Основи міжкультурної комунікації

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
730доцент ВАСИЛИШИН МаріяФЛслц-41, ФЛсрб-41, ФЛчес-41

Опис курсу

Мета: ознайомлення студентів з теоретичними основами міжкультурної комунікації, підготовка студентів до ефективних контактів на рівні повсякденного міжособистісного спілкування, міжкультурної комунікації.

Завдання:

 • ознайомити студентів з історією виникнення та теоретичними засадами міжкультурної комунікації;
 • охарактеризувати основні види, форми, моделі та структурні елементи міжкультурної комунікації;
 • розвинути культурну сприйнятливість, здатність до правильної інтерпретації різноманітних видів комунікативної поведінки;
 • сформувати вміння й навички застосування на практиці отриманих знань в конкретній ситуації міжкультурного контакту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • основні поняття й терміни з галузі міжкультурної комунікації;
 • типи, види, форми, моделі, структурні компоненти міжкультурної комунікації;
 • особливості культур націй і народів світу для досягнення взаєморозуміння й позитивного результату у міжкультурних контактах;
 • природу міжкультурних нерозумінь і конфліктів а також засоби виходу з них;
 • методи й прийоми досягнення позитивного результату міжкультурної комунікації;
 • розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів;
 • знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.

уміти:

 • застосовувати на практиці отримані знання в конкретних ситуаціях міжкультурної взаємодії;
 • дотримуватись толерантного ставлення до інших культур та їх представників;
 • вміти вести науковий пошук щодо дослідження проблем міжкультурної комунікації;
 • володіти методикою та навичками попередження й усунення міжкультурних конфліктів;
 • використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні;
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

Рекомендована література

 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник / Ф.С. Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 344 с.
 2. Бацевич Ф.С. Словник термінів міжкультурної комунікації / Ф.С. Бацевич. – К. : Довіра, 2007. – 205 с.
 3. Манакін В.М. Мова і міжкультурна комунікація / В.М. Манакін. – К. : Академія, 2012. – 288 с.
 4. Основи міжкультурної комунікації: навч. посібник / укл. Попович М.М. – Чернівец. нац. ун-т, 2012. – 160 с.
 5. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация: Учеб. пос. – М., 2004. – 288 с.
 6. Спільна історія. Діалог культур: навч. посіб.∕ П.Вербицька, Н.Голосова, В.Дяків та ін.; Всеукр. асоц. викл. історії та сусп.дисциплін «Нова доба». – Львів: ЗУКР, 2013. – 256 с.
 7. Nový I., Schroll-Machl S. Interkulturní komunikace: Češi a Němci / Ivan Nový, Sylvia Schroll-Machl. – Praha, Management Press : 2015. – 167 s.
 8. Nový I., Schroll-Machl S. Spolupráce přes hranice kultur / Ivan Nový, Sylvia Schroll-Machl.– Praha, Management Press : 2005. – 313 s.
 9. Průcha J. Interkulturní komunikace / Jan Prucha. – Praha, Grada : 2010. – 200 s.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус