Сучасна українська літературна мова (синтаксис) (середня освіта))

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік
7Іспит
8Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент КУТНЯ ГалинаФЛо-31, ФЛо-32
720доцент КУТНЯ ГалинаФЛо-41
828доцент КУТНЯ ГалинаФЛо-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФЛо-31доцент КУТНЯ Галина
ФЛо-32ВИСОЦЬКА Марія
720ФЛо-41доцент КУТНЯ Галина
828ФЛо-41доцент КУТНЯ Галина

Опис курсу

Мета:

сформувати у студентів систематизовані знання про традиційні підходи у класифікації та аналізі синтаксичних категорій і синтаксичних одиниць у середній школі.

Завдання:

навчити студентів виділяти та аналізувати основні синтаксичні одиниці – словосполучення і речення за семантико-структурними та граматичними особливостями; а також володіти пунктуаційними нормами сучасної української літературними нормами.

Результати навчання:

Знати:

 • предмет і завдання синтаксису української мови, методологічну основу, основну літературу з питань курсу;
 • типи синтаксичних зв’язків;
 • основні поняття синтаксису;
 • синтаксичні одиниці;
 • різні підходи до аналізу синтаксичних одиниць: формально-граматичний, семантико-граматичний та комунікативний;
 • відмінності у підходах до характеристики синтаксичних явищ, процесів, одиниць в академічній та шкільній граматиці.

 

Вміти:

уміти:

 • виокремлювати з речень словосполучення та всебічно їх характеризувати: за структурою, типом і способом зв’язку, за частиномовним вираженням головного компонента, за синтаксичними відношеннями;
 • робити повний синтаксичний аналіз простих речень, зокрема: загальний синтаксичний аналіз за комунікативними та структурно-граматичними особливостями, визначати та аналізувати члени речення;
 • виявляти та аналізувати засоби ускладнення в реченні, встановлювати умови та засоби відокремлення членів речення;
 • робити повний синтаксичний аналіз складних речень, зокрема характеризувати різновиди складних речень за типами зв’язку, (підрядний, сурядний, безсполучниковий), визначаючи зокрема у цих типах структурно-семантичний та семантико-структурний вид (різновид); зображати складне речення у горизонтальній та вертикальній схемах;
 • правильно розставляти розділові знаки та коментувати їх відповідно до правил уживання синтаксичних одиниць та явищ.

 

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 1. Загнітко А., Вінтонів М., Сегін Л. Український синтаксис. Семінарій. – Донецьк, 2007.
 1. Кутня Г. В. Синтаксис сучасної української мови. Ч.І: Словосполучення і просте речення. – Львів, 2013. – 178 с.
 1. Методичні розробки лекційних та практичних занять (рукопис).
 2. Програма з синтаксису сучасної української літературної мови: для студентів українського відділення філологічного факультету / Уклав З.Терлак. – Львів, 2002. – 12 с.
 1. Терлак З.М. Українська мова: Збірник вправ із синтаксису та пунктуації. – Львів: Світ, 1999. – 223 с.

Рекомендована література

Базова

 1. Вихованець Р.І. Граматика української мови: Синтаксис. – К., 1993.
 2. Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис української мови. – К.,2010.
 3. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К., 1984. – С.194–253.
 4. Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Ч.2. – Синтаксис. – К., 1965.
 5. Слинько І.І., Гуйванюк В.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання. – К., 1994.
 6. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За заг. ред. І.Білодіда. – К., 1972.
 7. Сучасна українська мова: Синтаксис / За ред. О. Пономаріва. – К., 1994.
 8. Терлак З. М. Пунктуаційний словник-довідник. – Львів: Світ, 2018. – 396 с.
 9. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови. – К., 2004.

 

Допоміжна

До модуля №1  “Словосполучення”

 1. Давидова Л. П. Із спостереження над структурою і функціями субстантивних словосполучень // Українська мова і література в школі. – 1971. – № 11. – С. 20-24.
 2. Дудик П.С. Сурядні словосполучення: основні питання теорії //Проблеми граматики і лексикології української мови. – Зб. наук. праць. – К., 1998. – С. 3–9.
 3. Дудик П.С. Словосполучення в українській літературній мові. – К., 1998. – 136 с.
 4. Дудик П. С. Словосполучення, сполучення слів і слово // Система і структура східнослов’янських мов. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 1998. – С. 208-213.
 5. Кротевич Є. В. Типи підрядного зв’язку між словами в українській мові // УМЛШ. – 1954. – №2. Перевидання: Кротевич Є. Способи вираження підрядного зв’язку // Видатні вчені Львівського університету ХХ ст.: Є. В. Кротевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С. 61-84.
 6. Кучеренко І. К. Предмет і об’єкт синтаксису // Українське мовознавство. – К., 1973. – № 1.
 7. Кучеренка І. Лексичне значення прийменника // Мовознавство. – 1973. – №3. – С.12-23; // Кучеренко І. Актуальні проблеми граматики. – Львів, 2003. – С. 38- 56.
 8. Кучеренко І. Фразеологізм як об’єкт синтаксису // Українське мовознавство: Республіканський міжвідомчий збірник. – К.,1982. – №10. – С.9-15; також // Актуальні проблеми граматики. – Львів, 2003. – С. 58-66.
 • Меншиков І. І., Попова І. С. Структура словосполучення в сучасній українській літературній мові. – Дніпропетровськ, 2000. – 36 с.
 • Понасенко І. С. Ознаки сильного іменникового керування // Українське мовознавство. – К., 1985. – № 3. – с. 79-83.
 • Удовиченко Г.М. Словосполучення в сучасній українській літературній мові. – К., 1968. – 228 с.
 • Терлак З. М. Ад’єктивні словосполучення в аспекті норми // Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті Костянтина Трофимовича. – Львів, 1998. – С. 247-250.
 • Терлак З. М. Варіантне керування прикметників у сучасній українській мові // Мова і духовність нації. – Львів, 1989. – С. 131-132.
 • Терлак З. Синтаксичні кальки в аспекті норми // Вісник Львівського університету. – Серія філол. 2004. – Вип. 34. – Ч.ІІ. – С.493-500.

 

 

До модуля №2 “Просте речення”

 1. Безпояско О.К. Інфінітив у функції другорядних членів // Укр. мова і літ. в школі. – – № 3. – С. 51–53.
 2. Вихованець Р.І. Називний, орудний і знахідний відмінки у функції присудка // Укр. мова і літ. в школі. – – № 8. – С. 23–33.
 3. Дудик П.С. Неповні речення в сучасній українській літературній мові // Дослідження з синтаксису української мови. – К., 1958. – С.129–260.
 4. Дудик П.С. Синтаксис сучасного українського розмовного мовлення (Просте речення. Еквіваленти речення). – К., 1973.
 5. Єрмоленко С.Я. Категорія предикативності // Синтаксис словосполу­чення і простого речення. – К., 1975. – С. 5–11.
 6. Іваницька Н.Л. Взаємна зумовленість форм головних членів двоскладного речення // Укр. мова і літ. в школі. – – № 10. – С. 28–34.
 7. Іваницька Н.Л. Двоскладне речення в українській мові. – К., 1986.
 8. Іваницька Н.Л. Синтаксис простого речення: Складні випадки аналізу. – К., 1989.
 9. Іваницька Н.Л. Складений присудок як синтаксична структура //Синтаксис словосполучення і простого речення. – К., 1975. – С. 59–85.
 10. Ключковський Б.Г. Прикладка і сполучення неприкладкового характеру // Укр. мова і літ. в школі. – – № 12. – С. 20–29.
 11. Коструба П.П. До питання про поняття і класифікацію неповних речень // Питання українського мовознавства. – Кн.ІУ. – Вид. ЛДУ, 1960. – С. 38–75.
 12. Коструба П.П. Поняття предикативності і проблема класифікації комунікативних одиниць мови // Проблеми синтаксису. – Львів, 1963. – С. 3–9.
 13. Мановицька А.Я. Зв’язок присудка із звертанням // Укр. мова і літ. в школі. – – № 9. – С. 20–23.
 14. Мановицька А.Я. Узгодження присудка із звертанням // Укра­їнське мовознавство. – – Вип. 2. – С. 52–61.
 15. Мановицька А.Я. Стилістично зумовлене узгодження присудка з підметом // Укр. мова і літ. в школі. – – № 11. – С. 73–76.
 16. Москаленко Н.А. Підмети, виражені словосполученням // Укр. мова і літ. в школі. – 1970. – № 9. – С. 23–33.
 17. Недбайло Л.І. Структура підмета // Синтаксис словосполучення і простого речення. – К., 1975. – С. 46–59.
 18. Піскун Г.О. Складений підмет і його структурні типи // Син­таксична будова української мови. – К., 1968. – С. 73–83.
 19. Плющ М.Я. Категорії суб’єкта і об’єкта в структурі простого речення. – К., 1986.
 20. Сич В.Ф. Синтаксичні функції інфінітива // Укр. мова і літ. в школі. – – № 3. – С. 20–29.
 21. Слинько І.І. Типи простих речень // Укр. мова і літ. в школі. – – № 9. – С. 48–53.
 22. Слинько І.І. Чи є односкладні речення? // Мовознавство. – – № 4. – С. 48–53.
 23. Швець І.Р. Синтаксичні функції інфінітива в сучасній українській літературній мові. – Одеса, 1972.
 24. Шульжук К.Ф. Повні і неповні речення // Укр. мова і літ. в школі. – – № 6. – С. 25-30.

 

До модуля №3 “Ускладнене речення”

 

 1. Висоцький А. В. З історії вивчення вставних і вставлених частин речення // Система і структура східнослов’янських мов. – К.: НПУ ім.. М. П. Драгоманова, 1998. – С. 218-223.
 2. Вольська Ю. В. Основні теоретичні засади ускладнення в сучасному українському мовознавстві // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2004. – №19 – С. 230-234.
 3. Гмир І. С. Вивчення дієприкметникового звороту // Українська мова і література в школі. – 1973. – №9.
 4. Комарова З. І. Формально-синтаксичні і семантико-функціональні параметри дієприслівникових зворотів у структурі речення. – К., 2003 (Автореф).
 5. Кульбабська О. В. Вторинна предикація та засоби її вираження у простому реченні // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2006. – №27 – С. 108-111.
 6. Кульбабська О. В. Вторинна предикація у простому реченні: Монографія. – Чернівці, 2011. – 627 с.
 7. Кучеренко І.К. Вокатив як виразник функціонуючого члена речення // Проблеми синтаксису. – Вид. ЛДУ, 1963. – С. 64–73.
 8. Кучеренко І.К. Логіко-граматична природа речень з узагаль­нюючими словами при однорідних членах // Мовознавство. – – № 6.-С.3–12.
 9. Кучеренко І.К. Логіко-синтаксична природа речень з однорідними членами // Мовознавство. – – № 4. – С.29–37.
 10. Кучеренко І.К. Речення з кількома присудками // Мовознавство. – – № 5.
 11. Кучеренко І.К. Синтаксичні функції вокатива і так зване звертання // Міжвуз. наук. конф. з питань синтаксису. – Львів, 1962. – С.39–43.
 12. Павлович П. І. Вживання дієприслівників // Українська мова і література в школі. – 1965. – №12.
 13. Скаб М. С. Функціональна сфера апелятивності у слов’янських мовах та її інтерпретація лінгвістами// Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті К.Трофимовича. – Том 1. – Львів: Літопис, 1998. – С. 230-234.
 14. Скаб М. С. Функціональна сфера апеляції в українській мові (семантика, граматика, прагматика, стилістика): Автореф. дис… д-ра філол. наук: 10.02.01 / НАНУ Ін-т української мови.– К., 2002. – 34 с.

 

До модуля №4

Розділ “Складне речення”

 1. Бевзенко С.П. Структура складного речення в українській мові. – К.,1987.
 2. Богдан М. М. Складнопідрядні речення з підрядними означальними // УМЛШ – 1986. – №6. – С. 36-44.
 3. Грищенко А.П. Складносурядне речення в сучасній українській літературній мові. – К., 1969.
 4. Гуйванюк Н.В., Кульбабська О.В. Складні ускладнені речення: Теоретично-практичний блок. – Чернівці: Рута, 2003. – 145 с.
 5. Довженко Г.Я. Неповні підрядні речення і другорядні члени речення, виражені порівняльними конструкціями // Укр. мова і літ. в школі. – – № 6. – С. 31–35.
 6. Дорошенко С.І. Складні безсполучникові конструкції в сучасній українській мові. – К., 1980.
 7. Заоборна М. С. Порівняльні конструкції в системі складнопідрядних речень української мови: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001.
 8. Зарицька В. Г. Синкретичні типи підрядності в системі складного речення: Автореф. дис…канд. філолог. наук: 10.02.01. – Донецьк, 2004.
 9. Кучеренко І.К. Зміст поняття “пряма мова” з погляду синтаксису. // Укр. мова і літ. в школі. – – № 7. – С. 24–28.
 • Кучеренко І.К. Складнопідрядні речення з кількома підрядними // Українська мова і література в школі.- 1973. – №5. – С.30-39.
 • Медушевський А.П. Структурно-семантична класифікація складнопідрядних речень // Укр. мова і літ. в школі. – – №10. – С.83–85.
 • Рожило Л.П. Співвідносність сполучникових і безсполучникових складних речень // Укр. мова і літ. в школі. – – № 10. – С.59–63.
 • Семенюченко М.Л. Розмежування часових і умовних підрядних речень // Укр. мова і літ. в школі. – – № 5. – С.34–37.
 • Христіанінова Р. О. Вивчення складнопідрядних речень у вузівському курсі синтаксису // Нові підходи до філології у вищій школі: Зб. наук. пр. (Матеріали ІV всеукраїнської наукової конференції 14-18 вересня 1998 року) / За ред. доктора філол. наук, професора А.М.Наумова. – Запоріжжя: ЗДУ, 1998. – С. 133-134.
 • Христіанінова Р. О. Складнопідрядні супровідні речення: проблема інтерпретації // Мовознавчий вісник. – С. 250-259.
 • Христіанінова Р.О. Традиційні й нові класифікації складнопідрядних речень / Р. Христіанінова // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – 2010. – N 1. – С. 35-38.
 • Шульжук К.Ф. Складні багатокомпонентні речення в українській мові. – К., 1986.
 1. Шульжук К.Ф. Складні речення з різними видами зв’язку // Укр. мова і літ. в школі. – – № 7. – С. 44-48.

 

Розділ  “Основи української пунктуації”

 1. Павленко С.О. Великий світ малих розділових знаків // Укр. мова і літ. в школі. – – № 11. – С. 86–92.
 2. Бурячок А. Крапка. Кома. Крапка з комою. Тире. Двокрапка. //Українська мова: Енциклопедія. – К., 2000.
 3. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. – Київ, 2000.

 

Матеріали

Синтаксис сучасної української мови. Ч.І: Словосполучення і просте речення. – Львів, 2013. – 178 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус