Основи наукових (літературознавчих) філологічних досліджень

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає
43.5Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФЛблг-21КЛИМЕЦЬ Мар’яна
ФЛхрв-21КЛИМЕЦЬ Мар’яна
ФЛчес-21КЛИМЕЦЬ Мар’яна
448

Опис курсу

Метою курсу є ознайомити студентів із основами здійснення дослідницьої діяльності у філології, зокрема у літературознавстві, висвітлити правила і принципи проведення наукових досліджень, засади студентської наукової праці. У ході вивчення курсу студенти ознайомлюються із особливостями наукової діяльності, її видами і формами, принципами здійснення студентського наукового пошуку на всіх етапах: вибір теми дослідження, підбір джерельного матеріалу, ознайомлення із науковою літературою, аналіз матеріалу, формулювання висновків.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: принципи наукової діяльності як особливого виду людської активності; розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів; засади створення студентських наукових праць.

вміти: здійснювати студентський науковий пошук під керівництвом наукового керівника, створювати і оформляти студентську наукову працю; використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні; ефективно працювати з інформацією зі сфери літературознавства: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати; використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності; організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

Рекомендована література

Базова

 1. Албул О. Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи розвитку) / О. Албул, Н. Лобур // Компаративні дослідження слов’янських мов та літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. – К., 2009. – С. 3–10.
 2. Албул О. Львівська славістика в загальноєвропейському контексті / О. Албул, Н. Лобур // Компаративні дослідження слов′янських мов і літератур. Пам′яті академіка Л.А.Булаховського. – Київ, Освіта України, 2019, – C. 3 –11.
 3. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство. – К.: ВД «Києво-Могилянська акад.», 2008. – 430 с. 11.Брюховецький В. Специфіка і функції літературно-критичної діяльності. – К.: Наук. думка, 1986. – 176 с.
 4. Возний І. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / Ігор Возний. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – 144 c.
 5. Галич О. А. Теорія літератури: підруч. / О. А. Галич, В. М. Назарець, Є. М. Васильєв. – К.: Либідь, 2001. – 488 с.
 6. Гуторов О.І. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник / О.І. Гуторов. – Харків : ХНАУ, 2019. – 272
 7. Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство. Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 392 с.
 8. Література. Теорія. Методологія / упор. і наук. ред. Д. Уліцької. – Київ : ВД Києво-Могилянська академія, 2006. – 543 c.
 9. Лобур Н. Традиції університетської славістики в Україні та виклики сьогодення / Н. Лобур, О. Паламарчук // Слов’янські обрії. Випуск 9. XVI Міжнародний з’їзд славістів (м. Белград, Сербія, 20-27 серпня 2018 року). Доповіді української делегації. – Київ, 2018. – C.345–
 10. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму “Філологія” (слов’янські мови та літератури) / Ольга Албул, Алла Кравчук, Людмила Петрухіна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 45 с.
 11. Навчально- й науково-дослідна робота студентів-філологів (реферат, курсова, випускна робота з української мови та методики її навчання): Науково-методичний посібник для студентів / М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, Т.Г. Окуневич та ін. – Київ : Ленвіт, 2010. – 120 с.
 12. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – 2000 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус