Сучасна українська літературна мова (синтаксис, сходознавці)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62Немає
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент КУТНЯ ГалинаФЛа-31, ФЛп-31, ФЛя-31, ФЛч-31, ФЛх-31
710доцент КУТНЯ ГалинаФЛа-41, ФЛп-41, ФЛя-41, ФЛч-41, ФЛх-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ФЛа-31доцент КУТНЯ Галина
ФЛп-31доцент КУТНЯ Галина
ФЛп-31СТРІЄШИН Романія
ФЛч-31СТРІЄШИН Романія
ФЛх-31СТРІЄШИН Романія
доцент КУТНЯ Галина
710ФЛа-41доцент КУТНЯ Галина
ФЛп-41СТРІЄШИН Романія
ФЛя-41доцент КУТНЯ Галина
ФЛч-41СТРІЄШИН Романія
ФЛх-41СТРІЄШИН Романія

Опис курсу

Мета – формування у студентів систематизованих знань про традиційні та нові підходи у класифікації та аналізі синтаксичних категорій і синтаксичних одиниць, а також удосконалення навиків із пунктуації.

Завдання – навчити студентів виділяти та аналізувати основні синтаксичні одиниці – словосполучення і речення за семантико-структурними та граматичними особливостями; а також володіти пунктуаційними нормами сучасної української літературними нормами.

В результаті вивчення цього курсу студент  повинен знати:

основні поняття синтаксису; розуміти синтаксичну структуру української мови як систему, для компонентів якої характерні певні типи зв’язків і відношень, зокрема особливості підрядних і сурядних словосполучень, способи вираження граматичної основи та другорядних членів речення, засоби ускладнення простих речень, різновиди складних речень, синтаксичні відношення та способи зв’язку між предикативними частинами складних структур; сучасні синтаксичні теорії та підходи у вивченні синтаксичних одиниць; принципи української пунктуації, типи пунктограм.

вміти:  виокремлювати з речень словосполучення та всебічно їх характеризувати (за структурою, типом і способом зв’язку, за частиномовним вираженням головного компонента, за синтаксичними відношеннями); робити повний синтаксичний аналіз речень будь-якої структури, зокрема: загальний синтаксичний аналіз простого речення за комунікативними та структурно-граматичними особливостями, визначати та аналізувати члени речення, характеризувати різновиди складних речень, зображати складне речення у горизонтальній та вертикальній схемах; правильно розставляти розділові знаки та пояснювати їх.

 

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Словосполучення

Тема 1. Предмет і об’єкт синтаксису. Синтаксичні одиниці. Типи синтаксичних зв’язків  та їх особливості

Тема 2. Словосполучення як синтаксична одиниця. Різновиди словосполучень за типом зв’язку та структурою.

Тема 3. Підрядні словосполучення, їх типи за частиномовним вираженням головного компонента, за ступенем семантичної спаяності, за способом зв’язку та семантико-синтаксичними відношенням між компонентами.

Тема 4. Сурядні словосполучення. Виокремлення та аналіз підрядних та сурядних словосполучень.

 

Змістовий модуль 2. Просте неускладнене речення

 

Тема 1. Речення як основна синтаксична одиниця,  його ознаки.

Тема 2. Аспекти вивчення речення у сучасному мовознавстві.

Тема 3. Класифікація простих речень за комунікативними та структурно-граматичними особливостями.

Тема 4. Двоскладне речення. Типи підметів і способи їх вираження.

Тема 5. Структурні типи присудків і способи їх вираження.

Тема 6. Односкладні речення і їх різновиди.

Тема 7. Другорядні члени речення. Їх типи та способи вираження.

Тема 8. Неповні речення та їх різновиди.

 

Змістовий модуль 3. Просте ускладнене речення

Тема 1. Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами.

Тема 2. Речення з відокремленими членами

Тема 3. Речення із вставними і вставленими конструкціями.

Тема 4. Речення із звертаннями.

Змістовий модуль 4. Складне речення

Тема 1. Основні структурно-семантичні ознаки складного речення. Класифікація складних речень.

Тема 2. Складносурядні речення і їх різновиди.

Тема 3. Складнопідрядні речення і їх різновиди.

Тема 4. Безсполучникові складні речення і їх різновиди.

Тема 5. Багатокомпонентні речення з різними видами зв’язку.

Тема 6. Граматичні категорії тексту. Період, надфразні єдності, пряма мова.

Тема 7. Принципи української пунктуації.

Рекомендована література

Базова

 1. Бевзенко С. П. , Литвин Л. П., Семеренко Г.В. Сучасна українська мова. Синтаксис. – К., 2005.
 2. Вихованець Р.І. Граматика української мови: Синтаксис. – К., 1993.
 3. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна мова. – К., 1984. – С. 242–253.
 4. Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис української мови. – К.,2010.
 5. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К., 1984. – С.194–253.
 6. Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Ч.2. – Синтаксис. – К., 1965.
 7. Слинько І.І., Гуйванюк В.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання. – К., 1994.
 8. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За заг. ред. І.Білодіда. – К., 1972.
 9. Сучасна українська мова: Синтаксис / За ред. О.Пономаріва. – К., 1994.
 • Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови. – К., 2004.

 

Допоміжна

До модуля №1  “Словосполучення”

 1. Давидова Л. П. Із спостереження над структурою і функціями субстантивних словосполучень // Українська мова і література в школі. – 1971. – № 11. – С. 20-24.
 2. Дудик П.С. Сурядні словосполучення: основні питання теорії //Проблеми граматики і лексикології української мови. – Зб. наук. праць. – К., 1998. – С. 3–9.
 3. Дудик П.С. Словосполучення в українській літературній мові. – К., 1998. – 136 с.
 4. Дудик П. С. Словосполучення, сполучення слів і слово // Система і структура східнослов’янських мов. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 1998. – С. 208-213.
 5. Кротевич Є. В. Типи підрядного зв’язку між словами в українській мові // УМЛШ. – 1954. – №2. Перевидання: Кротевич Є. Способи вираження підрядного зв’язку // Видатні вчені Львівського університету ХХ ст.: Є. В. Кротевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С. 61-84.
 6. Кротевич Е. В. Словосочетание как строительный материал предложения // Вопросы славянского языкознания. – Львов, 1955. – Кн. IV. Перевидання: Кротевич Е. В. Словосочетание как строительный материал предложения // Видатні вчені Львівського університету ХХ ст.: Є. В. Кротевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С. 175-238.
 7. Кучеренко І. К. Предмет і об’єкт синтаксису // Українське мовознавство. – К., 1973. – № 1.
 8. Кучеренка І. Лексичне значення прийменника // Мовознавство. – 1973. – №3. – С.12-23; // Кучеренко І. Актуальні проблеми граматики. – Львів, 2003. – С. 38- 56.
 9. Кучеренко І. Фразеологізм як об’єкт синтаксису // Українське мовознавство: Республіканський міжвідомчий збірник. – К.,1982. – №10. – С.9-15; також // Актуальні проблеми граматики. – Львів, 2003. – С. 58-66.
 • Меншиков І. І., Попова І. С. Структура словосполучення в сучасній українській літературній мові. – Дніпропетровськ, 2000. – 36 с.
 • Понасенко І. С. Ознаки сильного іменникового керування // Українське мовознавство. – К., 1985. – № 3. – с. 79-83.
 • Удовиченко Г.М. Словосполучення в сучасній українській літературній мові. – К., 1968. – 228 с.
 • Терлак З. М. Ад’єктивні словосполучення в аспекті норми // Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті Костянтина Трофимовича. – Львів, 1998. – С. 247-250.
 • Терлак З. М. Варіантне керування прикметників у сучасній українській мові // Мова і духовність нації. – Львів, 1989. – С. 131-132.
 • Терлак З. Синтаксичні кальки в аспекті норми // Вісник Львівського університету. – Серія філол. 2004. – Вип. 34. – Ч.ІІ. – С.493-500.

 

 

До модуля №2 “Просте речення”

 1. Безпояско О.К. Інфінітив у функції другорядних членів // Укр. мова і літ. в школі. — № 3. – С. 51–53.
 2. Вихованець Р.І. Називний, орудний і знахідний відмінки у функції присудка // Укр. мова і літ. в школі. — № 8. – С. 23–33.
 3. Дудик П.С. Неповні речення в сучасній українській літературній мові // Дослідження з синтаксису української мови. – К., 1958. – С.129–260.
 4. Дудик П.С. Синтаксис сучасного українського розмовного мовлення (Просте речення. Еквіваленти речення). – К., 1973.
 5. Єрмоленко С.Я. Категорія предикативності // Синтаксис словосполу­чення і простого речення. – К., 1975. – С. 5–11.
 6. Іваницька Н.Л. Взаємна зумовленість форм головних членів двоскладного речення // Укр. мова і літ. в школі. — № 10. – С. 28–34.
 7. Іваницька Н.Л. Двоскладне речення в українській мові. – К., 1986.
 8. Іваницька Н.Л. Синтаксис простого речення: Складні випадки аналізу. – К., 1989.
 9. Іваницька Н.Л. Складений присудок як синтаксична структура //Синтаксис словосполучення і простого речення. – К., 1975. – С. 59–85.
 10. Ключковський Б.Г. Прикладка і сполучення неприкладкового характеру // Укр. мова і літ. в школі. – – № 12. – С. 20–29.
 11. Коструба П.П. До питання про поняття і класифікацію неповних речень // Питання українського мовознавства. – Кн.ІУ. – Вид. ЛДУ, 1960. – С. 38–75.
 12. Коструба П.П. Поняття предикативності і проблема класифікації комунікативних одиниць мови // Проблеми синтаксису. – Львів, 1963. – С. 3–9.
 13. Мановицька А.Я. Зв’язок присудка із звертанням // Укр. мова і літ. в школі. – – № 9. – С. 20–23.
 14. Мановицька А.Я. Узгодження присудка із звертанням // Укра­їнське мовознавство. – – Вип. 2. – С. 52–61.
 15. Мановицька А.Я. Стилістично зумовлене узгодження присудка з підметом // Укр. мова і літ. в школі. – – № 11. – С. 73–76.
 16. Москаленко Н.А. Підмети, виражені словосполученням // Укр. мова і літ. в школі. – 1970. – № 9. – С. 23–33.
 17. Недбайло Л.І. Структура підмета // Синтаксис словосполучення і простого речення. – К., 1975. – С. 46–59.
 18. Піскун Г.О. Складений підмет і його структурні типи // Син­таксична будова української мови. – К., 1968. – С. 73–83.
 19. Плющ М.Я. Категорії суб’єкта і об’єкта в структурі простого речення. – К., 1986.
 20. Сич В.Ф. Синтаксичні функції інфінітива // Укр. мова і літ. в школі. – – № 3. – С. 20–29.
 21. Слинько І.І. Типи простих речень // Укр. мова і літ. в школі. – – № 9. – С. 48–53.
 22. Слинько І.І. Чи є односкладні речення? // Мовознавство. – – № 4. – С. 48–53.
 23. Швець І.Р. Синтаксичні функції інфінітива в сучасній українській літературній мові. – Одеса, 1972.
 24. Шульжук К.Ф. Повні і неповні речення // Укр. мова і літ. в школі. – – № 6. – С. 25-30.

 

До модуля №3 “Ускладнене речення”

 

 1. Висоцький А. В. З історії вивчення вставних і вставлених частин речення // Система і структура східнослов’янських мов. – К.: НПУ ім.. М. П. Драгоманова, 1998. – С. 218-223.
 2. Вольська Ю. В. Основні теоретичні засади ускладнення в сучасному українському мовознавстві // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2004. – №19 – С. 230-234.
 3. Гмир І. С. Вивчення дієприкметникового звороту // Українська мова і література в школі. – 1973. – №9.
 4. Комарова З. І. Формально-синтаксичні і семантико-функціональні параметри дієприслівникових зворотів у структурі речення. – К., 2003 (Автореф).
 5. Кульбабська О. В. Вторинна предикація та засоби її вираження у простому реченні // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2006. – №27 – С. 108-111.
 6. Кучеренко І.К. Вокатив як виразник функціонуючого члена речення // Проблеми синтаксису. – Вид. ЛДУ, 1963. – С. 64–73.
 7. Кучеренко І.К. Логіко-граматична природа речень з узагаль­нюючими словами при однорідних членах // Мовознавство. — № 6.-С.3–12.
 8. Кучеренко І.К. Логіко-синтаксична природа речень з однорідними членами // Мовознавство. — № 4. – С.29–37.
 9. Кучеренко І.К. Речення з кількома присудками // Мовознавство. — № 5.
 10. Кучеренко І.К. Синтаксичні функції вокатива і так зване звертання // Міжвуз. наук. конф. з питань синтаксису. – Львів, 1962. – С.39–43.
 11. Павлович П. І. Вживання дієприслівників // Українська мова і література в школі. – 1965. – №12.
 12. Скаб М. С. Функціональна сфера апелятивності у слов’янських мовах та її інтерпретація лінгвістами// Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті К.Трофимовича. – Том 1. – Львів: Літопис, 1998. – С. 230-234.
 13. Скаб М. С. Функціональна сфера апеляції в українській мові (семантика, граматика, прагматика, стилістика): Автореф. дис… д-ра філол. наук: 10.02.01 / НАНУ Ін-т української мови.– К., 2002. – 34 с.

 

До модуля №4

розділ “Складне речення”

 1. Бевзенко С.П. Структура складного речення в українській мові. – К.,1987.
 2. Богдан М. М. Складнопідрядні речення з підрядними означальними // УМЛШ – 1986. – №6. – С. 36-44.
 3. Грищенко А.П. Складносурядне речення в сучасній українській літературній мові. – К., 1969.
 4. Гуйванюк Н.В., Кульбабська О.В. Складні ускладнені речення: Теоретично-практичний блок. – Чернівці: Рута, 2003. – 145 с.
 5. Довженко Г.Я. Неповні підрядні речення і другорядні члени речення, виражені порівняльними конструкціями // Укр. мова і літ. в школі. – – № 6. – С. 31–35.
 6. Дорошенко С.І. Складні безсполучникові конструкції в сучасній українській мові. – К., 1980.
 7. Дорошенко С.І. Складні безсполучникові конструкції в сучасній українській мові. – К.,1980.
 8. Заоборна М. С. Порівняльні конструкції в системі складнопідрядних речень української мови: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001.
 9. Зарицька В. Г. Синкретичні типи підрядності в системі складного речення: Автореф. дис…канд. філолог. наук: 10.02.01. – Донецьк, 2004.
 • Кучеренко І.К. Зміст поняття “пряма мова” з погляду синтаксису. // Укр. мова і літ. в школі. – – № 7. – С. 24–28.
 • Кучеренко І.К. Складнопідрядні речення з кількома підрядними // Українська мова і література в школі.- 1973. – №5. – С.30-39.
 • Медушевський А.П. Структурно-семантична класифікація складнопідрядних речень // Укр. мова і літ. в школі. – – №10. – С.83–85.
 • Рожило Л.П. Співвідносність сполучникових і безсполучникових складних речень // Укр. мова і літ. в школі. – – № 10. – С.59–63.
 • Семенюченко М.Л. Розмежування часових і умовних підрядних речень // Укр. мова і літ. в школі. – – № 5. – С.34–37.
 • Христіанінова Р. О. Вивчення складнопідрядних речень у вузівському курсі синтаксису // Нові підходи до філології у вищій школі: Зб. наук. пр. (Матеріали ІV всеукраїнської наукової конференції 14-18 вересня 1998 року) / За ред. доктора філол. наук, професора А.М.Наумова. – Запоріжжя: ЗДУ, 1998. – С. 133-134.
 • Христіанінова Р. О. Складнопідрядні супровідні речення: проблема інтерпретації // Мовознавчий вісник. – С. 250-259.
 • Христіанінова Р.О. Традиційні й нові класифікації складнопідрядних речень / Р. Христіанінова // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – 2010. – N 1. – С. 35-38.
 • Шульжук К.Ф. Складні багатокомпонентні речення в українській мові. – К., 1986.
 1. Шульжук К.Ф. Складні речення з різними видами зв’язку // Укр. мова і літ. в школі. – – № 7. – С. 44-48.

 

 

розділ  “Основи української пунктуації”

 1. Павленко С.О. Великий світ малих розділових знаків // Укр. мова і літ. в школі. — № 11. – С. 86–92.
 2. Бурячок А. Крапка. Кома. Крапка з комою. Тире. Двокрапка. //Українська мова: Енциклопедія. – К., 2000.
 3. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. – Київ, 2000.

 

 

Матеріали

Синтаксис сучасної української мови. Ч.І: Словосполучення і просте речення. – Львів, 2013. – 178 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус