Основна слов’янська мова (словацька)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент ГІЛЕЦЬКА ЗорянаФЛслц-31
632доцент ГІЛЕЦЬКА ЗорянаФЛслц-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФЛслц-31доцент ГІЛЕЦЬКА Зоряна
632ФЛслц-31доцент ГІЛЕЦЬКА Зоряна

Матеріали

ОНОВЛЕНО 27 квітня – 26 травня

Дисципліна «Основна слов’янська мова (словацька)»

Викладач: доц. Гілецька Зоряна Ігорівна

тел. 0958312346 (час консультацій: 12.05.2020; 19.05.2020; 20.05.2020, 26.05.2020  – з 11.00 до 12.00)
email: zoriana.hiletska@lnu.edu.ua

12 травня 2020 року
Тема лекції: Morfematická štruktúra slova. Chápanie morf a morfém. Klasifikácia morfém slovenského jazyka. Morfematický švík (4 год).

Онлайн-заняття (ZOOM)

 1. Morfematická štruktúra slova. Chápanie morf a morfém, alomorf.
 2. Klasifikácia morfém slovenského jazyka podľa funkcie. Lexikálne (koreňové), gramatické (flektívne), derivačné, modifikačné a tematické morfémy.
 3. Klasifikácia gramatických morfém podľa obsahu.
 4. Klasifikácia gramatických morfém podľa pozície.
 5. Klasifikácia morfém slovenského jazyka podľa miesta v morfematickej štruktúre slovného tvaru. Prefixálne, sufixálne, flektívne morfémy a submorfémy (interfigované morfémy).
 6. Klasifikácia submorfém slovenského jazyka.
 7. Prázdna a nulová morfémy.
 8. Morfematický švík.

Література

 1. Текст лекції (розіслано на електронну пошту студентів).
 2. FURDÍK J. Slovenská slovotvorba (teória, opis, cvičenia). Ed. M. Ološtiak. Prešov: Náuka 2004. 200 s.
 3. FURDÍK J. Život so slovotvorbou a lexikológiou. Prešov: LG 2005. 473s. Доступно: http://olostiak.webz.cz/Publikovane/furdik-2005.pdf
 4. GENČI, J.: Počítačové spracovanie Slovníka koreňových morfém slovenčiny. In: Morfematický výskum slovenčiny (možnosti jeho štatistického, elektronického a didaktického spracovania). Eds. M. Sokolová – M. Ivanová – M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2006, s. 10 – 25.
 5. LIPTÁKOVÁ, Ľ. – VUŽŇÁKOVÁ, K.: Dieťa a slovotvorba. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta 2009. 203 s. Morfematický výskum slovenčiny (možnosti jeho štatistického, elektronického a didaktického spracovania). Eds. M. Sokolová – M. Ivanová – M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2006. 286 s.
 6. OLOŠTIAK M. Lexikálna sémantika a derivatológia. Košice 2007. Доступно: https://www.yumpu.com/en/document/view/53863914/lexikalna-semantika-a-derivatologia
 7. SOKOLOVÁ, M. – MOŠKO, G. – ŠIMON, F. – BENKO, V.: Morfematický slovník slovenčiny. Prešov: Náuka 1999. 531 s.
 8. SOKOLOVÁ, M. – OLOŠTIAK, M. – IVANOVÁ, M. et al.: Slovník koreňových morfém slovenčiny. 2., uprav. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2007. 586 s. (1. vyd. 2005.)
 9. SOKOLOVÁ, M. – OLOŠTIAK, M.: Manuál Slovníka koreňových morfém slovenčiny. In: Sokolová, M. – Ološtiak, M. – Ivanová, M. et al.: Slovník koreňových morfém slovenčiny. 2., uprav. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2007, s. 13 – 40.
 10. SOKOLOVÁ, M. – GENČI, J.: Štatistické spracovanie apelatívnych radixov. In: Morfematický výskum slovenčiny (možnosti jeho štatistického, elektronického a didaktického spracovania). Eds. M. Sokolová – M. Ivanová – M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2006, s. 26 – 55.
 11. SOKOLOVÁ M. Didaktický pohľad na morfematickú analýzu v slovenčine // Slovenská reč. – 1991. – 56. – S.305-314.
 12. SOKOLOVÁ M., ŠIMON F., MOŠKO G. Zásady morfematickej analýzy v morfematickom slovníku slovenčiny // Jazykovedný časopis. – 1996. – 47. – S.41-50.
 13. SOKOLOVÁ M., ŠIMON F., MOŠKO G. Predpony v morfematickom slovníku // Studia philologica. Annus III. Zborník Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Red. Z.Stanislavová. – Prešov: UPJŠ, 1996. – S.100-114.
 14. BOSÁK J., BUZÁSSYOVÁ K. Východiská morfémovej analýzy (Morfematika, slovotvorba) // Jazykovedné štúdie.19. – Bratislava: Veda, 1985. – 131 s.
 15. HORECKÝ J. Morfematická štruktúra slovenčiny. – Bratislava: SAV, 1964. – 196 s.
 16. HORECKÝ J. Obsah, forma a funkcia morfémy // Jazykovedný časopis. – 1995. – 46. – S.17-22.

19 травня 2020 року
Тема практичного заняття: Slovotvorné formanty a ich funkcia pri tvorení nových slov v slovenčine. (2 год)

Онлайн-заняття (ZOOM)

Виконати практичні завдання (розіслано на електронну пошту студентів).

20 травня 2020 року
Тема практичного заняття: Morfematická štruktúra slova. Chápanie morf a morfém. Klasifikácia morfém slovenského jazyka. Morfematický švík. Slovotvorná a morfematická analýza slova (2 год)

Онлайн-заняття (ZOOM)

Виконати практичні завдання (розіслано на електронну пошту студентів).

26 травня 2020 року
Тема лекції: Zvláštnosti tvorenia podstatných mien,  slovies, prídavných mien a prísloviek (2 год.)

Онлайн-заняття (ZOOM)

 1. Zvláštnosti tvorenia podstatných mien v slovenčine. Prechýlené názvy ženských osôb. Deminutíva. Tvorenie názvov osôb od podstatných mien, prídavných mien a slovies. Tvorenie názvov mláďat. Tvorenie názvov nástrojov a prostriedkov od slovies. Tvorenie názvov deja, miesta a vecí od slovies.
 2. Zvláštnosti tvorenia prídavných mien v slovenčine. Tvorenie adjektív od substantív, adjektív, slovies, názvu miesta.
 3. Zvláštnosti tvorenia slovies v slovenčine.
 4. Zvláštnosti tvorenia prísloviek v slovenčine.

Література

 1. Текст лекції (розіслано на електронну пошту студентів).
 2. BOSÁK J., BUZÁSSYOVÁ K. Východiská morfémovej analýzy (Morfematika, slovotvorba) // Jazykovedné štúdie.19. – Bratislava: Veda, 1985. – 131 s.
 3. BUZÁSSYOVÁ K. Sémantická štruktúra slovenských deverbatív. – Bratislava: Veda, 1974. – 240 s.
 4. BUZÁSSYOVÁ K. O rozštiepení štruktúrnej a sémantickej motivácie slov s formantom -stvo // Jazykovedné štúdie. 15. Horeckého zborník / Red. J.Ružička. – Bratislava: Veda, 1980. – s.57 – 62
 5. HORECKÝ J. O tvorení slovies predponami // Slovenská reč. XXII. – 1957. – s.141 – 155.
 6. HORECKÝ J. Slovenská lexikológia 1. Tvorenie slov. – Bratislava: SPN, 1971. – 254 s.
 7. HORECKÝ J. Slovotvorná sústava slovenčiny. – Bratislava: SAV, 1959. – 270 s.
 8. HORECKÝ J., BOSÁK J., BUZÁSSYOVÁ K. a kol. Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. – Bratislava: Veda, 1989. – 430 s.
 9. ORAVEC J. Slovenský model v tvorení nedokonavého vidu // Jazykovedné štúdie. 12. – 1974. – S.103-117.
 10. ORAVCOVÁ A. Predpony vo výkladovom slovníku // Slovenská reč. – 1993. – 58. – S.96-100.
 11. 11.Sokolová M., Šimon F., Moško G. Predpony v morfematickom slovníku // Studia philologica. Annus III. Zborník Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Red. Z.Stanislavová. – Prešov: UPJŠ, 1996. – S.100-114.

26 травня 2020 року
Тема практичного заняття: Модуль № 2 (год)

Онлайн-заняття (ZOOM)

 

28 квітня, 5 травня 2020 року
Тема практичного заняття: Základné spôsoby tvorenia slov v súčasnom slovenskom jazyku. Chápanie slovotvorného typu, slovotvornej kategórie a slovotvorného významu. Slovotvorná motivácia. Motivované a nemotivované slová. Slovotvorné hniezda. Slovotvorný základ. Morfologické zmeny v slabike slova. Alternácie foném.  (6 год.)

Виконати практичні завдання (розіслано на електронну пошту студентів).

6 травня 2020 року
Тема лекції: Slovotvorné formanty a ich funkcia pri tvorení nových slov v slovenčine (2 год.)

 1. Chápanie slovotvorného formantu.
 2. Slovotvorná prípona (sufix). Variácie a varianty slovotvorných prípon. Viazané (závislé) varanty slovotvorných prípon. Rozšírené (zložené) slovotvorné prípony. Internacionálne sufixy.
 3. Klasifikácia slovotvorných prípon podľa významových skupín.
 4. Vzťah slovotvornej prípony a slovotvorného základu.
 5. Slovotvorná predpona (prefix). Sústava slovenských slovotvorných predpôn.

Література

 1. Текст лекції (розіслано на електронну пошту студентів).
 2. Furdík J. Slovotvorná motivovanosť slovnej zásoby v slovenčine // Studia Academica Slovaca. 7. / Red. J.Mistrík. – Bratislava: Alfa, 1978. – s. 103 – 115.
 3. Furdík J. Slovotvorná motivácia a jej jazykové funkcie. – Levoča: Sivá brada, 1993. – 185 s.
 4. Furdík J. Pokus o komplexný kvantitatívny výskum slovotvorného systému pomocou počítača. (Metodologické východiská a prvé výsledky.) In: Metódy výskumu a opisu lexiky slovanských jazykov. Materiály zo sympózia konaného v rámci 7. zasadnutia Lexikologicko- -lexikografickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov (Nové Vozokany 24. – 26. apríla 1989). Red. V. Blanár et al. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra 1990, s. 254 – 264.
 5. 5. Furdík J. Motivačná intencia slova. In: Slovenská reč, 1998, roč. 63, č. 6, s. 321 – 329. – Znovu publikované pod rovnakým názvom in: Život so slovotvorbou a lexikológiou. Výber štúdií pri príležitosti nedožitých sedemdesiatin. Eds. M. Ološtiak – L. Gianitsová- -Ološtiaková. Košice: Vydavateľstvo LG 2005, s. 273 – 282. Доступно: http://olostiak.webz.cz/Publikovane/furdik-2005.pdf
 6. Furdík J. Slovenská slovotvorba (teória, opis, cvičenia). Ed. M. Ološtiak. Prešov: Náuka 2004. 200 s.
 7. Furdík J. Život so slovotvorbou a lexikológiou. Prešov: LG 2005. 473s. Доступно: http://olostiak.webz.cz/Publikovane/furdik-2005.pdf
 8. Horecký J. Slovenská lexikológia 1. Tvorenie slov. – Bratislava: SPN, 1971. – 254 s.
 9. Horecký J. Slovotvorná sústava slovenčiny. – Bratislava: SAV, 1959. – 270 s.
 10. Horecký J., Buzássyová K., Bosák J. a kol.: Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Bratislava: Veda 1989. – 436 s.
 11. Ološtiak M. Lexikálna sémantika a derivatológia. Košice 2007. Доступно: https://www.yumpu.com/en/document/view/53863914/lexikalna-semantika-a-derivatologia
 12. Oravec J. Slovenský model v tvorení nedokonavého vidu // Jazykovedné štúdie. 12. – 1974. – S.103-117.

Робоча програма

Завантажити робочу програму