Практична лексикографія і лексикологія

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116СУС ІринаФЛу-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФЛу-11мСУС Ірина

Опис курсу

 

Навчальна дисципліна «Практична лексикографія і лексикологія» посідає важливе місце в підготовці українського філолога. Основними її завданнями є сформувати наукові погляди на лексикографію, виробити навички самостійних спостережень над різними типами      структур у лексикографічних виданнях та лексикографічної параметризації українського лексичного  фонду; навчити студентів оцінювати  рівень культури усного та писемного мовлення та сформувати в них уміння правильно використовувати лексичні засоби української мови в професійній діяльності, ознайомити студентів із сучасними проблемами сучасної стилістичної семантики, лінгвістичної риторики,  теорії взаємодії мов.

Мета курсу «Практична лексикографія і лексикологія» – сформувати у філологів-магістрів систематизовані наукові знання про тенденції розвитку та сучасні напрями досліджень української лексикографії і лексикології, виробити в студентів практичні навички укладання статей до словників різних типів і використання лексичних ресурсів української мови у фаховій комунікації.

Цілі курсу – ознайомити студентів із досягненнями сучасної теоретичної та практичної лексикографії; ознайомити студентів із сучасними дослідженнями стилістичної семантики, лінгвістичної риторики,  теорії міжмовних контактів; навчити правильно використовувати лексичні засоби української мови в професійній діяльності та оцінювати  рівень культури українського усного та писемного мовлення.

Рекомендована література

Базова

 1. Демська О. Вступ до лексикографії: навч. посіб. Київ, 2010.
 2. Капранов Я., Тронь Т. Основи лексикографічної теорії та практики: підручник. Київ, 2023.
 3. Кровицька О. Українська лексикографія: теорія і практика. Львів, 2005.
 4. Українські енциклопедії: типологія, стиль, функції: монографія / Відп. ред. Я. Яцків; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2018.
 5. Томіленко Л. Термінологічна лексика в сучасній тлумачній лексикографії: монографія. Івано-Франківськ, 2015.

 

Додаткова

 1. Бобкова Т. Українська корпусна лексикографія: основні етапи й тенденції розвитку. Наукові записки нац. ун-ту «Острозька академія». Серія філологічна. 2014. Вип. 49. С. 267–270.
 2. Бондар О.І. Українське діалектне словникарство початку ХХІ ст. Вісник Одеського нац. ун-ту. 2012. Серія філологія. Т.  Вип. 4.  С. 5–17.
 3. Войтів Г., Кровицька О. Науковий осередок українського словникарства у Львові: історія і досвід. Теле- і радіожурналістика. 2019. Вип. 18. С. 245–255.
 4. Громко Т. Лексикографування онімів говірки за корпусом моноговіркових текстів. Актуальні питання гуманітар. наук: міжвуз. зб. наук. пр. молодих учен. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. Вип. 31. С. 315–322.
 5. Дідун Л. Козирєва З. Українська академічна лексикографія: здобутки та перспективи розвитку. Українська мова. 2021. № 3. С. 54–65.
 6. Зайцева О. Ремарка як лексикографічна категорія. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. пр. молодих учен. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. Дрогобич, 2014. Вип. 9. С. 167–172.
 7. Казимирова І. Актуальні проблеми сучасної термінографії. Термінологічний вісник: зб. наук. пр. Київ, 2017. Вип. 4. С. 214–226.
 8. Лукінова Т. Створення «Етимологічного словника української мови» – важливий етап порівняльно-історичного вивчення слов’янської лексики. Мовознавство. 2008. № 2–3. С. 24–39.
 9. Міщук У. Словник мови Шевченка: бачення творчого світу письменника. Лексикографічний бюлетень. 2006. Вип. 14. С. 78–88.
 10. Паночко М. Розвиток української лексикографії в 70-х роках ХХ ст. Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки». Луцьк, 2021. Вип. 4. С. 22–27.
 11. Полиця Т. Класифікація фразеографічних праць тлумачного типу. Науковий вісник Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія Філологія. 2018. № 37. Т. С. 63–66.
 12. Петрова Т. Рецензія на термінологічні словники як жанр критичного субдискурсу. Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Філологічні науки. 2019. Вип. 50. С. 133–139.
 13. Самойлова І. Інформаційна структура українських еквівалентів у перекладному словнику. Українська мова. 2016. № 2. С. 24–43.
 14. Сколоздра-Шепітько О.Літературно-художня антропонімія Франкової прози як об’єкт ідіолектної лексикографії. Вісник Львів. ун-ту. Серія філологічна. 2019. Випуск 71. С. 280–291.
 15. Сологуб Н. Словники мови письменників. Лінгвістика: об’єкт-стиль, мета-оцінка: зб. наук. пр., присвячених 70-річчю від дня народження проф. С.Я.Єрмоленко. / відп. ред. ак. НАН України В.Г.Скляренко. Київ,  С. 133–138.
 16. Старко В. Ф. Проблема авторитетності двомовних словників. Українська лексикографія в загальномовному контексті: теорія, практика, типологія. Ларисі Григорівні Скрипник. Київ, С. 315–322.
 17. Туровська Л. Макро- та мікроструктура термінологічного словника тлумачного типу. Українська мова. 2018. № 3. С. 40–53.
 18. Цимбалюк-Скопненко Т. Українська авторська лексикографія: здобутки та перспективи. Українська мова. 2010. №  С. 3–14.

Матеріали

Сус І.  Практична лексикографія і лексикологія: методичні вказівки до підготовки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 035 Філологія (спеціалізація 035.01 Українська мова та література). Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. 20 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус: Практична лексикографія і лексикологія

Завантажити силабус