Зелінська Марія Зенонівна

Посада: доцент кафедри польської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Електронна пошта: mariia.zelinska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

соціолінгвістичні параметри функціонування мовлення носіїв польської мови в Україні; мовно-комунікативна поведінка індивідуумів та перемикання мовних кодів в ситуації двомовності/багатомовності.

Курси

Публікації

Основні публікації

Монографії:

Зелінська М.З. Комунікативна компетенція молодих носіїв польської мови західних областей України: Монографія. – Дрогобич: По́світ, 2018. – 288 с.

Публікації у наукових фахових виданнях,затверджених ВАК України:

 1. Зелінська М.З.Мовна свідомість осіб польського походження, що навчаються в недільній школі м. Самбора // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : зб. наук. праць. – Київ : ВПЦ „Київський університет”, 2010.– Вип.12. – C.66–77.
 2. Зелінська М. З.Комунікативні невдачі в мовленні учнів польських суботньо-недільних шкіл // „Мова і культура”. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. V (141). – С. 89–96.
 3. Зелінська М.Специфіка синтаксичних структур у мовленні молодого покоління носіїв польської мови Львівщини // Київські полоністичні студії. – Київ : Університет „Україна”, 2011. – Т. XVIII. – С. 439–443.
 4. Зелінська М.Лексичні особливості польського мовлення учнів суботньо-недільних шкіл Львівщини // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2011.– Вип. 60. – С. 225–234.
 5. Зелінська М.З.Мовленнєвий етикет молодих носіїв польської мови (на прикладі учнів суботньо-недільних шкіл Львівщини) // „Мова і культура”. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго,2011.– Вип.14.– Т.V(151).– С.168–173.
 6. Зелінська М. З.Словотвірні особливості мовлення молодих носіїв польської мови в Західній Україні // Східнослов’янська філологія : зб. наук. праць. – Горлівка : Видавництво ГДПІІМ, 2012. – Вип. 22. Мовознавство.– С.233–242.
 7. Зелінська М.Комунікативна компетенція молодих носіїв польської мови у Львівській області (на прикладі м. Борислав) // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 61. – С. 137–148.
 8. Зелінська М.Особливості сучасної мовної ситуації : використання польської мови в західних регіонах України // Слов’янський збірник : зб. наук. праць. – Одеса–Чернівці: Букрек, 2015. – Вип. 19. – С. 278–288.

 

Публікації у наукових виданнях:

 1. Зелінська М.Комунікативно орієнтоване навчання мови національної меншини в польських суботньо-недільних школах // Мовне обличчя міста. Черкаси-2010 : матеріали науково-практичної конференції. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – C. 308–317.
 2. Зелінська М.Словозмінні особливості польського мовлення учнів суботніх шкіл (на прикладі школи м. Борислав) // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – Вип. 59. – С. 283.
 3. Зелінська М. Комунікативна компетенція: методологія дослідження (на прикладі польськомовної молоді в Україні) // Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти : зб. матеріалів всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції, 11 квітня 2014 року, Луцьк / Луцький національний технічний університет. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 207–210.
 4. Зелінська М.Комунікативна компетенція польськомовної молоді західноукраїнських областей // Польська мова та полоністика у Східній Європі : минуле і сучасність : зб. праць з нагоди десятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка / За ред. І. Бундзи, Є. Ковалевського, А. Кравчук, О. Сливинського. – Київ : Фірма „ІНКОС”, 2015. – С. 107–117.
 5. Зелінська М.Результати дослідження комунікативної компетенції польськомовної молоді Львівської, Івано-Франківської і Тернопільської областей на тлі студій з проблем функціонування польської мови в Україні // Полоністика у ХХІ столітті: між локальним і глобальним. Збірник праць з нагоди 190-річчя польської філології у Львівському університеті / За ред. А.Кравчук, І. Бундзи. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2018. C. 340–353.
 6. 6.Zielińska M.Leksykalne wykładniki stylizacji językowej (na przykładzie Atlantyda. Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku Andrzeja Chciuka) // Полоністика у світлі традицій і викликів сучасності. Збірник праць з нагоди п’ятнадцятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка / За ред. І. Бундзи, А. Кравчук. – Київ: Фірма „ІНКОС”, 2021. C. 534-550

Публікації у закордонних наукових виданнях:

 1. Zielińska M. Nauczanie języka polskiego w polskich szkołach sobotnio-niedzielnych na Ukrainie // Kształcenie językowe w dobie kultury masowej polisensorycznej / Pod red. U. Kopeć i Z. Sibigi. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. – S. 173–181.
 2. Zielińska M. Sytuacja socjolingwistyczna uczniów pochodzenia polskiego w obwodzie lwowskim (na podstawie badań ankietowych) // Tożsamość na styku kultur / Pod red. I. Masojć i H. Sokołowskiej. – Vilnius : Edukologija, 2011. – T. 2. – S. 551–564.
 3. Zielińska M. Rola polszczyzny w życiu młodych użytkowników języka polskiego na Ukrainie Zachodniej // Język. Komunikacja. Informacja. Polityka językowa w Europie Środkowo-Wschodniej / Pod red. I. Koutny i P. Nowaka. – Poznań : Wydawnictwo SORUS, 2011. – T. 6. – S.127–134.
 4. Zielińska M. Tożsamość narodowościowa i językowa młodych osób polskiego pochodzenia w obwodzie lwowskim // Актуальныя праблемы паланістыкі, 2010 : сб. навук. артыкулаў / Пад рэд. С. А. Важнік, А. А. Кожынава. – Мінск : „Медисонт”, 2011. – С. 87–92.
 5. Zielińska M. Kompetencja językowa uczniów polskich szkół sobotnio-niedzielnych na Ukrainie Zachodniej // Kresowe dziedzictwo. Studia nad językiem, historią i kulturą / Рod red. A. Burzyńskiej-Kamienieckiej, M. Misiak i J. Kamienieckiego. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012. – S. 247–258.
 6. Zielińska M. Sytuacje komunikacyjne a umiejętności tworzenia wypowiedzi przez młodych użytkowników języka polskiego na terenach Ukrainy Zachodniej // Słowo. Studia językoznawcze. – 2012. – Nr 3. – S. 192–200.
 7. Zielińska M. Język polski w pozaszkolnych placówkach oświatowych
  na Ukrainie // Przeszłość i teraźniejszość edukacji na Kresach. Zbiór studiów z języka i kultury / Рod red. A. Burzyńskiej-Kamienieckiej, M. Misiak i J. Kamienieckiego.–Wrocław: Wydawnictwo GAJT, – S. 155–169.
 8. Zielińska M. Osobliwości fleksji werbalnej w polszczyźnie młodych osób pochodzenia polskiego na Ukrainie Zachodniej // Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju / Pod red. G. Filip, J. Pasterskiej, M. Patro-Kucab. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. – S. 403–412.
 9. Zielińska M. Odstępstwa od ogólnopolskiej normy składniowej w polszczyźnie młodzieży pochodzenia polskiego na Ukrainie Zachodniej // Polonistyka wobec wyzwań współczesności. V Kongres Polonistyki Zagranicznej / nauk. S. Gajda, I. Jokiel. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – T. II. – S. 237–245.
 10. GebenZielińskaM. Sytuacja socjolingwistyczna akompetencja leksykalno-słowotwórcza młodzieży ze szkół polskich zSolecznik (Litwa) i Gródka (Ukraina) // Prace Filologiczne, tom LXIX, 2016. S. 155–168.
 11. GebenZielińskaM. Porównanie sytuacji socjolingwistycznej uczniów szkół polskich z Mościsk, Gródka (Ukraina) oraz Solecznik (Litwa) // Slavistica Vilnensis. Vilnius 2016, 61 tomas. S. 131–141.
 12. Зелінська М.З.Орфоепічні особливості польського мовлення молоді в Західній Україні // Язык, сознание, коммуникация : cб. статей / Отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. – Москва: МАКС Пресс, 2017. – Вып.55. – С. 98–107.
 13. Зелінська М.Статус відхилень від словозмінної та синтаксичної норми в успадкованій польській мові молодих осіб у Західній Україні: вплив на успішність перебігу комунікації // Z bliska i z daleka. Język polski w badaniach językoznawców lwowskich i toruńskich / Pod red. M. Gębki-Wolak, A. Krawczuk. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019. S. 103–116.
 14. Зелінська М.Лексичні германізми в мовленні носіїв польської мови як відображення мовної поведінки особистості в ситуації мультилінгвізму (на прикладі «Атлантиди А. Хцюка) // Scientific practice: modern and classical research methods: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference, Boston, October 15, 2021. Boston-Vinnytsia: Primedia eLaunch & European Scientific Platform, 2021. Pp. 104–107.

 

 1. Zielińska M. Odstępstwa od normy w tłumaczeniach z języka ukraińskiego i rosyjskiego na polski autorstwa młodzieży wielojęzycznej na Ukrainie // Tożsamość na styku kultur. Tom 4. Pod red. nauk. Ireny Masojć i Henryki Sokołowskiej. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021. S. 239–251.

https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/view/320/991/953-1

У міжнародних наукометричних базах даних:

 1. GebenZielińskaM. Funkcja ekspresywna języka rosyjskiego w wielojęzycznym środowisku młodzieży szkół polskich na Litwie i Ukrainie // Poradnik Językowy, z. 3. Warszawa: Towarzystwo Kultury Języka and Dom Wydawniczy ELIPSA, 2020. S. 34–48.
 2. Geben, Kinga and Zelinska, Maria. “Translanguaging in Polish minority schools in Ukraine and Lithuania” Zeitschrift für Slawistik, vol. 66, no. 2, 2021, pp. 229-248. https://doi.org/10.1515/slaw-2021-0011

Підручник з грифом МОН України:

Барбара Гузюк-Свіца, Гражина Пшеходзка, Аґнєшка Рочняк, Марія Зелінська. Польська  мова  (7-й  рік  навчання,  рівень  стандарту) : підручник для 11 класу спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов та закладів загальної середньої освіти. – Чернiвцi: Букрек, 2019. – 176 с.

 

Біографія

кандидат філологічних наук, викладач

У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Комунікативна компетенція молодих носіїв польської мови західних областей України». Авторка понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!