Сучасна українська літературна мова (дериватологія, сходознавці)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент КУЗЬМА ІринаФЛа-21, ФЛп-21, ФЛя-21, ФЛх-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛя-21доцент КУЗЬМА Ірина
ФЛа-21
ФЛп-21
ФЛх-21

Опис курсу

Мета – ознайомити студентів із словотвірною системою та системою морфем сучасної української мови.

Завдання – навчити студентів виділяти морфи у слові, характеризувати їх, а також визначати словотвірну похідність дериватів, способи їх словотворення.

У  результаті вивчення  курсу студент  повинен

знати: основні одиниці морфемної системи мови; класифікації морфем; історичні процеси в морфемній будові слова; основні поняття дериватології; різницю між словотвірною і морфемною будовою; основні способи словотворення.

вміти:  виділити у слові морфи; охарактеризувати їх за всіма класифікаційними ознаками; зробити повний морфемний аналіз слова, виявити історичні зміни у морфемній будові слова; зробити словотвірний аналіз слова: визначити твірну базу, словотворчий засіб, морфонологічні явища, словотвірні значення, спосіб словотворення; побудувати словотвірний ланцюжок, словотвірну парадигму, словотвірне гніздо.

 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Морфеміка.

Тема 1. Морфеміка. Морфемний аналіз, його принципи, форми. Класифікації морфем за структурою, функцією, валентністю.

Тема 2. Подільність слова, характеристика закінчення, словозмінної основи.

Тема 3. Характеристика кореневих та афіксальних морфем. Повний морфемний аналіз слова. Історичні зміни в морфемній структурі.

Тема 4. Огляд лексикографічних праць із морфеміки (словники кореневих і афіксальних морфем, морфемні словники).

Тема 5.  Морфемні структури різних частин мови.

 

Змістовий модуль 2. Дериватологія.

Тема 1.  Дериватологія як окрема лінгвістична дисципліна. З історії становлення української дериватології. Відомі вчені-дериватологи. Львівська дериватологічна школа. Основні терміни дериватології.

Тема 2. Словотвір. Похідні й непохідні слова. Словотвірний аналіз, його принципи, форми.  Твірна база, словотворчий формант. Структурна похідність і семантична мотивація.

Тема 3. Способи словотворення. Повна словотвірна характеристика різних частин мови, утворених різними способами: афіксацією, складанням, змішаними способами, морфолого-синтаксичним, лексико-семантичним способами.

Тема 4. Особливості словотвірної системи різних частин мови.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 1. Білоус Марія, Вербовська (Кузьма) Ірина. Практичні завдання з морфеміки і дериватології. – Львів.: 2004. – 76 с.
 2. Білоус Марія, Кузьма Ірина. Морфеміка й дериватологія сучасної української літературної мови: практикум. – Львів: 2014. – 157 с.

Базова

 1. Безпояско О. К., Городенська К. Г. Морфеміка української мови. – К., 1987.
 2. Вакарюк Л., Панцьо С. Українська мова. Морфеміка і словотвір. – Тернопіль, 1999.
 3. Горбачук В.Т. Основні поняття і терміни морфеміки. – Слов’янськ, – 1983.
 4. Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія  – К., 1999.
 5. Карпіловська Є.А. Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови. – К., 1999.
 6. Клименко Н. Ф. Карпіловська Є.А. Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови. – К., 1998.
 7. Клименко Н. Ф. Основи морфеміки сучасної української мови.  – К., 1998.
 8. Ковалик І. І. Вчення про словотвір. – Вип. І-ІІ. – Львів, 1959, 1961.
 9. Сікорська З. С. Сучасна українська мова. Словотвір і морфеміка. –  Луганськ, 2000.
 10. Словотвір сучасної української  літературної мови. – К., 1979.

 

 

Допоміжна

 1. Азарова Л.Є. Структурна та фонетична побудова складних одиниць. – Вінниця,
 2. Безпояско О.К., Городенська К.Г. Морфеміка української мови. – К., 1987.
 3. Білоус М.П. Складні прикметники на позначення смакових якостей// Мовознавство. – № 5. – 1980. – С. 78-79.
 4. Білоусенко П.І. До питання про основний спосіб творення прислівників в історії української мови// Українська мова – 2008.  – № 2. – С.14-27.
 5. Білоусенко П.І., Іншакова О.І., Качайло К.А., Меркулова О.В., Стовбур Л.М. Нариси з історії українського словотворення (іменникові конфікси). – Запоріжжя – Кривий Ріг, 2010.
 6. Білоусенко П.І. Історія суфіксальної системи українського іменника. – К., 1994.
 7. Білоусенко П.І., Німчук В.В. Історія української мови. Словотвір. – Ч. 1. Іменник (проспект). – Запоріжжя – Київ, 2013.
 8. Вакарюк Л., Панцьо С. Українська мова. Морфеміка і словотвір. – Тернопіль, 1999.
 9. Валюх Зоя. Невідмінювані іменники іншомовного походження та їхні дериваційні можливості// Проблеми сучасної філології. Лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика. – Полтава, 2008. – С. 5. – 10.
 10. Валюх З. О. Словотвірна парадигматика іменника в українській мові. – Київ – Полтава, 2005.
 11. Ващук В.О. Флективний спосіб творення похідних іменників // УМЛШ. – 1973. –  № 10.
 12. Вихованець Іван, Городенська Катерина. Теоретична морфологія української мови. – К., 2004.
 13. Вихованець І.Р. Морфологічні категорії? Словотвірні? Чи граматичні міжрівневі?// Актуальні проблеми українського словотвору. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 13-18.
 14. Віняр Г.М.Новий префіксоїд у словотвірній системі української мови        //Філологічні студії: науковий Вісник КДПУ. –  Кривий Ріг, 2011. –  Вип.6. – С.100-105.
 15. Віняр Г. Основні тенденції розвитку іменної префіксації в українській мові кінця ХХ ст.// Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: зб.наук.праць. – Кривий Ріг, 2006. – Вип.4. –  С.6-24.
 16. Возний Т.М. До питання про генезис і функції афіксів// Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 1987. – Вип. 18.
 17. Возний Т.М. Словотвір дієслів в українській мові у порівнянні з російською та білоруською. – Львів, 1981.
 18. Горбачук В.Т. Основні поняття і терміни морфеміки. – Слов’янськ, – 1983.
 19. Городенська К.Г., Кравченко М.В. Словотвірна структура слова (відіменні деривати). – К., 1981. – 200 с.
 20. Городенська К.Г. Нові запозичення і новотвори на тлі фонетичної та словотвірної підсистем української літературної мови// Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. – К., 2009. – Вип. 5. – С.3-7.
 21. Городенська К.Г. Про префікси і префіксоїди в українській мові // Мовознавство. – – № 1.
 22. Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. – К., 1999.
 23. Гринчишин Д.Г. Явище субстантивації в українській мові. – К., 1965.
 24. Грищенко А.П. Прикметник в українській мові. – К., 1978.
 25. Ґрещук Василь. Український відприкметниковий словотвір. – Івано-Франківськ, 1995.
 26. Ґрещук В.В., Бачкур Р.О., Джочка І.Ф., Пославська Н.М. Нариси з основоцентричної дериватології. – Івано-Франківськ, 2007.
 27. Ґрещук В.В. Деякі теоретичні питання словотвірного значення// Мовознавство. – 1991. – № 3. – С.34-41.
 28. Ґрещук В.В. Основоцентрична дериватологія: історія, стан, перспективи// Актуальні проблеми українського словотвору. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 68-78.
 29. Ґрещук В.В. Поняття словотвірної парадигми в сучасній дериватології// Мовознавство. – 1985. – №1. – С.21-27.
 30. Ґрещук В.В. Словотвір і полісемія слова// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – Тернопіль, 2007. – 1 (16). – С. 244-254.
 31. Ґрещук В.В. Студії з українського мовознавства. Вибрані праці. – Івано-Франківськ, 2009.
 32. Ільїн В.С. Префікси в сучасній українській мові. – К., 1953.
 33. Карпіловська Є. Нова Україна у словотвірній номінації: зміни в мовному “кресленні” світу// Відображення історії та культури народу в словотворенні. – К., –   – С.91-109.
 34. Карпіловська Є. А. Образ держави у мові відкритого суспільства: новомова чи мова нового мислення?// Мови та культури у новій Європі: контакти і самобутність. Зб. наук. доп. на Міжнародних наукових читаннях, присвячених 70-річчю від дня народження чл.-кор. НАН України, проф. Н.Ф. Клименко. – К., 2009. – С.127-138.
 35. Карпіловська Є.А. Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови. – К., 1999.
 36. Каспришин З.О. Джерела виникнення множинної словотвірної мотивації// Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ, 1995. – Вип.1. – С.88-95.
 37. Каспришин З.О. Складні випадки словотвірного аналізу//УМЛШ, 1989, – №11. С.53-58.
 38. КлименкоН.Ф., Карпіловська Є.А. Морфемні структури слів у сучасній українській літературній мові// Мовознавство. –  –  С.10-21
 39. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. Морфемно-словотвірний фонд української мови як дослідницька та інформаційно-довідкова система // Мовознавство. – – № 6.
 40. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови. – К., 1998.
 41. Клименко Н.Ф. Взаємозв’язки словотвірної і лексичної семантики слів// Мовознавство. – 1982. – № 3. – С.38-45.
 42. Клименко Н.Ф. Основи морфеміки сучасної української мови. – К., 1998.
 43. Клименко Н.Ф. Осново- і словоскладання у процесах номінації сучасної української мови // Українська мова. – 2003. –  №3-4.
 44. Клименко Н.Ф. Роль словотворення в сучасній українській номінації// Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі. – К., 2008. – С.134-227.
 45. Клименко Н.Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові. – К.,1984.
 46. Ковалик І.І. Вчення про словотвір// Ковалик І.І. Вчення про словотвір. Вибрані праці. – Івано-Франківськ – Львів, 2007. – Ч.І. – С. 21-170.
 47. Ковалик І.І. Дериватологія (словотвір) як самостійна лінгвістична дисципліна та її місце у системі науки про мову// Ковалик І.І. Вчення про словотвір. Вибрані праці. – Івано-Франківськ – Львів, 2007. – Ч.І. – С.170-236.
 48. Ковалик І.І. Основні проблеми вчення про словотвір// Ковалик І.І. Питання українського і слов’янського мовознавства. Вибрані праці. –  Івано-Франківськ –  Львів, 2008. –  Ч. ІІ. –  С. 236-261.
 49. Ковалик І.І. Питання словотворчої омонімії і синонімії у сфері іменників слов’янських мов// Ковалик І.І. Питання українського і слов’янського мовознавства. Вибрані праці. –  Івано-Франківськ –  Львів, 2008. –  Ч. ІІ. –  С. 288-314.
 50. Ковалик І.І. Про корінь слова та його роль у словотворенні// Ковалик І.І. Питання українського і слов’янського мовознавства. Вибрані праці. – Івано-Франківськ –  Львів, 2008. –  Ч. ІІ. –  С. 320-326.
 51. Ковалик І.І. Про морфеми (морфи) у сфері мови і мовлення// Ковалик І.І. Питання українського і слов’янського мовознавства. Вибрані праці. – Івано-Франківськ –  Львів, 2008. –  Ч. ІІ. –  С. 156-171.
 52. Ковалик І.І. “Словотвірний” чи “словотворчий”// Ковалик І.І. Вчення про словотвір. Вибрані праці. – Івано-Франківськ –  Львів, 2007. –  Ч.І – С. 358-
 53. Коржик Л.В. Словотвірні ланцюги як одиниці словотвірної системи мови// Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ, 1997. – Вип.2. – С. 149-155.
 54. Коржик Л.В. Структура і семантика відприкметникових словотвірних ланцюжків української мови// Актуальні проблеми українського словотвору. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 312-322.
 55. Лесюк М.П. Дослідження словотвору на рівні словотвірних гнізд// Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Філологія. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип.XV-XVIII. – С.212-216.
 56. Лесюк М.П. Транспозиція, мутація та модифікація значення твірного слова// Мовознавство. – –  №3. – С. 34-39.
 57. Михайлик Р.П. Семантико-граматична структура дієслів на -ся в сучасній українській мові: Автореф. дис. … канд. філолог. наук. – К., 1995.
 58. Муромцев І.В. Морфеміка і словотвір сучасної української мови. – Харків, 1980.
 59. Невідомська Л. Деривація та її основні види// Українознавчі студії: науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському університеті ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 1999. – №1. – С. 26-40.
 60. Невідомська Л. Ще раз про сутність лексико-семантичної деривації// Актуальні проблеми українського словотвору. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 105-117.
 61. Нелюба А. Лексико-словотвірні інновації (2008-2009). – Харків, 2010.
 62. Немченко В.Н. Современный русский язык. Словообразование. – М., 1984.
 63. Ощипко І.Й. Семантико-словотвірний зв’язок між твірними прикметниками і похідними прислівниками на -о в сучасній українській мові// Словотвірна семантика східнослов’янських мов. – К., 1983. – С. 60-72.
 64. Ощипко І.Й. Українські прислівники префіксального творення// Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2004. – Вип.. 34. – Ч. І. – С. 19-24.
 65. Родніна Л.О. До питання про словотвірні значення відад’єктивних іменників у сучасній українській мові// Словотвірна семантика східнослов’янських мов. – К., 1983. – С. 56-60.
 66. Русанівський В. М. Дієслово – рух, дія, образ. – К.,1977.
 67. Сікорська З.С. Сучасна українська мова. Словотвір і морфеміка. – Луганськ, 2000.
 68. Сікорська З. Постфікси в українському мовознавстві // Українська мова.–2003.– №3-4.
 69. Словотвір сучасної української літературної мови. – К., 1979.
 70. Смаль-Стоцький Р. Нарис словотвору прикметників української мови. – Прага, 1923.
 71. Соколова С.О. Префіксальний словотвір дієслів у сучасній українській мові. – К., 2003.
 72. Стефурак Р.І. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Навчальний посібник. – Івано-Франківськ, 2008.
 73. Стишов О.А. Номінації осіб у сучасній українській мові (на матеріалі дискурсу ЗМІ)// Мовознавство. – 2012. – № 6.
 74. Стишов О.А. Українська лексика кінця ХХ ст. (на матеріалі мови засобів масової інформації). – К., 2005.
 75. Сучасна українська літературна мова. Морфологія/ За ред. І Білодіда. – К., 1969.
 76. Третевич Л.М. Нульова суфіксація деад’єктивних іменників у сучасній українській мові // Українське мовознавство. – 1982. – №10.
 77. Третевич Л.М. Про словотвір українських іменників із нульовим суфіксом, мотивованих дієсловами з префіксом ви-// Українське мовознавство. – 1979. –  №7.
 78. Третевич Л.М. Про словотвірну семантику віддієслівних іменників із нульовими суфіксами в сучасній українській мові// Словотвірна семантика східнослов’янських мов. – К., 1983. – С. 120-129.
 79. Український правопис. – К., 1996.
 80. Шевчук О.С. Способи словотвору в сучасній українській літературній мові. – Донецьк, 1990.
 81. Яценко І.Т. Явище спрощення в морфологічному складі слова // УМЛШ. – 1973. – №3.

Словники:

 

 1. Вакарюк Л.О., Панцьо С.Є. Український словотвір у термінах. – Тернопіль, 2007.
 2. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985.
 3. Демська О.М., Кульчицький І.М. Словник омонімів української мови. – Львів, 1977.
 4. Етимологічний словник української мови/ За ред. І. Мельничука – К., 1982-2012. – Т.І-VІ.
 5. Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П., Клименко Н.Ф., Критська В.І., Пуздирєва Т.К., Романюк Ю.В. Активні ресурси сучасної української номінації: ідеографічний словник нової лексики. – К., 2013.
 6. Карпіловська Є.А. Кореневий гніздовий словник української мови. – К., 2002.
 7. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Карпіловський В.С., Недозим Т.І. Словник
 8. афіксальних морфем української мови. – К., 1998.
 9. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П. Шкільний словотвірний словник сучасної української мови. – К., 2005.
 10. Мазурик Данута. Нове в українській лексиці. – Львів, 2002.
 11. Немченко В.Н. Краткий словарь словообразовательных терминов // Немченко В.Н. Современный русский язык. Словообразование. – М., 1984.
 12. Немченко В.Н. Основные понятия морфемики в терминах. – Красноярск, 1985.
 13. Полюга Л.М. Словник українських морфем. – Львів, 2001.
 14. Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник. – К., 1974.
 15. Словник іншомовних слів. – К., 2000.
 16. Словник української мови: у 11-ти Т. – К., 1970-1980.
 17. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: в 2 т. – М., 1985.
 18. Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000.
 19. Яценко І. Т. Морфемний аналіз: Словник-довідник: У 2 т. – К., 1980-1981.

Матеріали

Марія Білоус, Ірина Кузьма. Морфеміка й дериватологія сучасної української літературної мови: практикум. Львів: ПП Сорока Т.Б., 2014. – 157 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус