Основи функціонально-категорійної граматики сучасної української мови

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент КУТНЯ ГалинаФЛу-11м, ФЛт-11м, ФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛу-11мдоцент КУТНЯ Галина
ФЛт-11мдоцент КУТНЯ Галина
ФЛф-11мдоцент КУТНЯ Галина

Опис курсу

Мета курсу – формування у студентів систематизованих наукових знань у класифікації та аналізі граматичних категорій, одиниць, явищ в аспекті функціональної граматики.

Завдання: сформувати у студентів розуміння граматичної структури мови як складної системи, компоненти якої засвідчують міжрівневий характер, зокрема:

 • ознайомити слухачів курсу із сучасними тенденціями у трактуванні граматичних явищ та основними термінологічними поняттями функціональної граматики;
 • навчити:
  • аналізувати семантику основних граматичних категорій (морфологічних та синтаксичних) та засоби її вираження;
  • розмежовувати різні аспекти речення – формально-синтаксичний, семантико-синтаксичний та комунікативний;
  • визначати первинні та вторинні одиниці речення семантико-синтаксичного рівня – предикат, суб’єкт, об’єкт, детермінанти;

Матеріал спецкурсу подано з урахуванням напрацювань української та європейської лінгвістичної науки. У програмі відображено функціональний підхід у кваліфікації формальних граматичних категорій з опорою на семантико-граматичний, а також аналіз окремих універсальних семантико-граматичних категорій. Спецкурс  спрямований на усвідомлення власне українських граматичних ознак та загальномовних.

У результаті засвоєння навчального матеріалу СТУДЕНТИ ПОВИННІ ЗНАТИ:

 • основні поняття функціональної граматики, напрями, термінологію;
 • семантичні засади граматичних категорій;
 • функціонально-семантичні категорії та способи їхнього вираження;
 • особливості тримірного підходу до аналізу речень (формально-граматичного, семантико-синтаксичного та комунікативного);
 • принципи виділення компонентів семантико-синтаксичної структури речення.

 У результаті набутих знань СТУДЕНТИ ПОВИННІ ВМІТИ:

 •  аналізувати семантику граматичних категорійних значень;
 •  виявляти засоби реалізації функціонально-семантичних категорій (враховуючи різні мовні рівні);
 •  оцінювати речення з погляду структурної семантики (семантично елементарне / семантично складне);
 •  розрізняти валентно пов’язані члени речення та детермінанти;
 •  виділяти в реченні основні типи синтаксем (предикат та субстанціональні компоненти) та аналізувати їх;
 •  аналізувати співвідношення семантико-синтаксичної та формально-синтаксичної структур речення, враховуючи комунікативну оцінку висловлювання.

Рекомендована література

ОСНОВНА

1. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. – К.: Либідь, 1993. – 368 с.
2. Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису. – К.: Наукова думка, 1992. – 222 с.
3. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К.: Наукова думка, 1988. – 256 с.
4. Вихованець І. Р., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Семантико-синтаксична структура речення. – К.: Наукова думка, 1983. – 220 с.
5. Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови. – К., 2004.
6. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. – Донецьк: Дон ДУ, 1996. – 437 с.
7. Загнітко А. П. Теорія сучасного синтаксису: монографія. Донецьк: ДонНУ. 2007.
8. Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій. – Луцьк, 2001 (перевидання доповнене – 2004).
9. Костусяк Н. М. Структура міжрівневих категорій сучасної української мови. – Луцьк, 2012.

ДОДАТКОВА

1. Андерш Й. Ф. До питання про семантичну структуру речення (на матеріалі чеської та української мов // Мовознавство. – 1984 – №5 – С. 38-42.
2. Баган М. П. Категорія заперечення в українській мові: функціонально-семантичні та етнолінгвістичні вияви. – Київ, 2012.
3. Барчук В. Формальна і функціонально-семантична співвіднесеність категорій часу та способу // Українська мова – 2011. – №4.
4. 5. Бацевич Ф. С. Функціональна типологія прихованих семантичних категорій дієслівної дії // Мовознавство. – 1990. – №5. – С.24-29.
6. Безпояско О.К. Іменні граматичні категорії (Функціональний аналіз). – К.: Наукова думка, 1991 – С. 11-81.
7. Бондар О. І. Система і структура функціонально-семантичних полів темпоральності в сучасній українській літературній мові: Функціонально-ономасіологічний аспект: Автореф. дис…д-ра філол. наук: 10.02.01 / НАН України, Інститут української мови. – К., 1998. – 33 с.
8.  Бронікова С. А. Функціонально-семантичне поле квантитативності в сучасній українській мові: дис… канд. філол. наук: 10.02.01 – Одеса, 2004.
9. Вакалюк І. В. Функціонально-семантична категорія дієслівної квантитативності в сучасній українській мові: Дис…канд. наук.- Івано-Франківськ, 2019.
10. Гловацька О. Л. Ядро функціонально-семантичного поля негативності в староукраїнській мові // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство». No 11. 2015. Вип. 21 (3).
11. Глотова О. В. Функціональний підхід до вивчення складних семантичних категорій // Лінгвістичні дослідження: Зб. Наукових праць. – ХНПУ ім.Г.С. Сковороди. – Вип. 50. – Харків, 2019. // Режим доступу: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/lingvistics/issue/archive
12. Гуйванюк Н. В. Формально-семантичні співвідношення в системі синтаксичних одиниць. – Чернівці: Рута, 1999. – 336 с.
13. Демчук Т. Функціонально-семантичне поле темпоральності в англійській та українській мовах // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: Зб. Наукових праць, ДНУ – Вип. 30. – Вінниця, 2016. // https://jtmz.donnu.edu.ua/article/view/2659.
14. Загнітко А. П. Позиційна модель речення і валентність дієслова // Мовознавство. – 1994. – №2-3. – С. 48-56.
15. Загнітко А. П. Структура та ієрархія валентних значень дієслова. – К.: НКМ ВО, 1990. – 64 с.
16. Загнітко А.П. Морфологічні категорії в системі предикатності і предикативності речення. – К.: НМКВО, 1990.
17. Іщенко Н. Г. Семантична та поняттєва категорії у мовознавчих студіях // Доступ з: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http: //www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vntufil_2013_2_11.pdf.
18. Калько М .І. Категорія аспектуальності в сучасній українській літературній мові: дис… доктора філол. наук: 10.02.1 –Черкаси, 2009.
19. Костусяк Н. Категорія ступенів порівняння у граматичній системі української мови: Автореф. дис…канд. філол. наук: 10.02.01 / НАН України Ін-т української мови. – К., 1998. – 20 с.
20. Кочерган М.П. Теорія функціонально-семантичного поля та її застосування в зіставному мовознавстві // Мовознавство. – 2007. – № 4–5. – С. 13–19.
21. Кучман І. М. Функціонально-семантична категорія каузативності в сучасній українській мові: Автореф. дис…. канд. наук. 10.02.01 –українська мова. – Київ, 2011.
22. Ледней О. Ф. Об’єктні синтаксеми в структурі простого речення: Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / ОНУ – Одеса, 2003. – 19 с.
23. Масицька Т. Є. Граматична структура дієслівної валентності. – Луцьк: Вид. відд. Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки, 1998. – 208 с.
24. Межов О. Г. Суб’єктні синтаксеми у структурі простого речення: Автореф. дис…канд. філол. наук: 10.02.01 / АН України, Інститут української мови. – К., 1998. – 19 с.
25. Мірченко М. Об’єктність як синтаксична категорія // Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті К.Трофимовича. – Том 1. – Львів: Літопис, 1998. – С. 193-198.
26. Мірченко М. В. Синтаксичні категорії речення: Автореф. дис… д-ра філол. наук: 10.02.01 / НАНУ Ін-т укр. мови. – К., 2002. – 36 с.
27. Онищенко І.В. Центральні та периферійні компоненти функціонально-семантичного поля оцінки в сучасній українській мові // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Випуск 5. – Київ, 2011.
28. Плющ М.Я. Категорії суб’єкта і об’єкта в структурі простого речення. – К.: Вища школа, 1986. – 176 с.
29. Поляк І. П. Функційно-семантична категорія неозначеності в сучасній українській літературній мові: Автореф. дис…. канд. наук. 10.02.01 –українська мова. – Луцьк, 2019.
30. Прокопчук Л.В. Категорія порівняння та її вираження в структурі простого речення: Автореф. дис…канд. філол. наук: 10.02.01 / НАНУ Ін-т укр. мови. – К., 2000. – 18 с.
31. Пуш О. Функціонально-семантичне поле роду як репрезентант концептосфери роду // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2016 № 23. – Т. 2. // Доступ з: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v23/part_2/15.pdf
32. Руденко Л. М. Обставинна детермінація в структурі тексту (семантико-синтаксичний і стилістичний аспекти): Автореф. дис… д-ра філол. наук: 10.02.01 / НАНУ Ін-т мовознавства. – К., 1996. – 52 с.
33. Русанівський В. М. Структура українського дієслова. – К.: Наукова думка, 1971. – 315 с.
34. Сальникова О. Функціонально-семантичне поле як спосіб дескрипції мови // Лінгвістичні студії. – 2006 – №14. // Інтернет-ресурс: http://litmisto.org.ua/?p=7496.
35. Ситенко О. О. Функціонально-семантичне поле здрібнілості в слов’янських та германських мовах : Дис… канд. наук: 10.02.15 – 2008.
36. Сікорська О. О. Функціонально-семантична категорія потенційності в українській мові: Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01. – Одеса, 2017.
37. Скаб М. С. Функціональна сфера апеляції в українській мові (семантика, граматика, прагматика, стилістика): Автореф. дис… д-ра філол. наук: 10.02.01 / НАНУ Ін-т української мови. – К., 2002. – 34 с.
38. Слободинська Т. Функціонально-семантична категорія таксису в українській мові.- Дис… д-ра філол. наук: 10.02.01, Ін-т укр. мови. – К., 2012.
39. Соколова С. О. Префіксальні дієслова у системі міжрівневих відношень: Автореф. дис… д-ра філол. наук: 10.02.01 / НАНУ Ін-т укр. мови. – К., 2004. – 35 с.
40. Сухомлин В. В. Семантичні основи функціонально-семантичного поля: мовний і мисленнєвий зміст // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Вип. 22. – 2012 // Доступ: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/8292/1/24.pdf
41. Тимченко Є. Вокатив і інструменталь в українській мові. – К.: ДУАН, 1926. – 116 с.
42. Ткачук Т. Г. Функціонально-семантична категорія допустовості в сучасній українській мові. Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01. – К., 2009.
43. Усенко, Ю., Сітко, А. Модальність як функціонально-семантична категорія. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 67-69. // Режим доступу: https://doi.org/10.36074/21.02.2020.v2.24.
44. Хавкіна О. М. Функціонально-семантичне поле параметричності в українській мові: дис…канд. Наук. – Запоріжжя, 2008.

Матеріали

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус