Основна слов’янська (польська) мова: морфологія. Ч. 2

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Зелінська М.ФЛк-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548ФЛк-31Наконечна А., Филипець О.

Опис курсу

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

що таке граматична морфема, граматичне слово, граматичне значення, парадигма, синкретизм, граматична омонімія та синонімія; традиційні та нові класифікації частин мови, здійснені на основі семантичних, морфологічних та синтаксичних критеріїв; типологію граматичних категорій; системи відмінювання іменників, прикметників, займенників, числівників, дієслів; особливості творення і вживання складних форм польської словозміни іменника, прикметника, займенника, числівника, дієслова; принципи виділення невідмінюваних частин мови, їхню будову та функції; особливості реалізації форм польського мовленнєвого етикету і їхні прагмалінгвістичні функції; основні засади перекладу текстів з польської мови українською та навпаки.

вміти:

Розрізняти аналітичні та синтетичні граматичні форми; синкретизми та граматичні омоніми; аналізувати дистинктивні ознаки граматичних синонімів; класифікувати слова за частинами мови на основі різних класифікаційний критеріїв; характеризувати іменні та вербальні граматичні категорії за прийнятою в польському мовознавстві типологією граматичних категорій; характеризувати граматичні категорії ужитих у текстах іменникових, прикметникових, займенникових, числівникових, дієслівних словоформ; утворювати всі словозмінні форми польського іменника, прикметника, займенника, числівника, дієслова; мотивувати вибір одного із спільнофункційних закінчень в іменниковій словозміні; правильно вживати в текстах граматичні форми іменників, прикметників, займенників, числівників, дієслів, а також невідмінювані частини мови, відповідно до прийнятої в польській культурі мови дворівневої – зразкової та ужиткової – норми; вживати в мовленні форми польського мовленнєвого етикету, відповідно до їхньої прагма- та соціолінгвістичної функції;

читати й розуміти польські тексти різних стилів та різного ступеня складності (відповідно до вимог для рівнів В2-С1 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови); розуміти на слух польські тексти різних стилів та різного ступеня складності (відповідно до вимог для рівнів В2-С1 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови); говорити польською мовою на різні теми, відповідно до певної комунікативної ситуації (відповідно до вимог для рівнів В2-С1 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови); створювати писемні тексти різних стилів, відповідно до певної комунікативної ситуації (відповідно до вимог для рівнів В2-С1 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови); перекладати тексти з польської мови українською та навпаки.

Рекомендована література

Основна:

1. Кравчук А. Польська мова – українцям. Іменна словозміна з елементами синтаксису. Львів, 2008.

2. Кравчук А. Польська мова. Граматика з вправами. Київ, 2015.

3. Кравчук А. Тестові завдання з морфології сучасної польської мови. Львів, 2001.

4. Bańko M. Wykłady z polskiej fleksji. Warszawa, 2002.

5. Grochowski M. Wyrażenia funkcyjne na tle wyrazów nieodmiennych. [W:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań. T. 6.: Części mowy. Lublin, 2004. S. 89-117.

6. Grzenia J. Nazwy pospolite i nazwy własne. [W:] Grzenia J. Słownik nazw własnych. Warszawa, 2003. S. 16-20.

7. Huszcza R. Jeszcze o honoryfikatywności polskich zaimków osobowych. [W:] “Poradnik Językowy”. 2000. Z. 6. S. 21-30.

8. Inny słownik języka polskiego. Red. M. Bańko. T. I, II. Warszawa, 2000.

9. Klasyfikacja części mowy. [W:] Język polski. Encyklopedia w tabelach. Red. W. Mizerski. Warszawa, 2000. S. 88-91.

10. Krawczuk A. Morfologia współczesnego języka polskiego (flеksja). Część I. Lwów, 2007.

11. Markowski A. Co i jak odmieniamy. [W:] Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego. Warszawa, 2003. S. 83-238.

12. Nagórko A. Podręczna gramatyka języka polskiego. Warszawa, 2010.

13. Nagórko A. Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem). Warszawa, 2000.

14. Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Red. A. Markowski. Warszawa, 1999.

15. Saloni Z. Klasyfikacja gramatyczna leksemów polskich. „Język Polski”. LIV, 1974. Z. 1. S. 3-13. Z. 2. S. 93-101.

16. Saloni Z. Czasownik polski. Odmiana. Słownik. Warszawa, 2007.

17. Saloni Z. Wstęp do koniugacji polskiej. Olsztyn, 2005.

18. Strutyński J. Gramatyka polska. Kraków, 1998.

19. Wróbel H. Gramatyka języka polskiego. Kraków, 2001.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус