Сучасна українська літературна мова (дериватологія, освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент КУЗЬМА ІринаФЛо-21, ФЛо-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФЛо-21МОСУР Оксана
ФЛо-21доцент СКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО Олеся

Опис курсу

Мета – ознайомити студентів із особливостями морфемної та словотвірної будови  української літературної мови на синхронному зрізі.

Завдання – навчити студентів аналізувати морфемну та словотвірну будову слів як основних лексичних одиниць.

У результаті вивчення цього курсу студент  повинен

а) з н а т и:

основні одиниці морфемної підсистеми української мови;

класи морфем за місцем розташування у слові, їхньою роллю,

функціональними ознаками, походженням, структурою;

історичні процеси в морфемній будові слів, їхні причини та наслідки;

закономірності сполучуваності морфем в українських словах;

основні поняття дериватології;

відмінність словотвірної будови від морфемної, методи та прийоми

їх дослідження;

основні способи словотворення;

основні поняття словотвірної системи та її національну специфіку;

дослідження морфемної та словотвірної будови сучасної української

мови: стан і перспективи;

б)  у м і т и:

зробити морфемний аналіз слова:

 • виділити у слові морфи і віднести їх до морфеми;
 • охарактеризувати виділені морфи за всіма класифікаційними ознаками;
 • виявити історичні зміни в морфемній будові слова;

визначити морфемну довжину і глибину слова, тип його морфемної

будови щодо ознак симетрії / асиметрії;

визначити напрям словотвірної похідності, її тип;

зробити словотвірний аналіз слова:

 • визначити твірну базу й твірну основу (основи);
 • визначити словотворчий формант;
 • визначити словотвірне значення похідного слова та його тип;
 • охарактеризувати морфонологічні явища, які беруть участь у творенні слова;
 • визначити, до якого словотвірного типу належить похідне слово;

побудувати словотвірний ланцюжок, словотвірну парадигму, словотвір­не гніздо.

 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.Морфемна система української мови.

Тема 1. Предмет і об’єкт морфеміки. Поняття морфеми. Морф, аломорф і варіант морфеми.

Тема 2. Класифікація морфем. Кореневі й афіксальні мофеми

Тема 3. Види афіксів за місцем розташування в слові. Інтерфікси. Питання конфіксів Афіксоїди. Поняття аброморфеми.

Тема 4. Типи афіксів за функціями. Функції дериваційних морфем. Типи морфем за походженням, частиномовною належністю, структурою.

Тема 5.Поняття основи слова, її структурні типи. Ступінь подільності основи й слова. Морфемний розбір слова, принципи й послідовність його проведення.

Тема 6. Морфемна будова слова. Історичні зміни в морфемній будові слів української мови. Основні типи морфемних структур у сучасній українській мові в межах різних частин мови.

Тема 7.Закономірності конструювання морфемних структур українських слів. Морфемна довжина і глибина слова.. Національні особливості морфемної будови української мови.

Тема 8. Морфонологія , її об’єкт і завдання. Поняття морфонеми і субморфа.

Основні морфонологічні явища (чергування фонем, усічення твірної основи, накладання морфем та ін..) і їхні функції.

 

Змістовий модуль 2. Словотвір української мови.

Тема 1. Дериватологія як розділ мовознавства, її об’єкт, проблематика і зв’язок з іншими розділами мовознавства. З історії становлення дериватології. Львівська дериватологічна школа. Внесок проф.І.Ковалика в розвиток дериватології.

Тема 2. Основні поняття дериватології. Словотвірна пара й поняття словотвірної похідності.

Структурно-граматичні види вихідних одиниць. Поняття словотвірної будови слова.

Тема 3. Подільність і похідність основи та взаємодія морфемної й словотвірної будови слова. Типи словотвірної похідності. Види формально-змістових відношень між твірним і похідним..

Тема 4.Фразеологічність семантики похідного слова. Словотвірне значення та його типи.

Тема 5. Класифікація способів словотворення. Синхронні й діахронні способи. Афіксальний спосіб творення та його різновиди.

Тема 6.Безафіксні і змішані способи словотворення.

Тема 7.Поняття словотвірної системи. Словотвірна категорія, словотвірний тип, словотвірна модель. Словотвірне гніздо і його будова.

Тема 8.Продуктивні способи творення іменників, прикметників,прислівників і дієслів. Національна специфіка словотвірної системи української мови.

Рекомендована література

Базова

 1. ВакарюкЛ., Панцьо С.Українська мовпа. Морфеміка і словотвір Тернопіль, 1999. – 218с.
 2. Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. К.:Вища школа, 1999. – 207с.
 3. Клименко Н.Ф. Основи морфеміки сучасної української мови. – К.,1998. – 183с.

 

Допоміжна

До розділу «Морфемна система української мови»

1.Возний Т.М. До питання про генезис і функції афіксів//Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип 18. – 1988

2.Городенська К.Р. Про префікси і префіксоїди в українській мові // Мовознавство. – 1986. -№1.

3.Ільїн В.С.Префікси в сучасній українській мові. – К., -1953.

4.Карпіловська Є.А. Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови. К., 1999.

5.Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. Морфемно-словтвірний фонд української мови як дослідницька та інформаційно-довідкова система// Мовознавство. -1990. -№6.

6.Ковалик І.І. Про морфеми (морфи) у сфері мови і мовлення// Мовознавство -1982. № 1.

7.Сікорська З.С. Постфікси в українському мовознавстві // Українська мова -2003. – №3-4.

8.Яценко І.Т. Явище спрощення в морфемному складі слова // УМЛШ. – 1973. – №3

 

До розділу «Словотвір сучасної української літературної мови»

1.ВащукВ.О.Флективний спосіб творення похідних іменникіа // УМЛШ. -1973. №10.

2.ГрещукВ.В.Український відприкметниковий словотвір. Івано-Франківськ. – 1995.

 1. Грещук В.В. Формування основоцентричної дериватології // Василь Грещук, Роман Бачкур, Ірина Джочка, Наталя Пославська Нариси з осново центричної дериватології. – Івано-Франківськ. -2007. –С.19-28.

4.Грещук в.В. Семантична дериватологія: передумови формування і перспектива //Вісник

Прикарпатського університету. Філологія. ­– Івано-Франківськ. – Вип.ХУ –ХУІІІ.-С.3-11.

5.Карпіловська Є. Нова Україна у словотвірній номінації.:зміни в мовному «кресленні» світу//Відображення історії та культури народу в словотворенні. – К.,– 2010. – С.91 – 109.

6.КлименкоН.Ф.Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові. К. 1984

7.Ковалик І.І. Проблеми суфіксальної омонімії та синонімії в сфері іменників словянських мов // Іван.Ковалик Вчення про словотвір: Вибрані праці. –  Ч.І. – Івано-Франківськ –Львів, 2007 С.288-314.Ковалик І.І. Основні проблеми вчення про словотвір// Іван Ковалик. Вчення про словотвір: Вибрані праці… С.236-261.

8.Ковалик І.І.Про корінь слова та його роль у процесі словотворення// Іван.Ковалик Вчення про словотвір: Вибрані праці… С.320-326.

9.Ковалик І.І. «Словотворчиий» чи «словотвірний»? // Іван Ковалик Вчення про словотвір: Вибрані праці…С.358-359.

Невідомська Л.Л.Ще раз про сутність лексико- семантичної деривації //Актуальні проблеми українського словотвору. –Івано-Франківськ, 2002 – С.105- 117.

11.Сікорська З.С. Постфікси в українському мовознавстві// Українська мова –2003- №3-4

12.Словотвір сучасної української літературної мови. – К., -1979.

13.Соколова С.О.Префіксальний словотвір дієслів у сучасній українській мові . – К.,2003.

14 Українська мова: Енциклопедія. – К., 2000.

 

 

 

 СЛОВНИКИ

 

1.Вакарюк Л.О., Панцьо С.Є. Український словотвір у термінах: Словник-довідник. – Тернопіль. . -2007.

2.Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К, 1985.

3.Етимологічний словник української мови. – К.. 1982 – 2006. – Т.І-УІ.

4.Карпіловська Є.А. Кореневий гніздовий словник української мови. – К.,2002.

5.Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Карпіловський В.С., Недозим Т.І. Словник афіксальних морфем української мови. –К., 1998.

6.Полюга Л.М. Словник українських морфем. – Львів. -2001.

7.Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник. – К., 1974.

8.Словник іншомовних слів. – К., -2000

9.Словник української мови: в 11-ти томах. К. -1970- 1980.

10.Яценко І.Т. Морфемний аналіз: Словник-довідник: у 2т.- !. -1980-1981.

 

 

 

 

Матеріали

Марія Білоус, Ірина Кузьма. Морфеміка й дериватологія сучасної української літературної мови: практикум. Львів: ПП Сорока Т.Б., 2014. – 157 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус