Основи наукових філологічних досліджень (фольклористика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік
41Курсова робота

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФЛф-21
432ФЛф-21професор ДОВГАЛЮК Ірина

Опис курсу

Мета курсу – ознайомлення студентів з базовими навичками написання наукової роботи з фольклористики.

Цілі курсу – формування цілісного уявлення про науково-дослідницьку діяльність; оволодіння основними методиками наукових досліджень; вироблення компетентностей і професійних навичок самостійної науково-дослідної роботи; отримання практичних навиків представлення результатів наукових досліджень.

Результати навчання

У результаті роботи на спецсемінарі студент повинен знати:

 • загальні вимоги до написання курсових робіт;
 • структуру курсової роботи;
 • правила оформлення курсової роботи;
 • правила бібліографічного опису джерел і літератури відповідно до Національного стандарту України;
 • основні дослідницькі методики;
 • основні вимоги до наукового стилю;
 • вимоги доброчесності при написанні наукового дослідження;
 • вимоги до захисту курсових робіт.

 

вміти:

 • застосовувати на практиці отримані теоретичні знання;
 • орієнтуватися у фольклористичній проблематиці;
 • користуватися науковою, енциклопедичною, словниковою та навчально-методичною літературою з фольклористики, збірниками фольклорних текстів, а також літературою суміжних наукових дисциплін;
 • формулювати актуальність, мету, завдання дослідження;
 • коментувати та аналізувати твори усної словесності;
 • оформляти цитати;
 • укласти список використаної літератури та джерел;
 • дискутувати при обговоренні доповідей колег;
 • написати рецензію на фольклористичне дослідження;

•          підготувати презентацію та  виступити з науковою доповіддю.

Рекомендована література

а) Основна

 1. Андерсен Кріс. Успішні виступи на TED. – Київ,
 2. Артемчук Г., Курило В., Кочерган М. Методика організації науково-дослідної роботи: навчальний посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Київ, 2000.
 3. Архів Кафедри української фольклористики Львівського національного університету імені Івана Франка.
 4. Архів Лабораторії музичної етнографії кафедри музичного фольклору Рівненського державного гуманітарного університету.
 5. Архів Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології Львівської державної музичної академії ім. М.В. Лисенка.
 6. Архів Проблемної науково-дослідної лабораторії етномузикології Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського.
 7. Бібліографія українського народознавства: у 3 т. / зібрав і впорядкував М. Мороз. – Львів: ІН НАНУ, 1999. – Т. 1 Фолькло­рис­тика: у 2 кн. – 1113 с.
 8. Горошкіна О., Нікітіна А., Попова Л. Магістерська робота: від задуму до захисту: методичний путівник. – Луганськ, 2004. – 21 с.
 9. Держстандарт України (ДСТУ 3003-95). Документація, звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – Київ, 1996.
 10. Ковальчук В., МоїсєєвЛ. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. – Київ, 2004.
 11. Кушнаренко Н., Удалова В. Наукова обробка документів: підручник. – Київ, 2003.
 12. Луканюк Б. Пам’ятка студента-практиканта і збирача-початківця: методичні рекомендації. – Рівне, 2001. – 24 с.
 13. Мороз І. Структура дипломних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. – Київ, 1997. – 56 с.
 14. ОкліБарбара. Навчитися вчитися: запустити свій мозок. – Київ, 2018.
 15. Основні вимоги до дипломних та випускних робіт студентівфілологів: метод. рекомендації / уклад. Штонь О., Буда В. – Тернопіль, 2000. – 21 с.
 16. Спіцин Є. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому закладі освіти. – Київ, 2003. – 120 с.
 17. ЭкоУмберто. Какнаписатьдипломнуюработу. Санкт-Петербург, 2004.

б) допоміжна

 1. Актуальні питання методики фіксації та транскрипції творів народної музики: зб. наук. пр. / ред.-упоряд. Б. Луканюк. – Київ, 1989. – 100 с.
 2. Колесса Ф. Мелодії українських народних дум. – Київ, 1969. – 591 с.
 3. Колесса Ф. Музикознавчі праці. – Київ, 1970.
 4. Колесса Ф. Фольклористичні праці. – Київ, 1970.
 5. Колесса Ф. Українська усна словесність. – Львів, 1936.
 6. Луканюк Б. Народна музика Галичини та Володимирії: матеріали до нотографії (1790-1950). – Львів, 2001. – 68 с.
 7. Українська фольклористика. Словник-довідник / укладання і загальна редакція М. Чорнописького. – Тернопіль: підручники і посібники, 2008. – 448 с.
 8. Українська фольклористична енциклопедія: у 2 т. Т.1: А – Л / упорядник М.Дмитренко. – Київ, 2018. – 740 с.

Українська фольклористична енциклопедія / голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2019. 840 с.

Силабус:

Завантажити силабус