Огляд історії слов’янських літератур

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332МОТОРНИЙ ОлександрФЛк-21, , ,

Опис курсу

Курс «Огляд історії слов’янських літератур» – спрямований на ознайомлення студентів з загальнослов’янським літературним процесом з метою доповнення знань з окремих національних слов’янських літератур. Завдання курсу – ознайомити студентів із панорамою літератур слов’янських народів у історичному та загальноєвропейському контексті; навчити студентів основним фактам і тенденціям розвитку слов’янських літератур та міжслов’янських літературних зв’язків, допомогти засвоїти ці знання для вміння застосовувати їх на практиці. У результаті студенти повинні:

знати:

факти з історії слов’янських літератур, їхню періодизацію, роль ключових фігур слов’янського літературного процесу

основні напрямки та течії у слов’янських літературах, факти з українсько-слов’янських літературних взаємин

як розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.

вміти:

аналізувати слов’янський літературний процес

давати літературознавчу характеристику творам, прочитаним протягом курсу

ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати, організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

 

 

Рекомендована література

Література

 1. Чижевський Д. Порівняльна історія слов’янських літератур. – Київ, 2005.
 2. Брюнель П. Вступ до ―Стислого курсу порівняльного літературознавства // Сучасна літературна компаративісти-ка: стратегії і методи. Антологія. Київ: Вид. дім ―Києво-Могилянська академія, 2009. С. 92–107.
 3. Бойко Ю. До проблеми порівняльного вивчення історії східнослов‘янських літератур (період ХІХ ст.) // Вибране. Мюнхен, 1981. С. 229–240.
 4. История литератур западных и южных славян. Том 1 – 3. – Москва, 1997- 2001.
 5. Моторный, В. А. и др. Серболужицкая литература. — Львов, 1987. — 208 с.
 6. Минералов Ю.И. Введение в славянскую филологию: Учеб.пособие. — М., 2009.
 7. Нидерле Л. Славянские древности. М., 2000.
 8. Андреев В. Д. История болгарской литературы. Изд. 2-е. М., 1987.
 9. Гугнин А. А. История серболужицкой литературы. М., 1996.
 10. Зарубежные славянские литературы. ХХ век. М., 1970.
 11. История культур славянских народов. Т. 1–2. М., 2003–2005.
 12. История литератур западных и южных славян. Т. 1–3. М., 1997–2001.
 13. Кузнецова Р. Р. История чешской литературы. М., 1987.
 14. Богдановић, Димитрије „Српска књижевност после Косова”. Историја српског народа. књ. 2. Београд: Српска књижевна задруга. – Београд, 1982 стр. 128—143.
 15. Павић М. „Српска књижевност барока”. Историја српског народа. књ. 4, св. 2. Београд: Српска књижевна задруга. Београд, 1986. – стр. 165—195.
 16. Трифуновић ЂАзбучник српских средњовековних књижевних појмова(2. изд.). Београд, 1990.
 17. Jenč, Rudolf. Stawizny serbskeho pismowstwa. — Bautzen: Domowina, 1954—1960. — Т. 1, 2.
 18. Šołta, Dietrich. Stawizny serbskeho pismowstwa 1918—1945. — Bautzen: Domowina, 1998. — 256 с.
 19. Bruckner A. Dzieje literatury polskiej. – Warszawa, 1908.
 20. Jarzębski J. Proza dwudziestolecia, Kraków 2005
 21. Kwiatkowski J. Dwudziestolecie Międzywojenne, wyd. różne.
 22. Święch J., Literatura polska w latach II wojny światowej, Warszawa 1997.
 23. Jarosiński, Literatura lat 1945-1975, Warszawa 1996
 24. Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego 1975-1996, Warszawa 2006.
 25. Drewnowski, Próby scalania (różne wydania)
 26. Bereś, Historia literatury polskiej w rozmowach. XX i XXI wiek, Warszawa 2002
 27. Czapliński, P. Śliwiński Literatura polska 1976-1998, Kraków 1999

Інформаційні ресурси

 1. http://www.inslav.ru
 2. https://www.ucl.cas.cz/edicee/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус