Музейно-архівна практика

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64.5Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6135ФЛу-31СТРІЄШИН Романія
ФЛу-32
ФЛу-33
ФЛу-34
ФЛо-31СТРІЄШИН Романія
СТРІЄШИН Романія

Опис курсу

Музейно-архівна практика є органічною частиною навчального процесу на філологічному факультеті. Процес становлення вчителя-словесника, науковця передбачає не лише оволодіння знаннями із спеціальних предметів, але й ознайомлення з особливостями роботи таких інституцій, як архіви та музеї.

Мета проведення практики ‒ розширення фахового кругозору студентів, поглиблення гуманітарної освіти, підготовка до самостійної наукової роботи, пов’язаної з опрацюванням архівних матеріалів.

Унаслідок проведення практики студенти повинні набути умінь та поглибити теоретичні знання:
• розширити і закріпити теоретичні знання, отримані студентами під час навчання;
• вивчення архівної справи, практичне оволодіння навиками роботи архівних установах (пошук архівних документів та їх опрацювання), з’ясування можливостей використання архівних матеріалів у науково-дослідницькій праці;
• вивчення музейної справи, ознайомлення із специфікою роботи музейних установ різних типів, можливість використання музейних фондів та окремих експонатів у науково-дослідницькій праці;
• навчити студентів раціональним прийомам пошуку, відбору архівних документів та матеріалів; виробити у студентів навички практичної дослідницької і наукової роботи в процесі проведення навчально-виховного процесу .

Студенти повинні вміти: організувати збір музейних та архівних матеріалів; заповнювати науково-технічну документацію; складати методичну розробку; організувати екскурсію.

Рекомендована література

Основна
1. Архівні установи України: Довідник / Держкомархів України. – К., 2000. Архівознавство: Підручник для студентів іст. ф-тів вищ. навч. закладів України / За заг. ред. Я. С. Калакури та І.Б. Матяш. – К., 2002.
2. Нова установа архівної системи // Архіви України. – 1994. – № 1-6.

3. Основні положення організації науково-дослідної та методичної роботи в державних архівних установах України / Держкомархів України. – К., 2001.
4. Основні правила роботи державних архівів України / Держкомархів України. – К., 2004.
5. Особисті архівні фонди Відділу рукописів ЛНБ ім. В.Стефаника. Анотований покажчик. ‒ Львів,1995.
6. Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи // Наукові доповіді Всеукраїнської конференції 19-20 листопада 1996 р. /Київський ун-т ім. Т. Шевченка. Упор. В.Ляхоцький, І. Матяш. – К.,1997. ‒ Ч.1‒2.

Додаткова
1. Врадій Н.З історії виникнення архівів у м. Львові//Науковоінформаційний бюлетень Архівного управління УРСР. – 1963. ‒ № 4. ‒ С.11‒17.
2. Дзьобан О. Рукописні фонди ЛНБ: історія і сучасність// Рукописна україніка. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 20-21 вересня 1996 року. ‒ Львів, 1999. ‒ С. 5‒10.
3. Центральний Державний історичний архів УРСР у м. Львові. Покажчик видань архіву та літератури про його діяльність (1947-1988рр.). ‒ Львів, 1990.
4. Калакура Я. Архівознавство: наука чи система наукових знань?//Студії з архівної справи та документознавства. ‒ Т.1. ‒ К.,1996. ‒ С. 43‒50.
5. Матяш І. Архівна справа в Україні 1917-1921рр. : особи, події, здобутки // Пам’ятки. ‒ Т.1. ‒ К.,1998. ‒ С. 4‒10.
6. Державні архіви Української РСР. Короткий довідник. ‒ К.,1972.
7. Ісаєвич Я. Архів Львівського братства. ‒ К.,1968.
8. Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Зб. статей. ‒ К., 1993‒1994. ‒ Вип.1‒2.
9. Бондар М., Мезенцева Г.,Славін Л. Нариси музейної справи. ‒ К.,1959

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус