Українська пунктуація (середня освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
730доцент КУТНЯ ГалинаФЛо-41, ФЛо-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7

Опис курсу

Опис курсу:

Мета – сформувати у студентів: 1) систематизовані знання про розділові знаки;  2) розуміння історичних віх розвитку української пунктуації; 3) вміння класифікувати пунктограми за типом уживання, частотністю, а також удосконалити навики з пунктуації.

Завдання – навчити студентів правильно розставляти розділові знаки та аналізувати умови (обов’язкові та факультативні) їхнього використання в реченні; володіти чинними пунктуаційними нормами сучасної української літературної мови.

У результаті вивчення цього курсу студент  повинен

знати:

 • основні поняття пунктуації;
 • історію вживання розділових знаків у граматиці української мови;
 • принципи української пунктуації, типи пунктограм, класифікацію останніх за різними мовознавчими принципами;
 • правила використання всіх пунктограм, із розрізненням обов’язкових та факультативних умов їхнього використання.

вміти:

 • правильно розставляти всі розділові знаки та пояснювати їх відповідно до правил;
 • вирізняти обов’язкові, факультативні та індивідуально-авторські пунктограми;
 • робити пунктуаційний аналіз речення та тексту.

 

Рекомендована література

Основна

 1. Бурячок А. Крапка. Кома. Крапка з комою. Тире. Двокрапка // Українська мова: Енциклопедія. – К., 2000.
 2. Терлак З. М. Пунктуаційний словник-довідник. – Львів: Світ, 2018. – 396 с.
 3. Савченко І.С. Пунктуаційний аналіз / І. С. Савченко // Лінгвістичний аналіз: практикум: навч. посіб. / [за заг. ред. Г. Р. Передрій ; авт. : Г. Р. Передрій, М. І. Калько, І. С. Савченко та ін.]. — Київ: Академія, 2013. — С. 182—212.
 4. Український правопис (затверджений Українською національною комісією з питань правопису 22 жовтня 2018р., схвалений Кабінетом міністрів України: 22 травня 2019 р.). / Електронний доступ: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/ukrayinskij-pravopis-2019
 5. Шульжук К. Ф. Основи української пунктуації // Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови. – К, 2004. – С. 377-387.
 6. Ющук І. П. Практикум з правопису і граматики української мови. – К.: Освіта, 2012. – 270 с. / Електронний доступ: https://ushchuk.files.wordpress.com/2013/09/dpdf.

 

Додаткова

 1. Булаховський Л. А.Українська пунктуація. –  Київ – Львів, 1947.
 2. Гуйванюк Н. В. Українська пунктуація: правописна традиція і сучасна мовна практика // Мовознавство: Зб. наукових статей. – Чернівці: Рута, 2003.
 3. Довідник з українського правопису // за ред. І. Вихованця. – К., 2006.
 4. Дудик П., Прокопчук Л. Пунктуація // Дудик П., Прокопчук Л. Синтаксис української мови. – К., 2010. – С.351-364.
 5. Загнітко А. П. Теоретичні принципи української пунктуації // А. П. Загнітко Теоретична граматика української мови сучасної української мови. – К., 2011.
 6. Зілинський І. Український правопис / І. Зілинський. – 3-тє вид. – Краків–Львів, 1943. – 231 с.
 1. Караман С. О. Принципи української пунктуації // С. О. Караман, О. В. Караман, М.Я. Плющ та ін.; за ред. С. О. Карамана. Сучасна українська літературна мова— К.: Літера, 2011. — 560 с.
 2. Ковальчук Н. Система роботи над формуванням пунктуаційних навичок в учнів основної школи: автореф. дис. – К., 2008. – 20 с.
 3. Ковальчук Н. Функціонально-комунікативний підхід до вивчення пунктуації // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. Анатолій Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – Вип. 19. – С. 319–324.
 4. Німчук В. Історія українського правопису: ХVI–ХХ ст. Хрестоматія. Київ, 2004. – 584 с.
 5. Огієнко І. Нариси з історії української мови: система українського правопису: Популярно-науковий курс з історичним освітленням. – Варшава, 1927.
 6. Огієнко І. Рідне писання.–Ч. І: Український правопис і основи літературної мови.–Жовква: Друкарня о. Василіан, 1933.
 7. Павленко С.О. Великий світ малих розділових знаків // Укр. мова і літ. в школі. – – № 11. – С. 86–92.
 8. Попович І. До проблеми підвищення орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів // Українська мова і література в школі. – Київ, 2010. – №3. – С. 13-18.
 9. Розділові знаки (підкатегорії пунктуації) // http://uk.wikipedia.org/wiki.
 10. Савченко І. Історичний шлях української пунктуаційної системи. // Мовознавчий вісник. Збірник наукових праць. Випуск 12–13. – с.284-291.
 11. Савченко І.С.Пунктуація сучасної української мови: навч. посіб. : 2-е вид., доп. і випр. / І. С. Cавченко. — Черкаси: Відлуння-Плюс, 2008. — 152 с.
 12. Савченко І.С.Способи реалізації функціонально-стилістичного принципу української пунктуації / І. Савченко // Українська мова і література в школі. — 2013. — №  — С. 30–33.
 13. Синявський О. Розділові знаки // Синявський О. Норми української літературної мови. – Львів, 1991. – С. 348-357.
 14. Сімович В. Граматика української мови. – Київ-Ляйпціг, 1919.
 15. Слинько І.І. Наблизити правопис до потреб школи // Українська мова і література в школі.– – № 3. – С. 62-70.
 16. Тоцька Н. І. Українська пунктуація: Практикум. – К., 1989.
 17. Український правопис. – 2-е вид. – К. : В-во АН УРСР, 1960. – 272 с.
 18. Український правопис. – 3-тє вид. – К. : Наук. думка, 1990. – 239 с.
 19. Український правопис. – 4-те вид. – К. : Наук. думка, 1993. – 240 с.
 20. Український правопис. – 5-те вид. – К. : Наук. думка, 1996. – 266 с.
 21. Український правопис. – 6-те вид. – К. : Наук. думка, 1997. – 236 с.
 22. Український правопис. – К. : Укр. держ. в-во, 1946. – 179 с.
 23. Український правопис. – стер. вид. – К. : Наук. думка, 2000. – 240 с.
 24. Український правопис. – стер. вид. – К. : Наук. думка, 2004. – 240 с.
 25. Український правопис. – Х. – К. : Радянська школа, 1934. – 95 с.
 26. Український правопис. – 7-ме вид. – К. : Наук. думка, 1998. – 236 с.
 27. Український правопис. – стер. вид. – К. : Наук. думка, 2004. – 240 с.
 28. Український правопис.–4-е вид., випр. й доп.–К., 2003.
 29. Український правопис.–К.: Рад. шк., 1936.
 30. Український правопис: 1-е вид. – Х. : Держвидав України, 1929. – 103 с.
 31. Український правопис: Проект для обговорення (2018). // https: //mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/08/15/novoi-redaktsii-pravopisu.pdf.
 32. Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії. – К., 1978. – 129с.
 33. Шевелєва Л. А. Український правопис у таблицях. Правила, винятки, приклади, коментарі. – Харків, 2000.
 34. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. – Київ, 2000.
 35. Ющук І. П. Практичний довідник з української мови. – К, 1998. – 223 с.

 

 

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус