Неологія і неографія (освіта)

Тип: На вибір студента

Кафедра: українського прикладного мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
10Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10доцент МАЗУРИК ДанутаФЛо-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10

Опис курсу

Мета:

Сформувати у майбутніх фахівців-філологів критичне ставлення до інноваційних процесів у мові.

Домогтися усвідомлення з боку студентів комунікативної, репрезентативної та культуроносної, націєтворчої функцій української мови.

Сприяти формуванню у студентів навичок нормативного оцінювання мовних інновацій.

Завдання:

– показати зміни в лексичному складі сучасної української мови, що відбулися за останні десятиріччя,

– виробити  у  студентів-філологів навички фіксації та наукового аналізу й оцінки лексичних інновацій у текстах різних стилів.

Рекомендована література

 1. Віняр Г. М. Словник новотворів української мови кінця ХХ століття / Г. М. Віняр, Л. Р. Шпачук. – Кривий Ріг, 2002. – Вип. 2. – 232 с.
 2. Возний Т.М. Словотвір дієслів в українській мові у порівнянні з російською та білоруською. – Львів,1981 – 207 с.
 3. Городенська К.Г., Кравченко М.В. Словотвірна структура слова. – К.,1981. – 199 с.
 4. Дідківська Л.П.,Родніна Л.О. Словотвір, синонімія, стилістика.- К.,1982. – 170 с.
 5. Доценко П.П. Про нове в лексиці // Мовознавство. -1961. -Т.16.
 6. Дятчук В.В.,Пустовіт Л.О. Семантична структура і функціонування лексики української літературної мови – К.,1983.
 7. Жовтобрюх М.А. Мова української преси (до середини 90-х років ХІХ ст.)- К.,1963. – 413с.
 8. Караванський С. Секрети української мови: Hауково-популярна розвідка з додатком словничків репресованої та занедбаної лексики. – К.,1994. – 152 с.
 9. Карпович А.Е., Малаховский Л.В. О принципах построения “Словаря английских неологизмов” К.Л.Барнхарта // Hовые слова и словари новых слов. – Л.,1978. – С.64-71.
 10. Кияк Т.Р. Мотивированность лексических единиц. – Львов,1988.
 11. Клименко Н. Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2008. – 336 с.
 12. Клименко О. С. Динаміка французької літературної норми та нормотворення в лінгвокультурному аспекті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.05 «Романські мови» / Олександр Сергійович Кли- менко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – 35 с.
 13. Клименко О. С. Прескриптивна лінгвістика. Французький досвід мовного внормування впродовж ХХ століття : [мо- нографія] / О. С. Клименко. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 499 с.
 14. Ковалик І.І. Питання слов’янського іменникового словотвору. – Львів,1958 – 152 с.
 15. Ковалів П. Чистота і правильність української літературної мови. – Мюнхен,1946 – 34 с.
 16. Козлова З.H. О французском словаре новых слов // Вестн. Моск. университета. Филология. – 1973. – № 6.
 17. Коломієць В.Т. Збагачення мови новими словами // Рідне слово. – Вип.9. – К.,1974.
 18. Ленець К.В. Лексичні зміни та ∙х відображення в мові сучасної преси // Мовознавство,1988. – #6.
 19. Лещук Т. Словництво і науково-технічний поступ: Hа основі німецько-українських лексичних порівнянь. – Львів,1993.
 20. Мазурик Д. Нове в українській лексиці : [словник-довід- ник] / Д. Мазурик. – Львів : Світ, 2002. – 130 с.
 21. Муромцева О.Г. Розвиток лексики української літературної мови в другій половині ХіХ – на початку ХХ ст. – Харків,1985 -152 с.
 22. Hаціональні та інтернаціональні компоненти в сучасних терміносистемах – К.,1993. – 234с.
 23. Нелюба А. Лексико-словотвірні інновації (1983–2003) : [словник] / А. Нелюба ; Харків. нац. ун-т ім. Василя Каразіна ; Харків. історико-філол. товариство. – Харків : ХНУ, 2004. – 136 с. Нелюба А. Лексико-словотвірні інновації (2004–2006) : [словник] / А. Нелюба, С. Нелюба. – Харків : Майдан, 2007. – 144 с.
 24. Огієнко І. Примхи словотвору // Рідна мова. – Варшава,1936. – Ч.8.
 25. Огієнко І. Словник слів у літературній мові не вживаних – Нью-Йорк, 1973 – 154 с.
 26. Огієнко І. Смілі новотвори сучасних письменників// Рідна мова. -1939. -Ч.7-8. -С.334.
 27. Русанівський В.М. Єдиний мовно-образний простір української ментальності // Мовознавство. – 1993. – № 6.
 28. Сікорська З.С. Словотвірна структура похідних слів з різною формально-семантичною співвідносністю // УМЛШ, 1986. – № 6. – С.20-24.
 29. Словотвір сучасної української літературної мови. – К., 1979 – 406 с.
 30. Тараненко І.Й. із спостережень над словниковим складом мови //Hаукові записки Одеського педінституту іноземних мов. – Т.1. – 1956. – С. 51-71.