Сучасна українська літературна мова (дериватологія, освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент КОСТІВ ОксанаФЛо-21, ФЛо-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФЛо-21доцент КОСТІВ Оксана
ФЛо-21БУТКОВСЬКА Оксана

Опис курсу

Курс «Сучасна українська літературна мова. Морфеміка і дериватологія» призначений для студентів спеціалізації середня освіта другого року навчання. Як частина обов’язкової програми він дає студентові комплексні знання з морфемної і словотвірної системи української мови, її структури,  національної самобутності, готує до вивчення курсу морфології української літературної мови,  методики викладання української мови в середній школі, вчить аналізувати явища, процеси і закономірності розвитку сучасної української мови на морфемному і словотвірному рівнях, усвідомлювати їхню суть. Завдання курсу “Морфеміка і дериватологія” – показати закономірності розвитку морфемної і словотвірної систем української мови, зʼясувати особливості викладання курсу в середній школі.

Мета курсу – ознайомити студентів із особливостями морфемної та словотвірної будови  української літературної мови на синхронному зрізі та труднощами морфемного і словотвірного аналізу в шкільному курсі української мови

Завдання – навчити студентів аналізувати морфемну та словотвірну будову слів як основних лексичних одиниць, допомогти студентові засвоїти основні закони конструювання морфемних структур, особливості словотвірних процесів на сучасному етапі, з’ясувати взаємодію між окремими структурними мовними явищами морфемного і словотвірного рівнів, зрозуміти загальновнутрішні і часткові закони мови, які зумовлюють особливості мофемної і словотвірної систем сучасної української літературної мови, аналізувати ті морфонологічні явища, які ускладнюють морфемний розбір слова, з’ясувати особливості вивчення морфемної і словотвірної будови слів у шкільному курсі української мови.

Рекомендована література

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ

 

 1. Бабій І.М., Лісняк Н.І. Українська мова. Морфеміка і словотвір: навч. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006.
 2. Безпояско О.К., Городенська К.Г. Морфеміка української мови. – К., 1987.
 3. Бойко В.М. Давиденко Л.Б. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія: [навч.посіб.] / В.М. Бойко, Л.Б. Давиденко. – Київ: Академвидав, 2014. – 248 с.
 4. Вакарюк Л., Панцьо С. Українська мова. Морфеміка і словотвір. – Тернопіль, 1999.
 5. Вакарюк Л.О. Українська мова. Морфеміка і словотвір: [навч.посіб.] / Л.О. Вакарюк, С.Є. Панцьо. – [Вид.2-ге, переробл. і доп.]. – Тернопіль, 2010. – 200с.
 6. Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. – К., 1999.
 7. Гримашевич Г.І. Сучасна українська літературна мова. Морфемологія. Дериватологія. – Житомир, 2008. – 88 с.
 8. Клименко Н.Ф. Основи морфеміки сучасної української мови. – К., 1998
 9. Сікорська З.С. Сучасна українська мова. Словотвір і морфеміка. – Луганськ, 2000.
 10. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія: [підручник] / О.Я. Лаврінець, К.С .Симонова, І.А. Ярошевич; за ред. О.Я. Лаврінець. – К., 2019. – 524 с.

 СЛОВНИКИ

 1. Вакарюк Л.О., Панцьо С.Є. Український словотвір у термінах. – Тернопіль, 2007. – 260 с.
 2. Карпіловська Є.А. Кореневий гніздовий словник української мови: Гнізда слів з вершинами – омографічними коренями. – К.: Укр. енциклоп. ім.М.П. Бажана, 2002.
 3. Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П., Клименко Н.Ф., Критська В.І., Пуздирєва Т.К., Романюк Ю.В. Активні ресурси сучасної української номінації: ідеографічний словник нової лексики. – К., 2013.
 4. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Карпіловський Є.С., Недозим Т.І. Словник афіксальних морфем сучасної української мови. – К., 2005.
 5. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Кислюк Л.В. Шкільний словотвірний словник сучасної української мови. – К.: Наукова думка, 2005.
 6. Мазурик Данута. Нове в українській лексиці. – Львів, 2002.
 7. Полюга Л.М. Словник українських морфем. – Львів, 2001.
 8. Полюга Л.М. Словник українських морфем. – Львів, 2003.
 9. Селігей П.О. Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові. – К., 2014. – 324 с.
 10. Сікорська З.С. Словник лінгвістичних термінів. Словотвір і морфеміка. – К., 2003. – 199с.
 11. Яценко Т.І. Морфемний аналіз: Словник-довідник: У 2т. – К., 1980. – Т.1. – 356 с.; 1981 – Т.ІІ. – 352 с.

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Бабій І.М., Свистун Н.О. Морфеміка і словотвір сучасної української мови: самостійна та індивідуальна робота. – Тернопіль, 2012. – 136 с.
 2. Білоус М., Вербовська І. Морфеміка й дериватологія сучасної української літературної мови. Практикум: для студентів українського відділення філологічного факультету. – Львів, 2014. – 157 с.
 3. Прус В.В. Морфеміка. Словотвір. Зразки розборів з коментарями. Навчально-методичний посібник. – Житомир, 2009. – 98 с.
 4. Сегін Л. Сучасна українська літературна мова: Морфеміка, словотвір, морфонологія: [тестові завдання] / Л. Сегін. – Словʼянськ, 2009. – 90 с.
 5. Хрустик Н.М. Сучасна українська літературна мова: Морфеміка. Словотвір: [практикум] / Н.М. Хрустик, Л.І. Хаценко. – Одеса: Астропринт, 2005. – 136 с.

 

Матеріали

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус