Сучасна українська літературна мова (синтаксис, прикладна лінгвістика)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Іспит
74Залік
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент АСІЇВ ЛюбославаФЛл-31
720доцент АСІЇВ ЛюбославаФЛл-41
828доцент АСІЇВ ЛюбославаФЛл-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФЛл-31СТРІЄШИН Романія
720ФЛл-41СТРІЄШИН Романія
828ФЛл-41СТРІЄШИН Романія

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: ознайомити студентів з українським синтаксисом як наукою, з’ясувати його предмет, завдання, значення і систему термінів, навчити студентів робити синтаксичний аналіз, розуміти природу різноманітних синтаксичних процесів, знати особливості українського синтаксису.

Завдання: ознайомити  студентів із аспектами  вивчення речення, з проблемними питаннями сучасного українського синтаксису, навчити розрізняти основні синтаксичні одиниці за їх ознаками, типи та види синтаксичних зв’язків, види словосполучень , типи та способи вираження членів речення, розуміти особливості синтаксичної будови різних типів простих та складних речень, способи ускладнення простих речень.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

знати: систему термінів синтаксису, його предмет, завдання і значення; типи та види синтаксичних зв’язків, класифікацію словосполучень у сучасному мовознавстві, аспекти вивчення речення та його ознаки, відмінність речення від словосполучення, класифікації речень, критерії визначення членів речення,  особливості вираження граматичної основи  у двоскладних та односкладних реченнях; способи ускладнення простого речення,  особливості вживання відокремлених членів речення,  вставних і вставлених компонентів,  звертань, однорідних членів речення; відмінності між простим і складним реченням,  класифікацію складних синтаксичних конструкцій, види підрядних частин; особливості організації складного синтаксичного цілого; орієнтуватися у проблемних питаннях сучасного українського мовознавства;

вміти: аналізувати словосполучення, визначати способи зв’язку у підрядних словосполученнях; аналізувати просте і просте ускладнене речення;  визначати члени речення,  їх типи та способи вираження; аналізувати складне речення,  з’ясовувати види підрядних частин; зображати схеми складних речень, визначити типи складних речень з різними типами зв’язку.

Рекомендована література

Основна

 1. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Грищенко А.П. Граматика української мови. – К., 1982.
 2. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Семантико-синтаксична структура речення. – К., 1983.
 3. Вихованець І.Р. Граматика української мови: Синтаксис. – К., 1993.
 4. Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. – К., 1992.
 5. Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис української мови. – К., 2010.
 6.  Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К., 1984.
 7. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис. – Донецьк, 2001.
 8. Загнітко А. Український синтаксис: теоретико-прикладний аспект. – Донецьк, 2009.
 9. Іваницька Н.Л. Двоскладне речення в українській мові. –К., 1986.
 10. Кадомцева Л.О. Українська мова: Синтаксис простого речення. – К., 1985.
 11. Кулик Б.М, Курс сучасної української літературної мови. Ч.П. – Синтаксис. – К., 1965.
 12. Слинько І.І,, Гуйванюк В.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучас­ної української мови: Проблемні питання. – К., 1994.
 13. Сучасна українська мова: Синтаксис / За ред. О.Пономарева. – К., 1994.
 14. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис/ За заг. ред. І.К. Білодіда. – К., 1972.
 15. Терлак З. Пунктуаційний словник-довідник/ Зеновій Терлак. – Львів: Світ, 2018.
 16. Терлак З. Синтаксис української мови у вправах / Зеновій Терлак. – Львів: “Растр-7”, 2020.
 17. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови: Підручник. – К., 2004.

Допоміжна

 1. Бевзенко С.П, Структура складного речення в українській мові. – К., 1987.
 2. Грищенко А.П. Складносурядне речення в сучасній українській літературній мові. – К.,1969.
 3. Гуйванюк Н.В. Формально-семантичні співвідношення в системі синтаксичних одиниць. – Чернівці, 1999.
 4. Дорошенко С.І. Складні безсполучникові конструкції в сучасній українській мові. – К., 1980.
 5. Дудик П.С. Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення. – К., 1973.
 6. Іваницька Н.Л. Двоскладне речення в українській мові. – К., 1989.
 7. Іваницька Н.Л  Синтаксис простого речення: Складні випадки ана­лізу. – К., 1989.
 8. Кадомцева Л.О. Українська мова: Синтаксис простого речення. – К., 1986.
 9. Кучеренко І.К. Лексичне значення прийменника //  Мовознавство. – 1973. –  №3.
 10. Кучеренко І.К. Логіко-граматична природа речень з однорідними членами // Мовознавство – 1976. – 1976. – №4.
 11. Кучеренко І. Логіко-граматична природа речень з узагальнюючими словами при  однорідних членах // Мовознавство. – 1977. – №6.
 12. Кучеренко І.К. Фразеологізм як об’єкт синтаксису // Українське мовознавство. – 1982. – №10.
 13. Плиско К.М. Синтаксис української  мови із системою орієнтирів для самостійного вивчення. – Х., 1992.
 14. Руденко Л.М. Обставинна детермінація в структурі тексту. – К., 1996.
 15. Скаб М.С. Граматика апеляції в українській мові. – Чернівці, 2002.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус