Знання про мову і суспільство в середній школі

Тип: Нормативний

Кафедра: загального мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор МАЦЮК ГалинаФЛо-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛо-11мпрофесор МАЦЮК Галина

Опис курсу

Мета курсу – поглибити і розширити знання студента, майбутнього вчителя,  про   функціонування мови в сучасному соціумі, розвинути  критичне мислення про реалізацію взаємодії мови та суспільства в Україні та світі, а також сформувати навики аналізу питань цієї взаємодії в історії та сьогоденні.

Курс формує критичне мислення студента, який живе в умовах постійних дискусій про мову в час гібридної та російсько-української війни 2014-2022рр. Водночас курс сприяє розвитку практичних навиків аналізу питань суспільної комунікації, пов’язаних із гуманітарними цінностями українців.

Цілі курсу – обґрунтувати міждисциплінарний підхід до вивчення взаємодії мови та суспільства та розкрити досвід вивчення питання в різних соціолінгвістичних традиціях; систематизувати аспекти аналізу в українській соціолінгвістиці; пояснити роль взаємодії мови та суспільства в літературі.

Теми лекцій присвячені новим виявам взаємодії мови та суспільства в сучасній Україні, Європі та світі  на підставі дослідження  питань на рівні суспільства та індивіда, враховуючи,  що він проживає в умовах інформаційних загроз  та російсько-української війни 2014-2022 рр.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати про роль мови у формуванні безпекового виміру сучасної української освіти,  державні стандарти в освіті (НУШ) як вимогу нових знань вчителя про мову і суспільство, про  роль законодавства, яке диференціює статус і функції мов в Україні, а також повинен володіти новими відомостями з історії мовної ситуації і мовної політики (про роки трьох моделей Української держави 1917-1921, радянський період 1922-1911, незалежність 1911-2022 в єдності із літературним процесом), про найбільші мовні простори світу і мовні коди їх носіїв, про реалізацію офіційної та неофіційної багатомовності, про мови в Європейському Союзі (їх статус, функції та перспективи вжитку), про унітарні  та федеративні держави ЄС (як вони уникають мовних конфліктів і розширюють можливості людини) та ін.  У результаті вивчення курсу студент зможе не тільки  сформувати власнудумку про зв’язки між мовою та суспільством, враховуючи впливи ідеологій, війн, великої кількості етносів, вияви багатомовності тощо, але й  застосує свої знання для написання  есе,  наукового реферату, статті в газету, виступу на  круглому столі, присвяченому мовним питанням (це підготовка до майбутньої діяльності вчителя української мови та літератури в НУШ).

Рекомендована література

 • Державні стандарти (НУШ)
 • Державні стандарти. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti
 • ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ// https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola/derzhavnij-standart-bazovoyi-serednoyi-osviti
 • Новий освітній стандарт для 5-9 класів – що це за документ і що він змінює// https://nus.org.ua/questions/novyj-osvitnij-standart-dlya-5-9-klasiv-shho-tse-za-dokument-i-shho-vin-zminyuye/
 • Випускник нової школи// https://nus.org.ua/about/graduate/
 • Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. — К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. — 206 с. https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf
  Законодавчі акти
 • Закон про мови в Українській РСР. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8312-11#Text
 • Закон України «Про засади державної мовної політики» 2012.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5029-17#Text
 • Рішення Конституційного суду України. Від 28 лютого 2018р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-18#n55
 • Закон України «Про освіту» 2017р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
 • Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Верховна Рада України 25 квітня 2019 р рhttps:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text
 • Рішення Конституційного суду України. Від 14 липня 2021р..https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-21#n103
 • Закон України «Про повну загальну середню освіту». 2020р.
 • Закон України «Про корінні народи України» від 1.07 2021р.// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1616-20#Text
 • Конституційні акти Європейського Союзу (в редакції Лісабонського договору) / пер. Геннадія Друзенка та Світлани Друзенко, за заг. ред.Геннадія Друзенка. – К.:
  «К.І.С.», 2010
 • Хартія основних прав Європейського Союзу (Ніцца, 7 грудня 2000)// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524#Text
  Наукова література
 • Багатомовна Європа. Тенденції у політиці і практиці мультилінгвізму в Європі.-К, 2012
 • Гуманітарна політика в Україні: виклики та перспективи (Біла книга) : аналіт. доп. / [Сінайко О. О.(кер. авт. кол.), Тищенко Ю. А., Каплан Ю. Б., Михайлова О. Ю., Валевський О. Л. та ін.] ; за заг. ред. Ю. Б. Каплан, Ю.А. Тищенко. – Київ : НІСД, 2020. – с 74-83; 84-92. https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-03/gpniss.pdf
 • Гуус Екстра та Кутлай Йагмур. Європейські інституції, що сприяють розвитку мультилінгвізму та плюрилінгвізму // Європейський мультилінгвізм та англійська мова.Хрестоматія. Дніпро, 2016.
  Данилевська О. Мова в революції та революція в мові. – К., 2009.
 • Іщук О. Боротьба з русифікацією у брошурах та листівках ОУН. – http://incognita.day.kiev.ua/tema-borotbi-z-rusifikacziyeyu.html
 • Жести доброї волі» російської пропаганди. Огляд російського інформаційного простору у другій половині червня 2022 року// https://detector.media/propahanda_vplyvy/article/200944/2022-07-13-zhesty-dobroi-voli-rosiyskoi-propagandy-oglyad-rosiyskogo-informatsiynogo-prostoru-u-drugiy-polovyni-chervnya-2022-roku/
 • Загальноукраїнська ідентичність- головний обєкт гібридної війни Росії проти України. http://old.niss.gov.ua/articles/2854/
 • Зарецький О.О. Офіційний та альтернативний дискурси : 1950-1980-ті роки в УРСР. – К., 2008.
 • Кулик В. Мовна політика в багатомовних країнах. К., 2021.
 • Литвиненко О. М. Актуальні проблеми забезпечння функціонування української мови як державної. Аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень. 08. 04. 2021
 • Масенко Л. Нариси з соціолінгівстики. К., 2010.
 • Мацюк Г. Безпековий вимір сучасної освіти і нові вимоги до змісту мовознавчих дисциплін на філологічних факультетах закладів вищої освіти// Стратегічні напрями розвитку сучасної лінгводидактики : монографія/за ред Е. Палихати, О. Петришиної.Тернопіль:Підручники і посібники, 2021. С.68-76. http://194.44.132.109/bitstream/123456789/19633/1/7_Matsiuk.pdf
 • Мацюк Г.Взаємодія понять МОВА-ВІЙНА як об’єкт лінгвістичного аналізу: результати і нові підходи//Актуальні питання гуманітарних наук. Вип.35. том 6. 2021. С. -101-106. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/35_2021/part_7/19.pdf
 • Мацюк Г. Вплив ідеології на мову, мовознавство і мовознавців: штрихи до образу українського суспільства першої третини XX cтоліття. Studia Ucrainica Varsoviensia. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. № 6. С. 199–216.
 • Мацюк Г. Дисципліни соціолінгвістики як реалізація безпекового виміру гуманітарної освіти: досвід Львівського національного університету імені Івана Франка. Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна – світ : Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (м. Львів, 22-23 листопада 2018 р.). Львів, 2018. С. 77–78.
 • Мацюк Г. До витоків соціолінгвістики: соціологічний напрям у мовознавстві: монографія.-Львів, 2008.
 • Мацюк Г. До типології мовних ситуацій в історичній соціолінгвістиці. Мовна ситуація на Холмщині та Підляшші в 1815–1915 рр. Мовознавство. 2021. №3. С. 20–37.
 • Мацюк Г. Збереження традиції українського богослуження в XX столітті: українська мова в Українській Автокефальній Православній Церкві за межами України (1944–1989). Українська мова у світі : зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 25 червня 2020; 6 листоп. 2020 р.). Львів : Галицька видав. спілка, 2020. С. 100–104
 • Мацюк Г. Курс на українізацію церкви. Чому він був неефективним в Українській Народній Республіці (УНР) 1917–1918 рр.?// Мова в суспільстві: семантика, синтактика, прагматика :монографія / за ред. Г. Мацюк, І. Митнік, О. Новікової. Варшава – Львів – Мюнхен – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. С. 103–116. http://dspace.lnulibrary.lviv.ua/handle/123456789/162
 • Мацюк Г. Лінгвістичний ландшафт України як взаємодія мови та ідеології: минуле та сьогодення// Мова і суспільство. Вип 8. 2017. С.71-83
 • Мацюк Г. Прикладна соціолінгівстика : питання мовної політики:підручник.-Львів, 2009.
 • Мацюк Г.Про потребу дослідження проблеми «дискримінація за мовною ознакою» в українській соціолінгвістиці // Studia Ucrainica Varsoviensia 2.- Warszawa,2014. s. 97-111.
 • Мацюк Г.Про природу взаємодії мови та ідентичності в Україні (на матеріалі міського урбанімікону радянського та пострадянського періодів) // Україноцентризм наукового сумління. Збірник наукових праць на пошану професора Зеновія Терлака. — Львів: Ліга-Прес, 2014. — С.539-565.
 • Мацюк Г. Розбудова україномовних комунікативних практик у Холмсько-Підляській єпархії в 1940–1944 рр.: роль архиєпископа Іларіона (Огієнка). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. збірник. Сер. філологічна / [редкол.: Людмила Марчук (голов. ред.), Олег Рарицький (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2020. Вип. ХVІІ. С. 71–84.
 • Мацюк Г.Розвиток теорії соціолінгвістики: формування змісту поняття «мова ворожнечі» як форми дискурсивної дискримінації// Studia Ucrainica Varsoviensia 3. — Warszawa,2016. .111-123.
 • Мацюк Г. Розвиток теорії сучасної соціолінгівстики: формування змісту поняття «інституційний мовний менеджмент»// Мова і суспільство. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. — Вип. 4. — С. 12-32.
 • Мацюк Г. Світська та церковна влада про суспільні функції української мови: період Української Держави гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня 1918 р., 14 грудня 1918 р.). Българска украинистика. Бр. 8. София, 2019. URL : C:/Users/user/Downloads/Al_8%20(1).pdf (дата звернення : 17.03.2017).
 • Мацюк Г. Мовна ситуація в екстремальних умовах повсякденності: роки ІІ Світової війни // Соціолінгвістика: Інтеграційний напрям досліджень. Навчальна дисципліна : монографія / [Г. Мацюк, О. Горда, А. Чучвара та ін.] ; за ред. Галини Мацюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – с 86-111.http://dspace.lnulibrary.lviv.ua/handle/123456789/162
 • Мацюк Г. Статус і функції російської мови в Російській Федерації, на пострадянському просторі й у світі: стан і перспективи розвитку. Мовне законодавство і мовна політика: Україна, Європа, світ. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. С. 213–240.
 • Мацюк Г. І Митнік. Динаміка комунікативної компетентності фахівця-україніста в контексті вимог сучасного соціокультурного і політичного середовища України і Польщі. Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht = Діалог мов – діалог культур. Україна і світ : IX Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики (München, 1-4 November 2018 r.). München : LMU, 2019. С. 101–111.
 • Медіарух закликає світові медіаасоціації засудити російських пропагандистів, як це зробили польські колеги.2 вересня 2022// https://detector.media/community/article/202459/2022-09-02-mediarukh-zaklykaie-svitovi-mediaasotsiatsii-zasudyty-rosiyskykh-propagandystiv-yak-tse-zrobyly-polski-kolegy/
 • Мова в суспільстві: семантика, синтактика, прагматика: монографія / за ред. Г. Мацюк, І. Митнік, О. Новікової. Варшава – Львів – Мюнхен – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019
 • Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз та рекомендації. – К., 2008.
 • Мовні права в сучасному світі.- Ужгород, 2014.
 • Мовні права в сучасному світі (Збірник наукових праць). – Ужгород, 2014.- 351 с.
 • Мовне законодавство і мовна політика: Україна, Європа, світ (Збірник наукових праць). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 688
 • Філіп Ван Парейс. Комбінація демократичності і мовного розмаїття завжди тягне за собою низку викликів. 3 квітня 2015// Інтервю з України. https://rozmova.wordpress.com/2015/04/07/filip-van-pareis/ 2.Мовні права в сучасному світі (Збірник наукових праць). – Ужгород, 2014.- 351 с.
 • Проблеми та пріоритети модернізації української культурної політики : аналіт. доп. / С. І. Здіорук, А. О. Астаф’єв, М. Т. Степико, О. Л. Валевський [та ін.] ; за заг. ред. С. І. Здіорука. – К. : НІСД, 2014. – С 33-36. 36-39. https://niss.gov.ua/publikacii/analitichni-dopovidi/problemi-ta-prioriteti-modernizacii-ukrainskoi-kulturnoi-politiki
 • Ре-візія історії. Російська історична пропаганда та Україна. — Київ : К.І.С., 2019// file:///C:/Users/Admin/Downloads/Movne%20zakonodavstvo%20i%20movna%20polityka.pdf
 • Ризики регіоналізації мовної політики : негативніий досвід АР Крим. Аналітична записка.Липень.2014р. http://old.niss.gov.ua/articles/1619/
 • Світова гібридна війна:український фронт. Монографія. За заг. ред. В. П. Горбуліна К.. 2017.
 • Соціолінгвістика: Інтеграційний напрям досліджень. Навчальна дисципліна : монографія / [Г. Мацюк, О. Горда, А. Чучвара та ін.] ; за ред. Галини Мацюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021
 • Україна та проект «русского мира» : аналіт. доп. / С. І. Здіорук, В. М. Яблонський, В. В. Токман [та ін.]; за ред. В. М. Яблонського та С. І. Здіорука. – К. : НІСД, 2014. – с 1- 47. – (Сер. «Гуманітарний розвиток», вип. 1). http://old.niss.gov.ua/articles/1594/
 • Укронацисти для Чехії, біолабораторії для Північної Македонії та русофобія для Грузії. Аналізуємо російську пропаганду в 11 європейських країнах// https://detector.media/propahanda_vplyvy/article/202419/2022-09-01-ukronatsysty-dlya-chekhii-biolaboratorii-dlya-pivnichnoi-makedonii-ta-rusofobiya-dlya-gruzii-analizuiemo-rosiysku-propagandu-v-11-ievropeyskykh-krainakh/
 • Фейки як інструмент впливу на вибори. Аналітична доповідь. Київ: Національний інститут стратегічних досліджень, 2020. https://niss.gov.ua/publikacii/analitichni-dopovidi/feyki-yak-instrument-vplivu-na-vibori
 • Яценко Т. Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : монографія. – Київ : Педагогічна думка, 2016. – 360 с.
 • Van Parijs, Philippe. Linguistic Justice for Europe and for the World. Oxford: Oxford University Press (2011), 299 p.
 • Matsyuk H. А new role for Sociolinguistics in the hierarchy of Linguistics disciplines (the experience of Ukraine) // Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство. Велико Търново, 5–7 октомври 2005 г. – Велико Търново, 2006. – Т. 2. – С. 217–230.
 • Matsyuk H. Marking Ukrainiane’s public space as interaction of language and ideology: past and present// Name and Naming. Sacred and Profane in Onomastics.-Baja Mare, 2017.-P. 889-900
 • Matsyuk H. Multicultural Aspects of Names and Naming in the Ukrainian Greek Catholic Church: The Thematic Group “the Names of New Saints”. Names and Naming / Felecan O., Bughesiu A. (eds). Palgrave Macmillan. 2021. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-73186-1_5
 • Matsyuk H. Urban Street Names as a Marker of Language/Authority Interaction in Ukraine: Soviet (1922–1991) and Post-Soviet Periods (1991–2011)//Names in daily life. BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA № 11.- Barselona, 2014. p. 361–369
 • Robert Phillipson. Linguistic imperialism of and in the European Union (In Revisiting the European Union as an empire/ ed. Hartmut Behr and Jannis Stivachtis,Critical European Studies, Routledge, 2016, pp. 134-163.
 • Abraam de Swaan. Endangered languages, sociolinguistics, and linguistic sentimentalism , Volume 12 , Issue 4 , October 2004 , pp. 567 – 580

Матеріали

Соціолінгвістика: Інтеграційний напрям досліджень. Навчальна дисципліна : монографія / [Г. Мацюк, О. Горда, А. Чучвара та ін.] ; за ред. Галини Мацюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус