддя контролю владою засобів масової інформації в Україні // Проблеми утвердження і функціонування державної мови в Україні. Матеріали міжнародної наукової конференції 28-29 листопада1996.). – К. 1998.

Стишов О.А. Українська лексика кінця XX століття (на матеріалі мови засобів масової інформації).-К.. 2003.

Українська мова у XX ст.: історія лінгвоциду. – К., 2005.

Яворська Г. М, Прескриптивне мовознавство як дискурс: Мова, культура, влада. – 2000.

Greenfeld L. Nationalism:  Five Roads to modernity.- Harvard University press, 2001.

Greenfeld L. Nationalism and the Mind// Nations and Nationalism.№11(3). 2005. P..325-431.

Tom Bartlett. Analysing Power in Language. A practical guid.-London and New York, 2014.-212.

Matsyuk H. А new role for Sociolinguistics in the hierarchy of Linguistics dis­cip­lines (the experience of Ukraine) // Езиковата политика на Евро­пей­ския съюз и европейското университетско пространство. Велико Търново, 5–7 октомври 2005 г. – Велико Търново, 2006. – Т. 2. – С. 217–230.

Matsyuk H. Marking Ukrainiane’s  public space as interaction of language and ideology: past and present// Name and Naming. Sacred and Profane in Onomastics.-Baja Mare, 2017.-P.  889-900

Matsyuk H. Multicultural Aspects of Names and Naming in the Ukrainian Greek Catholic Church: The Thematic Group “the Names of New Saints”. Names and Naming / Felecan O., Bughesiu A. (eds). Palgrave Macmillan. 2021. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-73186-1_5

Matsyuk H. Urban Street Names as a Marker of Language/Authority Interaction in Ukraine: Soviet (1922–1991) and Post-Soviet Periods (1991–2011)//Names in daily life. BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA № 11.- Barselona, 2014. p. 361–369

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус