Мова, суспільна думка і пропаганда

Тип: На вибір студента

Кафедра: загального мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор МАЦЮК ГалинаФЛу-21м, ФЛт-21м, ФЛф-21м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛу-21мпрофесор МАЦЮК Галина
ФЛт-21мпрофесор МАЦЮК Галина
ФЛф-21мпрофесор МАЦЮК Галина

Опис курсу

Актуальність курсу зумовлена потребою обгрунтування лінгвістичного сегменту в аналізі зв’язків між поняттями мова-громадська думка- пропаганда в час російсько- української війни 2014-2023рр. Курс ілюструє взаємодію цих понять на прикладі аналізу прикладної ролі теорії комунікації, динаміки соціологічних опитувань громадської думки та вивчення історії пропаганди, її ознак у час тоталітарних режимів та російсько-української війни, розкриває роль медіаграмотності й потребу в практичній експертнній діяльності філолога- волонтера як творця текстів експертного дискурсу. Курс пов’язаний із дисциплінами для бакалаврів: «Вступ до соціолінгвістики, «Мовна політика: світ і Україна», «Мова та ідентичність в роки російсько-української війни: динаміка змін», а також із дисциплінами для магістрів: «Лінгвістична експертиза писемного та усного мовлення», «Створення контенту з проблем взаємодії мови та суспільства», «Багатомовність і мовна політика ЄС».

Мета курсу: розкрити лінгвістичний зріз зв’язків між мовою , громадською думкою (суспільством) та пропагандою на підставі соціолінгвістичного та міждисциплінарного підходів до аналізу питань.

Завдання курсу: розкрити зміст понять «мова», «комунікація в суспільстві», «пропаганда як тактика інформаційної війни», а також пояснити зв’язки мова – війна, зміни в масовій свідомості, результати соціологічних опитувань щодо мовних питань у суспільтсві, положення теорії пропаганди, види пропаганди, маніпуляції, месиджі, фейки та наративи.

Студент повинен знати лінгвістичні та міждисциплінарні засади вивчення проблематики курсу, роль медіаграмотності суспільства і можливості та напрями роботи філолога як волонтера з утвердження української національної та громадянської ідентичності метою фактчекінгу пропаганди зокрема та створення текстів експертного дискурсу взагалі.

Студент повине вміти: розрізняти впливи і види пропаганди, знати антиукраїнську пропаганду в історії та в умовах повномасштабного вторгнення, брати участь у заходах із медіаграмотності, а також вміти проводити фактчекінгову роботу та аргументувати тексти експертного дискурсу про мову, громадську думку і пропаганду.

Рекомендована література

алітичний звіт «Протидія російській інформаційній агресії: спільні зусилля задля захисту
демократії.17 квітня 2015. https://ms.detector.media/dokumenti/post/13056/2015-04-17-analitychnyy-zvitprotydiya-rosiyskiy-informatsiyniy-agresii-spilni-zusyllya-zadlya-zakhystu-demokratii/
Артюшенко О. М. Українське суспільство в умовах гібридної війни//Гілея. Випуск 102.2015. С 230-
232. http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_102_60
Галайчук Б. Культурна пропаганда. Краків: Українське видавництво. 1941.
https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/24807/file.pdf
Мацюк Г. Безпековий вимір сучасної освіти і нові вимоги до змісту мовознавчих дисциплін на
філологічних факультетах закладів вищої освіти. Стратегічні напрями розвитку сучасної української
лінгводидактики : монографія / за ред. Е. Палихати, О. Петришиної. Тернопіль : Підручники і
посібники, 2021. С. 68–76
Мацюк Г. Взаємодія понять мова–війна як об’єкт лінгвістичного аналізу: результати і нові підходи.
Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузів. збірник Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І.
Франка / ред.-упоряд. М. Пантюх, А. Душний, І. Зимомря. Дрогобич : Гельветика, 2021. Вип. 35. Т. 7.
С. 101–106
Мудра І. Поняття «фейк» та його види у ЗМІ.//ТЕЛЕ- ТА РАДІОЖУРНАЛІСТИКА. 2016. Випуск 15.
С. 184–188
Онуфрієнко Г., Черневич А. Термін комунікація в поняттєвому вимірі й лінгвістичному контексті//
Проблеми української термінології. 2010. №675. С. 154-160.
Павлов Д. Політична пропаганда: до визначення поняття // Гілея: науковий вісник. 2013. Вип. 79. С.
328–331.
Павлов Д. М. Теорія політичної пропаганди Г. Лассвелла// Панорама політологічних студій.
Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. Вип 13. С 40-46 //
https://www.politologia-rdgu.rv.ua/images/pan13/40.pdf
Павлов Д. М. Теорія пропаганди Жака Еллюя. //Науковий вісний Одеського націоанльного
економічного університету. 2015. №10. С. 198-212.
Парахонський, Б., Яворська, Г. (2019). Онтологія війни і миру: безпека, стратегія, смисл. Київ,
НІСД. 560 c.
Полторак В., Стадник А. Пропаганда та її місце в процесі ведення інформаціних війн.основін
форми пропагандистського впливу. Epistemological studies in Philosophy, Social and Political
Sciences», 2020, 3 (1)
https://www.researchgate.net/publication/343094211_PROPAGANDA_TA_II_MISCE_V_PROCESI_VE
DENNA_INFORMACIJNIH_VIJN_OSNOVNI_FORMI_PROPAGANDISTSKOGO_VPLIVU
Померанцев П. Це не пропаганда. Подорож на війну проти реальності.К.. 2020.
https://shron1.chtyvo.org.ua/Peter_Pomerantsev/Tse_ne_propahanda_Podorozh_na_viinu_proty_realnosti.p
df?
Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни. К.. 2015.
Почепцов Г. Г. Смисли і війни: Україна та Російська Федерація в інформаційній та смисловій
війнах. К.. 2016.
Почепцов Г. Г. Як ведуться таємні війни . Психологічні операції в сучасному світі. Рівне, 1999.
Ре-візія історії Російська історична пропаганда та Україна. За ред Володимира Єрмоленка. Киїів: К.І.
С., 2019.-
Соломін Є. О. Телевізійні новини. Луганський досвід : Монографія. Ужгород: ФОП Береза А.Е., 2015.
209 с.
Соломін Є.О. Телебачення Луганщини: від інформаційної війни до війської агресії// Перспективні
напрямки дослідження українського медійного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти :
матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [наук. ред. В. Різун; упоряд. Т.
Скотникова, А. Волобуєва] – К. : Інститут журналістики, 2016. с.240-247
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/35602/1/fmc2.pdf
Світова гібридна війна: український фронт. За заг ред В. Горбуліна. Киїів, НІСД. 2017.
Українське суспільство в умовах війни. 2022: Колективна монографія / С. Дембіцький, О. Злобіна,
Н. Костенко та ін.; за ред. член.-кор. НАН України, д. філос. н. Є. Головахи, д. соц. н. С. Макеєва.
Київ: Інститут соціології НАН України, 2022. 410 с.
Фактчеки// УКРІНФОРМ. https://www.ukrinform.ua/rubric-factcheck
Що таке рубрика «Фактчеки.//13. 07. 2023. УКРІНФОРМ. https://www.ukrinform.ua/rubricfactcheck/3692750-so-take-rubrika-faktcek.html
Федорчук В. С. Пропаганда як складник інфрмаційної війни// Наукові записки інституту
журналістики. Том 3. 2017.
Bartlett T. Analysing Power in Language. A practical guid. – London and New York, 2014. – 212 р.
Lucas, Edward. (2022, June 20). We need different experts to crack Russia. The
Times. URL: https://www.thetimes.co.uk/article/we-need-different-experts-to-crack-r….
Snyder Timoty. Playing the Victim/.Testimony to the United Nations Security Council on Russian hate
speech|| 15/03 2023/ https://snyder.substack.com/p/playing-thevictim?publication_id=310897&isFreemail=true
2. Підручники і посібники
Єджинджора Є. Мовленнєві технології пропаганди. Навчально- методичний посібник для
здобувачів І курсу другого 9магістерського ) рівня вищої рсвіти спецільності 035 Фіорорнія
спеціалізації 035.10 Прикладна лінгвістика. Одеса. 2022.
Квіт С. Масові комунікації. Підручник. К, 2018
Різун В. В.Теорія масової комунікації. Підручник. К.., Просвіта, 2008.
Сугестивні технології маніпулятивного впливу : навч. посіб. / [В.М.Петрик, М.М.Присяжнюк,
Л.Ф.Компанцева, Є.Д.Скулиш, О.Д.Бойко, В.В.Остроухов]; за заг. ред. Є.Д.Скулиша. – 2-ге вид. –
К.: ЗАТ “ВІПОЛ”, 2011. – 248 с.
Сугестивна лінгвістика: лінгвістичне програмування поведінки людини [Текст] : навч.-метод. посіб.
/ Н.В. Слухай. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2019. – 248 с.
Медіаграмотність: Підручник для вчителів / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу/ Перекл. з англ. С.
Дьома; за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. — К.: Центр Вільної Преси,
Академія Української Преси, 2017. — 319 с.
3. Опитування: ресурси, дослідження
Детектор медіа: https://disinfo.detector.media/theme/tactics-and-tools
Індекс медіагарамотності українців// Детектор медіа.
https://detector.media/infospace/article/210209/2023-04-18-indeks-mediagramotnosti-ukraintsiv-2020-
2022-korotka-prezentatsiya/
Російський погляд на Майдан та війну на Донбасі в Україні не прижився. Соцопитування.
https://ms.detector.media/mediadoslidzhennya/post/13622/2015-07-02-rosiyskyy-poglyad-na-maydan-taviynu-na-donbasi-v-ukraini-ne-pryzhyvsya-sotsopytuvannya/
Російсько-українська війна. Суспільство і дерусифікація: 30 січня 2023. Опитування.засудження
СРСР, дерусифікаці, Майдан- як змінюється ставлення українців до політики національної памяті на
тлі російської агресії. https://dif.org.ua/article/zasudzhennya-srsr-derusifikatsiya-maydan-yakzminyuetsya-stavlennya-ukraintsiv-do-politiki-natsionalnoi-pamyati-na-tli-rosiyskoi-agresii
Російсько-українська війна. Суспільство про національну культуру і мову в час війни: 10 березня
2023.Опитуваннhttps://dif.org.ua/article/natsionalna-kultura-ta-mova-v-ukraini-zmini-v-gromadskiydumtsi-pislya-roku-viyniя. Національна култура та мова в Україні: зміни в громадській думці після
року війни//
Російсько-українська війна.Суспільство і формування національної памяті про війну з Росією: 8
травня 2023. Оитування. Символи, події та особистості, які формують національну память про війну
з Росією.https://dif.org.ua/article/analitichniy-zvit-za-pidsumkami-opituvannya-viyna-mir-peremogamaybutne
Російсько-українська війна.Супільство про майбутнє: 28 липня 2023р.Аналітичний звіт за
підсумками опитування «війна, мир, перемога, майбутнє»/ https://dif.org.ua/article/analitichniy-zvit-zapidsumkami-opituvannya-viyna-mir-peremoga-maybutne/
Як російська поропаганда впливає на суспільну думку в Україні. Дослідження. 13. 02
2017.https://ms.detector.media/mediadoslidzhennya/post/18384/2017-02-13-yak-rosiyska-propagandavplyvaie-na-suspilnu-dumku-v-ukraini-doslidzhennya/
DisinfoChronicle: методологія роботи//https://disinfo.detector.media/uk/post/disinfochroniclemetodolohiia-roboty
Chilton Paul. Analysing Political Discourse Theory and practice . Routledge/ London and New Yourk.
2016/ https://voidnetwork.gr/wp-content/uploads/2016/10/Analysing-political-discourse-Theory-andPractice-by-Paul-Chilton.pdf
Детектор медіа// «Детектор медіа» та ІМІ презентували Мапу рекомендованих медіа.
https://detector.media/community/article/216975/2023-09-18-detektor-media-ta-imi-prezentuvaly-mapurekomendovanykh-media-video/
Фактчек.// Без брехні. https://withoutlie.info/category/factcheck/?gclid=CjwKCAjwrranBhAEEiwAzbhNtfCde7qJL9pyrcwB35Vj3GfFlW0sr9u
DzhktIjpbLPzA_Aj3KnjVZRoCGzcQAvD_BwE
Центр протидії дезінформації// https://cpd.gov.ua/
Stopfake.Про нас. https://www.stopfake.org/uk/pro-nas/
Stopfake.Медіаграмотність // https://www.stopfake.org/uk/category/mediahramotnist/
Stopfake. Дослідження// https://www.stopfake.org/uk/category/doslidzhennya/
The International Fact-Checking Network// https://www.poynter.org/ifcn/
4. Словники
В Ліпкан, Т. Попова. Стратегічні комунікації . Словник. К.. 2016
Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language. – Cambridge, 1992.
Skudrzykowa А., Urban K. Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej. –
Kraków; Warszawa, 2000.
The Languages of the World. New Edition. – London; New York, 1995.
The World Major Languages / Ed. by Bernard Comrie. – London; New York, 1991.
Trudgill P. A Glossary of Sociolinguistics. – Edinburgh University Press, 2003.
Trudgill P. Introducing language and society. – Penguin, 1992.
5. Додаткова література
Арендт Х. Джерела тоталітаризму. Київ, 2002.
Боннелл В. Більшовицька демонологія в радянських політичних плакатах 1930-1945 років. URL:
https: // cutt.ly/1Ov1Bmn
Масенко Л. Мова радянського тоталітаризму. Київ, 2017.
Снайдер Т. Криваві землі. Європа між Гітлером та Сталіним. Київ, 2018.
Шльогель К. Археологія комунізму. Київ, 2018.
Клемперер В. Мова Третього рейху//Розум. Love. https://rozum.love/mova-3go-rejhu/#post-idea-1 .
Л. Федик. Фейки і пропаганда в інформаційній боротьбі радянської влади з ОУН// Науковий вісник
Ужгородського університету, серія ІсторічЮ вип. 1, 2022. С 62-68. http://visnykist.uzhnu.edu.ua/article/view/256958/256436
Matsyuk H. А new role for Sociolinguistics in the hierarchy of Linguistics disciplines (the experience of Ukraine)
// Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство. Велико
Търново, 5–7 октомври 2005 г. – Велико Търново, 2006. – Т. 2. – С. 217–230.
Matsyuk H. Marking Ukrainiane’s public space as interaction of language and ideology: past and present //
Name and Naming. Sacred and Profane in Onomastics. – Baja Mare, 2017. – P. 889-900.
Matsyuk H. Urban Street Names as a Marker of Language /Authority Interaction in Ukraine: Soviet (1922–
1991) and Post-Soviet Periods (1991–2011) //Names in daily life. BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA
LINGÜÍSTICA. № 11. – Barselona, 2014. – Р. 361–369.
Snyder, Timothy. (2022, April 08). Russia’s genocide handbook. The evidence of atrocity and of intent
mounts. Thinking about… URL: https://snyder.substack.com/p/russias-genocide-handbook?s=r

Силабус:

Завантажити силабус