Про що не мовчать листи: епістолярій українських письменників ХІХ – першої половини ХХ ст.

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор ПИЛИПЧУК Святослав

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316професор ПИЛИПЧУК Святослав

Опис курсу

Курс “Про що не мовчать листи: епістолярій українських письменників ХІХ – першої половини ХХ ст.” проблематизує питання категорії жанру листа через розгляд епістолярію видатних українських письменників.

Чи замислювалися ви над тим, якими були відомі українські письменники у приватному житті, з ким спілкувалися, чим захоплювалися, про що мріяли? Відповіді на усі ці (та багато інших) питання знаходимо у їхніх листах. Саме цей жанр документальної літератури займає вельми важливе місце у спадщині українських майстрів пера. Нерідко листи ставали своєрідним продовженням художніх змагань митців. Знаковим у цьому контексті є зізнання Василя Стефаника. Неперевершений новеліст, підкреслюючи роль і значення епістолярію у своїй творчій біографії, зазначав: «Моя література в моїх листах». Окрім художньо-естетичної вартості, листи мають значну інформаційну цінність, є цікавим і, головно, надійним джерелом відомостей про життя письменника в літературі і довкола неї. Крізь призму епістолярію рельєфніше постає неповторна індивідуальність автора, випрозорюється справжнє обличчя живої людини. У листуванні, цьому, за влучним висловом Юрія Шереха, «внутрішньому діалозі із власною совістю», закладено розгадки багатьох таємниць, які віддавна «тривожать душу» читача. Отож у межах курсу запропоновано розбір (з особливим акцентом на з’ясуванні «покинутих секретів») листування видатних українських письменників (Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Ольги Кобилянської, Василя Стефаника, Миколи Куліша та ін.), спрямований на встановлення меж дії гравітаційного поля їхніх життєвих та духовно-інтелектуальних пошуків.

Мета курсу – ознайомлення з дисципліною “Про що не мовчать листи: епістолярій українських письменників ХІХ – першої половини ХХ ст.” як систематизованим знанням про особливості жанру листа та про неповторний світ листування українських майстрів слова.

Завданням цих рекомендацій є допомога студентам у: визначенні жанрово-стильової природи листа як окремої генологічної одиниці документальної літератури; осмисленні та критичній оцінці листів українських письменників ХІХ – першої половини ХХ ст.; постановці актуальних дослідницьких питань під час роботи із листами; змалювання психологічного портрета автора на основі прочитання його епістолярію.

Рекомендована література

Основна
Бовсунівська Т. Теорія літературних жанрів. К., 2009.
Галич Олександр, Назарець Віталій, Васильєв Євген. Теорія літератури. Київ: Либідь, 2001.
Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – початку ХХ ст. – Львів, 1999. – 278 с.
Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі літератури. – Львів:ПАІС, 2005.– 368 с.
Ільницький М., Будний В. Порівняльне літературознавство. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 280 с.
Домбровський В. Українська стилістика і ритміка. Українська поетика. – Дрогобич, 2008.
Літературознавчий словник-довідник / ред кол. Роман Гром’як та ін. Київ: Академія, 1997. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття / ред. Марія Зубрицька. Львів: Літопис, 1996.
Ткаченко, Анатолій. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства. Київ: Правда Ярославичів, 2003.
Skwarczynska Stefania Teoria listu. – Lwow, 1937. – 373 p.
Wellek R., Warren A. Theory of literature. New York. 1942-1956.
Hernadi Paul. Beyond Genre: New Directions in Literary Classification. Ithaca and London, 1972.

Допоміжна
В’язовський Г.А. Творче мислення письменника. – К. Дніпро, 1982. – С.280.
Вашків Л. Епістолярна літературна критика: становлення, функції в літературному процесі. – Тернопіль: Поліграфіст, 1998. – 134 с.
Галич В. Лист як складова частина жанрової парадигми публіцистики Олеся Гончара //Литературоведческий сборник. – Донецк: Дон НУ, 2003. – Вип. 14. – С. 46-57.
Галич О. Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, генеза, перспективи. – Луганськ: Знання, 2001. – 246 с.
Гладкий В. Листи письменників // Українське літературознавство. – Львів, 1970. – Т. 8. – С.13-17.

Жиленко І. Homo feriens // Сучасність. – 1999. – No 2. – С. 40–67.
Забіяка І.М. Епістолярна спадщина В.Горленка: Монографія. – К.: ВПЦ „Київський ун-т”, 2002. – 247 с.
Заболотна Т.В. Епістолярна спадщина В.Винниченка: адресування і стиль: Дис… канд. філол. наук: 10.01.01 /Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2005. – 189 с.
Коцюбинська М. «Зафіксоване й нетлінне». Роздуми про епістолярну творчість. – К.: Дух і літера, 2001. – 299 с.
Кузьменко В. Епістолярій українського письменства періоду «розстріляного відродження» як вияв авторської свідомості в умовах тоталітаризму // Третій міжнародний конгрес україністів. – Харків, 1996. – Том: Літературознавство. – С.145–149.
Кузьменко В. Письменницький епістолярій в українському літературному процесі 20-50-х років ХХ ст. – К., 1998. – 305 с.
Кузьменко В., Кодак М. Письменницький епістолярій в українському літературному процесі 20-50-х років ХХ ст. // Слово і час.– 1999. – No2. – С. 57–60.
Ляхова Ж. За рядками листів Тараса Шевченка. – К.: Дніпро, 1984. – 134 с.
Ляхова Ж. „Слухаю музику людської душі…” // Слово і час. – 1994. – NoNo 11-12. – С.54-57.
Ляхова Ж. Теоретичні питання дослідження епістолярію українського письменства // Третій Міжнародній конгрес україністів. – Харків, 1996. – Том: Літературознавство. – С.85–
91.
Назарук М. Українська епістолярна проза кінця XVI – початку XVII ст.: Дис…канд. філол. наук: 10.01.01 / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 192 с.
Святовець В. Епістолярна спадщина Лесі Українки: Листи в контексті художньої творчості. – К.: Вища школа, 1981. – 183 с.
“Скучаю за твоїм словом…” (Листи Григора Тютюнника) // Слово і час. – 1991. – No 12. – С. 12-23.
Ткачівський В.В. Німецькомовне листування Івана Франка як літературознавче джерело: Дис…канд.філол.наук: 10.01.01 / Івано-Франківський держ. пед ун-т ім. Василя
Стефаника. – Івано-Франківськ, 1997. – 198 с.

Силабус:

Завантажити силабус