Постпостмодернізм у слов’янських літературах

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
730доцент ІГНАТІВ НадіяФЛслц-41, ФЛсрб-41, ФЛчес-41

Опис курсу

Курс «Постпостмодернізм у слов’янських літературах» призначений для студентів-славістів четвертого року навчання. Як частина навчальної  програми цей курс дає студентові знання з проблем розвитку сучасного літературного процесу та теорії літератури, сприяє можливості узагальнення та систематизації отриманих знань з історико-літературних дисциплін. Завдання курсу «Постпостмодернізм у слов’янських літературах»  – показати специфіку формування нових явищ у живому літературному процесі, виявити процеси жанротворення у літературах слов’янських народів на сучасному етапі.

Мета курсу –  ознайомити студентів з особливостями формування та розвитку постпостмодернізму у літературах слов’янських народів; акцентувати увагу на способах жанрової реалізації літератури доби постпостмодерну; поглибити та розширити знання, здобуті при вивченні нормативних курсів з історії слов’янських літератур  та  окреслити перспективи розвитку постпостмодерністської літератури.

Курс «Постпостмодернізм у слов’янських літературах» має загальнотеоретичні і практичні цілі.

Загальнотеоретичні цілі курсу полягають в тому, щоб:

 • зрозуміти головні процеси виникнення, формування і розвитку певних літературних напрямів і течій;
 • глибоко осмислити явища сучасного літературного процесу;
 • пізнати дію законів жанротворення у новітній літературі;
 • усвідомити зв’язок між окремими літературними напрямами ;
 • зрозуміти чинники впливу новітньої літератури на формування особистості.

Практичні цілі курсу «Постпостмодернізм у слов’янських літературах» вбачаємо в тому, що він допоможе:

 • усвідомити факти сучасного літературного процесу у слов’янському світі як елемент цілісної картини розвитку світової літератури;
 • глибше засвоїти курси з історії розвитку національних літератур;
 • осмислено сприймати історико-літературний процес;
 • фахово аналізувати новітні явища у літературному процесі;
 • виявити кращі зразки красного письменства у сучасних слов’янських літературах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • предмет і завдання курсу, джерела розвитку;
 • базові поняття, що використовуються при вивченні постпостмодернізму;
 • методи і методику вивчення курсу;
 • концепції провідних літературознавців щодо розвитку постпостмодернізму;
 • основні закономірності розвитку постпостмодернізму у слов’янських літературах, його ідейні та естетичні напрямки;
 • праці вчених, які досліджують особливості розвитку постпостмодернізму у слов’янських літературах;
 • зміст та проблематику основних художніх творів представників постпостмодернізму у його взаємозв’язках з постмодернізмом;
 • тенденції розвитку постпостмодернізму.

 уміти:

 • вільно користуватися системою знань з історії слов’янських літератур новітньої доби;
 • орієнтуватися у складності та закономірностях сучасного літературного процесу;
 • аналізувати художні твори письменників-постпостмодерністів;
 • користуватися літературно-критичною термінологією;
 • виокремлювати специфічні домінантні теми у творчості представників постпостмодернізму;
 • критично оцінювати посібники з проблем розвитку постпостмодернізму;
 • зіставляти різні точки зору в ході полеміки і відстоювати свій погляд на те чи інше явище у сучасних слов’янських літературах;
 • усвідомлювати об’єктивну цінність творчості того чи іншого письменника для сучасного читача;
 • порівнювати та знаходити спільні риси та відмінності у тенденціях розвитку постпостмодернізму в літературах слов’янських країн;
 • зіставляти тенденції розвитку літератур на сучасному етапі.

Рекомендована література

Базова

 1. Андрухович Ю. Повернення літератури [Електронний ресурс] // Ї. – 2002. Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/ji-library/pleroma/andr-pl.htm
 2. Галич О.А., Назарець В.М., Васильєв Є.М. Загальне літературознавство. Рівне, 1997;
 3. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. – Київ, Критика. –
 4. Денисова Т. Феномен постмодернізму: контури й орієнтири // Слово і час, – 1995. – № 2;
 5. Денисова Т.Н., Сиваченко Г.М. Наприкінці XX ст.: постмодернізм, мультикультуралізм. //Всесвітня література. – 1999. – №1;
 6. Затонский Д. Постмодернизм: гипотезы возникновения   //Иностранная литература. –  1996 – № 2;
 7. Затонский Д. Постмодернизм в историческом интерьере //Вопросы литературы. – 1996. – №3;
 8. Зарубіжна література ХХ ст. (епоха постмодернізму) : навчальний посібник / В. В. Черевченко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 104 с.
 9. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів. – Львів: Літопис, 2004. – 652 с. (переклад Мар’яни Гірняк)
 10. Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Вінквіста, В. Тейлора ; пер. з англ. В. Шовкун; наук. ред. пер. О. Шевченко. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 503 с.
 11. Ігнатенко М. Ігрова культура постмодерну (або: вже не-культура) // Вікно в світ. – 1998. – № 2.
 12. Ігнатів Н. Особливості сприйняття часу автором-оповідачем в автобіографічній прозі Ю. Андруховича //Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 631. Серія Філологія. Вип. 41. ­– Харків. ­­– 2004. ­– С. 280-284.
 13. Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. – М., 2001;
 14. Курицын В. Время множить приставки. К понятию постпостмодернизма // Октябрь, 1997, №7;
 15. Липовецкий М.Н. Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики. – Екатеринбург, 1997.
 16. Моклиця М. Модернізм у творчості письменників ХХ століття. Луцьк, 1999;
 17. Маньковская Н.Б. От модернизма к постпостмодернизму via постмодернизм // Коллаж. М., 1998
 18. Мережинская А.Ю. Русская постмодернистская литература. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – 335 с.
 19. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык. – СПб.: Невский Простор, 2001. – 416 с.
 20. Татаренко А. Розвиток постмодерністської стратегії семантизації форми у період постпостмодернізму (роман Мілети Продановича “Сад у Венеції”) // Українське літературознавство. – 2011. – Вип. 73. – С. 63-72. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
 21. Татаренко А. Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід сербської літератури) : [монографія]. Львів : ПАІС, 2010. – 544 с.
 22. Татаренко А. Маски та обличчя автора в болгарському та українському постмодерністському романі (Георгі Господинов, Юрій Андрухович) // Научен симпозиум с международно участие «Бьлгария и Украйна – култура на преломите (ХІХ-ХХІ век)». София. – 2019. С.35-36. (тези)
 23. Хассан І. Культура постмодернізму // Вікно в світ. – 1999. – №5;
 24. Чижевський Д.І. Порівняльна історія слов’янських літератур.- К. 2005.
 25. Эпштейн М.Н. Постмодерн в русской литературе. Учебное пособие для вузов. -М.: Высшая школа, 2005. – 495 с.
 26. Baran В., Postmodernizm i końce wieku, Inter Esse, Kraków 2003 r., ss. 304
 27. Uniłowski K. Postmodernizm, poloniści I proza polska // Fa-art. – 1994. – № 4. 4-14.

Допоміжна

 1. Агеєва В. «Поети, сонце і Париж»: європейські тенденції сучасної української літератури. Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10927/Aheyeva
 2. Андреев Л.Г. Художественный синтез и постмодернизм //Вопросы литературы. – 2001. – № .1
 3. Ащеулова И.В. Русский постмодернизм: предварительные итоги. Ставрополь, 1998;
 4. Бедзір Н.П. «Русская постмодернистская проза в восточно- и западнославянском литературном контексте». – Ужгород: Видавництво О. Гаркуші, 2007. – 472 с.
 5. Баткин Л.О постмодернизме и “постмодернизме“ // Октябрь. – 1996. – № 10.
 6. Беспалая О.П. После постмодерна: Альтермодерн, трансмодерн, постпостмодерн. Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/v/posle-postmoderna-altermodern-transmodern-postpostmodern
 7. Бігун Б. Постмодерністський образ світу // Вікно в світ. – 1999. – №3;
 8. Денисова Т. Літературний процес XX сторіччя; Література США та ідеї мультикультуралізму.
 9. Євтушенко Л. Жіноча література США: від регіоналізму до сучасності//Вікно в світ. – 1999.- №5;
 10. Ерофеев Вик. В лабиринте проклятых вопросов. – М, 1990.
 11. Ильин И.П. Постмодернизм // Современное зарубежное литературоведение: Страны Западной Европы и США: Концепции.
 12. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. – М, 1998;
 13. Ігнатів Н. Досвід трагічних подій ХХ століття очима і серцем жінки (на матеріалі документальної прози Світлани Алексієвич) // „Kobieta. W zwierciadle języka i kultury”. Monografia wieloautorska pod red. Ałły Archangielskiej i Mirosławy Hordy. – – 2017. – С.214-232.
 14. Ігнатів Н. Документальна проза Світлани Алексієвич: проблематика та жанрологія // Cултанівські читання. Науковий збірник статей. – Івано-Франківськ: Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – 2018. – Вип. 7. – С.199-215. http://sultanivskichytannia.if.ua/Archive/Issue_7/Ihnativ7el.pdf
 15. Карцева З.И. Поэтика синтеза (роман-фуга Эмилии Дворяновой) https://docplayer.ru/56544193-Poetika-sinteza-roman-fuga-emilii-dvoryanovoy.
 16. Курицын В. Русский литературный постмодернизм. – М., 2001.
 17. Коваленко А.Г. Литература и постмодернизм. – М.: Изд-во Российского ун-та дружбы народов, 2004.
 18. Літературознавчий словник-довідник /за ред. Р.Т. Гром’яка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка. – К. : ВЦ «Академія», 2006. – 752 с. – (Nota bene).
 19. Палій О. Їржі Кратохвіл – теоретик і практик чеського постмодернізму // Проблеми слов’янознавства. 2016. Випуск 65. С.233–239.
 20. Поліщук О. Позиція персонажа в українській постмодерній прозі //Cлово і час, 2003. № 2. С.70-74
 21. Постколоніалізм. Генерації. Культура. / за ред. Т. Гундорової, А. Матусяк. – Київ: Лаурус, 2014. – 336 с. – (Серія «Теоретичні ревізії» ; вип. 4).Постмодернисты о посткультуре. – М, 1996.
 22. Семків Р. Постмодернізм та іронія //Слово і час. – 2000. – № 6;
 23. Сердюченко В.Л. Прогулки по садам российской словесности //Новый мир, 1995, № 5.
 24. Соловйов О. «Нова хвиля» в українському мистецтві 90-х рр. ХХ ст. та її трансформації // Сучасне мистецтво : наук. зб. / Акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец. – К., 2004. – Вип. 1. – С. 34–47.
 25. Татаренко А. Семантизація форми як ергодичний прийом (на матеріалі роману М.Павича «Друге тіло») // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 2010. – Вип.34 (Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф.Дунаєвської) . – С.393-404.
 26. Шерлаимова С.А. Чешский постмодернизм в теории и на практике // Постмодернизм в славянских литературах : [сборник научных статей]. – М. : Институт славяноведения РАН, 2004. – С. 32-53.
 27. Эпштейн М. Истоки и смысл русского постмодернизма // Звезда. – 1996. № 8.
 28. Machala L. „Klasici“ postmodernismu: Kundera a Křesadlo // V souřadnicích volnosti: Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. – Praha : Academia, 2008. – S. 287-288.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус