Новітні тенденції у розвитку чеської літератури

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216МОТОРНИЙ ОлександрФЛчес-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФЛчес-11мМОТОРНИЙ Олександр

Опис курсу

Курс «Новітні тенденції у розвитку чеської літератури», поряд із нормативними курсами з чеської мови та літератури, які студенти проходять під час навчання на 1-4 курсах бакалаврату, є одним з опорних при підготовці фахівців-славістів, що спеціалізуються у галузі богемістики. Його завданням є глибоке ознайомлення студентів з історією становлення красного письменства чеського народу, з тенденціями та особливостями його розвитку. Ця навчальна дисципліна покликана розширити літературознавчі та культурологічні обрії студентів-магістрів, ознайомити їх з історико-культурними процесами у чеській літературі, з творчістю її видатних представників. Студенти одержують не лише історико-літературні відомості, а й знайомляться також з поетикою видатних чеських письменників, вдосконалюють свої навички літературознавчого аналізу. Курс дає студентам можливість усвідомити специфіку розвитку чеської літератури на сучасному етапі, застосувати навички компаративного літературознавчого аналізу, навчитися оперувати сучасною термінологією.

Мета курсу: ознайомити студентів з основними тенденціями розвитку сучасної чеської літератури (сучасні чеські письменники, творчий шлях яких припадає на період від 1989 року до сьогодні). Ця навчальна дисципліна дає студентам можливість дослідити життєвий і творчий шлях представників літературного процесу кінця ХХ – початку ХХІ ст., також ознайомитися з основними напрямками та течіями, що визначають літературний процес, зазирнути у сучасне чеське літературне життя (літературні фестивалі, форуми, конкурси, інші події), ознайомитися з сучасною чеською літературною критикою та чесько-українськими літературними зв’язками.

Завдання: висвітлити особливості розвитку сучасної чеської літератури, дати характеристику найбільш значущим літературним явищам, ознайомитися з творчістю чільних представників сучасної чеської літератури

В результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

– періодизацію чеської літератури;

– основні тенденції розвитку сучасної чеської літератури;

– основні письменницькі організацій, журнали, видавницта, спілки;

– літературні напрямки у сучасній чеській літературі;

– типові риси сучасної чеської прози, поезії та драматургії;

– життєвий і творчий шлях представників сучасної чеської літератури;

– основні твори письменників сучасного періоду;

– стан сучасної чеської літературної критики;

– володіти навичками усного та письмового перекладу для кращого розуміння текстів чеською мовою, зокрема чеських реалій, відображених у художній літературі

– сучасну чеську історію та політичну ситуацію

вміти:

– дати характеристику періодам, епохам в історії чеської літератури;

– вміти орієнтуватися у сучасному чеському літературному просторі;

– оцінити творчу манеру чеського письменника, індивідуальний стиль;

– аналізувати художні твори: визначати жанрову своєрідність, тематику і проблематику, використовуючи при цьому знання з теорії літератури;

– володіти літературознавчою термінологією;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен розвивати та вдосконалювати

загальні компетентності (ЗК):

ЗК2 Здатність бути критичним і самокритичним

ЗК3 здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел;

ЗК4 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК7 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

ЗК12 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

фахові компетентності (ФК):

ФК2 Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства;

ФК3 здатність критично осмислювати історичні надбання та новітнідосягнення філологічної науки;

ФК4 Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного

/ мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

ФК7 здатність вільно користуватися спеціальною термінологією вобраній галузі філологічних досліджень;

ФК9. Здатність використовувати у професійній діяльності знання про актуальні тенденції розвитку літератури наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття та їхній зв’язок із попередніми епохами, представників та найяскравіші художні явища.

програмні результати навчання:

ПРН3 оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення;

ПРН6 застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації;

-аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці;

ПРН8 Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства.

ПРН9 характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації;

ПРН10 Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації).

ПРН11 Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.

ПРН13 доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються;

ПРН15 обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу;

ПРН16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог

Новітні тенденції розвитку чеської літератури – електронний курс

Рекомендована література

 1. Machala Panorama české literatury po roce 1989. – Praha, 2015.
 2. Svozil Česká literatura ve zkratce. Období od 9. století po konec 20. Století. – Brno, 2013
 3. Trávníček, Jiří; Нolý, Jiří. Lexikon teorie literatury a Brno: Host, 2006.
 4. Lewis, Postmodernism and Literature (or: Word Salad Days, 1960–1990). In: SIM, Stuart. The Routledge Companion to Postmodernism. London   –   New   York:   Routledge, 2001. ISBN 978-0-415-24307-0. S. 121–133.
 5. Нolý, Jiří. Česká literatura po roce In: LEHÁR, Jan; STICH, Alexandr;
 6. Dějiny české literatury od začátku k dnešku. – Praha,
 7. Lexikon české Praha, 1985–2016.
 8. Panorama české literatury – Olomouc, 1994.
 9. http://www.flu.cas.cz/Com/stcl/ – посилання на джерела та додаткову літературу.
 10. http://texty.citanka.cz/ – збірник чеських текстів в оригіналі і відомості про авторів.
 11. http://ld.johanesville.net (життєвий та творчий шлях письменників).
 12. http://svet-literatury.wz.cz (життєвий та творчий шлях письменників).
 13. http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy (життєвий та творчий шлях письменників).
 14. http://isis.ucl.cas.cz/?form=biblio – бібліографія чеських письменників.
 15. https://www.soucasnaliteratura.cz/literarni-internetovy-rozcestnik/ – список посилань на джерела, присвячені сучасній чеській літературі

інформаційні ресурси

Česká próza po roce 2000. URL: https://www.czechlit.cz/cz/feature/ceska-proza-po-roce-2000/

Současná česká literatura. URL: http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR/Fakta-o-CR/Kulturni-fakta/Soucasna- ceska-literatura

Česká literature od roku 1989 do současnosti. URL: https://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/cesky- jazyk/ceska-literatura-od-roku-1989-do-soucasnosti

Portál české literatury. URL: https://www.rexter.cz/rubriky/zajimavosti/seznam-antikvariatu-v-ceske- republice_243.html

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус