Сучасна українська літературна мова (лексикологія, славісти)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116СУС ІринаФЛС-11, ФЛС-12, ФЛк-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФЛк-11СУС Ірина
ФЛС-11БОРІЙЧУК Лідія

Опис курсу

Мета курсу – сформувати в студентів наукові погляди на мову на базі опрацьованого ними теоретичного матеріалу з лексикології,   фразеології та лексикографії,  ознайомити їх із структурою лексико-фразеологічної системи сучасної української літературної мови та здобутками практичної лексикографії.

Завдання курсу – виробити навички самостійних спостережень над мовними фактами, їх аналізу та класифікації, розуміння законів розвитку й функціювання лексичних явищ; ознайомити студентів із базовими словниками української мови, навчити визначати типи словників, періоди розвитку української лексикографії та критерії лексикографічної параметризації лексичного фонду сучасної української мови.

 

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 

 • місце лексики й фразеології в системі сучасної української мови, їхні зв’язки з іншими структурними рівнями мови;
 • основні ознаки слова та складові лексичного значення;
 • типи лексичних значень слів;
 • різновиди системних зв’язків у лексиці та фразеології;
 • основи української фразеології;
 • основні поняття лексикографії;
 • етапи становлення української лексикографії;
 • типи словників;

     уміти:                

 • аналізувати наукові праці з лексикології, фразеології та лексикографії;
 • визначати типи лексичних значень за різними ознаками;
 • пояснювати лексичне значення слова і визначати семантичні компоненти (семи) в його структурі;
 • встановлювати парадигматичні та синтагматичні зв’язки слів;
 • з’ясовувати джерела походження лексичних одиниць за характерними фонетичними та морфологічними ознаками;
 • визначати стильову приналежність і емоційно-експресивне забарвлення слів та способи його вираження;
 • витлумачувати значення фразеологічних одиниць і вводити їх у контекст;
 • використовувати сучасні лексикографічні та фразеографічні джерела в практичній діяльності;

визначати тип фразеологізмів;

Рекомендована література

Базова:

 1. Бодик О. П., Рудакова Т. М. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Київ,
 2. Голянич М.І., Стефурак Р. І., Бабій І.С. Словник лінгвістичних термінів: лексикологія, фразеологія, лексикографія / за ред. М. І. Голянич. Івано-Франківськ, 2011.
 3. Лексикографічний практикум. Навчально-методичний посібник для студентів І курсу філологічного факультету / І. Ціхоцький, О. Левчук. Львів,   114 с.
 4. Лексикологія сучасної української літературної мови. Практикум: Навчально-методичний посібник для студентів І курсу філологічного факультету / І. Ціхоцький, О. Левчук. Львів,  258 с.
 5. Сучасна українська    літературна    мова:    підручник     / А. П. Грищенко,   Л. І. Мацько,   М. Я. Плющ,   та    ін.;    За    ред. А. П. Грищенка.  2-ге вид.  Київ,
 6. Сучасна українська мова: Лексикологія. Фонетика: підручник / за ред. А. К. Мойсієнка. Київ, 2013.

Додаткова:

 1. Архипенко Л. Англомовна лексика в сучасних українських медійних текстах (функціональний аспект). Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2022. Т.33. № 6. Ч. 1. С. 7–12.
 2. Бігдай М. О. Динамічні процеси у семантиці дієслів української мови (на матеріалі лексико-семантичної групи «дієслова емоційного стану»). Науковий вісник Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: Філологія. Одеса, 2022 № 56. С. 8–11.
 3. Демська О. Вступ до лексикографії: навч. посіб. Київ, 2010.
 4. Демська О. М., Кульчицький І. М. Словник омонімів української мови. Львів, 1996.
 5. Дубічинський В.В. Лексикографія. Навч.-метод. посіб. для студ. денного та заочного навчання зі спец. «Перекладач» і «Прикладна лінгвістика». Харків, 2012.
 6. Етимологічний словник української мови: в 7 т. / Ред. кол.: О. С. Мельничук (гол. ред.), І. К. Білодід, В. Т. Коломієць, О. Б. Ткаченко. АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. Київ, 1982–2012.
 7. Житар І. В., Краєвська Г. П., Матвійчук Т. П. Вживання фразеологічних одиниць у мовленнєвих ситуаціях: історико-прагматичний аспект. Науковий вісник Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: Філологія. Одеса, 2023. № 59. С. 113–114.
 8. Капранов Я., Тронь Т. Основи лексикографічної теорії та практики: підручник. Київ, 2023.
 9. Опанасенко В. Залучення й адаптація англомовних запозичень в українській мові. Лінгвістика: зб. наук. пр.  Полтава, 2022. № 1. С. 119–127.
 10. Полюга Л. М. Словник антонімів / за ред. Л. Г. Паламарчука. Київ, 2001.
 11. Словник синонімів української мови: у 2 т / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін.  Київ,
 12. Словник української мови: в 20 т. Київ, 2010– https://sum20ua.com
 13. Словник фразеологізмів української мови / НАН України, Ін-т укр. мови, Укр. мов.-інформ. фонд; [уклад.: В. М. Білоноженко та ін. ; відп. ред. В. О. Винник]. Київ,

Електронні  ресурси:

www. linguist.univ.kiev.ua

www. mova.info

www. vesna.org.ua

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус