Риторика в сучасному комунікативному просторі

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616СУС Ірина

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Риторика в сучасному комунікативному просторі» посідає важливе місце в підготовці спеціалістів гуманітарної та соціально-економічної сфери.

Основні завдання курсу – ознайомити студентів із основними поняттями та законами риторики, сформувати в них навички створювати тексти промов та уміння правильно використовувати лексичні засоби української мови в професійній діяльності

Мета курсу «Риторика в сучасному комунікативному просторі» – сформувати в студентів систематизовані наукові знання про історію розвитку риторики, виробити в них практичні навички створювати тексти промов різної комунікативної спрямованості та використовувати лексичні ресурси української мови у фаховій комунікації.

Рекомендована література

Основні джерела

1. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики. Київ, 2004.
2. Коваленко С.М. Сучасна риторика: навч.-практ. посіб.. Тернопіль, 2007. 3. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: навч. посіб. Київ, 2001. 4. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. 3-тє вид., перероб. і доповн. Тернопіль, 2000.
5. Риторика: підручник / З. Куньч, Г. Городиловська, І.Шмілик. Львів, 2017.
Додаткові джерела
6. Бабич Н. Д. Основи риторики: практикум. Чернівці: Рута, 1999.
7. Бузько С. Поняття стилістичної маркованості мовних одиниць (загальнотеоретичний аспект). Науковий вісник Криворіз. держ. пед. ун-ту: зб. наук. пр. Філологічні студії. 2018. Вип. 17. С. 110–124.
8. Вандишев В.М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять: навч. посібник. Київ, 2006.
9. Воронкова В.Г., Беліченко А.Г., Мельник В.В. Етика ділового спілкування: навч. посіб. Львів, 2017.
10. Гончарова О. Давньогрецька риторика як теоретичний дискурс. Аристотель: від метатеорії до інструменталістської теорії риторики. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2008. № 4 . С.26–31.
11. Довідник з культури української мови: посіб. / За ред. С.Я.Єрмоленко. Київ, 2005.
12. Заболотний О., Заболотний В. Правильне мовлення. Київ, 2020.
13. Загнітко А. Основи дискурсології: науково-навчальне видання. Донецьк, 2008.
14. Заліпська І. Порушення літературних норм у мові прямого ефіру. Культура слова. 2016. № 84. С. 151–160.
15. Мацько Л., Мацько О. Риторика: навч. посіб. / 2-ге вид. Київ, 2006. 16. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: підручник. Київ, 2003.
17. Онуфрієнко Г. С. Риторика: навч. посіб. Київ, 2019.
18. Сагач Г.М. Словник термінів красномовства. Золотослів. Київ, 1993.
19. Сербенська О. Риторика як наука про успішну мовну комунікацію: Лекція. Записки «Перекладацької майстерності 2000-2001». / Львівський національний університет ім. І.Франка. Львів, 2002. Т. 3. С. 122–135.
20. Струганець Л. , Бобесюк О., Веремчук О. Культура мови : від теорії до практики : монографія. Тернопіль, 2015.
21. Куньч З. Риторичний словник. Київ, 1997.
22. Шинкарук В. Д., Теслюк В. М. Основи риторики: навч. посіб. Київ, 2021.

Силабус:

Завантажити силабус