КУТНЯ Галина

Посада: доцент кафедри української мови імені професора Івана Ковалика

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-17

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Функціонально-категорійна граматика, граматична семантика, синтаксична структура сучасної української мови.

Курси

Публікації

Посібники:

 • Захлюпана Н., Кузьма І., Кутня Г. Морфологія: навчально-методичний посібник. – Львів: ПАЇС, 2009. – 180 с.
 • Кутня Г. Синтаксис сучасної української мови. Ч.І: Словосполучення і просте речення. – Львів, 2013. – 178 с.
 • Захлюпана Н., Кузьма І., Кутня Г., Труш О. Морфологія: Термінологічний словник-довідник / Ніна Захлюпана, Ірина Кузьма, Галина Кутня, Олена Труш. – Львів, 2014. – 225 с.

Статті:

 • Особливості синтаксично неподільних структур із семантикою неозначеної кількості // Система і структура східнослов’янських мов. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 1998. – С. 242-244.
 • Ідіоетнічність мовних одиниць (на матеріалі нерозкладних іменникових словосполучень) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Зб. наук. праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів, 1999. – С. 146-151.
 • Особливості дієслів із значенням процесу як окремого типу предикатів // “Наукові записки” Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Зб. наук. праць. Серія: Філологія. 2001. Вип. 3. – Вінниця: ВДПУ. – С. 176-178.
 • Лексико-семантичний аналіз предикатів процесу в сучасній українській мові // Проблеми славістики. Науковий часопис. – 2002. – Число 1. – Луцьк. – С.24-30.
 • Аспектуальна характеристика предикатів процесу в сучасній українській мові // Філологічні студії. Науковий часопис. – 2002. – №1. – Луцьк. – С. 59-66.
 • Аспекти дії предикатів процесу у світлі словотвірної семантики // Актуальні проблеми категорійної граматики. Матеріали Всеукраїнської конференції. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – С. 197-207.
 • Семантичні особливості предикатних властивостей динамічності та фазовості (на прикладі предикатів процесу в сучасній українській мові) // Исследование славянских языков и литератур в высшей школе: достижения и перспективы. Тезисы материалов Международной научной конференции. – Москва: МГУ им. В. М. Ломоносова, 2003. – С.115-118.
 • “Активність / пасивність суб’єкта” в контексті структурно-семантичного аналізу предиката // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 30. – Львів, 2003. – С. 11-21.
 • Семантико-синтаксичні особливості предикатів процесу в сучасній українській мові // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 12. / Укл.: А. Загнітко (наук. редактор) та ін. – Донецьк: Дон НУ, 2004. – С. 103-107. // http://mova.dn.ua/lingvistichni-studiyi/vipusk-12/5-zmist.html
 • Двомісні семантико-синтаксичні структури з предикатами процесу в сучасній українській мові // Вісник Львівського університету. Серія філологічна – Вип. 34. – Ч.1 – Львів, 2004. – С. 125-133.
 • Структурно-семантична і функціональна характеристика предикатів процесу в сучасній українській літературній мові / Автореф…. канд. філологічних наук. – Львів, 2004. – 18 с.
 • Обставинна детермінація предикатів процесу в сучасній українській мові // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 13 / Укл.: А. Загнітко (наук. редактор) та ін. – Донецьк: Дон НУ, 2005. – С. 178-184. // http://mova.dn.ua/lingvistichni-studiyi/vipusk-13/6-zmist.html
 • До питання структурно-семантичних модифікацій предикатів процесу в сучасній українській мові // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 14 / Укл.: А. Загнітко (наук. редактор) та ін. – Донецьк: Дон НУ, 2006. – С. 150-154. // http://mova.dn.ua/lingvistichni-studiyi/vipusk-14/84-zmist.html
 • Семантико-синтаксична парадигма предикатів процесу з варіантними виявами суб”єктів у сучасній українській мові // Вісник Львівського університету. Серія філологічна – Вип. 38. – Львів, 2006. – Ч. 1. – С. 13-23.
 • Семантичні ознаки “статичність” і “динамічність” у канві предикатної типології // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 15 / Укл.: А. Загнітко (наук. редактор) та ін. – Донецьк: Дон НУ, 2007. – С. 282-286. // http://mova.dn.ua/lingvistichni-studiyi/vipusk-15/85-zmist.html
 • Онтологічні параметри часової локалізованості та фазовості в канві структурно-семантичного аналізу предикатів // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 16 / Укл.: А. Загнітко (наук. редактор) та ін. – Донецьк: Дон НУ, 2008. – С. 119-124. // http://mova.dn.ua/lingvistichni-studiyi/vipusk-16/162-.html
 • Предикати процесу в сучасній українській мові: семантико-синтаксичні структури з імпліцитним суб’єктом на позначення змін у навколишньому середовищі // “Наукові записки” Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Зб. наук. праць. Серія: Філологія. Вип. 10. У 2-х т. – Вінниця, 2008. – С. 206 – 211.
 • Семантико-синтаксична категорія валентності в контексті аналізу предикатів // Вісник Львівського університету. Серія філологічна – Вип. 46. – Львів, 2009. – Ч. II. – С. 9-16. // http://litmisto.org.ua
 • Семантична парадигма предикатів процесу в сучасній українській мові (до матеріалів укладання словника) // Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost II. Sborník vĕdeckých prací. – Brno, 2009. – S. 155-166.
 • До проблеми аналізу дієслівної категорії стану в сучасній українській літературній мові (традиції та новаторство в морфологічних студіях) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна – Вип. 50. – Львів, 2010. – С. 417-422.
 • Градуальність як структурно-семантична ознака дієслівних предикатів процесу на тлі аспектуальних понять // Вісник Львівського університету. Серія філологічна – Вип. 57. – Львів, 2012. – С. 54-61.
 • Структурно-семантичні модифікації предикатів процесу в сучасній українській мові у зв’язку з їхніми формально-синтаксичними функціями // Україноцентризм наукового сумління: Збірник наукових праць на пошану проф. З. Терлака. – Львів, 2014. – С.167-180.
 • «Процес» як семантична універсалія та категорійна граматична одиниця (на матеріалі предикатної системи сучасної української мови) // Україністика: минуле, сучасне, майбутнє ІІІ: Колективна монографія, присвячена 20-річчю україністики на Філософському факультеті імені Масарика в Брно.с Brno, 2015. – S. 281-288.
 • Деякі зауваги про аналітизм підмета з погляду його структурно-семантичної оцінки та формально-граматичної організації // Вісник Львівського університету. Серія філологічна – Вип. 63. – Львів, 2016. – С. 32-42.
 • До питання аналітизму другорядних членів речення в академічній граматиці //Граматичні студії: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця: ДонНУ, 2016. – Вип. 2. – С. 64-69. // hramatychni_studii2016vypusk2
 • Структурно-семантичні та граматичні особливості вторинних предикатів процесу, виражених дієприкметниками // “У координатах мови”: Збірник наукових праць на пошану професора Лідії Коць-Григорчук. –Львів, 2016. – С. 383-392

 

Біографія

Народилася в с.м.т. Ружині Ружинського району Житомирської області – кандидат філологічних наук, доцент.

1996 року закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. На кафедрі української мови працює з 1999 року. Захистила дисертацію на тему «Структурно-семантична і функціональна характеристика предикатів процесу в сучасній українській мові» (2005 р.).

Читає лекції із синтаксису сучасної української мови, спецкурс із функціональної граматики української мови, проводить практичні заняття з дериватології, морфології, синтаксису.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!