Полоністична лінгводидактика

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Зелінська М.ФЛк-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФЛк-11мЗелінська М.

Опис курсу

Навчальний курс „Проблеми методики викладання польської мови” має на меті ознайомити студентів із принципами методики викладання польської мови (її фонетики, граматики, лексики та фразеології) як мови близькоспорідненої українській. Особливу увагу зосереджено на міжмовних інтерференціях граматичного характеру, омонімах, різниці у вимові деяких звуків тощо. Декілька занять присвячено викладанню мовного етикету та особливостям  формування комунікативної компетенції.

Результати навчання:

знати:

основні методи навчання польської мови як іноземної; особливості навчання українців різним типам мовленнєвої діяльності; відповідність програм навчання польської мови на полоністичному відділенні Львівського національного університету імені Івана Франка змістові польського державного іспиту на здобуття сертифікату; специфіку підходів до понять „норма” й „помилка” у ґлоттодидактиці; джерела кодифікації норми та підручники й посібники, найбільш придатні для осіб, що вивчають польську мову, різного віку і різного ступення володіння нею; типові інтерференції української мови в польському мовленні українців на всіх рівнях мовної системи; типи прагмалінгвістичних невдач у польському мовленні українців та їхні причини; особливості застосування на заняттях з польської мови як іноземної вправ, здатних долати інтерференції в польському мовленні українців.

вміти:

виявляти типи і причини мовних помилок у польському мовленні українців; відмежовувати помилки, спричинені інтерференцією, від помилок, спричинених іншими чинниками; готувати різні типи вправ на подолання граматичних, лексичних і прагмалінгвістичних інтерференцій українсьої мови; застосовувати вправи різного ступеня складності на заняттях з польської мови з українцями; користуватися відповідними для навчального процесу підручниками, посібниками, джерелами кодифікації норми; користуватися з викладацькою та навчальною метою електронними корпусами текстів.

Рекомендована література

Основна:

 1. Bańko M. Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią. Warszawa, 2006.
 2. Burkhardt H. Miejsce kollokacji w leksykografii i ich rola w tworzeniu tekstów w języku obcym. [W:] Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 17: Teksty i podteksty w nauczaniu jezyka polskiego jako obcego – 2: Jubileusz 50-lecia Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ. Red. G. Zarzycka i G. Rudziński. Łódź, 2010. S. 177-184.
 3. Dąbrowska A., Pasieka M. Błędy językowe w tekstach pisanych przez cudzoziemców – wybrane problemy związane z klasyfikacją i oceną. [W:] Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym. Red. A. Seretny i E. Lipińska. Kraków, 2008. S. 103-113.
 4. Dąbrowska A., Dobesz U., Pasieka M., Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie, Warszawa 2010.
 5. Dąbrowska A. Kreatywność formacji słowotwórczych cudzoziemców uczących się języka polskiego. [W:] O trudnym łatwo. Materiały sesji poświęconej popularyzacji nauki. Red. J. Miodek i M. Zaśko-Zielińska. Wrocław, 2002. S. 211-221.
 6. Dilna J, Sahata J. Frazeologia w programie studiów polonistycznych na Uniwersytecie Lwowskim oraz w materiałach egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. [W:] Język jako obcy: problemy certyfikacji według standardów europejskich. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Lwów, 23-24 kwietnia 2009 roku. Lwów, 2010. S. 136-143.
 7. Kita M., Polański E., Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.
 8. Komorowska H. Nauczanie wymowy, rytmu i intonacji. [W:] Komorowska H. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa, 2005. S. 136-146.
 9. Kompetencja komunikacyjna. [W:] Gry i zabawy w kształceniu językowym. Propozycje, scenariusze, projekty. Red. H. Wiśniewska. Lublin, 2000. S. 135-204.
 10. Krawczuk A., Błędy gramatyczne studentów polonistyki lwowskiej spowodowane polsko-ukraińską interferencją, [w:] „Postscriptum” 2006, nr 2 (52).
 11. Krawczuk A., Rusin M. Korelacja między programami nauczania na polonistyce lwowskiej a wymaganiami egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. [W:] Język jako obcy: problemy certyfikacji według standardów europejskich. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Lwów, 23-24 kwietnia 2009 roku. Lwów, 2010. S. 123-135.
 12. Krawczuk A., Pragmalingwistyka. Polska etykieta językowa. Zmiany w zwyczajach językowych Polaków na przełomie wieków, [w:] A. Krawczuk, Leksykologia i kultura języka polskiego, t. 2: Kultura języka, Kijów 2011, s. 422-489.
 13. Krawczuk A., Wybrane zagadnienia poprawności fleksyjnej. Tendencje rozwoju polskiej fleksji, [w:] A. Krawczuk, Leksykologia i kultura języka polskiego, t. 2: Kultura języka, Kijów 2011, s. 173- 225.
 14. Martyniuk W. Europejski system opisu kształcenia językowego a nauczanie języka polskiego jako obcego. [W:] Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego. Red. E. Lipińska i A. Seretny. Kraków, 2006. S. 117-129.
 15. Maciołek M., Tambor J., Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego, Katowice 2012.
 16. Markowski A. Językowa grzeczność po polsku. [W:] Markowski A. Jak dobrze pisać i mówić po polsku. Warszawa, 2000. S. 53-101.
 17. Marcjanik M., ABC grzeczności językowej, [w:] Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006, s. 231-310.
 18. Mędak S. Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników polskich. Kraków, 2005.
 19. Nagórko A., Łaziński M., Burkhardt H. Dystynktywny słownik synonimów, Kraków, 2004.
 20. Seretny A., Lipińska E. ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Kraków, 2005.
 21. Śpiwak O., Jurkowski M. Ukraińsko-polski słownik syntaktyczny. Warszawa, 2003.
 22. Zarzycka G. Typy zakłóceń w komunikacji międzykulturowej. [W:] Język w komunikacji. T. 3. Red. G. Hebrajska. Łódź, 2001. S. 243-257.
 23. Zgółkowie H. i T. Językowy savoir-vivre. Praktyczny poradnik posługiwania się polszczyzną w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich. Poznań, 2001.
 24. Кононенко І., Співак О., Українсько-польський словник міжмовних омонімів та паронімів, Київ 2008.
 25. Кравчук А., Ковалевський Є. Методика викладання польської мови. Мова і культура в полоністичній дидактиці в Україні: підручник для вищих навч. закладів. Київ, 2017.

Інформаційні ресурси:

http://certyfikatpolski.pl/

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/attachments/ESOKJ_Europejski-System-Opisu.pdf

https://zw.lt/tag/gramatyczne-poniedzialki/

http://www.bristol.us.edu.pl/pomoce_dydaktyczne/po_polsku_bez_bledu.pdf

http://leksykografia.uw.edu.pl/

https://zw.lt/tag/gramatyczne-poniedzialki/

https://kanapka.pl.ua/blog/

https://www.youtube.com/watch?v=KYiaAYVb7Cw

https://www.youtube.com/watch?v=RGIGAOy_Wz8

https://www.youtube.com/watch?v=g34KTu_6t2I

https://www.youtube.com/watch?v=wZxAgf_fiGQ

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус