Постпостмодернізм у слов’янських літературах

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
730доцент ІГНАТІВ НадіяФЛслц-41, ФЛсрб-41, ФЛчес-41

Опис курсу

Курс «Постпостмодернізм у слов’янських літературах» призначений для студентів-славістів четвертого року навчання. Як частина навчальної  програми цей курс дає студентові знання з проблем розвитку сучасного літературного процесу та теорії літератури, сприяє можливості узагальнення та систематизації отриманих знань з історико-літературних дисциплін. Завдання курсу «Постпостмодернізм у слов’янських літературах»  – показати специфіку формування нових явищ у живому літературному процесі, виявити процеси жанротворення у літературах слов’янських народів на сучасному етапі.

Мета курсу –  ознайомити студентів з особливостями формування та розвитку постпостмодернізму у літературах слов’янських народів; акцентувати увагу на способах жанрової реалізації літератури доби постпостмодерну; поглибити та розширити знання, здобуті при вивченні нормативних курсів з історії слов’янських літератур  та  окреслити перспективи розвитку постпостмодерністської літератури.

Курс «Постпостмодернізм у слов’янських літературах» має загальнотеоретичні і практичні цілі.

Загальнотеоретичні цілі курсу полягають в тому, щоб:

 • зрозуміти головні процеси виникнення, формування і розвитку певних літературних напрямів і течій;
 • глибоко осмислити явища сучасного літературного процесу;
 • пізнати дію законів жанротворення у новітній літературі;
 • усвідомити зв’язок між окремими літературними напрямами ;
 • зрозуміти чинники впливу новітньої літератури на формування особистості.

Практичні цілі курсу «Постпостмодернізм у слов’янських літературах» вбачаємо в тому, що він допоможе:

 • усвідомити факти сучасного літературного процесу у слов’янському світі як елемент цілісної картини розвитку світової літератури;
 • глибше засвоїти курси з історії розвитку національних літератур;
 • осмислено сприймати історико-літературний процес;
 • фахово аналізувати новітні явища у літературному процесі;
 • виявити кращі зразки красного письменства у сучасних слов’янських літературах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • предмет і завдання курсу, джерела розвитку;
 • базові поняття, що використовуються при вивченні постпостмодернізму;
 • методи і методику вивчення курсу;
 • концепції провідних літературознавців щодо розвитку постпостмодернізму;
 • основні закономірності розвитку постпостмодернізму у слов’янських літературах, його ідейні та естетичні напрямки;
 • праці вчених, які досліджують особливості розвитку постпостмодернізму у слов’янських літературах;
 • зміст та проблематику основних художніх творів представників постпостмодернізму у його взаємозв’язках з постмодернізмом;
 • тенденції розвитку постпостмодернізму.

 уміти:

 • вільно користуватися системою знань з історії слов’янських літератур новітньої доби;
 • орієнтуватися у складності та закономірностях сучасного літературного процесу;
 • аналізувати художні твори письменників-постпостмодерністів;
 • користуватися літературно-критичною термінологією;
 • виокремлювати специфічні домінантні теми у творчості представників постпостмодернізму;
 • критично оцінювати посібники з проблем розвитку постпостмодернізму;
 • зіставляти різні точки зору в ході полеміки і відстоювати свій погляд на те чи інше явище у сучасних слов’янських літературах;
 • усвідомлювати об’єктивну цінність творчості того чи іншого письменника для сучасного читача;
 • порівнювати та знаходити спільні риси та відмінності у тенденціях розвитку постпостмодернізму в літературах слов’янських країн;
 • зіставляти тенденції розвитку літератур на сучасному етапі.

Рекомендована література

 1. Андрухович Ю. Повернення літератури [Електронний ресурс] // Ї. – 2002. Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/ji-library/pleroma/andr-pl.htm
 2. Галич О.А., Назарець В.М., Васильєв Є.М. Загальне літературознавство. Рівне, 1997;
 3. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. – Київ, Критика. – 2005;
 4. Денисова Т. Феномен постмодернізму: контури й орієнтири // Слово і час, – 1995. – № 2;
 5. Денисова Т.Н., Сиваченко Г.М. Наприкінці XX ст.: постмодернізм, мультикультуралізм. //Всесвітня література. – 1999. – №1;
 6. Зарубіжна література ХХ ст. (епоха постмодернізму) : навчальний посібник / В. В. Черевченко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 104 с.
 7. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів. – Львів: Літопис, 2004. – 652 с. (переклад Мар’яни Гірняк)
 8. Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Вінквіста, В. Тейлора ; пер. з англ. В. Шовкун; наук. ред. пер. О. Шевченко. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 503 с.
 9. Ігнатенко М. Ігрова культура постмодерну (або: вже не-культура) // Вікно в світ. – 1998. – № 2.
 10. Ігнатів Н. Особливості сприйняття часу автором-оповідачем в автобіографічній прозі Ю. Андруховича //Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 631. Серія Філологія. Вип. 41. ­– Харків. ­­– 2004. ­– С. 280-284.
 11. Ігнатів Н.Є. Письменники-документалісти про жанрову природу книг репортажного характеру // Полігранна філологія без кордонів: колективна монографія / відп. ред. докт. філол. наук Т. Ф. Осіпова, докт. філол. наук Н. В. Піддубна, докт. філол. наук О. В. Халіман. – Харків: Видавництво Іванченка І. С. – С.390-406.
 12. Моклиця М. Модернізм у творчості письменників ХХ століття. Луцьк, 1999;
 13. Сиваченко Г. Парадокси словацького роману (Homo Scribens – Homo Ludens). – К. : Наук. думка, 1993. – 174 с.
 14. Сиваченко Г. Інтердискурсивність як діалог культур // Методології сучасної літературної компаративістики: Колективна монографія / За ред. Г. М. Сиваченко. – Київ, 2020. С. 374-390. http://www.ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/metodologii_17.02.2021.pdf
 15. Cливински О. Самопоглъщането на текста. Българският постмодернизъм в светлината на новата концепция за неизразимото / Остап Сливински // Литературен вестник. – 2008. – № 4. – С. 9–10.
 16. Сливинський О. Мовчання як ієрогліф: до проблеми жанрово-наративної гри у прозі болгарських неомодерністів / Остап Сливинський // Проблеми слов’янознавства. –  – Вип. 57. – С. 153–160.
 17. Татаренко А. Розвиток постмодерністської стратегії семантизації форми у період постпостмодернізму (роман Мілети Продановича “Сад у Венеції”) // Українське літературознавство. – 2011. – Вип. 73. – С. 63-72. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
 18. Татаренко А. Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід сербської літератури) : [монографія]. Львів : ПАІС, 2010. – 544 с.
 19. Татаренко А. Маски та обличчя автора в болгарському та українському постмодерністському романі (Георгі Господинов, Юрій Андрухович) // Научен симпозиум с международно участие «Бьлгария и Украйна – култура на преломите (ХІХ-ХХІ век)». София. – 2019. С.35-36. (тези)
 20. Харчук Р. Б. Сучасна українська проза: Постмодерний період : [навч. посіб.] / Р. Б. Харчук. – К.: Академія, 2008. – 248 с.;
 21. Хассан І. Культура постмодернізму // Вікно в світ. – 1999. – №5;
 22. Чижевський Д.І. Порівняльна історія слов’янських літератур.- К. 2005.
 23. Baran В., Postmodernizm i końce wieku, Inter Esse, Kraków 2003 r., ss. 304.
 24. Uniłowski K. Postmodernizm, poloniści I proza polska // Fa-art. – 1994. – № 4. 4-14.

Допоміжна

 1. Агеєва В. «Поети, сонце і Париж»: європейські тенденції сучасної української літератури. Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10927/Aheyeva
 2. Бігун Б. Постмодерністський образ світу // Вікно в світ. – 1999. – №3;
 3. Бідзіля Ю. Філософія комунікації постмодернізму в «записках українського самашедшого» Ліни Костенко // Наук. вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, вип. 27, 2012.- С. 151-156;
 4. Брега Л. Жіночий простір роману О. Забужко “Музей покинутих секретів” // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2014. – № 19. – С. 13-17;
 5. Денисова Т. Літературний процес XX сторіччя; Література США та ідеї мультикультуралізму.
 6. Євтушенко Л. Жіноча література США: від регіоналізму до сучасності//Вікно в світ. – 1999.- №5;
 7. Ігнатів Н. Досвід трагічних подій ХХ століття очима і серцем жінки (на матеріалі документальної прози Світлани Алексієвич) // „Kobieta. W zwierciadle języka i kultury”. Monografia wieloautorska pod red. Ałły Archangielskiej i Mirosławy Hordy. – – 2017. – С.214-232.
 8. Ігнатів Н. Документальна проза Світлани Алексієвич: проблематика та жанрологія // Cултанівські читання. Науковий збірник статей. – Івано-Франківськ: Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – 2018. – Вип. 7. – С.199-215. http://sultanivskichytannia.if.ua/Archive/Issue_7/Ihnativ7el.pdf
 9. Літературознавчий словник-довідник /за ред. Р.Т. Гром’яка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка. – К. : ВЦ «Академія», 2006. – 752 с. – (Nota bene).
 10. Палій О. Їржі Кратохвіл – теоретик і практик чеського постмодернізму // Проблеми слов’янознавства. 2016. Випуск 65. С.233–239.
 11. Поліщук О. Позиція персонажа в українській постмодерній прозі //Cлово і час, 2003. № 2. С.70-74
 12. Постколоніалізм. Генерації. Культура. / за ред. Т. Гундорової, А. Матусяк. – Київ: Лаурус, 2014. – 336 с. – (Серія «Теоретичні ревізії» ; вип.
 13. Семків Р. Постмодернізм та іронія //Слово і час. – 2000. – № 6;
 14. Сиваченко Г. Слов’янські письменники-емігранти та експатріанти: способи і форми   художнього оприявлення // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – К.: Освіта України, 2018. – С. 254-265.
 15. Sływynski O. Proza Olgi Tokarczuk jako wyzwanie dla tłumacza: notatki na marginesach ukraińskiego przekładu powieści Księgi Jakubowe / Ostap Sływynski // Poradnik Językowy. – 2022. – №10 (799). – S. 252–264.
 16. Slivinsky O. Sergij Žadan: novi pravopis ukrajinske književnosti / Ostap Slivinsky // Europski glasnik. – 2022. – №27. – P. 313–320.
 17. Соловйов О. «Нова хвиля» в українському мистецтві 90-х рр. ХХ ст. та її трансформації // Сучасне мистецтво : наук. зб. / Акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец. – К., 2004. – Вип. 1. – С. 34–47.
 18. Татаренко А. Семантизація форми як ергодичний прийом (на матеріалі роману М.Павича «Друге тіло») // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 2010. – Вип.34 (Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф.Дунаєвської) . – С.393-404.
 19. Tatarenko A. Nastavak tradicije: kultura sjećanja u suvremenoj hrvatskoj prozi // Bogišić i kultura sjećanja: zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u prigodi stote godičnjice smrti Balda Bogišića. Uredili Josip Kregar, Vlaho Bogišić i dr. – Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008-2011. – S.325-337.
 20. Шаф О.В. Мотив мандрів у творчості Сергія Жадана в контексті «Маскулінної безпритульності» // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). – 2012. – Вип. 14. – С. 91-98.
 21. Machala L. „Klasici“ postmodernismu: Kundera a Křesadlo // V souřadnicích volnosti: Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. – Praha : Academia, 2008. – S. 287-288.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус